Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Patientavgifter – Avgiftshandboken

Avgiftshandboken innehåller avgifter inom öppen- och slutenvård. Här hittar du även information om hur avgifterna ska tillämpas.

Det är samma avgifter hos Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som regionen har avtal med.

För mer information vilka rättigheter som gäller för personer från andra länder se sidan Vård av personer från andra länder.

Ambulanssjukvård
Anhöriga till patienter
Avgiftsbefrielse av patientavgift
Avgiftsfria kontakter i vården
Avgiftshandboken
Avliden
Avstämningsmöte med Försäkringskassan
Barnhälsovård
Bassängträning
Bentäthetsmätning
Besök inom habilitering och hjälpmedel
Besök inom primärvården
Besök inom psykiatrin
Besök inom specialistvården
Betalning
Covid-19
Dagrehabilitering
Digitala vårdmöten inom habilitering och hjälpmedel
Digitala vårdmöten inom primärvården
Digitala vårdmöten inom psykiatrin
Digitala vårdmöten inom specialistvården
Drop-in och obokade besök Primärvården
Egenträning
Familjeplanering – födelsekontrollerande åtgärder
Familjerådgivning
Frihetsberövad patient
Fysioterapi
Förbrukningsmaterial
Förnyat besök
Gruppbesök
Hemsjukvård
Hjälpmedel
Hälsoundersökning
Högkostnadsskydd och frikort
Identifiering av patient
Inneliggande vård och vårddygnsavgift
Intyg
Journalkopior
Läkarbesök – vad ingår?
Medicinsk service
Mödrahälsovård
Nutrition - egenavgift
Ögonbottenfotografering
Patientinformation om avgifter
Personer som fyllt 85 år
Personer under 20 år
Personer utan känd folkbokföringsadress
Receptförskrivning
Screening
Sent återbud - inom 24 timmar
Sjukvårdande behandling – vad ingår?
Skyddade personuppgifter
Smittskyddslagen (SML) - kostnadsfrihet gällande allmänfarlig sjukdom
Tandvård – oralkirurgi
Tandvård – regionens tandvårdsstöd
Tandvård – särskilt tandvårdbidrag via Försäkringskassan
Teambesök
Uteblivet besök
Utländsk patient - kan uppvisa giltiga handlingar
Utländsk patient - saknar giltiga handlingar
Vaccinationer
Värnpliktiga och tjänstgörande inom Hemvärnet

Här kan du se kommande och tidigare förändringar i patientavgifterna.

Öppenvård och slutenvård

 • Alla avgifter höjs med 10 procent.
 • Högkostnadsskyddet för öppenvård under en tolvmånadersperiod höjs från 1 300 kronor till 1 400 kronor
 • Slutenvårdsavgiften per dygn höjs från 120 kronor till 130 kronor.

Vaccination

Ändrade vaccinationsavgifter på grund av ändrade inköpspriser enligt bilaga Vaccinationsavgifter 2024 (Region Örebro läns intranät) samt en höjning av besöksdelen med 10 procent.

Oförändrade avgifter på:

 • HPV
 • Influensa
 • Kikhosta
 • MPR
 • Pneumokock
 • TBE

Sänkt avgift på:

 • Kombinationerna difteri, stelkramp, kikhosta och polio på grund av sänkt inköpskostnad.

Höjda avgifter på:

 • Resterande vaccinationer på grund av ökad inköpskostnad och höjning av besöksavgiften som ingår i vaccinationsavgiften.

Nutrition

Nutritionsavgiften delas in i tre grupper:

 • Nivå 1 – Kosttillägg: 250 kr/uttag.
 • Nivå 2 – Halv nutrition: 750 kr/månad.
 • Nivå 3 – Hel nutrition: 1 500 kr/månad.

Maxavgift 1 500 kr/månad.

Barn upp till 18 år: 120 kr/uttag (undantaget är förskrivning av celiaki, där den lägre avgiften upphör när patienten fyller 16 år).

Hjälpmedel

 • Alla avgifter höjs med 10 procent, inklusive abonnemangsavgiften som höjs från 65 kronor till 70 kronor från 1 januari.

