Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Glasögonbidrag

Bidragsbelopp

Glas under 6 dioptrier maximalt 200 kronor/glas
Glasögonbåge maximalt 300 kronor
Arbetskostnad maximalt 100 kronor

Glas över +/- 6 dioptrier (D)
Glas över +/- 4 D om kombinerat med cylinder över 2D
Flerstyrke- och prismaglas på medicinsk indikation

kostnadsfritt
Bidrag för kontaktlinser maximalt 800 kronor

 

Bidraget gäller hos legitimerade optiker i Örebro län efter recept antingen från ögonklinik i Region Örebro län eller legitimerade optiker i Örebro län. Recept för barn under 8 år gäller i sex månader och tolv månader för övriga enligt Socialstyrelsens föreskrift. Glasögonbidrag ges endast till målsman som har barn och ungdom som inte fyllt 20 år. Bidraget kan ges ytterligare en gång per år till glas i egen båge, om det är medicinskt motiverat. Detta ska styrkas på recept.

Om kostnaderna är lägre än de bidragsbelopp som regionen angivit ersätts endast de faktiska kostnaderna. Ytterligare upplysning lämnas direkt av optiker, alternativt av Syncentralen, Region Örebro län. En förutsättning för bidrag enligt ovan är att barnet är folkbokfört i länet.

I praktiken är det inte ett ”bidrag” som faktiskt utbetalas utan genom en överenskommelse med optiker får barnet glasögon med standardbåge inom ramen för regionens stöd utan att behöva betala någon mellanskillnad hos optikern.

Bidrag ges en gång per år per barn antingen till glasögon eller kontaktlinser. Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser. Ett beslut om bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

För asylsökande/tillståndslösa barn och ungdomar gäller att de också omfattas av dessa regler.

Optiker ska tillhandahålla CE-märkta glasögon (båge och glas) anpassade för barn och ungdom som inte fyllt 20 år. Kostnad som överstiger regionbidraget betalas direkt till optikern. Resekostnader ersätts inte. Skötselanvisning lämnas av optikern i samband med hämtning av färdiga glasögon. Bidrag utgår inte till reparationer, hårdhets-, färg- eller antireflexbehandling.

Ersättning kan ges till organdonatorer enligt de regler som regionen antagit (se ärende 16RS4996).

Regionen betalar ersättning för gästdialys utomlands under vissa förutsättningar (se ärende 16RS4996). 

Riktlinjen gäller vid ersättning till patienter som haft löneavdrag och/eller annan merkostnad direkt kopplad till vårdkontakten, då vården ställt in operation, undersökning/behandling eller besök med kort varsel.

Med kort varsel avses att patienten har fått vetskap om inställelsen mindre än 24 timmar före besöket eller inläggningen. Om vårdkontakten infaller på en måndag ska besked lämnas senast fredagen innan.

Tillämpning

Patienter har rätt att få viss ersättning för vissa utgifter då operation, undersökning/behandling eller besök ställs in och skjuts upp av vården med kort varsel.

Behandlande enhet ska alltid informera dessa patienter om denna rättighet och ge patienten information och vägledning om hur ersättning kan sökas och erhållas. Behandlande/utredande enhet ska också ange skäl till varför besöket blivit inställt.

Regler och tillvägagångssätt

Om en operation, undersökning/behandling ställs in med kort varsel och detta orsakats av vården kan patienten ersättas för skäliga merkostnader och inkomstförlust. Patienten ska upplysas om rätten till ersättning i dessa fall samt vilka förutsättningar som gäller vid beräknandet av sådan ersättning.

Ersättning kan ges vid inställd/uppskjuten vård som vårdenhet orsakat. 

Ersättning ges när en planerad operation i dagkirurgi eller inläggning i sluten vård ställs in i ett sent skede. Även vid inställt öppenvårdsbesök som inneburit att patienten tvingats ta ledigt kan ersättas.

  • Ersättningen gäller vård i Regionens regi oavsett utförare.
  • Ersättning ges om besked om uppskjuten operation, undersökning/behandling eller besök lämnats mindre än 24 timmar före besök eller inläggning. Har återbud lämnats till patienten 24 timmar eller mer före åtgärden ges ingen ersättning.
  • Ersättning lämnas oberoende av om vårdenheten orsakat att patienten inte kan tas emot på grund av ändrad medicinsk prioritering, bemannings- eller utrustningsproblem eller på grund av andra skäl vården varit orsak till. Vårdenhet ska dokumentera ändringar av tidpunkt för operationstillfället, undersökningen/behandlingen eller besöket.
  • Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut till patienten (vårdnadshavare om patienten är ett barn) enligt ett schablonbelopp på högst 1 000 kr (heldag) och 500 kr (del av dag), gäller för max en dag när patientens tid tagits i anspråk.
  • Ingen ersättning lämnas om patienten erhåller sjuklön eller sjukpenning, sjukersättning, pension, studiebidrag eller arbetslöshetsersättning för aktuell dag.
  • Krav på ersättning ska styrkas med intyg om löneavdrag från arbetsgivaren respektive försäkran om inkomstförlust.
  • Utöver ersättning för förlorad arbetsinkomst, enligt ovan, har patienten/vårdnadshavaren även rätt till reseersättning.
  • Om en patient haft kostnad för resa till vård eller behandling som ställts in av vårdenheten bekostar berörd vårdenhet de resekostnader som uppstått mot kvitto. Detta är inte att beteckna som sjukresa.
  • Ersättningen är skattepliktig och landstinget/regionen gör skatteavdrag och lämnar kontrolluppgift för ersättningen.
  • Verksamheten ansvarar för att patienter som berörs av dessa regler informeras om möjlighet till ersättning. Kostnaderna bör belasta respektive ansvarig verksamhet.

Patienten lämnar blanketten till mottagningen/avdelningen som kompletterar med mottagningens uppgifter.

Ifylld blankett sänds till: Sjukreseenheten, Regional utveckling.

Ersättning utbetalas via banken Nordea. Särskilt formulär används för uppgift om bankkonto, som sänds till patienten från Regionservice, avdelningen för kundfakturor.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 december 2021