Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Eldriven rullstol med motoriserad styrning, bild

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför långvariga eller bestående svårigheter att

 • stå
   

I kombination med svårighet att

 • framföra manuell rullstol eller eldriven rullstol med manuell styrning
 • sitta utan stöd
   

Har förmåga att

 • hantera styrning och reglage
 • reglera elfunktionerna för att komma upp i stående
 • framföra den eldrivna rullstolen i skiftande miljöer; lutande plan och olika underlag
 • planera och förutse situationer som kan uppstå bland människor och i trafik, med den insikt och simultankapacitet som krävs

Behov av eldriven rullstol med motoriserad styrning och ståfunktion för att

 • självständigt kunna förflytta sig i närmiljön för att utföra aktiviteter i dagliga livet
 • självständigt kunna utföra dagliga aktiviteter stående i eldriven rullstol, som inte är möjliga att utföra sittande
   

Ska användas (frekvens)

 • dagligen, året om
   

Omgivningsfaktorer:

 • förvaring ska vara ordnad
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • ståhjälpmedel

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

Eldriven rullstol med motoriserad styrning och ståfunktion förskrivs utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

Innan utprovning påbörjas ska en fysioterapeut/sjukgymnastgöra en bedömning av ståendet och fortsätta bedöma ståendet genom hela förskrivningen.

 

Eldriven rullstol med ståfunktion kan inte förskrivas för enbart ståträning.

 

Kan ej kombineras med förskrivning av annat ståhjälpmedel.

 

Den eldrivna rullstolen ska ersätta gångförmågan, inte bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer. Andra förflyttningssätt ska prövas i första hand.

 

Med närmiljö menas upp till 3000 meter från bostaden, där patienten är mantalsskriven.

 

Gånghastighet är ungefär fyra till sex kilometer i timmen.

 

Om det framkommer att den eldrivna rullstolen inte nyttjas mer än 50 timmar per år och inga rimliga skäl finns, kan den eldrivna rullstolen återkallas.

 

Hjälpmedel som behövs för att vistas i bostad där patient inte är mantalsskriven tillhandahålls inte av Region Örebro län utan är egenansvar.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • bedöma patientens livssituation och praktiska vinster med eldriven rullstol med ståfunktion
 • bedöma, tillsammans med fysioterapeut, om det finns medicinska kontraindikationer, överväga andra rehabiliteringsåtgärder samt utreda funktions- och aktivitetsförmåga utifrån ett helhetsperspektiv gällande ståendet
 • körträna med patienten, tills god körteknik har uppnåtts, i den miljö som den eldrivna rullstolen ska användas
 • regelbundet följa upp den eldrivna rullstolen och kontrollera att uppsatt mål/aktivet uppnås med hjälpmedlet

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Risk för patientskada om uppresningen inte är korrekt konfigurerad.

 

Eldriven rullstol får inte framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt.

 

I de fall förskrivaren bedömer att det är nödvändigt inhämtas läkarutlåtande innan utprovningen påbörjas.

122306 Avancerad eldriven rullstol med motoriserad styrning

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 11, 2021

Read more about Riktlinjer