Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

För att en patientavgift ska kunna avskrivas ska den ordinarie delegationsordningen följas.

Beslut om rätt att avskriva fordran under 200 000 kronor samt beslut om nedsättning av avgift under 50 000 kronor i enskilda fall har delegerats från regionstyrelsen till förvaltningschef. Förvaltningschef har vidaredelegerat till områdeschef inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska anmäls till nästkommande sammanträde med regionstyrelsen.

Delegaten ansvarar för att  anmälan sker genom att kopia av beslutet sänds till regionstyrelsens sekreterare samt till hälso- och sjukvårdsdirektören.

Om verksamheten önskar avskriva patientavgiften för en enskild kontakt eller en period bör detta ske på följande sätt:

 1. Verksamhetschef fyller i blanketten ”Avgiftsbefrielse – Begäran om” (se länk nedan) och skickar till respektive områdeschef.
 2. Områdeschef fattar beslut, anmäler beslutet till regionstyrelsen och meddelar verksamheten.
 3. Om begäran om avgiftsbefrielse har bifallits ska verksamheten: 
  1. Informera patienten.
  2. Säkerställa att eventuella fakturor som omfattas av avgiftsbefrielsen krediteras.
 4. Dokumentera beslutet i vårdsystemet.
  1. IMX – Under patientdata i fliken ”Upplysningar”
  2. NCS – I patientinfo under raden ”Övrigt”
 5. Säkerställa att eventuellt kommande kontakter som omfattas av avgiftsbefrielsen avgiftsbefrias.
 6. Om begäran om avgiftsbefrielse har avslagits ska verksamheten informera patienten om detta.

Observera att område psykiatri har en egen rutin för hantering av avgiftsbefrielse.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 17, 2024