Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Patientavgifter - Avgiftshandboken

Patientavgifter tillämpas för öppen hälso- och sjukvård. Hur stor avgiften är beror på om vården ges på en vårdcentral eller på en sjukhusmottagning och vilken sorts vård som ges.

Det är samma avgifter hos Region Örebro läns egna mottagningar som hos de privata vårdgivare som regionen har avtal med. Avgift gäller också vid inläggning på sjukhus. För vissa hjälpmedel tas en avgift ut. Avgifter gäller också för intyg, hälsokontroller och vaccinationer.

 

 

Öppenvård och slutenvård

 • Högkostnadsskyddet för öppenvård under en tolvmånadersperiod höjs från 1 200 kronor till 1 300 kronor

 • Slutenvårdsavgiften per dygn höjs från 110 kronor till 120 kronor

 • Undantaget för uteblivandeavgift för vårdcentralsjourens patienter tas bort.

 • Uteblivandeavgiften för vaccination av följande sjukdom tas bort

  • Säsongsinfluensa

  • Pneumokock

  • Covid-19.

Hjälpmedel

Ändrade avgifter för övre extremitetsortoser enligt angiven tabell

Individuellt utformade produkter 

Egenavgift för vuxna över 20 år

Tumortos, handledsortos,
helhandsortos, armbågsortos, epicondylitbandage
100 kr

 

Prefabricerade mjuka standardmodell

Egenavgift för vuxna över 20 år

Finger- eller tumortos, handledsortos 100 kr
Avancerad handledsortos (endast Ortopedteknik) 400 kr
 • Sänkt avgift för skoändringar från 400 kronor till 100 kronor per par.

Intyg

Ändrade avgifter för intyg efter föreläggande från Transportstyrelsen. Avgifter enligt nedan SAMT analyskostnader (som är olika beroende på individbehovet)

 • Nybesök: 630 kr
 • Provtagningsbesök: 380 kr
 • Läkarbesök för intygsutfärdande: 1 330 kr
 • Läkarbesök inför ansökan om alkolås: 1 330 kr
 • För patienter som ansöker om alkolås tillkommer sedan provtagningsbesök till samma kostnad som ovan.
 • Alla priser är inklusive moms

Vaccinering

 • Ändrad avgift från 600 kronor till 0 kronor för kvinnor födda 1994-1995 samt 1999 i samband med screening av livmoderhalscancer (cellprovtagning)

 • Sänkt åldersgräns för avgiftsfri vaccinering mot pneumokockinfektion från 70 år till 65 år

 • Ändrade vaccinationsavgifter på grund av ändrade inköpspriser enligt bilagan Vaccinationsavgifter 2023

Avgifter

 • Högkostnadsskyddet för öppenvård under en tolvmånadersperiod
  höjs från 1 150 kronor till 1 200 kronor
 • Avgiften för mellanliggande provtagning slopas (från 100 kr till 0).


Hjälpmedel

 • Avgift införs för apnéskena på 400 kronor.
 • Avgiftsförändring för helbensortos och höftortos från 0 kronor till 800 kronor.
 • Avgiftsförändring för korsett/gördel från 0, 400 eller 800 kronor till 800 kronor för samtliga.
 • Kolfibersula räknas inte längre som skoinlägg utan som skoändring vilket innebär sänkt avgift: 
  • för patienter över 20 år från 800 kronor till 400 kronor
  • för patienter under 20 år från 400 kronor till 200 kronor.

Intyg

 • Avgiften sänks för alla intyg som i dag kostar 940 kronor till 470 kronor (gäller intyg till körkort vid sjukdom, samt intygsgruppen "övriga intyg").
 • Avgiften på hobbyintyg sänks från 1 880 kronor till 470 kronor för personer som behöver intyg på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning

Vaccinering

 • Avgiften för HPV-vaccinering slopas för kvinnor födda 1996-1998, i samband med screening mot livmoderhalscancer.
 • Difteri: Höjs till 340 kr (+10 kr)
 • Difteri och stelkramp: Höjs till 340 kr (+10 kr)
 • Gula febern: Höjs till 640 kr (+110 kr)
 • Hepatit A och B, vuxendos: Sänks till 600 kr (-50 kr)
 • Hepatit A och B, barndos: Sänks till 480 kr (-10 kr)
 • Kikhosta till gravida: Sänks till 150 kr (-15 kr)
 • Meningokock, vaccin mot A, C, W-135 och Y: Höjs till 650 kr (+80 kr)
 • Polio: Höjs till 440 kr (+90 kr)
 • Rabies: Höjs till 740 kr (+30 kr)
 • Tuberkulos: Höjs till 620 kr (+120 kr)
 • Tuberkulintest (PPD): Höjs till 490 kr (+20 kr)
 • Tuberkulos inklusive Tuberkulintest (PPD): Höjs till 910 kr (+140 kr)

Förändringar från 25 mars

3.1.1:
Bassängträning 200 kronor
Ögonbottenfotografering 200 kronor

3.4:
För att uteblivandeavgift ska debiteras för telefonkontakter och digitala besök ska patienten utan framgång ha kontaktats tre gånger under den tid som besöket skulle ägt rum.

Förändringar från 15 januari

Regionfullmäktige har beslutat om en rad avgiftsförändringar inför 2021. De största förändringarna  är:

 • Sänkt avgift för digitala besök i primärvården (från 200 kronor till 100 kronor), se kapitel 3.1.1
 • Uteblivandeavgift införs för digitala besök, telefonbesök och preventivmedelsrådgivning (200 kronor), se kapitel 3.4
 • Avgiftsfri vaccinering mot pneumokock för människor som fyllt 70 år, samt för människor som tillhör specifika riskgrupper, se kapitel 7
 • Antalet specificerade intygsavgifter minskas kraftigt, se kapitel 9

Förändringar från och med 1 januari 2021

6.2.1 Abonnemangsavgift

Efter beslut i regionfullmäktige ingår CPAP och TENS i abonnemangsavgiften för hjälpmedel.

Tidigare ändringar

Förändring från och med 1 september 2020:
3.1.1 Besök
Besök hos Familjerådgivningen kostar 250 kronor efter beslut i kommunfullmäktige i länets kommuner.

Förändring från och med sommaren 2020:
3.1.2: Medicinsk service (laboratorium och röntgen)
Serologisk provtagning (antikroppstest) avseende covid-19: 200 kr. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet (se 11.1.2). Provtagningen är avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst. Enligt beslut i Regionfullmäktige 17 juni.

Förändring från och med 7 april:
3.2.2 Avgiftsbefriade besök enligt smittskyddslagen
Tillämpning om covid 19-relaterad behandling har lagts till efter beslut i Regionfullmäktige 31 mars.

Förändring från och med 19 mars:
3.4 Återbudsregler och avgift vid uteblivet besök
Patient med förkylningsliknande symptom ska inte betala om de avbokar sina besök med kortare varsel än 24 timmar innan bokad tid. Detta gäller till spridningen av Coronaviruset är under kontroll.

Förändringar från och med 10 mars:
9.2 och 9.3: Intyg
Några av avgifterna utan moms har justerats. Justeringen beror på att det fanns ett avrundningsfel i de tidigare avgifterna.

Förändringar från och med 6 mars:
3.1.3: Recept
Ny text: Receptförskrivning av läkare efter ett besök hos annan sjukvårdande personal för samma åkomma är avgiftsfri.

5.1.15: Stöd till anhörig
Informationen har uppdaterats.

Förändringar från och med 21 februari:
Förtydligande i 5.2 och 5.3 om att alla de fyra kriterier som är uppräknade ska vara uppfyllda för att en telefonkontakt ska kosta 100 kronor för patienten.

Besök hos Maria ungdom är avgiftsbefriade (se 3.2)

Förändringar från och med 1 februari:

Förändrade kontaktuppgifter för frågor kring fakturering: Regionservice, avdelningen för kundfakturor: 019-602 17 91 klockan 09.00-11.00. Patienter kan även få kontakt genom personlig inloggning på www.1177.se.
4.8: Övriga utländska patienter (självbetalande): För receptförskrivning utan direktkontakt med läkare och för telefonbesök med läkare ska patienten betala 693 kronor.
12.3: Förtydligande om att om en patientavgift har utfärdats på felaktiga grunder har en medarbetare befogenhet att korrigera felet.

Förändringar från och med 1 januari:
Regionfullmäktige har beslutat att avgifter för hälso- och sjukvård i Region Örebro län ska följa genomsnittet inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och/eller landet i sin helhet. Beslutet innebär att många avgifter för besök höjs, men att högkostnadsskyddet för avgifter inom öppenvården är oförändrat. Förslaget innebär också att många avgifter för vaccinering, intyg och hälsokontroller höjs för att i större utsträckning motsvara Region Örebro läns kostnader.

Två nya avgifter införs:
Sjukvårdande behandling per telefon kostar 100 kronor. Ambulanssjukvård kostar 200 kronor.

Uteblivandeavgift utökas till fler verksamheter:
En avgift för uteblivet besök som redan finns i de flesta vårdverksamheter kommer efter 1 januari 2020 även omfatta: Psykiatri för barn och unga vuxna, barn- och ungdomshabiliteringen samt tidsbokad medicinsk service, till exempel, provtagning, röntgenundersökningar och endoskopi.

Abonnemangsavgift för hjälpmedel:
Tidigare har Region Örebro län haft skillnader i avgift, för olika hjälpmedel. Nu inför vi en enhetlig abonnemangsavgift för personliga och individmärkta hjälpmedel på 65 kr i månaden inom Audiologiska kliniken, Syncentralen och Centrum för hjälpmedel, oavsett hur många hjälpmedel man har. Abonnemangsavgiften kommer inte att gälla för rullatorer. Det blir också förändring av andra hjälpmedelsavgifter för till exempel service, installation och reparation.

Följande avsnitt har ändrats i Avgiftshandboken:
3.1: Ändrade besöksavgifter.
3.4 Uteblivandeavgiften införs för nya verksamheter
4.8: Uppräknade priser för självbetalande till 3 630 kr för läkarbesök och 2 205 kr för behandlingsbesök.
5: Flera nya tillämpningsanvisningar (5.1-5.3). De som tidigare hette ”Fler åtgärder vid samma besök” samt ”Indirekt besök” har strukits.
6. Nya och ändrade hjälpmedelsavgifter.
7. Flera ändrade vaccineringsavgifter.
9. Flera ändrade intygsavgifter. Nytt är också att om intyget/utlåtandet ska till Försäkringskassan ska alltid besöksavgift betalas.
15.1 Förändrad nivå för glasögonbidraget.

Hälso- och sjukvårdslagen ger landsting och regioner rätt att ta ut avgifter för vård. Patientavgifter är en principiell fråga och beslutas därför av regionstyrelsen och regionfullmäktige. Tillämpningen ska följa beslutet på ett objektivt sätt och utifrån de regler som gäller för respektive patientgrupp. Den som informerar patienter om avgifter ska vara väl insatt i regelverket och vara behörig att ge besked.

Avgifterna i öppen vård gäller vård i Region Örebro läns egen regi och hos privata vårdgivare med vårdavtal, ersättning enligt nationella taxan eller i Hälsovalet.

Avgiftshandboken är ett hjälpmedel för personal inom Region Örebro län och vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Örebro län. 

För information till patienter hänvisas i första hand till 1177.se

Det är viktigt och önskvärt att patienten legitimerar sig. Vi behöver veta vem personen är för att undvika förväxlingar och för att kunna säkerställa patientsäkerheten. Korrekta patientuppgifter krävs också för att säkerställa att rätt patientavgift tas ut. Om det blir rätt från början kan resurserna användas på bästa sätt. Be därför alltid patienten att visa godkänd identitetshandling (pass, körkort eller id-kort). Vi kan dock inte kräva legitimering för att ge patienten akutvård.

Om patienten inte legitimerar sig kan anteckning om detta göras på kvitto eller annan lämplig handling samt i journalen. Av anteckningen i journalen bör framgå om patientens identitet är styrkt på annat sätt än genom legitimationshandling eller om man är osäker om identiteten. Rutiner finns om identitetskontroll och registrering i de patientadministrativa systemen i specialistvård respektive i primärvård.

