Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige, oavsett ålder. 

Avgift för Pris Frikortsgrundande?
Intyg grupp A 520 kronor Nej
Intyg grupp C 2070 kronor Nej
Intyg grupp D

Nybesök: 690 kronor (552 kr i IMX/NCS)

Provtagning: 420 kronor (336 kr i IMX/NCS)

Analyskostnader: se prislista

Intyg: 1460 kronor (1168 kr i IMX/NCS)

Nej
Timtaxa 470 kronor/kvart   
Förlängning av intyg för sjukpenning till Försäkringskassan per telefon, via 1177:s e-tjänster eller vid besök utan personlig läkarkontakt. 110 kronor Ja

 

Använd betalkartan eller lathunden nedan för att identifiera vilken grupp intyget tillhör.

Typ av intyg Beskrivning Grupp
Avgiftsfria Avgiftsfria för patient samt myndighet/företag

Ingen

Se lista

Hobby Behövs intyget för att påvisa att patienten är tillräckligt frisk för att utföra en hobby? Intyg grupp C
Körkort/Missbruk Behövs intyget för att få tillbaka/behålla körkort vid missbruk? Intyg grupp D
Övriga Allt som inte faller in i kategorierna ovan Intyg grupp A

 

Om det behövs ett besök för att kunna utfärda intyget tillkommer besöksavgift utöver kostnaden för intyget. Undantag är avgifter för intyg i grupp D där besöken är inkluderade i avgifterna.

Vid utfärdande av avgiftsfria sjukintyg till Försäkringskassan gäller:

 • Om det behövs ett besök tas besöksavgift ut.
 • Om det inte behövs besök tas avgift ut för förlängning av sjukintyg enligt avgiftstabellen ovan.

Exempel

Kalle önskar ett intyg till kommunen för att ansöka om ett parkeringstillstånd. Läkaren bedömer att hon behöver träffa Kalle för att kunna utfärda intyget. Vi debiterar 520 kr för intyget samt 220 kr för besöket. Kalle betalar totalt 740 kr totalt.

Anna har blivit sjukskriven och skickar nu in ett meddelande till vårdcentralen om att hon inte är frisk ännu och önskar en förlängning på sjukskrivningen. Läkaren har nu två alternativ:

 1. Förlänga sjukskrivningen utan att kalla Anna till ett besök – Anna betalar 110 kr.
 2. Kalla Anna till ett besök för att kunna förlänga sjukskrivningen – Anna betalar 220 kr.

Om patienten inte kommer på ett besök som har bokats in för att utfärda ett intyg eller avbokar besöket senare än 24 timmar innan besöket ska patienten betala normal uteblivandeavgift.

Intyg som patienten ber om under besöket

Även intyg som patienten begär under besöket debiteras, meddela i de fallen kassan att faktura för intyg ska skickas. Undantaget är de avgiftsfria intygen.

Flera intyg till samma patient

Om flera intyg behöver utfärdas till samma patient debiteras enbart ett intyg om nedan villkor är uppfyllda:

 • Intygen gäller samma diagnos/medicinska tillstånd eller behövs för samma syfte, till exempel körkortstillstånd med flera diagnoser.
 • Intyget skrivs av samma läkare.
 • Intygen skrivs under samma tillfälle.

Vem betalar för intyget?

Den som begär intyget betalar för det och är även den som ska ha intyget. Om ett företag eller myndighet begär ett intyg av patienten utan att kontakta regionen med en begäran ska patienten betala för intyget.

 • Alla intyg som patient behöver för ansökan till Försäkringskassan
 • Intyg med anledning av arbetsskadeförsäkringslagen
 • Intyg för god man och förvaltarskap
 • Dödsbevis och dödsorsaksintyg
 • LSS-intyg utfärdade av Habiliteringen på begäran av kommunen i deras myndighetsutövning avseende persongrupp 1 och 2 samt i viss mån persongrupp 3.
 • Intyg med anledning av patientskadeförsäkringen (LÖF)
 • Intyg för intagning vid psykiatrisk tvångsvård när anhörig begär intyget
 • Intyg om sterilisering
 • Intyg för tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar.
 • Enkelt intyg om erhållen vård vid försörjningsstöd 
 • Intyg vid ansökan till Region Örebro läns sociala fonder
 • Medicinsk utlåtande för sjukresa med serviceresefordon

Samtliga intyg som inte är avgiftsfria eller hör till grupp C eller D.

Exempel på vanliga intyg i grupp A:

 • Intyg för ansökan om körkortstillstånd (vid sjukdom)
 • Intyg för inställd resa på grund av sjukdom.
 • Intyg på grund av sjukdom eller funktionshinder.
 • Intyg för ansökan om parkeringstillstånd.
 • Intyg för medtag av läkemedel vid resa.
 • Intyg som styrker allergier.

Intyg som krävs av alla som vill ägna sig åt en hobbyverksamhet, det vill säga oavsett om man har en sjukdom/funktionshinder eller inte. Intyg som krävs för att påvisa att man kan utföra en hobbyverksamhet trots sjukdom eller funktionshinder går under grupp A.

Vad är en hobby?

 • Något du utövar på din fritid.
 • Inte din huvudsakliga försörjning.
 • Inte arbete som du utför på uppdrag av någon annan.

Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk.

Patienten betalar för besök, intygsutfärdande och samtliga provtagningar inklusive analyserna enligt prislista i tabellen längst upp på sidan.

Se prislista för analyskostnader:

Ansvarsfördelning patienter

Beroendecentrum

 • Narkotika
 • Missbruk av alkohol med komplicerande psykiska faktorer/sjukdom/ohälsa
 • Svårare bruk av läkemedel

Privat vårdgivare eller vårdcentral

I normala fall hänvisas intyg till Transportstyrelsen till privat vårdgivare då vårdcentral sällan har resurser att prioritera dessa intyg.

 • Problematiskt bruk av läkemedel: Lågdosberoende (patienten håller sig inom föreslagna doser enligt FASS)
 • Missbruk av alkohol utan komplicerade psykiska faktorer/sjukdom/ohälsa
 • Övriga ärenden

Provtagning

 • Den enhet som tar proverna ansvarar för att debitera patienten. Ingen interndebitering sker mellan enheterna.
 • Om en patient hänvisas till någon av laboratorien på sjukhusen ska remitterande enhet säkerställa att korrekt debitering sker. Laboratorien på sjukhusen saknar idag möjlighet att debitera patienter.

Intygsutfärdande

I avgiften för intygsutfärdandet ingår eventuella besök som behöver göras för utfärdandet. För patienter som ansöker om alkolås tillkommer kostnad för provtagningsbesök och analyskostnader enligt ovan.

När en myndighet eller ett företag kontaktar vården och begär ett intyg debiteras detta med timtaxa. Det kan till exempel vara Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen i en kommun eller en advokat/juridiskt ombud. Patienten betalar inte för intyg eller eventuella besök som behövs för att utfärda intyget.

Timtaxa

Den som begär intyget betalar per påbörjad kvart, se debiteringsunderlaget för mer information.

Skriv exakta tiden på debiteringsunderlaget som skickas till avdelningen för kundfakturor. Tänk på att även ta med tiden som MVA har lagt ner samt tid för eventuellt besök.

Bra att veta: På fakturan räknas dessa belopp om till timmar, t ex ett intyg som har tagit 1 h 45 min att utfärda debiteras som 1,75 á timpriset.

Länk till debiteringsunderlaget (Region Örebro läns intranät)

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, January 24, 2024