Öppenvård och slutenvård

 • Högkostnadsskyddet för öppenvård under en tolvmånadersperiod höjs från 1 200 kronor till 1 300 kronor
 • Slutenvårdsavgiften per dygn höjs från 110 kronor till 120 kronor
 • Undantaget för uteblivandeavgift för vårdcentralsjourens patienter tas bort.
 • Uteblivandeavgiften för vaccination av följande sjukdom tas bort
  • Säsongsinfluensa
  • Pneumokock
  • Covid-19.

Hjälpmedel

Ändrade avgifter för övre extremitetsortoser enligt angiven tabell

Individuellt utformade produkter 

Egenavgift för vuxna över 20 år

Tumortos, handledsortos,
helhandsortos, armbågsortos, epicondylitbandage

100 kr

 

Prefabricerade mjuka standardmodell

Egenavgift för vuxna över 20 år

Finger- eller tumortos, handledsortos

100 kr

Avancerad handledsortos (endast Ortopedteknik)

400 kr

 • Sänkt avgift för skoändringar från 400 kronor till 100 kronor per par.

Intyg

Ändrade avgifter för intyg efter föreläggande från Transportstyrelsen. Avgifter enligt nedan SAMT analyskostnader (som är olika beroende på individbehovet)

 • Nybesök: 630 kr
 • Provtagningsbesök: 380 kr
 • Läkarbesök för intygsutfärdande: 1 330 kr
 • Läkarbesök inför ansökan om alkolås: 1 330 kr
 • För patienter som ansöker om alkolås tillkommer sedan provtagningsbesök till samma kostnad som ovan.
 • Alla priser är inklusive moms

Vaccinering

 • Ändrad avgift från 600 kronor till 0 kronor för kvinnor födda 1994-1995 samt 1999 i samband med screening av livmoderhalscancer (cellprovtagning)
 • Sänkt åldersgräns för avgiftsfri vaccinering mot pneumokockinfektion från 70 år till 65 år
 • Ändrade vaccinationsavgifter på grund av ändrade inköpspriser enligt bilagan Vaccinationsavgifter 2023

Asylsökande och massflyktingar

Krav på remiss för subventionerad avgift i specialistvården tas bort.

Undantaget är akutvårdsbesök utan remiss, där avgiften är densamma som för folkbokförd patient.

Avgiftsbefrielse efter sexuella övergrepp

Avgiftsfrihet för patienter som uppger att de utsatts för sexuellt övergrepp, samt för patienter där personalen har skäl att misstänka har utsatts för ett övergrepp. Avgiftsfriheten omfattar både första besök, uppföljningsbesök, vaccination och provtagningsbesök med anledning av övergreppet.

Tillfällig avgiftsbefrielse gällande vaccinationer

 • Fortsatt avgiftsfrihet för vaccinationer mot covid-19 under första halvåret av 2023.

Beslutet gäller för alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige, och som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndigheten samt till grupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna tillgängliggör vaccin för.

 • Avgiftsfri influensavaccination till barn mellan 6-17 år till och med 30 april 2023.

Besök inom 24 timmar

Tillägg till befintlig tillämpningsanvisning: Patienter som blir utskrivna från en avdelning och behöver uppsöka akut vård inom 24 timmar för samma åkomma ska inte betala patientavgift för akutbesöket.

Uppdatering av befintlig tillämpningsanvisning: Patienter som ombeds återkomma för att slutföra ett besök som inte kunnat fullföljas vid akutbesöket, till exempel röntgenundersökning, ska inte betala patientavgift för det andra besöket.

Avgiftsbefrielse för vissa distansbesök till diabetessköterska inom primärvården

I de fall som en diabeteskontroll innehåller både ett distansbesök och ett fysiskt besök har beslut tagits att avgiftsbefria distansbesöket så att patienten enbart betalar 200 kr för diabeteskontrollen.

Uteblivandeavgift för gravida

Undantaget för uteblivandeavgift gällande gravida kvinnor ska enbart gälla inom den graviditetsrelaterade vård som ges vid barnmorskemottagning på vårdcentral.