1.3.1 Identifiering vid vård till minderåriga

Om patienten är minderårig bör vården säkerställa vem som är vårdnadshavare och se till att vårdnadshavararen är informerad om att vården äger rum. Detta är nödvändigt för att fakturering ska kunna ske.

Skyddade personuppgifter finns i tre former: sekretessmarkering, kvarskrivning samt fingerade uppgifter.

Sekretessmarkering

En markering för särskild sekretessprövning i folkbokföringsdatabasen. Den som vill nå en skyddad person kan få post vidarebefordrad till personen av Skatteverket.

Kvarskrivning

Den verkliga bostadsorten framgår inte av folkbokföringsregistret och sprids därmed inte. Den gamla adressen tas bort och personen registreras som skriven på en församling. All post går till Skattekontoret som vidarebefordrar den till personen.

Region Örebro län är skyldig att ge vård till personer som vistas i länet, men som är kvarskrivna i en annan region. (Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 8 kap, 1§).

Kvarskrivna kan få intyg från Skatteverket som visar att de är kvarskrivna.

Fingerade uppgifter

Vid särskilt allvarliga hot kan en person få tillstånd att använda en annan identitet. Identiteten registreras så att det inte framgår att det rör sig om fingerade uppgifter.

All vård ska journalföras. Att en viss patient vårdas är en sekretesskyddad uppgift. Uppgift får bara lämnas ut till någon annan om patienten lämnat medgivande om det.

1.5.1 Sekretessen och polisen

Om polisen kontaktar sjukvården och letar efter en viss person är rådet att, efter samråd med verksamhetschef, motringa till polisens växel. Vid misstanke om grova brott finns skyldighet att på begäran medverka till att lämna uppgifter till polis, åklagare och domstol.

Sjukvårdspersonal är skyldig att på förfrågan av polisen lämna ut uppgift om en person lokalmässigt vistas på en sjukvårdsinrättning. Sjukvårdspersonalen får svara ja eller nej på frågan.

Om sjukvårdspersonalen svarat ja och polisen därför befinner sig på sjukhuset gäller att det är ansvarig läkare som avgör när patienten är utskrivningsklar och kan lämna sjukhuset.

Polisens eventuella närvaro vid sjukvårdsinrättningen ska inte påverka denna bedömning. Polisen kan alltså inte hämta en patient förrän läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar.

Om en patient önskar nedsättning av patientavgift eller avgiftsbefrielse kan det utredas om det kan medges. Beslut om avgiftsbefrielse tas av områdeschef.

Alla ersättningsfrågor som rör svenskars vård i andra EU/EES-länder ska hänvisas till Försäkringskassan.

Information om att resa utomlands och ersättning för vård utomlands på Försäkringskassans webbplats

Olika grupper av patienter har olika stor rätt till vård, och behöver betala olika mycket för vården. Vårdgivaren behöver därför så tidigt som möjligt avgöra vilken av nedanstående grupp som patienten tillhör.

Bland patienter som är folkbokförda i Sverige är följande grupper viktiga att skilja på:

Bland patienter som inte är folkbokförda i Sverige är följande grupper viktiga att skilja på:

 • Patienter från Norden, se 2.2.1
 • Patienter från övriga EU, se 2.2.2
 • Patienter som är asylsökande, se 2.2.3
 • Patienter utan tillstånd att vara i Sverige, se 2.2.4
 • Patienter från länder som har sjukvårdskonvention med Sverige, se 2.2.5
 • Patienter som är utlandssvenskar, se 2.2.6
 • Övriga utländska patienter, se 2.2.7

Svenska patienter är patienter som är folkbokförda i Sverige. Det innebär att de finns med i folkbokföringen och har ett personnummer som består av 10 siffror.

Inomlänspatienter är patienter som är folkbokförda i Örebro län.

Rätt till vård

Inomlänspatienter har full rätt till vård.

2.1.2 Utomlänspatienter

Utomlänspatient är patienter som är folkbokförda i Sverige, men utanför Örebro län.

Rätt till vård

Utomlänspatienter har samma rätt till vård som inomlänspatienter med följande undantag:

 • Det är enbart patientens hemlandsting som är skyldig att erbjuda vård inom de tidsgränser som finns i vårdgarantin.
 • För öppenvård har patienten valfrihet när det gäller att välja vårdgivare. Dock måste både hemlandstingets och vårdlandstingets eventuella remissregler följas.
 • För slutenvård finns vissa begränsningar när det gäller patientens valfrihet att välja vårdgivare.

  Se vidare i Riksavtal för utomlänsvård på Sveriges kommuner och regioners webbplats.

En svensk medborgare som inte är utvandrad men som saknar folkbokföringsadress.

Rätten till vård

Om patienten är skriven på sin kommun har patienten samma rätt till vård som övriga svenska patienter och hemlandstinget ska svara för vårdkostnaden. Vårdlandstinget ska alltså debitera detta hemlandsting. 

Om patienten av Skatteverket klassas som "försvunnen" ska patienten själv betala vårdens verkliga kostnad.

För utvandrade svenska medborgare gäller reglerna i avsnittet om utlandssvenskar (se 2.2.6).

Utländska patienter är patienter som inte är folkbokförda i Sverige. 

Det innebär att de inte finns i folkbokföringen och inte har något personnummer som består av 10 siffror.

Däremot kan de ha fått ett reservnummer så att de finns med i det lokala befolkningsregistret som kan nås av alla som har tillgång till Region Örebro läns intranät.

Patienten är bosatt i något av följande länder: Danmark, Finland, Island, Norge.

Information om vilken vård patienten har rätt till, vad den ska betala med mera. (Länkas till annan sida på vårdgivarwebb)

Patienten som visar EU-kort och därmed visar att patienten omfattas av sjukförsäkringen i sitt hemland.

Patienten kan komma från något av följande länder:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Schweiz
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Hur du känner igen EU- kort på Europeiska kommissionens webbplats

Information om vilken vård patienten har rätt till, vad den ska betala med mera

Grupper med särskilda regler

Pensionärer med svensk pension

Pensionärer med svensk pension har rätt till all vård (akut, nödvändig och planerad) om de kan visa ett visa ett intyg från Försäkringskassan om rätt till vårdförmåner i Sverige.

Personer som arbetar i Sverige under högst ett år

Personer som arbetar här under högst ett år har rätt till samma vård som folkbokförda om de visar ett giltigt intyg om det från Försäkringskassan.

Gränsarbetare som arbetar i en stat men bor i en annan

Gränsarbetare som arbetar i en stat men är bosatta i en annan EU/EES-stat har rätt till både nödvändig och planerad vård till vanlig vårdavgift i både bosättnings- och arbetslandet.

Personer från Sverige som studerar i ett annat EU/EES- land

Personer från Sverige som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och är avregistrerade i folkbokföringenhar rätt till nödvändig och planerad vård i Sverige till svensk patientavgift. De ska visa ”Intyg om rätt till vård i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz” som utfärdas av den svenska Försäkringskassan.

Inom vården ska en patient som kan visa ett giltigt LMA-kort räknas som asylsökande

Exempel på LMA-kort på Migrationsverkets webbplats

Information om vilken vård patienten har rätt till, vad den ska betala med mera

Personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige och som vistas här stadigvarande.

Information om vilken vård patienten har rätt till, vad den ska betala med mera. - Länkas om när sida finns

Patienten kommer från: 

En utlandssvensk är en person som har svenskt medborgarskap men har utvandrat från Sverige. För att få subventionerad vård behöver personen kunna visa sitt medborgarskap, till exempel genom att kunna visa ett giltigt pass.

Rätten till vård

Olika regler för vård gäller för patienter som är svenska medborgare, men bosatta i annat land.

För utlandssvenskar bosatta inom EU/EES, se avsnitt 2.2.2 i Avgiftshandboken.

För utlandssvenskar som är bosatta utanför EU/EES, se SKR:s handbok Vård av personer från andra länder avsnitt 5.2, sidan 17.

Utländska medborgare som inte ryms i någon av grupperna som räknas upp i avsnitten 2.2.1-2.2.6.

Information om vilken vård patienten har rätt till, vad den ska betala med mera

Det är ingen skillnad mellan barn och vuxna vad gäller vårdomfattning och ekonomisk vårdförmån, utom för asylsökande barn och barn som vistas här olagligt (tillståndslösa).

När barn föds här görs en anmälan till Skatteverket så att barn kan tilldelas ett personnummer. Är inte modern folkbokförd ges barnet ett reservnummer. Medborgare från länder utanför EU/EES utan svenskt medborgarskap måste söka uppehållstillstånd för barnet för att det ska bli folkbokfört.

Asylsökande och tillståndslösa

Vård till dessa grupper regleras i särskilda lagar. Vad som gäller för asylsökandes samt tillståndslösas vård se under respektive rubrik. Även asylsökande barn ska visa LMA-kort för att få vård som asylsökande. Om en asylsökande kvinna föder barn här blir också barnet asylsökande och får ett LMA-kort från Migrationsverket.

Tillståndslösa får vård på samma villkor som asylsökande.

EU/EES

För barn från andra EU/EES-länder gäller att även de ska visa giltigt EU-kort för att få nödvändig vård. Kan de inte det ska de debiteras full vårdkostnad, på samma sätt som gäller för vuxna. Det gäller för all vård, BVC, mödravård och andra sjukvårdsbesök.

EU-migranter och barn till dessa som saknar EU-kort är självbetalande för sin vård.

Om en kvinna med EU-kort föder barn här ingår även eventuell vård till barnet under en viss tid.

Självbetalande utan vårdförmåner

För alla andra gäller följande. Fulla vårdförmåner inträder först när en person folkbokförs.

För personer som vistas här med visum eller uppehållstillstånd, men som inte är folkbokförda, gäller att de är självbetalande för sin vård, såväl barn som vuxna. Det gäller för all vård, BVC, mödravård och andra sjukvårdsbesök.

Det kan till exempel vara en arbetskraftsinvandrare som inte folkbokförts. Det kan också vara en anhörig som inte har rätt att folkbokföra sig ännu. Det kan också vara en turist eller en tillfällig besökare. En person som visar ett kort från Migrationsverket om arbets- och uppehållstillstånd (med uppskjuten tillståndsprövning) och som inte är folkbokförd är alltså självbetalande för sin vård.

Om en kvinna kommer till Sverige med uppehållstillstånd men inte är folkbokförd och föder barn här blir även barnet självbetalande för eventuell vård. De har således inga vårdförmåner.

Om föräldrarna är gifta

Är barnets föräldrar gifta och pappan är svensk medborgare och folkbokförd blir även barnet folkbokfört vid födelsen. (Är inte föräldrarna gifta görs ett faderskapsfastställande av socialnämnden precis som för alla andra.) Är föräldrarna gifta och pappan folkbokförd men inte svensk medborgare ska han söka uppehållstillstånd för barnet som anknytning till honom. När ett sådant uppehållstillstånd ges kan de söka folkbokföring för barnet. Folkbokföringsdatum avgör när personen räknas som inomlänsbo och får rätt till subventionerad vård.

Om en gravid kvinna söker uppehållstillstånd

Om en gravid kvinna har fått rätt att söka uppehållstillstånd här i Sverige och får stanna här medan Migrationsverket prövar ansökningen är hon självbetalande för såväl mödravård som förlossning. Hon är även självetalande för barnets eventuella vård. (Vad som sägs om pappan i stycket ovan gäller även i dessa fall.)

Observera att samma avgifter gäller för både inomlänspatienter och utomlänspatienter.

