Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda  i Sverige oavsett ålder. 

Det är viktigt och önskvärt att patienten legitimerar sig. Vi behöver veta vem personen är för att undvika förväxlingar och för att kunna säkerställa patientsäkerheten.

Korrekta patientuppgifter krävs också för att säkerställa att rätt patientavgift tas ut. Om det blir rätt från början kan resurserna användas på bästa sätt. Be därför alltid patienten att visa godkänd identitetshandling (pass, körkort eller id-kort). Vi kan dock inte kräva legitimering för att ge patienten akutvård.

Om patienten inte legitimerar sig kan anteckning om detta göras på kvitto eller annan lämplig handling samt i journalen. Av anteckningen i journalen bör framgå om patientens identitet är styrkt.

Identifiering vid vård till minderåriga 

Medföljande till barn ansvarar, så långt det är möjligt, för att barnets identitet är korrekt angiven. Om någon annan än vårdnadshavaren följer med barnet vid besök inom hälso- och sjukvården ska denna person legitimera sig, och identitetskontrollen ska registreras.

Om patienten är minderårig bör vården säkerställa vem som är vårdnadshavare och se till att vårdnadshavararen är informerad om att vården äger rum.  Detta är nödvändigt för att fakturering ska kunna ske.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024