Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Avgiftshandboken

Avgiftshandboken är ett hjälpmedel för personal inom Region Örebro län och vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Örebro län. 

För information till patienter hänvisas i första hand till 1177.se

Patientavgifter 

Grundläggande bestämmelser om regionens rätt att ta ut vårdavgifter finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Av 17 kap. 1§ framgår att regioner får ta ut avgifter för vård och avgifter med anledning av att patienten uteblir från avtalade besök enligt grunder som regionen bestämmer. Vidare framgår att patienter som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård ska behandlas lika om inte annat är särskilt föreskrivet.  
 
Patientavgifter beslutas av regionfullmäktige i Region Örebro län. 
Tillämpningen ska följa beslutet på ett objektivt sätt och utifrån de regler som gäller för respektive patientgrupp. Den som informerar patienter om avgifter ska vara väl insatt i regelverket och vara behörig att ge besked. 
   
Avgifterna gäller vid vård i regionens egen regi samt hos vårdgivare som har avtal med Region Örebro län. Avgifterna gäller också vid vård hos vårdgivare som får ersättning enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Ansvar 

Verksamhetschef ansvarar för att

  • gällande regelverk för patientavgifter enligt avgiftshandboken följs 
  • berörd personal är väl insatta i och följer reglerna för patientavgifter och registrering i vårdsystemen. Detta gäller samtlig personal som registrerar i vårdsystemen. 

Support 

För mer information om avgifter, avgiftshandboken eller avgiftsöversyner, kontakta supporten för patientavgifter.

E-post: patientavgiftsenheten@regionorebrolan.se

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024