På vårdcentral

Besök

200 kronor

Besök på vårdcentralernas jourmottagning 

300 kronor

Videobesök 

100 kronor

Kvalificerad telefonkontakt
(Innebär att telefonsamtalet ersätter besök och är bokat i förväg)

100 kronor

Enkel telefonkontakt 
(Inkluderar tidsbokning och rådfrågning)

0 kronor

På sjukhus

Läkarbesök 300 kronor
Akuta läkarbesök 400 kronor
Besök till övrig personal 200 kronor
Akutbesök till övrig personal  300 kronor
Videobesök läkare  300 kronor
Videobesök övrig personal  200 kronor

Kvalificerad telefonkontakt
(Innebär att telefonsamtalet ersätter besök och är bokat i förväg)

100 kronor

Enkel telefonkontakt 
(Inkluderar tidsbokning och rådfrågning)

0 kronor
Bassängträning 200 kronor
Ögonbottenfotografering 200 kronor
Bentäthetsmätning 200 kronor

 

Patient som vid besök på en vårdcentral får remiss till ett sjukhus, betalar enbart mellanskillnaden för det första besöket på sjukhus. Patient som remitteras till specialistläkare från privat ej regionfinansierad vårdgivare ska dock betala hel avgift.

Som akuta besök i specialistvården räknas besök om patienten av medicinska skäl måste komma samma dag som besöket bokas in.

Typ av service

Pris

Provtagning inför, i samband med eller efter ett läkarbesök  0 kronor
Provtagning i primärvård efter remiss från sjukhus 0 kronor
Mellanliggande provtagning i primärvård som är ordinerad eller som görs för kontroll 0 kronor

Typ av recept

Pris

Av läkare gjord receptförnyelse per telefon, via 1177:s e-tjänster eller vid besök utan personlig läkarkontakt 100 kronor
Årsförnyelse/ändring av dosexpedierade läkemedel av läkare (via Pascal, ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel, där patienten får sina mediciner fördelade i påsar av dosapotek)   100 kronor
Recept på profylaktiska (förebyggande, skyddande) läkemedel   200 kronor per recept
Receptförskrivning av sjuksköterska vid indirekt besök, och förskrivning av förbrukningsartiklar på hjälpmedelskort 100 kronor

 

Receptförskrivning av läkare efter ett besök hos annan sjukvårdande personal för samma åkomma är avgiftsfri.

Avgift för

Pris

Ambulanssjukvård 200 kronor
Dagrehabilitering 200 kronor
Egenträning, gruppbehandling   200 kronor
Internetbaserad KBT (per vecka) 200 kronor
Familjerådgivning (avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet)  250 kronor
Digital tobaksavvänjning 100 kronor

Screeningundersökningar som patienten kallas till. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgift för screening gäller oavsett var provet tas.

Typ av screening

Pris

Mammografi 0 kronor
Cytologprov 0 kronor
Screening av bukaorta (kroppspulsådern)

200 kronor

Tarmcancerscreening - avföringsprov

0 kronor

Tarmcancerscreening - uppföljande koloskopi

200 kronor

Avgiften för att ligga på sjukhus är 120 kr per vårddag. Avgift gäller för den som fyllt 20 år. Avgiften gäller från den dag patienten fyller 20 år. 

Avgift uttas för inskrivningsdag och vårddagar, men inte för utskrivningsdagen. För permission uttas ingen avgift. Som permission räknas en dag då patienten vistas utanför sjukhuset minst tolv timmar sammanhängande tid mellan kl. 06.00 och 24.00.

Undantag från avgiften

Undantagna från avgiften är personer som genomgår militär grundutbildning och kompletterande utbildning, häktade, anhållna och övriga med författningsmässig fri sjukvård samt den som får vård som asylsökande samt person som saknar tillstånd att vistas här.

Avgift gäller för patient med fotboja. Den region inom vars område ett brott har begåtts av en utlänning som vistas i Sverige, utan att vara bosatt här, får bära kostnaden för rättspsykiatrisk vård. Om utlänningen i stället döms till fängelse och det därefter fattas beslut om att utlänningen ska beredas rättspsykiatrisk vård, står Kriminalvården för vårdkostnaden.

Om patient kallas till inskrivning i sluten vård och försening uppstår som inte kan anses bero på patienten ska ingen debitering göras.

Avgiftsbefrielsen för barn och ungdom omfattar:

 • besök hos läkare och alla övriga vårdgivare
 • vid telefonrådgivning och receptförskrivning per telefon
 • vid förskrivning av förbrukningsartiklar och liknande
 • vid utfärdande av livsmedelsanvisning
 • vid dagrehabilitering samt
 • vid hjälpmedelsutprovning.

Barn och ungdom betalar för:

 • vissa utprovade hjälpmedel som t ex skor (Hjälpmedelsavgifter)
  hälsokontroller och intyg som görs på patientens initiativ (Avgifter för intyg och hälsokontroller)
 • vaccinationer utanför barn- och skolhälsovårdens vaccinationsprogram (Avgifter för vaccinationer)
 • subventionerade preparat (obs! med undantag för preventivmedel till unga)
 • egenavgifter för sjukresor
 • besök som görs i andra regioner enligt de patientavgifter som gäller där (återbetalas inte av Region Örebro län).

Fakturering görs till vårdnadshavare

Fakturering av avgifter som rör omyndiga görs till den äldsta vårdnadshavare som är skriven på samma adress som barnet. Vårdnadshavaren är betalningsansvarig. Om ingen av vårdnadshavarna är skriven på samma adress behöver betalningsansvaret klarläggas av vården för att fakturering ska vara möjlig. Om barnet är omhändertaget enligt LVU (Lagen om vård av unga) ska barnets hemkommun faktureras.

Kravhanteringen för dessa fordringar följer samma principer som för andra krav.

Fakturering vid sekretess mot vårdnadshavare

Om det rör ungdomars vårdbesök och det bedöms råda sekretess till förmån för den unge i förhållande till vårdnadshavaren, tillämpas ingen fakturering för att inte riskera en felaktig hantering. Om det finns särskilda skäl får avgift tas ut av den omyndige.

Avgift gäller för patient med fotboja.

Den region inom vars område ett brott har begåtts av en utlänning som vistas i Sverige, utan att vara bosatt här, får bära kostnaden för rättspsykiatrisk vård. Om utlänningen i stället döms till fängelse och det därefter fattas beslut om att utlänningen ska beredas rättspsykiatrisk vård, står Kriminalvården för vårdkostnaden.

Hemsjukvårdsinsatser för intagna i kriminalvård anses inte ingå inte i primärkommunernas ansvar. Hemsjukvård kan enbart ges i den enskildes ordinarie bostad, inte inom kriminalvården.

Observera att personer som bor på institutioner betalar patientavgift.

För definitioner av nedanstående grupper och beskrivning av vilken rätt till vård de olika grupperna har, se avsnitt 2.

Information för patienter - Vård av personer fran andra länder, 1177.se

Patienter som uppvisar ID-handling betalar samma avgift som svenska patienter (se kapitel 3) för den vård som patienten har rätt till.

Patienter som visar EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort betalar samma avgift som svenska patienter (se kapitel 3) för den vård som patienten har rätt till.

Patienter från EU-området som inte visar EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort betalar vårdens verkliga kostnad. Region Örebro län godtar inte digitala EU-kort.

Typ av besök

Pris

Läkarbesök i primärvård och 
vårdcentralernas jourmottagning
50 kronor
Specialistläkarbesök efter remiss från primärvård 50 kronor
Återbesök hos specialist efter sådan remiss 50 kronor
Sjukvårdande behandlingsbesök i primärvård 
och i specialistsjukvård efter remiss
25 kronor
Telefonkontakt, receptförskrivning utan besök 25 kronor

 

Dessa patientavgifter gäller enbart om den asylsökande visar giltigt LMA-kort. Om den asylsökande inte visar giltigt LMA-kort ges personen vård och faktureras vårdens verkliga kostnad (enligt prislistan för utomlänsvård). Samtidigt uppmanas patienten att återkomma med giltigt LMA-kort.

När kortet uppvisas omregistreras besöket till asylvård, ursprungsfakturan makuleras och patienten debiteras istället patientavgift för asylsökande. Avgiften 50 kronor efter det första remissbesöket gäller tills patienten är färdigbehandlad i specialistvård.

För slutenvård betalar asylsökande ingen avgift.

Typ av vård

Pris

Ambulanssjukvård

200 kronor

Specialistläkarbesök  50 kronor
Sjukvårdande behandling 

25 kronor 

Akut läkarbesök utan remiss                     

400 kronor

Akut sjukvårdande behandlingsbesök
utan remiss

300 kronor

Akut besök med remiss 

50 kronor 

 

För besök som är avgiftsfria för länsbor betalar asylsökande ingen avgift. Det innebär att asylsökande som är under 20 år eller över 85 år inte betalar någon avgift.

Gäller avgift för hjälpmedlet ska den asylsökande betala samma avgift som inomlänsbor betalar.

Asylsökande debiteras för uteblivet besök som inte avbokats på samma sätt som svenska patienter, se 5.19. 

Asylsökande upp till 18 år har rätt att kostnadsfritt få tandvård i samma utsträckning som länsbor.

Asylsökande över 18 år har rätt till tandvård som inte kan anstå men betalar 50 kr per besök.

Patienter som är tillståndslösa betalar samma avgifter som asylsökande, se 4.3.

Utlandssvenskar utanför EU får akut vård till samma avgift som bosatta här. För planerad vård gäller olika regler beroende på bosättningsland. För mer information. 

För övriga utländska patienter gäller inom specialistvården följande priser för akutbesök: Läkarbesök 4 300 kronor. Behandlingsbesök 2 610 kronor. Priserna kan ibland även gälla för planerade besök på mottagningar, då det inte avser någon operation eller någon dyrare typ av behandling.

För receptförskrivning utan direktkontakt med läkare och för telefonbesök med läkare ska patienten betala 762 kronor.

För övrig vård ska patienten betala vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård.

För mer information se Vård av personer från andra länder. 

Behandling av covid 19-relaterade sjukdomar är inte längre avgiftsbefriad utan omfattas av ordinarie avgifter.

Beslutet är taget i Regionfullmäktige 2022-06-20, läs mer om beslutet här. 

Avgift (200 kronor) tillämpas vid all ambulansbedömning, oavsett om patienten transporteras eller inte.

Patienter som transporteras till ett akut besök ska även betala avgift för det akuta besöket

Undantag från ambulansavgiften gäller för:

 • patienter som transporteras mellan sjukvårdsinrättningar inom hälso- och sjukvård (gäller ej kommunala sjukvårdsinrättningar)
 • hemtransport från sjukvårdsinrättning inom hälso- och sjukvård (gäller ej kommunala sjukvårdsinrättningar)
 • personer som undersöks av ambulanspersonal under uppdrag av så kallad evenemangsambulans

Avgift (100 kronor) tillämpas vid kontakter när alla dessa fyra kriterier är uppfyllda:

 • Kontakten sker på en tid som är bokad i förväg
 • Kontakten ersätter ett fysiskt eller digitalt besök
 • Kontakten sker utan ögonkontakt mellan patient och behandlare
 • Behandlaren är läkare

Kontakten ska journalföras.

Exempel på när avgiften inte ska tillämpas

När patienten ringer för rådgivning eller tidsbokning. När behandlaren ringer enbart för att lämna information (till exempel meddela provsvar), eller fullfölja en tidigare kontakt (till exempel ställa en kompletterande fråga)

Avgift (100 kronor) tillämpas vid kontakter när alla dessa fyra kriterier är uppfyllda:

 • Kontakten sker på en tid som är bokad i förväg
 • Kontakten ersätter ett fysiskt eller digitalt besök
 • Kontakten sker utan ögonkontakt mellan patient och behandlare
 • Behandlaren är inte läkare

Kontakten ska journalföras.

Exempel på när avgiften inte ska tillämpas

När patienten ringer för rådgivning eller tidsbokning (Flexi). När behandlaren ringer enbart för att lämna information (till exempel meddela provsvar), eller fullfölja en tidigare kontakt (till exempel ställa en kompletterande fråga)

Med ett direkt läkarbesök menas ett personligt möte mellan läkare och patient för utredning, behandling eller rehabilitering i hälso- och sjukvårdande syfte. Journalanteckning görs.

I avgiften ingår läkemedelsförskrivning, provtagning för klinisk laboratorie- och röntgenundersökning, utfärdande av läkarintyg för att få sjuklön eller sjukpenning, förbands- och annat förbrukningsmaterial samt remittering till annan läkare för undersökning/bedömning som kan krävas för att ställa diagnos och påbörja behandling. Dessa åtgärder görs vid samma tillfälle eller i direkt anslutning. Vad som rör samma åkomma avgörs av den medicinskt ansvarige läkaren.