Avgifter

 • Högkostnadsskyddet för öppenvård under en tolvmånadersperiod
  höjs från 1 150 kronor till 1 200 kronor
 • Avgiften för mellanliggande provtagning slopas (från 100 kr till 0).


Hjälpmedel

 • Avgift införs för apnéskena på 400 kronor.
 • Avgiftsförändring för helbensortos och höftortos från 0 kronor till 800 kronor.
 • Avgiftsförändring för korsett/gördel från 0, 400 eller 800 kronor till 800 kronor för samtliga.
 • Kolfibersula räknas inte längre som skoinlägg utan som skoändring vilket innebär sänkt avgift: 
  • för patienter över 20 år från 800 kronor till 400 kronor
  • för patienter under 20 år från 400 kronor till 200 kronor.

Intyg

 • Avgiften sänks för alla intyg som i dag kostar 940 kronor till 470 kronor (gäller intyg till körkort vid sjukdom, samt intygsgruppen "övriga intyg").
 • Avgiften på hobbyintyg sänks från 1 880 kronor till 470 kronor för personer som behöver intyg på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning

Vaccinering

 • Avgiften för HPV-vaccinering slopas för kvinnor födda 1996-1998, i samband med screening mot livmoderhalscancer.
 • Difteri: Höjs till 340 kr (+10 kr)
 • Difteri och stelkramp: Höjs till 340 kr (+10 kr)
 • Gula febern: Höjs till 640 kr (+110 kr)
 • Hepatit A och B, vuxendos: Sänks till 600 kr (-50 kr)
 • Hepatit A och B, barndos: Sänks till 480 kr (-10 kr)
 • Kikhosta till gravida: Sänks till 150 kr (-15 kr)
 • Meningokock, vaccin mot A, C, W-135 och Y: Höjs till 650 kr (+80 kr)
 • Polio: Höjs till 440 kr (+90 kr)
 • Rabies: Höjs till 740 kr (+30 kr)
 • Tuberkulos: Höjs till 620 kr (+120 kr)
 • Tuberkulintest (PPD): Höjs till 490 kr (+20 kr)
 • Tuberkulos inklusive Tuberkulintest (PPD): Höjs till 910 kr (+140 kr)

Förändringar från 25 mars

3.1.1:
Bassängträning 200 kronor
Ögonbottenfotografering 200 kronor

3.4:
För att uteblivandeavgift ska debiteras för telefonkontakter och digitala besök ska patienten utan framgång ha kontaktats tre gånger under den tid som besöket skulle ägt rum.

Förändringar från 15 januari

Regionfullmäktige har beslutat om en rad avgiftsförändringar inför 2021. De största förändringarna  är:

 • Sänkt avgift för digitala besök i primärvården (från 200 kronor till 100 kronor), se kapitel 3.1.1
 • Uteblivandeavgift införs för digitala besök, telefonbesök och preventivmedelsrådgivning (200 kronor), se kapitel 3.4
 • Avgiftsfri vaccinering mot pneumokock för människor som fyllt 70 år, samt för människor som tillhör specifika riskgrupper, se kapitel 7
 • Antalet specificerade intygsavgifter minskas kraftigt, se kapitel 9

Förändringar från och med 1 januari 2021

6.2.1 Abonnemangsavgift

Efter beslut i regionfullmäktige ingår CPAP och TENS i abonnemangsavgiften för hjälpmedel.

Tidigare ändringar

Förändring från och med 1 september 2020:
3.1.1 Besök
Besök hos Familjerådgivningen kostar 250 kronor efter beslut i kommunfullmäktige i länets kommuner.

Förändring från och med sommaren 2020:
3.1.2: Medicinsk service (laboratorium och röntgen)
Serologisk provtagning (antikroppstest) avseende covid-19: 200 kr. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet (se 11.1.2). Provtagningen är avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst. Enligt beslut i Regionfullmäktige 17 juni.

Förändring från och med 7 april:
3.2.2 Avgiftsbefriade besök enligt smittskyddslagen
Tillämpning om covid 19-relaterad behandling har lagts till efter beslut i Regionfullmäktige 31 mars.

