Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Barnhälsovården

Centrala barnhälsovårdsenheten formulerar riktlinjer, bedriver fortbildning och handleder personal vid barnavårdscentraler. Vi ger service, sammanställer statistik över barnavårdscentralernas verksamhet samt utvecklar det förebyggande arbetet för barn.

Personalen vid enheten utgörs av:

  • Barnhälsovårdsöverläkare
  • Verksamhetsutvecklare - sjuksköterska
  • Verksamhetsutvecklare - psykolog
  • Verksamhetsutvecklare - Logoped
  • Administratör

Informationen riktar sig främst till personal inom barnhälsovården, men även andra är naturligtvis välkomna att ta del av informationen.

Rikshandboken Barnhälsovård

Rikshandboken är barnhälsovårdens egen webbplats med kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling. Webbplatsen ger all personal möjlighet att få samma kunskapsbaserad information – en viktig grundförutsättning för barnhälsovård på lika villkor.

Rikshandboken vänder sig till alla som arbetar inom barnhälsovården men andra är naturligtvis välkomna att ta del av informationen.

    

Du som är medarbetare på Barnavårdscentralen är skyldig enligt socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om du känner oro för ett barn, eller får kännedom om att ett barn far illa.

Anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretessen mellan myndigheter enligt 10 kapitlet 28 § Offentlighets- och sekretesslagen. Det integritetsskydd som sekretessen syftar till, får här ge vika för barnets/ungdomens behov av skydd och omsorg.

Broschyr vänder sig till föräldrar med barn som är mellan 2-7 år. Här finns tips och råd på hur man som vuxen kan agera i olika sammanhang, för att visa barnet respekt och för att få stöd i föräldrarollen.

Att umgås med barn - bild broschyr.jpg 

(Broschyren är producerad av Luleå kommun)

Här kan du beställa broschyren från Barnhälsovården, Region Örebro län

 

För beställning av enstaka exemplar till BVC:

Beställs från barnhalsovarden@regionorebrolan.se

För nedladdning:

Boken ”Leva med barn” beställs via Varuförsörjningen:

Varuförsörjningen 

Foldern finns på Socialstyrelsens webbplats på olika språk.

Informationsfolder om EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) och formulär.

Beställs från Barnhälsovården, Region Örebro län.

Små barn undersöker och provar saker genom att stoppa dem i munnen. Därför finns det risk att små leksaker och smådelar från leksaker eller andra produkter kan fastna i barnets strupe eller sugas in i lungorna.

 

Centrala barnhälsovårdsenheten inom Region Örebro län har sitt kansli på Eklundavägen 11, Örebro.

Postadress

Centrala barnhälsovårdsenheten
Box 1613
701 16 Örebro

E-postadress

Barnhälsovården

Telefon

019-602 70 37

Vi som arbetar vid Centrala barnhälsovårdsenheten

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Maria Stark

Verksamhetsutvecklare

Lena Dahlgren Rutfjäll

Psykolog

Hanna Lovanius

Administratör

Jenny Jakobsson Lundin

Enhetschef

Anna Bystedt

Verksamhetschef

Kontakter

Hanna Lovanius

Administratör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 mars 2023