Sjukvårdande behandlingsbesök är ett personligt möte mellan patient och andra vårdgivare än läkare för utredning, behandling eller rehabilitering i hälso- och sjukvårdande syfte.

I besöket ingår de laboratorieprover som görs vid samma tillfälle eller i direkt anslutning till besöket och som har samband med besöket. I besöket ingår i förekommande fall även sjuksköterskas läkemedelsförskrivning, hjälpmedelsutprovning och remittering. 

Patient som måste återvända akut för förnyat besök för samma åkomma inom 24 timmar betalar ingen ny avgift. Om ett nytt avtalat besök görs inom 24 timmar gäller ny patientavgift.

För varje inbokat självständigt besök hos olika vårdgivare gäller ny patientavgift, även om besöken sker samma dag.

För läkarbesök och besök av kurator, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska och arbetsterapeut i hemmet uttas den patientavgift som gäller för respektive vårdgivare. Om samma vårdpersonal besöker hemmet en eller flera gånger per dag betalar patienten för ett besök.

Om olika kategorier av vårdpersonal besöker patienten under samma dag betalar patienten avgift för den dyraste kategorin. Hembesökstillägg tas inte ut.

För teambesök eller teambedömning betalas en avgift (den dyraste vårdgivarekategorin).

För patient inskriven i dagrehabilitering betalar patienten en enhetlig besöksavgift som är högkostnadsgrundande.

För måltider som serveras till patienter i samband med öppenvårdsbesök ska inga avgifter tas ut. Måltider ska endast serveras till patienter om de är nödvändiga för att patienten ska kunna ta till sig vården på ett positivt sätt.

I förekommande fall gäller sjukresereglerna.

När flera patienter samlas samtidigt för råd, information eller behandling betalar varje deltagare den patientavgift som gäller för sjukvårdande behandling.

För hälsofrämjande åtgärder till patienter som bedömts ha medicinskt behov av livsstilsråd, information, vård eller behandling tillämpas sedvanliga patientavgifter när det rör läkarbesök respektive sjukvårdande behandling.

Antingen tillämpas avgift för individuellt besök eller avgift för gruppbehandling när åtgärderna sker i grupp.

Patientavgift tas ut vid:

 • Sjukgymnastisk behandling individuellt, i grupp, vid självträning på vårdcentral eller annan lokal t.ex. bassäng.
 • Sjukgymnastisk bedömning/behandling vid hembesök. Till hembesök räknas även besök i kommunalt särskilt boende, i kommunal dagvård/dagrehab, korttidsplats och rehabiliteringsenhet.
 • Uppföljning av träningsprogram. 
 • Utprovning av hjälpmedel om ej i direkt anslutning till sjukgymnastisk behandling.

Patientavgift tas inte ut vid:

 • Vårdplanering 
 • Första bedömningsbesök hos patient i hemmet med kommunal hemtjänst, i kommunalt särskilt boende (inklusive korttidsplats) och i kommunal dagvård/dagrehab, för att kunna fullfölja vårdkedjan och bedöma lämplig rehabiliteringsinsats i samverkan med kommunen.
 • Patientrelaterad information, instruktion och handledning från fysioterapeut/sjukgymnast till kommunens personal.
  Utprovning och uppföljning av hjälpmedel i direkt anslutning till sjukgymnastisk behandling.
 • Utprovning av enkla hjälpmedel i direkt anslutning till läkarbesök.
 • För gravida kvinnor med graviditetsrelaterade besvär. För att avgiftsfrihet ska gälla krävs en tydlig koppling till graviditeten och att besvären ska ha uppkommit i samband med graviditeten.

Om patienten både egentränar och träffar fysioterapeut/sjukgymnast under samma dag i anslutning till vartannat så ska patienten betala en avgift. Om egenträningen och besöket inträffar vid olika tidpunkter under dagen så debiteras två avgifter.  

Vid internetbaserad behandling med KBT enligt program betalar patienten för det inledande besöket utöver internetbehandlingen. Avgift för behandlingen debiteras även om patienten uteblivit och inte loggat in.

Om patienten avslutar behandlingen i förväg eller när det finns ett godtagbart skäl för uteblivande görs ingen debitering.

Patienten betalar avgift för öppenvårdsbesök, även om inläggning görs på sjukhus direkt efter besöket. Avgiften betalas inte tillbaka. När en patient är inlagd och samtidigt gör ett akut besök på öppenvårdsmottagning tas ingen patientavgift ut för det första besöket, men däremot för de därpå följande besöken.

För öppenvårdsbesök som bokats före inläggningen eller där remittering görs till annan mottagning för åkomma utan samband med inläggningen gäller patientavgift. Patienter med permission från sluten vård som gör öppenvårdsbesök betalar vanlig patientavgift.

Informationsbesök för anhörig

Besöket är avgiftsfritt om samtalet enbart är ett informationssamtal.

Behandlingsbesök för anhörig

Om samtalet är ett behandlingssamtal så ska den anhörige betala patientavgift.

Anhörig till inneliggande patient

Om en patient är inneliggande i slutenvård så ska patientens anhöriga inte debiteras för anhörigstöd.

Informationsträff för anhörig

Om anhöriga bjuds in till en större informationsträff, som enbart innehåller information, är träffen avgiftsfri.

 • Besök i barnhälsovården
 • Besök i mödrahälsovården (se mer information i avsnitt 5.17.1)
 • Besök enligt Smittskyddslagen (se mer information i avsnitt 5.17.2)
 • Återbesök vid antibiotikaförskrivning när man avvaktat förskrivning vid det första besöket.
 • Vård som sker i kontrollerande syfte utan samförstånd med patienten eller då synnerliga skäl föreligger kan avgiftsbefrias.
 • Vuxenhabiliteringen tillämpas avgiftsbefrielse för samtliga besök på grund av att att gränsen mellan råd och stöd enligt LSS samt habiliterings- eller rehabiliteringsinsats enligt HSL anses oklar. (Avgiftsbefrielsen beslutades av Landstingsstyrelsen 1994.) 
 • Besök för att göra en samordnad individuell planering (SIP).
 • Besök hos rehabkoordinator.
 • Besök på Sprututbytesmottagning.
 • Besök på Ungdomsmottagning
 • Besök hos Maria ungdom
 • Riktade hälsoundersökningar på vårdcentralerna i Hällefors, Lindesberg, Kopparberg och Nora. 
 • Besök som patienten kallas till på grund av forskning
 • Kontakt med mobil resurs för suicidprevention inom den allmänpsykiatriska öppenvården

 • Mödrahälsovård är avgiftsbefriad.
 • Graviditetsrelaterade problem i primärvården ingår i den avgiftsfria mödrahälsovården.
 • Besök i specialistmödrahälsovården är avgiftsfria, men om patienten remitteras till annan specialistvård än specialistmödravård på grund av komplikation ska patienten betala besöksavgift.
 • Rådgivning för födelsekontrollerande verksamhet, sterilisering och abortrådgivning är avgiftsbefriad. Besöksavgift tillämpas dock för besök hos familjeplaneringsläkare för rådgivning, undersökning och provtagning inför en eventuell abort därför att det i detta besök inte enbart ingår rådgivning. I besöket ingår att patienten får träffa en barnmorska.
 • För det första besöket som görs hos kurator i direkt eller nära anslutning till familjeplaneringsmottagningen tas ingen avgift ut; för de därpå följande besöken hos kurator uttas avgift. Om abort ska utföras följer därefter en medicinsk abort eller en kirurgisk abort. För dessa åtgärder uttas slutenvårdsavgift eller besöksavgift för behandlingsbesök/läkarbesök, beroende på vilken av dessa vårdgivare patienten träffar. Ett tredje alternativ är att patienten genomför aborten i hemmet utan ytterligare besök. För uppföljande återbesök gäller besöksavgift enligt aktuell vårdgivarkategori.
 • Avgift uttas för besök för sterilisering avseende samtliga vårdgivarkategorier, för steriliseringsoperation samt för besök på grund av komplikation till följd av preventivmedel. Sterilisering har vanligen föregåtts av en kostnadsfri rådgivning.
 • Det första besöket hos kurator som rör missfall, missed abortion, intrauterin fosterdöd, fosterskada är avgiftsfritt. För de därpå följande samtalsbesöken gäller patientavgift.
 • Preventivmedel (även så kallade dagen-efter-piller) som lämnas i samband med rådgivningen är kostnadsfria för patienten. Graviditetstest i samband med preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning eller i andra fall där testet görs av medicinska skäl är avgiftsfritt. För graviditetstest som sker på patientens egen begäran betalar patienten 100 kr.
 • Aurorasamtal mot förlossningsrädsla är kostnadsfria.
 • Screening för gynekologiskt cellprov är avgiftsfri. Till screeningverksamheten räknas även omprov då tidigare provet inte var bedömbart. Likaså omprov vid lättare förändringar (med hrHPV) för kvinnor 23-27 år, som får ta om sitt prov efter fyra månader på barnmorskemottagning. Samtliga cellprov som tas av barnmorska på barnmorskemottagning är alltså gratis.

Undersökning för att klarlägga om en patient är smittad av en allmänfarlig sjukdom är avgiftsfri. Det bör finnas en klinisk eller epidemiologisk misstanke. Fortsatt avgiftsfrihet gäller för besök och åtgärder som läkaren bedömer minska risken för smittspridning.

Även läkemedel som läkaren bedömer minska risken för smittspridning är avgiftsfria. Läkaren prövar om patienten har rätt till kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen. 

Avgiftsfriheten gäller samtliga patienter.

 • Patienter under 20 år - Patienter under 20 år betalar inte besöksavgift i öppen vård.  Betalningsskyldighet inträder den dag patienten fyller 20 år. De ska betala uteblivandeavgift.
 • Personer över 85 år - Personer som fyllt 85 år betalar inte för besök i öppenvård. De betalar inte heller de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet för besök. Observera att avgiftsfriheten för personer som har fyllt 85 år enbart gäller de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet det vill säga öppenvårdsavgift, indirekt besök, förskrivning och utprovning, inkontinensartikel samt tandvård som ges mot hälso- och sjukvårdens avgifter. Avgiftsfriheten gäller även för asylsökande och tillståndslösa som har fyllt 85 år. I övrigt betalar personer som fyllt 85 år andra avgifter som till exempel vid inläggning i sjukhusvård, hjälpmedel, intyg med mera. Om personer som har fyllt 85 år skulle utebli från besök kan uteblivandeavgift tas ut enligt de regler som gäller när vuxna personer uteblir.
 • Anhållna, häktade och intagna i kriminalvård (både svenska och utländska medborgare).
  Vård som anses nödvändig under tiden personer är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvården, ska ges utan kostnad, inklusive vaccinationer, intyg samt individuellt utprovade hjälpmedel som fås i samband med vården.
 • Personer som genomgår militär grundutbildning och kompletterande utbildning (ID-kort ”Rekryt”) inklusive tjänstgörande i Hemvärnet.
 • Personer som HIV-smittats i sjukvården
 • Patient som ska donera organ
 • Patienter som remitterats från Försäkringskassan för undersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden.
 • Patienter som utger att de utsatts för sexuellt övergrepp, samt patienter där personal har skäl att misstänka utsatts för övergrepp. Avgiftsfriheten omfattar både första besöket, uppföljningsbesök, vaccination och provtagningsbesök med anledning av övergreppet.

Uteblivandeavgift tas ut om patient inte kommer på ett inbokat besök. Avgift tas även ut om patienten av- eller ombokar sitt besök senare än 24 timmar före besökstiden. Detta gäller även om besökstiden bokas samma dag. Avgift för uteblivet besök gäller även bokade tider på vårdcentralernas jourmottagningar. Avgift för uteblivet besök samt sen av- och ombokning ska även tas för digitala besök och tidsbokad medicinsk service, enligt samma regler som för övriga besök. Uteblivandeavgift ska även debiteras för avgiftsbelagda telefonkontakter om patienten utan framgång har kontaktats tre gånger under den tid som besöket skulle ägt rum.