Förändring från och med 19 mars:
3.4 Återbudsregler och avgift vid uteblivet besök
Patient med förkylningsliknande symptom ska inte betala om de avbokar sina besök med kortare varsel än 24 timmar innan bokad tid. Detta gäller till spridningen av Coronaviruset är under kontroll.

Förändringar från och med 10 mars:
9.2 och 9.3: Intyg
Några av avgifterna utan moms har justerats. Justeringen beror på att det fanns ett avrundningsfel i de tidigare avgifterna.

Förändringar från och med 6 mars:
3.1.3: Recept
Ny text: Receptförskrivning av läkare efter ett besök hos annan sjukvårdande personal för samma åkomma är avgiftsfri.

5.1.15: Stöd till anhörig
Informationen har uppdaterats.

Förändringar från och med 21 februari:
Förtydligande i 5.2 och 5.3 om att alla de fyra kriterier som är uppräknade ska vara uppfyllda för att en telefonkontakt ska kosta 100 kronor för patienten.

Besök hos Maria ungdom är avgiftsbefriade (se 3.2)

Förändringar från och med 1 februari:

Förändrade kontaktuppgifter för frågor kring fakturering: Regionservice, avdelningen för kundfakturor: 019-602 17 91 klockan 09.00-11.00. Patienter kan även få kontakt genom personlig inloggning på www.1177.se.
4.8: Övriga utländska patienter (självbetalande): För receptförskrivning utan direktkontakt med läkare och för telefonbesök med läkare ska patienten betala 693 kronor.
12.3: Förtydligande om att om en patientavgift har utfärdats på felaktiga grunder har en medarbetare befogenhet att korrigera felet.

Förändringar från och med 1 januari:
Regionfullmäktige har beslutat att avgifter för hälso- och sjukvård i Region Örebro län ska följa genomsnittet inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och/eller landet i sin helhet. Beslutet innebär att många avgifter för besök höjs, men att högkostnadsskyddet för avgifter inom öppenvården är oförändrat. Förslaget innebär också att många avgifter för vaccinering, intyg och hälsokontroller höjs för att i större utsträckning motsvara Region Örebro läns kostnader.

Två nya avgifter införs:
Sjukvårdande behandling per telefon kostar 100 kronor. Ambulanssjukvård kostar 200 kronor.

Uteblivandeavgift utökas till fler verksamheter:
En avgift för uteblivet besök som redan finns i de flesta vårdverksamheter kommer efter 1 januari 2020 även omfatta: Psykiatri för barn och unga vuxna, barn- och ungdomshabiliteringen samt tidsbokad medicinsk service, till exempel, provtagning, röntgenundersökningar och endoskopi.

Abonnemangsavgift för hjälpmedel:
Tidigare har Region Örebro län haft skillnader i avgift, för olika hjälpmedel. Nu inför vi en enhetlig abonnemangsavgift för personliga och individmärkta hjälpmedel på 65 kr i månaden inom Audiologiska kliniken, Syncentralen och Centrum för hjälpmedel, oavsett hur många hjälpmedel man har. Abonnemangsavgiften kommer inte att gälla för rullatorer. Det blir också förändring av andra hjälpmedelsavgifter för till exempel service, installation och reparation.

Följande avsnitt har ändrats i Avgiftshandboken:
3.1: Ändrade besöksavgifter.
3.4 Uteblivandeavgiften införs för nya verksamheter
4.8: Uppräknade priser för självbetalande till 3 630 kr för läkarbesök och 2 205 kr för behandlingsbesök.
5: Flera nya tillämpningsanvisningar (5.1-5.3). De som tidigare hette ”Fler åtgärder vid samma besök” samt ”Indirekt besök” har strukits.
6. Nya och ändrade hjälpmedelsavgifter.
7. Flera ändrade vaccineringsavgifter.
9. Flera ändrade intygsavgifter. Nytt är också att om intyget/utlåtandet ska till Försäkringskassan ska alltid besöksavgift betalas.
15.1 Förändrad nivå för glasögonbidraget.

