Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Elrullstol med manuell styrning, bild

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför långvariga eller bestående svårighet att

  • gå och har en gångsträcka på max 150 meter inklusive paus

 

Har förmåga att

  • hantera styrning och reglage med en eller två händer
  • planera och förutse situationer som kan uppstå bland människor och i trafik, med den insikt och simultankapacitet som krävs
  • framföra eldriven rullstol i skiftande miljöer; lutande plan och olika underlag

Behov av avancerad eldriven rullstol med manuell styrning för att

  • självständigt kunna förflytta sig i närmiljön för att utföra aktiviteter i dagliga livet

 

Ska användas (frekvens)

  • 2-3 gånger alternativt minst 1 timme per vecka året runt för att självständigt klara sina förflyttningar.

 

Omgivningsfaktorer:

  • förvaring ska vara ordnad

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • enklare eldriven rullstol med manuell styrning

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

Avancerad eldriven rullstol med manuell styrning förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

Den eldrivna rullstolen ska ersätta gångförmågan, inte bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer. Andra förflyttningssätt ska prövas i första hand.

 

Med närmiljö menas upp till 3000 meter från bostaden, där patienten är mantalsskriven.

 

Gånghastighet är ungefär fyra till sex kilometer i timmen .

 

Om det framkommer att den eldrivna rullstolen inte nyttjas mer än 50 timmar per år och inga rimliga skäl finns, kan den eldrivna rullstolen återkallas.

 

Hjälpmedel som behövs för att vistas i bostad där patient inte är mantalsskriven tillhandahålls inte av Region Örebro län utan är egenansvar.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • körträna med patienten, tills god körteknik har uppnåtts, i den miljö som den eldrivna rullstolen ska användas.
  • regelbundet följa upp den eldrivna rullstolen och kontrollera att uppsatt mål/aktivet uppnås med hjälpmedlet.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej

Eldriven rullstol får inte framföras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt.

 

I de fall förskrivaren bedömer att det är nödvändigt inhämtas läkarutlåtande innan utprovningen påbörjas.

Abonnemangsavgift

Startavgift

 

Avgifter för personliga hjälpmedel

122303 Eldriven rullstol med manuell styrning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 september 2021

Läs mer om Riktlinjer