Avgiften är oftast 200 kronor, men om patienten skulle ha träffat en läkare på ett sjukhus blir avgiften 300 kronor. Samma avgifter gäller för samtliga patienter.

Avgiften betalas även av patienter som är under 20 år och av patienter som har fyllt 85 år samt patienter med frikort. Avgifterna får inte tillgodoräknas i högkostnadsskyddet.”

I följande verksamheter ska ingen uteblivandeavgift betalas:

 • Barnhälsovård
 • Centrum för hjälpmedel, besök där förskrivare inom Region Örebro län eller kommun har kallat patienten
 • Mödrahälsovård (förutom vid preventivmedelsrådgivning då uteblivandeavgift ska tillämpas)
 • Screeningundersökning
 • Smittskydd
 • STD-mottagning
 • Ungdomsmottagning
 • Vuxenhabiliteringen
 • Primärvårdens samtalsmottagning för barn och ungas psykiska hälsa

Regeln om uteblivandeavgift ska tillämpas på ett skäligt sätt. Omständigheterna för uteblivande ska beaktas i varje enskilt fall.

Uteblivandeavgift ska inte betalas vid:

 • Bokad vaccinationstid för covid-19,  säsongsinfluensa och pneumokock.
 • Besök som inte går att genomföra på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19, och avbokning innan 24 timmar inte varit möjlig
 • Akut sjukdom
 • Vård av eget barns sjukdom
 • Nedsatt autonomi, till exempel minnessvårighet på grund av sjukdom eller ålder
 • Andra skäl av akut karaktär som patienten inte kan råda över, till exempel trafikförseningar
 • Patienten uppger att avbokning inte varit möjlig, till exempel för att det inte har gått att nå mottagningen.

Det är mottagningspersonal som bedömer om uteblivandeavgift ska tas ut.

Om tolk har bokats

Om ett tolkuppdrag bokats debiteras inte kostnaden för det uteblivna tolkuppdraget, utan enbart avgiften för det uteblivna besöket.

Besöksavgift gäller vid förskrivning, utprovning, anpassning av hjälpmedel samt träning. Avgift tas ut om kontakten är ett personligt möte mellan patient och vårdgivare och journalanteckning görs.

Besöksavgiften är 200 kronor.

Besöksavgift tas inte ut för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år eller för den som fyllt 85 år.

Personliga hjälpmedel är en del i en habiliterings- eller rehabiliteringsprocess där hjälpmedlet kan vara en av flera insatser för att en person ska kunna klara sin vardag.

Inga avgifter tas ut av barn och ungdomar som inte fyllt 20 år, om det inte särskilt anges.

Abonnemangsavgift 65 kronor/månad, oavsett antal hjälpmedel.

Abonnemangsavgiften tas ut för individmärkta personliga hjälpmedel inom Centrum för hjälpmedel (exklusive rollatorer), Audiologiska kliniken och Syncentralen samt för CPAP och TENS.

Utöver abonnemangsavgift tas följande avgifter ut:

Typ av service

Pris

Serviceavgiften omfattar

 • service
 • installation
 • reparation

inom Centrum för hjälpmedel, 
Audiologiska kliniken, 
Syncentralen och Ortopedteknik 

100 kronor

Avgift för

Pris

Engångsavgift för lån av rollator 250 kronor
Eldrivna rullstolar med manuell styrning (startavgift) 500 kronor
Drivaggregat (startavgift) 500 kronor
Vid kraftigt nedsmutsat hjälpmedel, 
avgift för rengöring
500 kronor

 

Barn och ungdom som inte fyllt 20 år

Avgift för

Pris

Avgift för trehjulig cykel och tandemcykel för barn och ungdom som inte fyllt 20 år (Avgiften uttas även vid storleksbyte) 500 kronor

Batterier till hörapparat/CI är kostnadsfria för barn och ungdom som inte fyllt 20 år.

Glasögon

Avgift för

Pris

Glasögonbåge 500 kronor
Avstyckåndsglas 150 kronor/styck
Läsglas till addition upp till 5,0 100 kronor/styck
Bifokalglas 150 kronor/styck
Progressivt glas 600 kronor/styck
Slipat solglas i båge 200 kronor/styck
Solförhängare 200 kronor
Behandling av glas (bland annat 
antireflexbehandling och hårdbehandling)
100 kronor per glas och behandling

 

Barn- och ungdom som inte fyllt 20 år: För reservglasögon/extra par tas avgift enligt ovan för barn och ungdomar som inte fyllt 20 år.

Kontaktlinser

Avgift för

Pris

 
Nytillpassning inklusive lins
1 000 kronor/öga
Omtillpassning inklusive lins 600 kronor/öga
Månadslinser 200 kronor/öga 
och halvår
Ny kontaktlins 400 kronor

 

Avgiften kan maximalt bli 2 800 kronor/år (exklusive besöksavgifter). Eventuellt överskjutande avgift subventioneras av regionen.

Kontaktlinsvätska är kostnadsfri för barn och ungdom som inte fyllt 20 år.

Avgift för

Pris

Skor (oavsett par eller styck) 800 kronor
Sandal (oavsett par eller styck) 800 kronor
Skoinlägg/fotbäddar (oavsett par eller styck) 800 kronor
Skoändringar kolfibersula (oavsett om den ena eller båda skorna åtgärdas) 100 kronor
Arm- och handortos 400 kronor
Knäortoser 800 kronor
Fotortoser 800 kronor
Bråckband, BH, SI bälte 400 kronor
Tygkorsetter, gördlar 800 kronor

 

Barn och ungdom som inte fyllt 20 år 

Avgift för

Pris

Skor/sandal (oavsett par eller styck) 400 kronor
Skoinlägg/fotbäddar (oavsett par eller styck) 400 kronor
Skoändringar kolfibersula (oavsett par eller styck) 100 kronor

 

Övrigt

Till patient oavsett ålder som köper konfektionsskor där det krävs olika stora skor (minst 15 millimeters längdskillnad) svarar sjukvården för maximalt 800 kronor.    

Avgift för

Pris

Besöksavgift för utprovning och förskrivning 200 kronor
Förnyelse av inkontinenshjälpmedel (per telefon eller 1177:s e-tjänster)  0 kronor
Vid förändring av förskrivning vid besök 100 kronor
Årsavgift för inkontinensartikel 170 kronor

 

Ovanstående avgifter för inkontinensartikel ingår i högkostnadsskyddet för öppenvårdsbesök. Ovanstående avgifter ska inte betalas av barn- och ungdomar som inte fyllt 20 år eller av den som fyllt 85 år.

Årsavgiften för inkontinenshjälpmedel debiteras patienten en gång per tolvmånadersperiod vid förskrivning och registreras då i högkostnadskortet. Om patienten har frikort vid det första förskrivningstillfället uttas ingen årsavgift eller besöksavgift.

Önskar patienten förnyelse av inkontinenshjälpmedel efter en tremånadersperiod upp till ett år, uttas ingen ny besöksavgift.

Endast om förskrivningen ändras uttas ny besöksavgift, under förutsättning att förskrivningen görs vid ett personligt besök. För årsförnyelse efter ett år från förskrivningen uttas ny årsavgift. Görs årsförnyelsen vid indirekt besök uttas endast årsavgiften.

Dessa avgifter betalas av patienter i alla åldrar.

Avgift för

Pris

Samtliga hjälpmedel utom inkontinenshjälpmedel. 

Avgiften tas ut vid varje leverans. Ingen avgift för hämtning av hjälpmedel när behovet upphört eller för hämtning vid service och reparationer.

200 kronor

Transportavgift för inkontinenshjälpmedel. 
Gäller för upp till sex leveranser under en 12-måndersperiod.

För ytterligare leveranser 
inom tolvmånadersperioden är kostnaden 400 kronor per leverans.

400 kronor

Individuellt utformade produkter 

Egenavgift för vuxna över 20 år

Tumortos, handledsortos, helhandsortos, armbågsortos, epicondylitbandage

100 kr

Prefabricerade mjuka standardmodell   

Egenavgift för vuxna över 20 år

Finger- eller tumortos, handledsortos                      100 kr 
Avancerad handledsortos (enbart Ortopedteknik) 400 kr

 

 

Nivåuppledning av ortroser

Ortoserna delas in i 4 nivåer där nivå A likställs med förband och ingår i besöksavgiften. Nivåerna B, C och D innebär egenavgift enligt tabell nedan.

 

Nivå A - Postoperativa eller posttraumatiska förband

Nivå B - Konservativ behandling

Nivå C - Konservativ långsiktig behandling 

Nivå D - Ortoser som ger handen en förbättrad funktion genom stöd

Avgift för

Pris

Peruk/toupé 170 kronor

Kompressionsstrumpa klass 2 och uppåt.


Primärvården ansvarar för förskrivning av kompressionsstrumpor. Patienten betalar 340 kr per par eller 170 kr per strumpa.

Kompressionsstrumpor för armar räknas som behandlingshjälpmedel och förskrivs inom länssjukvården avgiftsfritt. Armstrumpor lämnas ut via fysioterapeut/sjukgymnast vid sjukhusklink.

170 kronor

Apnéskena från 20 år

400 kronor

Generellt gäller för vaccinationer att:

 • Patienten betalar avgift enligt fastställd prislista nedan. Priserna gäller per dos.
 • Avgiften gäller även för barn och ungdom under 25 år och för personer som har fyllt 85 år. 
 • Avgiften inte ingår i högkostnadsskyddet. Frikort gäller inte.
 • Uteblivandeavgift tas inte ut för bokad vaccinationstid för covid-19, säsongsinfluensa och pneumokock.
 • Besöket ingår i vaccinationsavgiften.

Vaccin mot

Pris

Bältros

(Zostavax)

Bältros (Shingrix)

1 420 kronor

3 200 kronor

Difteri (viss avgiftsfrihet, se kapitel 7.2) 350 kronor
Difteri och stelkramp (viss avgiftsfrihet, se kapitel 7.2) 350 kronor
Difteri, stelkramp och kikhosta (viss avgiftsfrihet, se kapitel 7.2) 380 kronor
Difteri, stelkramp, kikhosta och polio (viss avgiftsfrihet, se kapitel 7.2) 440 kronor
Gammaglobulin  410 kronor
Gula febern 590 kronor
HPV –avgiftsfritt för kvinnor födda 1994-1999 i samband med screening (se 7.2) 600 kronor
Influensa – avgiftsfritt för människor över 65 år, med flera (se 7.2.1) 180 kronor
Japansk hjärninflammation 1 120 kronor
Hepatit A (vuxendos) 370 kronor
Hepatit A (barndos) 360 kronor
Hepatit B (vuxendos) 340 kronor
Hepatit B (barndos) 340 kronor
Hepatit A och B (vuxendos) 530 kronor
Hepatit A och B (barndos) 430 kronor
Kikhosta (avgiftsfritt för gravida) 160 kronor
Meningokock (vaccin mot serogrupp B) 1 160 kronor
Meningokock (vaccin mot A, C, W-135 och Y) 610 kronor
MPR –Mässling, påssjuka, röda hund (viss avgiftsfrihet, se kapitel 7.2)    270 kronor
Pneumokock – avgiftsfritt till personer över 65 år + särskilda grupper (se kapitel 7.2.2) 250 kronor
Polio (viss avgiftsfrihet, se kapitel 7.2) 390 kronor
Rabies 690 kronor
Stelkramp (viss avgiftsfrihet, se kapitel 7.2) 350 kronor
TBE – fästingburen hjärninflammation (vuxendos) 270 kronor
TBE – fästingburen hjärninflammation (barndos) 250 kronor
Tuberkulos 800 kronor
Tuberkulintest (PPD) 620 kronor
Tuberkulos inklusive Tuberkulintest (PPD) 1 210 kronor
Tyfoid 410 kronor
Vattkoppor 550 kronor

 

Vaccinationer inom allmänna och särskilda nationella vaccinationsprogram.

