Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utskrivning

Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i ökad omfattning kan få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet. En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker och behov måste identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov.

I resultatportalen kan du se statistik för uppföljning av utskrivningsklara vårdtillfällen. Du kan även se återinläggningar inom 30 dagar för patienter som vårdats på vårdenheter inom Region Örebro län. Portalen ger länets kommuner och Region Örebro län tillgång till samma underlag för planering och samverkan. Här finns ett antal rapporter där mätetal för samverkan vid utskrivning kan följas av alla inblandade verksamheter. Data i rapporterna tas från Lifecare SP samt från slutenvårdens verksamhetssystem. Rapporterna uppdateras dagligen.

Rapporten visar antal dagar och vårdtillfällen där patienten varit utskrivningsklar från det att meddelande om utskrivningsklar har skickats till aktuell kommun. Rapporten består av tre sidor: översikt, analys samt bubbeldiagram.

Översikt – sid 1

 • Antal utskrivningsklara och vårdtillfällen per kommun eller för ett urval av kommuner

Analys – sid 2

 • Medelvärde antal utskrivningsklara dagar per år/månad
 • Antal utskrivningsklara dagar per verksamhetsområde i Region Örebro län
 • Antal vårdtillfällen där patienten varit utskrivningsklar minst en dag/1000 invånare
 • Antal utskrivningsklara per åldersgrupp

Bubbeldiagram – sid 3

 • Antal utskrivningsklara dagar per 1 000 invånare i relation till antal vårdtillfällen per 1 000 invånare

Gör val i listboxar för att se resultat per månad eller vald tidsperiod. Val kan också göras för att se resultat för en eller flera verksamheter (kommun, område, klinik, avdelning eller vårdcentral/öppenvårdsmottagning). Det går även att se resultat för ålder och för hur många dagar personen varit utskriven via listboxarna. I listboxen ”Antal dagar” finns även möjlighet att se siffror uppdelat per antal dagar personen varit utskriven.

För att följa antal patienter som är utskrivningsklara och som väntar på kommunala insatser och till vilken kommun välj år, månad, klinik, vårdenhet samt inneliggande i listbox ”Utskrivna/Inneliggande”. I det här valet kan man endast titta på den aktuella månaden för visningstillfället. Sökningen visar hur det såg ut igår. Ingen historik visas.

För att se siffror för kommunerna i östra Värmland välj ”Utom län” i listboxen ”Län”.

Exempel på beräkning av dagar

Patienten är utskrivningsklar 1 februari:

1 feb - dag 0
2 feb - dag 1
3 feb - dag 2
4 feb - dag 3
5 feb - dag 4

Den här rapporten innehåller tre olika delar som du når genom att byta sida. I alla tre kan du göra val i listboxar för att se resultat per månad eller vald tidsperiod. Val kan också göras för att se resultat för en eller flera verksamheter (kommun, klinik, avdelning, eller vårdcentral/öppenvårdsmottagning). Det går även att se resultat för en åldersgrupp via val i listbox.

Betalningsansvar kommun - sidan 1

För att få fram korrekta värden för somatisk och psykiatrisk måste val göras i listboxen ”Typ av vård”.

Rutan ”Antal betalningsansvarsdagar - Senaste månaden” visar det antal dagar som en kommun kan få betalningsansvar för om gränsvärde 3,0 överskrids. För ett betalningsansvar krävs att gränsvärdet överskrids och att Regionens verksamheter uppfyllt ett antal kriterier.

Beräkningen tar även hänsyn till om meddelande om utskrivningsklar är skickat innan eller efter 12.00*. Siffror ur rapporten tas ut per månad inom första arbetsveckan nästkommande månad som underlag för eventuell fakturering.

