Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Standardiserade vårdförlopp - SVF

Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är ett nationellt arbetssätt som ska minska onödig väntan och ovisshet för patienten. Alla SVF startar med en välgrundad misstanke om cancer. Vad som är välgrundad misstanke, hur det ska utredas och hur lång tid detta får ta, framgår av det nationella vårdprogrammet för varje cancerdiagnos. Tiden från välgrundad misstanke till start av behandling mäts likadant i hela landet. Målet är en jämlik cancervård i hela Sverige.

Patientrapporterade mått (PREM)

Ett sätt att öka patienters delaktighet inom vården är att ta tillvara på patienters åsikter och upplevelser. I Sverige görs det på flera sätt, bland annat via det som kallas PREM.

Resultat från Region Örebro läns patienter

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 25, 2023