Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Bårhusen vid våra tre sjukhus tar emot avlidna från sjukhuset, olika boenden, hem och andra sjukhus. Vi omhändertar avlidna tills anhöriga har fattat beslut angående begravning, kremering eller transport till hemlandet.

De avlidna förvaras i kylrum i avvaktan på begravning. Begravningsbyråerna tar kontakt och bokar tid inför kistläggning och hämtning av den avlidne. På bårhuset avlägsnas eventuell pacemaker och identitet kontrolleras innan kroppen lämnas ut till begravningsbyrå. 

En stor del av bårhusens verksamhet handlar också om anhörigkontakter med avskedstaganden och information och stöd med anledning av dödsfallet. Många vill ta ett sista farväl och vi försöker se till att det blir en så fin stund som möjligt.

Ett namnkort/identitetskort ska fyllas i och fästas på kroppen, liksom transportsedel/bårhusmeddelande. Den avlidne skall placeras på rygg med händerna på bröstet och med huvudet högt och rakt. Kroppen skall vara helt täckt av lakan eller filt vid transport till kylrummet.

Transportsedel avliden (Region Örebro läns intranät)

Bårhusmeddelande (Lindesbergs lasarett)

I allmänhet förs den döde till närmaste bårhus för en temporär förvaring i avvaktan på kistläggning och begravningsceremoni. I Region Örebro län är praxis att dödsboet svarar för transport till bårhusförvaring, såväl när dödsfallet inträffat i särskilt boende som i ordinärt boende. Transport till bårhus sker genom begravningsbyråernas service. Det gäller även för transport till kistläggning och begravning. Vid dödsfall på sjukhus förs den avlidne till sjukhusets bårhus. Svenska kyrkan svarar för de transporter som görs inom kyrkans förvaltningsområde.

Vid dödsfall inom geriatriska klinikens palliativa hemsjukvård svarar regionen för transport till bårhus, eftersom patienten varit inskriven i sluten vård. Avlider någon som är remitterad till vård utanför länet svarar hemlandstinget för transporten till bårhus. Är patienten inte remitterad eller har sökt valfrihetsvård svarar dödsboet för transporten.

När ett dödsfall inträffar

Dödsfallet ska konstateras och ett dödsbevis utfärdas. Vid behov av rättsmedicinsk undersökning lämnas dödsbeviset till polismyndigheten. Den avlidne ska tas omhand på ett värdigt sätt.

Transport behöver inte beställas med en gång. Ibland kan den döde få vara kvar i sitt boende tills kistläggning kan ske. De anhöriga ska visas respekt och omtanke. Olika trosinriktningar ska i huvudsak få sina önskemål tillgodosedda.

Möjlighet ska finnas för anhöriga att komma och ta farväl av den avlidne. Avsked kan tas i den avlidnes hem eller i det kommunala boendet.

Bårhusförvaring

I bårhusen förvaras de avlidna placerade på bårar inlindade i kläde och är helt täckta. Tillgång till visningsrum finns för de anhöriga.

Dödsfall på offentlig plats med mera

Patient som avlidit av kroppsskada eller vid dödsfall på offentlig plats ska transporteras till sjukhus. Region Örebro län bekostar transporten. Detta gäller även om en person bosatt i länet avlider på allmän plats utanför länet. Ambulanspersonal stannar normalt på platsen tills distriktsläkarjour anlänt. Ambulans används normalt inte för transport av döda personer.

Dödsfall vid brott, förmodat brott, självmord och olycka handläggs av polis. Polis tillkallas även när den avlidnes identitet inte går att fastställa. I dessa fall sker transport till bårhus av begravningsbyråer på uppdrag av polismyndigheten.

Obduktion

Transporten utförs av en begravningsbyrå, där avtal träffats efter upphandling. Dödsboets kostnadsansvar är oberoende av vid vilket sjukhus i länet patienten avled.

Obduktionsavdelningen utför endast kliniska obduktioner, där patienten har avlidit av sjukdom utan misstanke om brott eller pågående missbruk.
Vid begäran om obduktion ska OBDUKTIONSREMISS fyllas i och skickas till kliniken för patologi inom två arbetsdagar efter dödsfallet. Handskrivna remisser accepteras ej.

Eventuella smittsamma sjukdomar ska stå med på remissen.
OBS! På remissen måste antecknas att anhöriga är informerade och har samtyckt till obduktion.

Obduktionsremiss (Region Örebro läns intranät)

Kontakt vid förfrågan

Patologi obduktion USÖ

Kontakt vid förfrågningar

Obduktionsavdelning Karlskoga lasarett

Kontakt vid förfrågningar

Bårhuset obduktion Lindesbergs lasarett

Det är viktigt att närstående erbjuds möjlighet att ta avsked på vårdavdelningen där patienten har blivit vårdad. Det finns även möjlighet att ta ett sista farväl vid bårhusets visningsrum. Avskedsrummet är neutralt inrett och till för alla oavsett trosuppfattning eller religion.

Observera – endast tidsbokade visningar, vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot närstående som inte har bokat tid.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 november 2023