Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Valfrihet i vården

En patient kan fritt välja vilken region den vill få öppenvård i. Under vissa förutsättningar kan patienten även välja vilken region den vill bli inlagd i för sjukhusvård.

Riksavtalet ger även patienten möjlighet att i viss utsträckning välja var hen vill få sin slutenvård och var hen ska kunna få ett hjälpmedel förskrivet.

För fristående vårdgivare med regionavtal krävs dock att avtalet omfattar den vård som patienten är i behov av.

Region Örebro läns dokument om valfrihet i vården beskriver de rättigheter för patienten och skyldigheter för Region Örebro län som valfriheten innebär.

Förutsättningar

Valfrihet i öppenvård och betalningsskyldighet för hemregionen gäller under följande förutsättningar:

  • Remisskrav i patientens hemregion eller i den region som utför vården följs.
  • Eventuella avtalsvillkor med privata vårdgivare efterlevs.

Begränsningar i valfriheten

Sveriges regioner har möjlighet att genom remisskrav reglera vad som krävs för att få göra ett öppenvårdsbesök inom specialistvården. Region Örebro län har beslutat om tre remisskrav:

  • Neuromedicinska och kognitiva utredningar.
  • Skolbarnsbesök till logoped.
  • Könsdysforiutredning.

Dessa tre remisskrav gäller även om patienten söker vård i en annan region.

Did the content help you?

Last updated: Friday, October 7, 2022