Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nedan information gäller för:

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige
 • Asylsökande 
 • Tillståndslösa 
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal: 
  • EU/EES-patienter
  • Nordiska patienter 
  • Övriga avtalsländer 
  • Svenska medborgare som söker akut vård och har utvandrat till ett land utan sjukvårdsavtal.

För mer information om avtal och giltiga handlingar se Vård av personer från andra länder.

Betalar inte för:  

 • Besök i öppenvård
 • Telefonrådgivning
 • Receptförskrivning (undantag förskrivning av profylaktiska läkemedel)
 • Förskrivning av förbrukningsartiklar och liknande
 • Utfärdande av livsmedelsanvisning
 • Dagrehabilitering
 • Hjälpmedelsutprovning
 • Vårddygnsavgift.

Betalar för:  

 • Uteblivandeavgift
 • Intyg som är avgiftsbelagda
 • Vissa hjälpmedelsavgifter
 • Vaccinationsavgifter som är utanför barn- och skolhälsovårdens vaccinationsprogram
 • Egenavgifter för sjukresor
 • Förskrivning av profylaktiska läkemedel
 • Besök som görs i andra regioner enligt de patientavgifter som gäller där (återbetalas inte av Region Örebro län).

Personer under 20 år från övriga länder 

Avgifter och tillämpningar för dessa patienter beror på vilket land som patienten är folkbokförd och medborgare i samt vilken typ av vård som patienten behöver.  Se sidan Vård av personer från andra länder för mer information.

Fakturering

Fakturering av avgifter som rör omyndiga görs till den äldsta vårdnadshavare som är skriven på samma adress som barnet. Vårdnadshavaren är betalningsansvarig. Om ingen av vårdnadshavarna är skriven på samma adress behöver betalningsansvaret klarläggas av vården för att fakturering ska vara möjlig. Kravhanteringen för dessa fordringar följer samma principer som för andra krav.

Fakturering vid sekretess mot vårdnadshavare

Om det rör ungdomars vårdbesök och det bedöms råda sekretess till förmån för den unge i förhållande till vårdnadshavaren, tillämpas ingen fakturering för att inte riskera en felaktig hantering. Om det finns särskilda skäl får avgift tas ut av den omyndige.

Betalningsskyldighet inträder den dag patienten fyller 20 år.

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 12, 2024