Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website
Samhällsfarlig, allmänfarlig och smittspårningskyldig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om covid-19, inklusive hur det smittar. Om inläggning: enkelrum. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt.

Förhållningsregler;

  • inte ska gå till arbetsplats, skola eller förskola. Arbeta hemifrån, distansundervisning.
  • inte delta i några fritidsaktiviteter där du har kontakt med andra som t.ex. idrottsträning.
  • skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner, vara noggrann med den egna handhygienen, hosta och nysa i armvecket
  • informationsplikt till sjukvården, hålla kontakt med behandlande läkare och komma på planerade återbesök.

Se smittskyddsblad till patienter. Dokumenteras i journal.

Smittspårning

Smittspårning av covid-19 måste ske utan dröjsmål för att effektivt bryta smittkedjor. Nära kontakter ska identifieras och informeras så att åtgärder kan vidtas. Den som har testat positivt för covid-19 (index) är skyldig att medverka i smittspårning.

Smittspårning vid fall av covid-19 sker enligt följande ansvarsfördelning:

  • Region Örebro Läns centrala smittspårningsenhet ansvarar för fall som diagnosticeras genom prov beställt via e-tjänsten 1177.se.
  • Behandlande läkare ansvarar för fall som diagnosticerats inom vården, se, Smittspårningsrutin.
  • För fall på SÄBO/korttidsboende/LSS-boende/hemtjänst finns särskild rutin.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Under övrig information anges uppgifter av betydelse för smittspårningen:

  • Arbetsplats/skola
  • Om den smittade deltagit i andra sammankomster/aktiviteter i smittsamt skede; exempelvis sammankomst  (bröllop, fest etc),  idrottsevenemang/förening (hockey, fotboll, danskurs etc).

Se smittskyddsblad för läkare.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Vid konstaterande av dödsfall på avdelning, omsorgsboende eller i hemmet ska behandlande läkare eller annan utsedd person ringa Smittskyddsenheten 019-602 11 30 senaste efterföljande vardag och meddela dödsfall.

Kostnadsfrihet

Provtagning för covid-19 är kostnadsfri.

När är man smittfri efter covid-19?

Vägledning för bedömning om smittfrihet, Folkhälsomyndigheten

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, November 24, 2021