Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Eldriven rullstol med motoriserad styrning, bild

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför långvariga eller bestående svårigheter att

 • gå och har en gångsträcka på max 150 meter inklusive paus
   

I kombination med svårighet att

 • framföra manuell rullstol eller eldriven rullstol med manuell styrning
 • sitta utan stöd
   

Har förmåga att

 • hantera styrning och reglage
 • planera och förutse situationer som kan uppstå bland människor och i trafik, med den insikt och simultankapacitet som krävs
 • framföra eldriven rullstol i skiftande miljöer; lutande plan och olika underlag

Behov av enklare eldriven rullstol med motoriserad styrning för att

 • självständigt kunna förflytta sig i närmiljön för att utföra aktiviteter i dagliga livet
   

Ska användas (frekvens)

 • 2-3 gånger alternativt minst 1 timme per vecka året runt för att självständigt klara sina förflyttningar.
   

Omgivningsfaktorer:

 • förvaring ska vara ordnad
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • manuell rullstol
 • eldriven rullstol med manuell styrning

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

Enkel eldriven rullstol med motoriserad styrning förskrivs utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

Den eldrivna rullstolen ska ersätta gångförmågan, inte bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer. Andra förflyttningssätt ska prövas i första hand.

 

Med närmiljö menas upp till 3000 meter från bostaden, där patienten är mantalsskriven.

 

Gånghastighet är ungefär fyra till sex kilometer i timmen.

 

Om det framkommer att den eldrivna rullstolen inte nyttjas mer än 50 timmar per år och inga rimliga skäl finns, kan den eldrivna rullstolen återkallas.

 

Hjälpmedel som behövs för att vistas i bostad där patient inte är mantalsskriven tillhandahålls inte av Region Örebro län utan är egenansvar.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • körträna med patienten, tills god körteknik har uppnåtts, i den miljö som den eldrivna rullstolen ska användas.
 • regelbundet följa upp den eldrivna rullstolen och kontrollera att uppsatt mål/aktivet uppnås med hjälpmedlet.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Eldriven rullstol får inte framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt.

 

I de fall förskrivaren bedömer att det är nödvändigt inhämtas läkarutlåtande innan utprovningen påbörjas.

122306 Avancerad eldriven rullstol med motoriserad styrning

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 11, 2021

Read more about Riktlinjer