Vaccinationer till riskgrupper och andra grupper enligt följande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten:

 • Influensa: Personer 65 år och äldre, gravida efter graviditetsvecka 16 under höst/vinterperiod samt vuxna och barn från 6 månaders ålder som tillhör medicinskt definierade riskgrupper. För en lista över dessa grupper se kapitel 7.2.1. Även asylsökande och tillståndslösa som tillhör någon av ovan nämnda grupper får kostnadsfri vaccination mot influensa.
 • Tuberkulos: Barn under 10 år (annan åldersgräns jämfört med Folkhälsomyndighetens rekommendationer) i riskgrupp för tuberkulos i enlighet med Folkhälsomyndighetens definitioner.
 • Hepatit B: Alla spädbarn samt definierade grupper med ökad risk att smittas eller drabbas av allvarlig sjukdom till följd av hepatit B.
 • Vaccination mot pneumokock för människor som fyllt 65 år, samt för människor som tillhör specifika riskgrupper
 • Kombinerad hepatit A och B-vaccination till personer som injicerar droger och män som har sex med män
 • Mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio, kikhosta: Avgiftsfri vaccination till samtliga patienter som vid medicinsk bedömning anses ha otillräcklig skydd
 • Kikhosta: Avgiftsfritt för gravida
 • Vaccinationer till patienter enligt smittskyddsföreskrifter eller enligt smittskyddslagen.
 • Vaccinationer som krävs för att förebygga smittrisker på arbetsplatser i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) är kostnadsfritt för individen. Kostnaden belastar arbetsplatsen.
 • All vaccination som i lokala vårdprogram rekommenderas i anslutning till en viss medicinsk behandling eller kirurgisk åtgärd ska vara kostnadsfri för patienten de första 24 månaderna efter åtgärden.
 • Avgiftsfrihet för vaccinationer i övrigt tillämpas endast i sådana fall vaccinationsansvarig och/eller verksamhetschef lämnat rekommendation för särskilda riskgrupper
 • I samband med screening mot livmoderhalscancer har alla kvinnor födda 1994-1999 rätt till avgiftsfri HPV vaccination.

Medicinskt definierade riskgrupper:

 • personer över 65 års ålder
 • gravida efter graviditetsvecka 12
 • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling (se nedan).

I vissa fall kan behandlande läkare behöva göra en individuell bedömning av om avgiftsfri vaccination ska erbjudas eller inte.

Följande patienter ingår i de särskilda riskgrupper som har rätt till avgiftsfri vaccinering mot pneumokocker:

 • Personer över 65 år
 • Anatomisk eller funktionell avsaknad av mjälte
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation,  hematologisk cancer, sicklecellsanemi, immunsuppressiv behandling tex TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.
 • Organtransplantation
 • Cochleaimplantat
 • Likvorläckage
 • Lungcancer
 • Cystisk fibros
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, tex vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt - För person med grav njursvikt eller dialys gäller särskilt vaccinationsschema
 • Diabetes mellitus
   

Alla patienter (svenska och utländska) ska betala intygsavgifter, oavsett vilken ålder patienten har.

Om patienten måste komma på ett besök för att intyget ska kunna skrivas, så måste patienten betala besöksavgift. Detta gäller även om intyget är gratis. För besöksavgifter vid intygsutfärdande gäller normala åldersgränser.

Intygsavgifter ingår inte i högkostnadsskyddet, men avgifter för ett besök ingår alltid i högkostnadsskyddet med undantag för intyg i grupp D.

Om patienten inte kommer på ett besök som har bokats in för att utfärda ett intyg, ska patienten betala normal uteblivandeavgift: 300 kronor om patienten skulle träffat en specialistläkare, 200 kronor om patienten skulle träffat någon annan. Detta gäller även om patienten avbokar besöket mindre än 24 timmar innan besöket skulle ha ägt rum (se 5.19).

Grupp A: Patienten betalar 470 kronor för intyget

IMX/NCS visar (utan moms) 376 kr

 • Intyg på grund av sjukdom eller funktionshinder (se undantag i grupp C)
 • Intyg vid sjukdom för ansökan om körkortstillstånd
 • Övriga intyg

Grupp C: Patienten betalar 1 880 kronor för intyget

IMX/NCS visar (utan moms) 1504 kr

 • Friskintyg vid hobbyverksamhet

Grupp C gäller för intyg som krävs av alla som vill ägna sig åt hobbyverksamheten, det vill säga oavsett om man har en sjukdom/funktionshinder eller inte. Intyg som krävs för att påvisa att man kan utföra en hobbyverksamhet trots sjukdom eller funktionshinder går under grupp A.

Grupp D: Olika patientavgifter

Intyg till Transportstyrelsen vid missbruk.

I avgiften för intygsutfärdandet ingår eventuella besök som behöver göras för utfärdandet.

För patienter som ansöker om alkolås tillkommer kostnad för provtagningsbesök och analyskostnader enligt ovan.

Alla priser är inklusive moms.

Rutin för registrering i NCS finns under 8.1 Om intyg.

Timtaxa

Den som begär intyget betalar:  470 kronor per påbörjad kvart
Skriv i IMX/NCS (utan moms):   376 kronor per påbörjad kvart

När en myndighet eller ett företag kontaktar vården och begär ett intyg. Det kan till exempel vara Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen i en kommun eller en advokat/juridiskt ombud. Patienten betalar inte något för sådana intyg.

Avgiftsfria intyg

 • Alla intyg som patient behöver för ansökan till Försäkringskassan
 • Intyg med anledning av arbetsskadeförsäkringslagen
 • Intyg för god man och förvaltarskap
 • Dödsbevis och dödsorsaksintyg
 • LSS-intyg utfärdade av Habiliteringen på begäran av kommunen i deras myndighetsutövning avseende persongrupp 1 och 2 samt i viss mån persongrupp 3.
 • Intyg med anledning av patientskadeförsäkringen (LÖF)
 • Intyg för intagning vid psykiatrisk tvångsvård när anhörig begär intyget
 • Intyg om sterilisering
 • Intyg för tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar.
 • Enkelt intyg om erhållen vård vid försörjningsstöd 
 • Intyg vid ansökan till Region Örebro läns sociala fonder

OBS! Om ett besök krävs för ett intyg till Försäkringskassan så ska vanlig besöksavgift betalas. När patienten kontaktar vården för att förlänga ett sjukintyg men inte behöver träffa läkaren för att intyget ska kunna förlängas, så ska patienten betala 100 kronor för det.


I IMX ska produkten Sjukintyg användas för det.
I NCS ska produkten SJINT Sjukintyg användas för det.

I Riktlinje för utfärdande av intyg och utlåtanden inom hälso- och sjukvården finns information om när ett intyg ska utfärdas och hur det ska göras.

För registrering av kontakter i NCS gällande intyg i grupp D, se denna rutin.

I samband med ett öppenvårdsbesök kan det behövas medicinsk service, till exempel laboratorie- och röntgenundersökningar. Om patienten vill det så kan den medicinska servicen utföras i en annan Region än öppenvårdsbesöket.

Information om hur medicinsk service ska debiteras och registreras (Personal Region Örebro län)

Vårdcentraler i regionens regi som ingår i Hälsovalet interndebiteras för provtagning. Vårdcentraler som drivs privat debiteras direkt. För vissa provtagningar sker ingen debitering utan ersättning ges från centralt konto.

Läkare med vårdavtal samt taxeläkare debiteras inte för provtagning. Provtagningen ersätts i stället internt från centralt konto.

För provtagning som avser utomlänspatienter debiteras hemlandstinget. Tjänst som beställts av läkare i försvarsmakten eller anstaltsläkare debiteras hemlandstinget.

Om en vårdgivare utanför länet remitterar en person som är folkbokförd i Region Örebro län för provtagning här i länet faktureras inte det andra landstinget. I stället ersätts utföraren av den medicinska servicen internt hos oss.

Region Örebro läns verksamheter har ingen skyldighet att utföra medicinsk service åt vårdgivare som inte har offentlig finansiering. Om verksamheten har kapacitet får den utföra den medicinska servicen. I så fall ska vårdgivaren debiteras timtaxa och analyskostnad. I dessa fall har Region Örebro län inget medicinskt ansvar.

Om provtagning görs åt myndigheter till exempel polis och socialtjänst debiteras timtaxa.

Högkostnadsskyddet innebär att patienten under en period på tolv månader sammanlagt behöver betala högst ett visst belopp inom den öppna vården. Högkostnadsskyddet är 1 300 kronor. Det är patienten själv som svarar för att hålla reda på sin rätt till högkostnadsskydd.

Det är viktigt att patientkassor påminner och lämnar ut högkostnadskort så att patienten kan följa betalningar som görs kontant eller med kort.

När patienten uppnått högkostnadstaket utfärdas ett frikort för resten av tolvmånadersperioden.

 • Öppenvårdsavgifter för både direkta och indirekta besök i all regionfinansierad vård, det vill säga även besök hos privata vårdgivare med vårdavtal och besök i andra landsting/regioner. Besök i andra landsting eller hos privat vårdgivare med vårdavtal stämplas dock bara in om de verifierats som betalda (till exempel som stämpel i ett högkostnadskort).
 • Besök hos digitala vårdtjänster med offentlig finansiering. Kontakta gärna Regionkansliet för rådgivning!

  - Kry, Min doktor, Medicoo, Pratamera och Unicare är underleverantörer till vårdcentraler inom primärvården i Region Jönköpings län. Av kvittot ska det framgå att den utförda vården ingår i primärvården i Region Jönköpings län.

  - Joint Academy är underleverantörer till en vårdcentral inom primärvården i Region Blekinge. Av kvittot ska det framgå att den utförda vården ingår i primärvården i Region Blekinge.

  - Doktor.se, Doktor24 och Snabbdoktor är underleverantörer till vårdcentraler inom primärvården i Region Sörmland. Av kvittot ska det framgå att den utförda vården ingår i primärvården i Region Sörmland.

  - Närhälsan Online drivs av Västra Götalandsregionen. Mer information finns på Närhälsan Online

  - Väsby läkargrupp, Doktor Kom Hem och Airport Sky Vårdcentral ingår i primärvården i Region Stockholm och erbjuder digitala vårdbesök. Av kvittot ska det framgå att den utförda vården ingår i primärvården i Region Stockholm.

  - Mindler är underleverantör till en vårdcentral inom primärvården i Region Stockholm. Av kvittot ska det framgå att den utförda vården ingår i primärvården i Region Stockholm. 
 • Besöksavgifter i regionens tandvårdsstöd där hälso- och sjukvårdens patientavgifter tillämpas.
 • Regionens avgift för inkontinensartikel.
 • Öppenvårdsavgift som ingår i ett ersättningsbeslut från Försäkringskassan för vård enligt lagen (2013:513) om vård i annat EES-land. Det är besöksdatum som gäller för stämpling.

 • Avgift för inläggning i sjukhusvård, läkemedelsavgift, hjälpmedelsavgift (varken abonnemangsavgift eller övriga hjälpmedelsavgifter), intygsavgift, vaccinationsavgift, avgift för speciallivsmedel, sjukreseavgift, vanlig tandvård som inte ingår i regionens tandvårdsstöd samt kommunala avgifter.
 • Uteblivandeavgift – avgift för patient som inte kommer på inbokat besök utan att ha av- eller  ombokat besöket senast 24 timmar före besökstiden.
 • Patientavgifter i privatvård som inte är finansierad av en region eller ett landsting.
 • Patientavgifter för vård i ett annat EES-land enligt förordning 883/2004 eller i sjukvård utanför Sverige.

 • Patienter som är folkbokförda i länet eller i annan region. Kvarskrivna enligt folkbokföringslagen men som stadigvarande vistas här.
 • Patienter som är folkbokförda i ett EU/EES-land samt Schweiz och Storbritannien. Under avsnitt 2.2.2 finns en lista över dessa länder.
 • Patienter som har ansökt om folkbokföring hos Skattemyndigheten och kan uppvisa ansökan. Se rutin under respektive länk.

  Rutin - IMX

  Rutin NCS

 • Asylsökande
 • Tillståndslösa
 • Utvandrade svenska medborgare eller utländska medborgare som inte är folkbokförda i Sverige, ett EU/EES-land eller Schweiz och Storbritannien.

