Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Beredskap

Vid såväl epidemiska som medicinska katastrofer kan hälso- och sjukvården ställas inför situationer där de normala resurserna inte räcker till och omprioriteringar inom verksamheten måste göras.

Det kan röra sig om stora epidemiska katastrofer, såsom till exempel influensapandemi, omfattande vattenburen smitta med mycket stort antal sjuka, eller omfattande spridning av mässling.

I dessa fall aktiveras särskild sjukvårdsledning på regional nivå som primärt har ansvar för de sjukvårdsmässiga konsekvenserna av utbrottet.
Utöver aktuell epidemiberedskapsplan, finns en regional influensapandemiplan, samt handlingsplan för viral hemorragisk feber, respektive MERS-coronavirus.

I detta arbete ska smittskyddet tillsammans med läkare, annan sjukvårdspersonal samt andra aktörer och myndigheter samverka för att förebygga och begränsa utbrott av smittsamma sjukdomar. Smittskyddsläkaren har också ansvar för samordningen av regionens epidemiberedskap.

Nationella pandemiberedskapsplaner finns på Folhälsomyndighetens webbplats. 

Regionala handlingsplaner Region Örebro län: 

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 4, 2021