Avtal som visar att personen har sökt skydd (asyl) i Sverige och nu finns registrerad hos migrationsverket som asylsökande.

Region Örebro läns eget register över personnummer, samordningsnummer och reservnummer. Personnummer och samordningsnummer hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister och reservnummer är nummer som vi genererar själva i befolknignsregistret. Samtliga anställda med SITHS-kort kommer in i befolkningsregistret och kan se grunddata, vill man se mer information, exempelvis medborgarland, måste utökad behörighet måste sökas. Alla sökningar loggas.

C/o står för "care of" och används när namnet på den som ska ta emot posten inte finns uppsatt på den adresserade brevlådan. 

Vårdkontakt i öppenvård där kontakten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient sker digitalt. Till exempel genom video, chatt eller liknande kommunikationskanal.

Vårdkontakt i öppenvård där hälso- och sjukvårdspersonal och patient inte befinner sig på samma fysiska plats. Det kan vara telefonkontakt, digital kontakt eller brevkontakt.

Registreringsnummer som den asylsökande får vid registrering hos migrationsverket. Synligt på LMA-kortet.

Personen är registrerad som boende i Sverige och har ett svenskt personnummer.

En person som har ansökt om folkbokföring hos Skatteverket men inte fått sitt personnummer. Mot uppvisande av kvitto på ansökan kan patienten få vård till subventionerade avgifter.

Ett frikort för besök inom öppenvården utfärdas när maxtaket för högkostnadsskyddet är uppnått. Patienten får då avgiftsfria besök vid uppvisande av frikort fram tills kortets slutdatum har passerat.

Avgiften får räknas med i frikortet.

Hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande.

Ett maxtak för patietavgifter inom en 12-månadersperiod som regionen för tillfället har för besök och sjukresor. Det finns även ett nationellt högkostnadsskydd för läkemedel som hanteras av e-hälsomyndigheten.

Person som är folkbokförd inom Region Örebro län.

Ett land som Sverige har ett sjukvårdsavtal med. Avtalen ser olika ut, för mer information om vad som gäller för varje land se Vård av personer från andra länder.

Fysiskt kort som asylsökande får av Migrationsverket och som visar att de har eller har haft ett asylsavtal. Avtalets giltighet behöver kontrolleras genom att till exempel skanna QR-koden på kortet.

Samma som dossiernummer.

Ett omdöme grundat på insamlad medicinsk information. Medicinsk bedömning görs av legitimerad personal. Omdömet utgör underlag för de åtgärder som avser att avhjälpa patientens problem.

Pascal är ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel, där patienten får sin sina mediciner fördelade i påsar av dosapotek.

Patienten får en faktura per månad med alla avgifter istället för som tidigare när patienterna fick en faktura per besök/debitering.

Person med skyddsbehov som har fått en skyddad identitet hos Skatteverket. Hanteras enligt gällande rutin.

Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvård eller hemsjukvård.

Används av personer som vill ha sin post skickad till en annan adress än folkbokföringsadressen under en längre period (över 6 månader). Anmäls till Skatteverket och påverkar inte våra vårdsystem. Post som adresseras till folkbokföringsadressen styrs automatiskt om av Skatteverket.

Används för patienter som inte har gjort en tillfällig adressändring hos Skatteverket och som önskar få sin post till en annan adress under en kort tid. Tillfällig adress används även för personer som är intagna i kriminalvården, då ska anstaltens adress anges här, samt för utländska personer som är här tillfälligt för att dokumentera den svenska adressen under vistelsen.

Person som är folkbokförd i en annan svensk region.

Personen har en gång i tiden varit folkbokförd i Sverige men har nu flyttat till ett annat land. Behöver inte vara svensk medborgare.

Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar.

Support

Anställda inom Region Örebro län:
Kontakta patientavgiftsenheten om du har frågor.
Telefon: 26 000, vardagar klockan 9-11.

Lägg ett ärende om patientavgiftsfrågor i Easit

Övriga:
Kontaktcenter på 1177 (knappval 1)

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 4, 2024