Frikortet kan användas vid besök hos alla regionfinansierade vårdgivare i vårt län och i andra regioner. Högkostnadskort och frikort hanteras endast av personal i regionens vård i egen regi eller av privat regionfinansierad vårdgivare. Frikort som utfärdats i annan region kan registreras i Region Örebro län. Även e-frikort från andra landsting/regioner är giltiga i Region Örebro län, om patienten kan visa att den har e-frikort.

Alla avgiftsgrundande besök stämplas in oavsett om de betalas vid besöket eller på faktura. Avgift måste alltså inte vara verifierad med ett kvitto. Det räcker att avgiften har fakturerats för att inräknas i högkostnadsskyddet. Märk alltid fakturerade avgifter för besök i högkostnadskortet med ”faktura”.

Det är inte möjligt att i förväg betala hela beloppet utom i vissa särskilda fall (se 10.2.3). Den som betalat högkostnadsgrundande avgifter som inte ingår i fakturaservicen ska få notering införd i högkostnadskort. När frikortstaket uppnåtts ska patientmottagningen där besöket sker utfärda frikort.

Frikortsperioden ska alltid beräknas från det första besöket inom den senaste tolvmånadersperioden.

Observera att avgifter hos de privat drivna vårdcentralerna och andra privata mottagningar inte ingår i fakturaservicen. Högkostnadsskyddet omfattar dock den privat drivna vården.

Frikort kan utfärdas av Region Örebro län för en patient från annan region. Då ska Region Örebro läns regler och takbelopp följas.

För patienter där det finns ett starkt praktiskt skäl att underlätta betalning eller där besök kommer att göras i mycket snabb följd finns i undantagsfall möjlighet att utfärda frikort genom förbetalning. 

Betalning kan vid förbetalning endast ske med kort eller kontant. Ingen återbetalning sker av förbetalda frikort.

När patienten betalat 1 300 kr inom en tolvmånadersperiod utfärdas ett frikort som ger kostnadsfria besök resten av tolvmånadersperioden. Patienten betalar inte mer än upp till frikortstaket 1 300 kr.

Frikort utfärdas i pappersformat av kassor eller mottagningar. När ett frikort registrerats i vårdsystemen görs en automatisk överföring till frikortsregistret. Det går att använda sig av Frikortssök i applikationen för att se om patienten har ett frikort registrerat. Den som betalat avgifter över frikortsgränsen kan få pengarna återbetalda vid de flesta mottagningar. För stöd i frikortsutredning kontakta Regionservice; avdelningen för kundfakturor.

Räknas från första besöket

Frikortsperioden räknas alltid från det första besöket inom den senaste tolvmånadersperioden. Det går inte att avstå från att räkna med det äldsta besöket och få en förlängd giltighetsperiod för frikortet.

Högkostnadsgrundande avgifter noteras i ett högkostnadskort. Det räcker att avgiften har fakturerats för att inräknas i högkostnadsskyddet. Betald patientavgift skrivs eller stämplas in i löpande följd. Om avgiften för det sista besöket innebär att den sammanlagda summan blir högre än 1 300 kronor betalar patienten enbart mellanskillnaden mellan 1 300 kronor och summan av tidigare betalningar.

Detta ska anges på frikortet

Ange mottagningens namn, stämpel och signatur. Besökstidpunkt anges med datumstämpel. Stämpla även besökskvittot. Har patienten fakturerats ska notering göras i högkostnadskortet. Kvitton från andra regionfinansierade vårdgivare eller vårdgivare utanför länet noteras i högkostnadskortet. Patienten måste inte notera i högkostnadskort utan kan samla sina kvitton. För kontroll bör beloppen föras in i högkostnadskortet i samband med att frikort utfärdas. Anges slutdatum för frikortets giltighet. Giltighetstid är tolv månader minus en dag räknat från det första besökstillfället i tolvmånadersperioden.

Exempel

Första besöket gjordes den 30 november 2022. Vid besök den 20 januari 2023 har patienten betalat 1 200 kr. Då utfärdas ett frikort som gäller från den 20 januari 2023 till den 29 november 2023.

Ange datum för när frikortet utfärdades och mottagningens namn. Signera utfärdat frikort. Markera i underlaget genom överkryssning eller hålslag så att det tydligt syns att frikort utfärdats. Ange även på högkostnadskortet datum för frikortets utfärdande och giltighetstid. Allt material lämnas åter till patienten.

Registrera frikortet i aktuellt vårdsystem.

Privata vårdgivare samt privat tandläkare sänder kopia av utfärdat frikort till Region Örebro län, Sjukreseenheten, Box 1613, 701 16 Örebro.

Formulär för högkostnadskort och frikort beställs från Mediq Sverige AB.

Privata vårdgivare beställer från Regionservice, ”Privata vårdgivare”, Box 1613, 701 16 Örebro.

Privata tandläkare beställer från Tandvårdsenheten Box 1613, 701 16 Örebro.

 

Avgifter som inbetalats som överstiger frikortsbeloppet kan återbetalas inom den aktuella frikortsperioden. Återbetalning kan ske vid de flesta mottagningar och ingen interndebitering ska tillämpas. Patienten ska visa kvitto och högkostnadskort. Notera återbetalning på kvitto och i högkostnadskortet. Kvitto på återbetalningen utfärdas som sedan bifogas kassaredovisningen. Patienten signerar återbetalningen men får inget kvitto. När frikort utfärdas tas endast hänsyn till betalningar som gjorts de två senaste åren.

Ingen återbetalning görs för besöksavgifter som överstiger taket och som har betalats i annan region eller i de fall frikort inte uppvisats vid besök i annat landsting. Patienten får vända sig till den andra regionen i så fall. Patienten kan inte återfå besöksavgifter som betalats i annan region i samband med till exempel remitterad vård eller om det andra landstinget tillämpar avgift för barn.

För vårdcentraler

Se rutin för Återbetalning NCS Cross.

Betalning kan ske med faktura, kort eller kontanter. Om patienten väljer att betala med faktura bevakas högkostnadsskyddet automatiskt (se 12.1). Faktura betalas i bank, internetbank eller med hjälp av autogiro. Patienter kan inte betala sin faktura i en patientkassa, förutom asylsökande.

Patient utan adress bör betala kontant om fakturaadress saknas.

Om patienten är avgiftsbefriad utfärdas noll-kvitto.

Patientinformation om betalning på 1177.se

En samlingsfaktura skickas ut varje månad till alla patienter. Fakturan skickas till patientens folkbokföringsadress.

Den samlade fakturan innehåller alla typer av besöksavgifter, inkontinensartikel, avgift för inläggning på sjukhus, intyg, vaccinationer, uteblivandeavgift för ej avbokade besök och av- ombokning mindre än 24 timmar före bokad besökstid samt avgifter för hälsokontroller. I fakturaservicen ingår inte avgifter för hjälpmedel, läkemedel, sjukresor, avgifter i tandvårdsstödet, vanlig tandvård eller speciallivsmedel. Av dessa är enbart avgifter i tandvårdsstödet högkostnadsgrundande. Avgifter som inte är högkostnadsgrundande tillkommer utöver avgifterna för besök.

För den som begär faktura för den sista betalningen upp till frikortstaket bevakas nivån automatiskt. Mottagningen kan med hjälp systemet Frisamkassa se patientens avgiftssaldo. Den som betalat samlingsfaktura och uppnått frikortsnivån får inte automatiskt ett frikort hemskickat. Ingen faktura sänds ut så länge frikortsperioden gäller.

Besöksavgifter och andra avgifter kan bli föremål för regionens påminnelserutin. Betalning ska vara regionen tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum (anges på fakturan). Efter sju dagar räknat från fakturans förfallodag överlämnas ärendet för regionens påminnelserutin. För utsändande av betalningspåminnelse och inkassokrav tas lagreglerade avgifter ut.

För att en patientavgift ska kunna avskrivas ska den ordinarie delegationsordningen följas. Enligt den har områdeschef rätt att avskriva fordran under 200 000 och besluta om nedsättning av avgift under 50 000 kronor. Mer information. Om en patientavgift har utfärdats på felaktiga grunder har en medarbetare befogenhet att
korrigera felet.

När patienten uteblir eller avbokar senare än 24 timmar har dock mottagningspersonal möjlighet att på egen hand besluta om avgift ska betalas eller inte, se kapitel 5.19.

Regionens tandvårdsstöd är till för patienter som har särskilda behov. Denna tandvård ges till samma avgift som gäller för hälso- och sjukvård.

Behandling inom regionens tandvårdsstöd kan utföras av Folktandvårdens tandläkare eller av privat tandläkare ansluten till Försäkringskassan.Närmare anvisningar om rutiner och ersättning till vårdgivare lämnas av tandvårdsenheten.

Det finns ytterligare ett särskilt tandvårdsstöd. Det lämnas i form av ett särskilt tandvårdsbidrag (STB). Bidraget ges till förebyggande tandvård vid vissa sjukdomar. Detta stöd lämnas av Försäkringskassan via det statliga tandvårdsstödet. Mer information om särskilt tandvårdsbidrag lämnas av Försäkringskassan eller av vårdgivare i tandvården.

Stödet omfattar nödvändig tandvård till äldre och funktionsnedsatta med stort behov av omvårdnad.

De flesta berörda finns i kommunal vård och omsorg. Uppgift lämnas av bedömare i kommunerna. Ett intyg (gult kort) från regionen ska visas upp vid tandvårdsbesök. Om det krävs omfattande behandlingar och protetiska behandlingar måste behovet bedömas i förväg. Den nödvändiga tandvården ska medverka till att patienten ska kunna äta ordentligt och slippa smärta och obehag. Den här gruppen får även en avgiftsfri munhälsobedömning i hemmet om så önskas.

Uppsökande tandvård utförs av särskild vårdgivare som har avtal med regionen.

Regionen lämnar också stöd när tandvård behövs som en del i en medicinsk behandling.

All behandling ska prövas av tandläkaren till regionens tandvårdsenhet.

Till tandvård som led i en sjukdomsbehandling hör behandling:

 • till följd av en större medfödd missbildning i käken eller ansiktet
 • av defekt som orsakats av sjukdom i käken eller ansiktet
 • av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall
 • på patienter som ska genomgå vissa kirurgiska ingrepp eller behandlas för tumörsjukdom där infektionsfrihet är ett medicinskt krav
 • på patienter som på grund av sjukdom, medicinering och nedsatt immunförsvar fått förändringar i munslemhinnan
 • vid utredning av odontologiskt samband med patientens grundsjukdom
 • på patienter som ska genomgå eller genomgår strålbehandling i ansiktsregionen
 • på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen
 • på patienter som behandlas för allvarlig sömnapné
 • av personer med extrem tandvårdsrädsla
 • på patienter som behöver utbyte av tandfyllningar vid allergiska reaktioner
 • på patienter som behöver utbyte av tandfyllningar som led i medicinsk rehabilitering
 • på patienter som behandlas för frätskador på tänderna orsakade av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade.

Tandvårdsstödet ges till personer med vissa sjukdomar och med stor funktionsnedsättning, som medför stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. Ett intyg (blått kort) utfärdas av regionen som ska visas upp vid tandvårdsbesök. Underlag för intyget är ett särskilt läkarintyg som ska lämnas till regionkansliets tandvårdsenhet.

Funktionsnedsättningen ska bero på:

 • svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • multipel skleros
 • cerebral pares
 • reumatoid artrit
 • systemisk lupus erythematosus
 • sklerodermi
 • amyotrofisk lateralskleros
 • orofacial funktionsnedsättning
 • symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke), eller sällsynt diagnos

Patienten betalar hälso- och sjukvårdsavgift för viss oralkirurgisk behandling som utförs vid käkkirurgisk klinik.

Det handlar om:

 • behandling av käkfrakturer
 • käkledskirurgi
 • rekonstruktiv och ortognat kirurgi
 • utredningar och behandlingar av oralmedicinska tillstånd och smärttillstånd
 • övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser.

Avgiften för behandlingar inom regionens tandvårdsstöd samt viss oralkirurgisk behandling motsvarar vad som gäller i öppen hälso- och sjukvård. se avsnitt 3.1 Avgifter i öppen hälso- och sjukvård.

