Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vårdgaranti

Vårdgarantin är reglerad i lag och anger hur länge en patient som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge en patient som längst ska behöva vänta på att få den vård som den behöver.

Vårdgarantin omfattar både remisser (professionell vårdbegäran) och egenremisser (egen vårdbegäran/privat vårdbegäran), vilket gör att dessa ska hanteras på samma sätt och omfattas av samma regelverk.

Om Region Örebro län inte klarar att uppfylla vårdgarantin så är regionen skyldig att aktivt hjälpa patienten till en annan vårdgivare.

I Region Örebro läns styrande dokument om vårdgarantin kan du läsa om rättigheter och skyldigheter för Region Örebro läns patienter, samt vilka skyldigheter som de enskilda verksamheterna inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har med anledning av vårdgarantin.

Did the content help you?

Last updated: Monday, June 13, 2022