Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Beredskap

Vid en epidemi eller pandemi, eller om det uppstår andra situationer med omfattande spridning av smittsamma sjukdomar måste hälso- och sjukvården och även andra aktörer inom samhället ha en god beredskap. Som en del av den beredskapen beslutade Regionstyrelsen i december 2023 om en epidemi- och pandemiplan för Region Örebro län. På denna sida finns även andra planer som rör beredskap.

Verksamheter kan ställas inför situationer där de normala resurserna inte räcker till och omprioriteringar måste göras. Det kan exempelvis röra sig om ett stort antal sjuka individer vid en influensapandemi, en lokal epidemi som ett stort utbrott av födo- eller vattenburen smitta eller ett mässlingsutbrott. Vid högsmittsamma allvarliga sjukdomar som blödarfeber räcker det med enstaka sjukdomsfall för att det ändå ska krävas extraordinära insatser.

Övergripande ansvar för smittskyddsåtgärder

Region Örebro län har ett övergripande ansvar för planering och att vidta behövliga smittskyddsåtgärder och smittskyddsläkaren har det samlade ansvaret för smittskyddsarbetet inom regionens område. I detta ansvar ingår också samordningen av regionens epidemi- och pandemiberedskap. Smittskyddsläkaren ska tillsammans med läkare, annan personal inom vård och omsorg samt andra aktörer och myndigheter samverka för att förebygga och begränsa utbrott av smittsamma sjukdomar.

Regionens epidemi- och pandemiplan utgörs till största delen av riktlinjer för hälso- och sjukvården, men även förväntade smittskyddsinsatser av andra förvaltningar inom regionen samt insatser som förväntas av kommunerna.

Utöver regionens epidemi- och pandemiplan, finns en handlingsplan för viral hemorragisk feber, respektive MERS-coronavirus samt en regional handlingsplan för hantering av misstänkta postförsändelser (”pulverbrev”) som kan innebära hot.

Nationella pandemiberedskapsplaner finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Regionala handlingsplaner i Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 februari 2024