Typ av besök

Pris

 
Besök hos tandläkare
200 kronor
Besök hos tandhygienist eller tandsköterska 200 kronor

Typ av besök

Pris

Besök hos tandläkare för oralkirurgiska åtgärder enligt tandvårdsförordning (1998:1338) § 2 300 kronor
Första besöket efter remiss från allmänmedicinare 100 kronor

För personer som fyllt 85 år debiteras ingen patientavgift för behandlingar inom regionens tandvårdsstöd. För ungdomar som inte fyllt 20 år och för personer som fyllt 85 år debiteras ingen patientavgift för viss oralkirurgisk behandling.

För behandlingar inom regionens tandvårdsstöd samt viss oralkirurgisk behandling gäller samma återbudsregler och avgift vid uteblivet besök som inom hälso- och sjukvården (se avsnitt 5.19).

Uteblivandeavgift tas ut om patient inte kommer på ett inbokat besök utan att ha av- eller ombokat besöket senast 24 timmar före besökstiden. Detta gäller även om besökstiden bokas samma dag.

Uteblivandeavgiften ska vara minst 200 kronor. Om besöket hade kostat mer ska patienten betala besöksavgiften som uteblivandeavgift.

Uteblivandeavgiften betalas även av patienter som är under 20 år och av patienter som har fyllt 85 år. Patient med frikort ska betala uteblivandeavgift. Avgiften får inte tillgodoräknas i högkostnadsskyddet.

Avgifterna får räknas in i sjukvårdens högkostnadsskydd se kapitel 10.1 Högkostnadsskyddet. Om patienten har frikort är besöket kostnadsfritt.

Patienten kan läsa kopior av journalhandlingar på plats utan kostnad om möjlighet till detta finns. Om patienten önskar att kopiorna ska skickas eller om patienten hämtar kopior mot uppvisande av legitimation tillkommer en avgift beroende på antal blad. De första nio bladen är kostnadsfria, det tionde bladet kostar 50 kronor och därefter 2 kronor per blad. Kopiera gärna på båda sidorna av bladet. 

Avgiften för journalkopia styrs av fullmäktigebeslutet angående kopia av allmän handling. Hälso- och sjukvårdens verksamheter ska alltid ta betalt för journalkopia. Den som kontaktar personuppgiftsombudet kan få journalen gratis.

Företagshälsovård betalar ingen avgift för journalkopia eftersom de är en vårdgivare.

Beställning av journalkopior

Beställning av journalkopior ska i första hand göras via 1177:s e-tjänster. Den som önskar en kopia av sin journal kan också vända dig direkt till den berörda vårdenheten. När det gäller äldre journalhandlingar eller handlingar från en verksamhet som har upphört kontaktas Regionarkivet på tel. 019-602 73 53.

Varje utlämnande av journalhandlingar föregås av en sekretessprövning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). ”Checklista för menprövning och utlämnande av journalkopior” ska följas. Se även "Barn och vårdnadshavare i hälso- och sjukvården - hantering av information, kallelser och utlämnande av journal" som finns på intranätet.

Som patient har du i regel rätt att ta del av de uppgifter som finns i din patientjournal.

Patienten har rätt att få ta del av sin journal så fort som möjligt. Om handlingarna inte kan lämnas ut har patienten rätt att få ett skriftligt besked om detta samt information om hur beslutet kan överklagas.

För att säkerställa att journalkopiorna kommer till rätt person kan kopiorna skickas rekommenderat till folkbokföringsadressen.

Om journalen inte lämnas ut har patienten rätt att få information om hur patienten kan överklaga och få ett överklagbart myndighetsbeslut om detta. Myndighetens beslut om att inte lämna ut journalhandlingar kan överklagas till kammarrätten.

I allmänhet förs den döde till närmaste bårhus för en temporär förvaring i avvaktan på kistläggning och begravningsceremoni. I Region Örebro län är praxis att dödsboet svarar för transport till bårhusförvaring, såväl när dödsfallet inträffat i särskilt boende som i ordinärt boende. Transport till bårhus sker genom begravningsbyråernas service. För transport av den avlidne gäller att de anhöriga väljer vilken begravningsbyrå de vill anlita. Det gäller även för transport till kistläggning och begravning. Vid dödsfall på sjukhus förs den avlidne till sjukhusets bårhus. Svenska kyrkan svarar för de transporter som görs inom kyrkans förvaltningsområde.

Vid dödsfall inom geriatriska klinikens palliativa hemsjukvård svarar regionen för transport till bårhus, eftersom patienten varit inskriven i sluten vård. Avlider någon som är remitterad till vård utanför länet svarar hemlandstinget för transporten till bårhus. Är patienten inte remitterad eller har sökt valfrihetsvård svarar dödsboet för transporten.

Dödsfallet ska konstateras och ett dödsbevis utfärdas. I normalfallet lämnas dödsbeviset till skattemyndigheten som utfärdar det intyg som behövs för kremering och för gravsättning av stoftet. Vid behov av rättsmedicinsk undersökning lämnas dödsbeviset till polismyndigheten. Den avlidne ska tas omhand på ett värdigt sätt.

Transport behöver inte beställas med en gång. Ibland kan den döde få vara kvar i sitt boende tills kistläggning kan ske. De anhöriga ska visas respekt och omtanke. Olika trosinriktningar ska i huvudsak få sina önskemål tillgodosedda.

Möjlighet ska finnas för anhöriga att komma och ta farväl av den avlidne. Avsked kan tas i den avlidnes hem eller i det kommunala boendet. Vid dödsfall inom sjukhusen ska visning om möjligt anordnas på avdelningen i samband med dödsfallet.

I bårhusen förvaras de avlidna placerade på bårar inlindade i kläde och är helt täckta. Tillgång till visningsrum finns för de anhöriga.

Patient som avlidit av kroppsskada eller vid dödsfall på offentlig plats ska transporteras till sjukhus. Region Örebro län bekostar transporten. Detta gäller även om en person bosatt i länet avlider på allmän plats utanför länet. Ambulanspersonal stannar normalt på platsen tills distriktsläkarjour anlänt. Ambulans används normalt inte för transport av döda personer.

Dödsfall vid brott, förmodat brott, självmord och olycka handläggs av polis. Polis tillkallas även när den avlidnes identitet inte går att fastställa. I dessa fall sker transport till bårhus av begravningsbyråer på uppdrag av polismyndigheten.

I de fall det är aktuellt med en klinisk obduktion förs kroppen till obduktionslokal. Transporter från sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg till Universitetssjukhuset i Örebro för klinisk obduktion sker på Region Örebro läns bekostnad.

Transporten utförs av en begravningsbyrå, där avtal träffats efter upphandling. Därutöver svarar Region Örebro län enbart för den merkostnad som kan uppstå när en extra transport måste göras för klinisk obduktion. 

Dödsboets kostnadsansvar är oberoende av vid vilket sjukhus i länet patienten avled.

Syftet med denna rutin är att uppnå enhetliga rutiner vid länets vårdcentraler för hälsoundersökning av asylsökande, tillståndslösa samt personer som invandrat.

Varför görs hälsoundersökningar?

Målet med hälsoundersökningar av asylsökande och av nyanlända som fått uppehållstillstånd är att uppmärksamma ohälsa, både ur patientens perspektiv och ur smittskyddssynpunkt. Undersökningen består av samtal, viss undersökning, provtagning och -för barn- även vaccinationsplanering. Tolk anlitas vid behov.

 • Om patienten behöver sjukvård hänvisas patienten till vårdcentral.
 • Hälsoundersökningen är frivillig.

Vilka hälsoundersöks?

Asylsökande

Regionen är skyldigt enligt Lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård till asylsökande med flera att erbjuda hälsoundersökning. Personkretsen är asylsökande och vissa andra utlänningar. Staten ersätter regionen för hälsoundersökningen. Se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11).

Tillståndslösa

Även tillståndslösa som vistas här olagligt och är här stadigvarande ska erbjudas en hälsoundersökning på samma sätt som gäller för asylsökande enligt Lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Personer som fått uppehållstillstånd och som folkbokförts

Regionen ersätts av staten för hälsoundersökning av:

 • Kvotflykting som folkbokförts.
 • Anknytning med uppehållstillstånd som folkbokförts och som omfattas av flykting-mottagandet. Anknytningen ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den anhörige först togs emot i en kommun. För den som sökt uppehållstillstånd före 1 januari 2014 gäller äldre bestämmelse.
 • Nyanländ med uppehållstillstånd som folkbokförts och som tidigare varit asylsökande, men inte hälsoundersökts. Har den nyanlände hälsoundersökts tidigare ges ingen ersättning.
 • Person som söker uppehållstillstånd och som får vara här i landet medan ansökan prövas, om undersökningen är motiverad av smittskyddsskäl.

Utländska personer som saknar vårdförmåner

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, kan det finnas skäl att bevaka vaccinationsbehovet. Personer som saknar vårdförmåner och som behöver hälso- och sjukvård inklusive mödravård och BVC får betala vårdens fulla kostnad, detta gäller för såväl barn som vuxna. Regionen ersätts inte av staten för hälsoundersökningen eller för annan vård.

Information om nyanlända

Uppgift om nya asylsökande till länet lämnas av Migrationsverket.

Uppgift om nyanlända med uppehållstillstånd i den ersättningsberättigade gruppen lämnas av Arbetsförmedlingen eller från kommunernas flyktingmottagande. För övriga grupper (t.ex. invandrare som ingår äktenskap med svensk medborgare, anhöriga, arbetskraftsinvandrare eller studenter) får regionen ingen regelmässig information.

Rutin för urval för erbjudande om hälsoundersökning

Utifrån de uppgifter som kommit till regionens kännedom bedömer den som kallar till hälsoundersökning om det finns medicinska skäl att kalla i varje enskilt fall. Bedömningen ska göras oavsett om personen ingår i den ersättningsberättigade gruppen eller inte. Personer kallas till hälsoundersökning för samtal, undersökning och provtagning enligt normal omfattning. Provtagningar görs som bedöms erforderliga från smittskyddssynpunkt. Erbjudandet ställs till de som stadigvarande vistas här.

Förälder som inte kallats, men som följer med sitt barn till hälsoundersökning, erbjuds också att genomgå sådan provtagning som är motiverad ur smittskyddssynpunkt.

När hälsoundersökning i normalfallet inte behövs

Hälsoundersökning och provtagning av smittskyddsskäl behöver inte rutinmässigt erbjudas personer från följande länder: Västeuropa, USA, Canada, Japan, Chile, Kuba, Australien och Nya Zeeland.

Om ett barn under 18 år inte behöver hälsoundersökas ska uppgift om detta lämnas till skolhälsovården eller till BVC.

Medicinska rutiner

Rutiner för vaccinationsanamnes och ordinationer samt hälsoundersökning av smittskyddsskäl utfärdas av barnhälsovårdsöverläkaren och smittskyddsläkaren.

1.1: Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 17 kap, 1§.

3. Enligt beslut i Regionfullmäktige, november 2020 (20RS8220)

3.1.5: Avgiftsbefrielsen för mammografi och cytologprov är nationellt beslutad. Avgiftsfriheten för cytologprov beslutades av riksdagen 13 december 2017.

3.4 Se Hälso- och sjukvårdslagen 17 kap 1§

6. Enligt beslut i Regionfullmäktige, november 2020 (20RS8220)

7: Enligt beslut i Regionfullmäktige, november 2020 (20RS8220).

9: Enligt beslut i Regionfullmäktige, november 2020 (20RS8220)

11.1: Hälso- och sjukvårdslagen 17 kap, 6§ (2017:30) samt beslut i Regionfullmäktige, november 2020 (20RS8220).

14.1: Beslut i landstingsstyrelsen 25-27 november 1996 §136 Ärende nummer 40/1996

15.1: Beslut i regionfullmäktige november 2019 (19RS8395)
15.2: Se ärende 16RS4996
15.3: Se ärende 16RS4996
15.4: Antagen vid Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 8/12 2017 (§18) samt av regionstyrelsen 14/2 2018, (§33), Diarienummer 18RS367.

17.1: SKL:s Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna (2005:52)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 april 2023