Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
Samhällsfarlig, allmänfarlig och smittspårningskyldig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om covid-19, inklusive hur det smittar. Om inläggning: enkelrum. Se smittskyddsblad för läkare.

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt.

Förhållningsregler;

  • inte ska gå till arbetsplats, skola eller förskola. Arbeta hemifrån, distansundervisning.
  • inte delta i några fritidsaktiviteter där du har kontakt med andra som t.ex. idrottsträning.
  • skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner, vara noggrann med den egna handhygienen, hosta och nysa i armvecket
  • informationsplikt till sjukvården, hålla kontakt med behandlande läkare och komma på planerade återbesök.

Se smittskyddsblad till patienter. Dokumenteras i journal.

Smittspårning

Smittspårning syftar främst till att identifiera kontakter som kan ha utsatts för smitta och att informera dessa om vikten av fysisk distansering under inkubationstiden och att de ska vara uppmärksamma på tidiga symtom som ska föranleda kontakt med sjukvården för provtagning avseende covid-19. Se Förhållningsregler, information för närkontakt till bekräftat fall nedan.

Central smittspårningsgrupp smittspårar kring positiva fall som är provtagna via 1177.se egenprovtagning. För fall som diagnosticerats inom vården ansvarar behandlande läkare för smittspårning. Se, Smittspårningsrutin.

För fall på SÄBO/korttidsboende/LSS-boende/hemtjänst finns särskild rutin.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i SmiNet. Under övrig information anges uppgifter av betydelse för smittspårningen:

  • Arbetsplats/skola
  • Om den smittade deltagit i andra sammankomster/aktiviteter i smittsamt skede; exempelvis sammankomst  (bröllop, fest etc),  idrottsevenemang/förening (hockey, fotboll, danskurs etc).

Se smittskyddsblad för läkare.

SmiNet, elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen

Vid konstaterande av dödsfall på avdelning, omsorgsboende eller i hemmet ska behandlande läkare eller annan utsedd person ringa Smittskyddsenheten 019-602 11 30 senaste efterföljande vardag och meddela dödsfall.

Kostnadsfrihet

Provtagning för covid-19 är kostnadsfri.

När är man smittfri efter covid-19?

Vägledning för bedömning om smittfrihet, Folkhälsomyndigheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2021