*Exempel på beräkning

Patienten är utskrivningsklar 1 februari före klockan 12.00:

1 feb - dag 1
2 feb - dag 2
3 feb - dag 3
4 feb - dag 4 

Patienten är utskrivningsklar 1 februari efter klockan 12.00:

1 feb - dag 0
2 feb - dag 1
3 feb - dag 2
4 feb - dag 3
5 feb - dag 4

Utskrivningsklara patienter per spårfärg - sidan 2

Rapporten visar andel vårdtillfällen per spårfärg i samband med utskrivning av det totala antalet utskrivna för vald tidsperiod.

De olika spårfärgerna ger vägledning om vilken planering de inblandade verksamheterna behöver genomföra i samband med utskrivning. För definition av spårfärgerna se ViSam - Säker utskrivning.

I linjediagrammet visas resultat per månad för den tidsperiod som valts i listboxen. I cirkeldiagrammet redovisas det totala resultatet för vald tidsperiod.

Utskrivningsklara patienter med fast vårdkontakt i öppen vård - sidan 3

Rapporten visar hur stor andel vårdtillfällen som har fått en fast vårdkontakt utsedd i samband med utskrivning från sluten vård.

I detta sammanhang avses den fasta vårdkontakten i öppen vård som är samordningsansvarig för SIP (Samordnad individuell plan) efter utskrivning. Fast vårdkontakt ska utses för personer i grönt, gult och rött spår och därför redovisas endast andelen med fast vårdkontakt utskrivna i dessa spårfärger, för vald tidsperiod, i diagrammen.

I linjediagrammet visas resultat per månad för den tidsperiod som valts i listboxen. I cirkeldiagrammet redovisas det totala resultatet för vald tidsperiod.

Rapporten visar andel och antal akuta återinläggningar inom 30 dagar. Måttet avser att belysa alltför tidig utskrivning från den slutna vården, alternativt utskrivning där uppföljning och fortsatt omhändertagande via den öppna vården inte är tillräckligt samordnad. Måttet avser att vara indikator för sammanhållen vård och omsorg. Rapporten innehåller samtliga akuta återinläggningar, alltså även de som inte har insatser från kommunen efter utskrivning.

Urval

Rapporten visar antal och andel akuta återinläggningar 1-30 dagar vald mätmånad från avslutat vårdtillfälle inom slutenvården till återinläggning inom slutenvården. I andelsmåttet jämförs antal återinläggningar med totalt antal inläggningar

Gör val genom att välja kommun, listad vårdcentral eller klinik som ni önskar följa. Välj även år, månad och åldersgrupp ni önskar se.

Bilderna visar andel, genom att klicka i rutan för antal visas istället antal för diagrammet akuta återinläggningar innevarande och föregående år per månad.

Sidan 1

 • Bild 1 visar andel/antal akuta återinläggningar innevarande och föregående år per månad
 • Bild 2 stapel diagram visar antal inläggningar och antal akuta återinläggningar per månad i förhållande till varandra
 • Bild 3 cirkeldiagram visar andel akuta återinläggningar som har återinlagts från aktuella kliniker
 • Bild 4 visar cirkeldiagram visar antal akuta återinläggningar som har återinlagts från aktuella kliniker

Sidan 2

 • Visar andel eller antal akuta återinläggningar per kommun, listad vårdcentral och klinik.
 • Bilderna visar andel, genom att klicka i rutan för antal visas istället antal för samtliga diagram.

Sidan 3

 • Visar avidentifierad bakgrundsdata per individ till diagrammen i föregående rapporter.

Källa

Data till rapporten hämtas ur slutenvårdens verksamhetssystem.

 

Instruktioner för att se resultat i portalen

Rapporterna i portalen har i stort sett samma uppbyggnad och ger möjlighet till en rad urval med hjälp av ”listboxarna” överst i rapporterna.

Du byter vy genom att klicka på sidnumret längst ner i rapporten. När du klickar på numret ser du rapportens namn markerat i gult.

Grunden i rapporterna är att siffror redovisas per kommun men med hjälp av val i listboxarna kan du i alla rapporter välja att se data per

 • månad eller vald tidsperiod
 • kommun
 • område i Region Örebro läns organisation
 • klinik
 • vårdenhet (avdelning)
 • vårdcentral/öppenvårdsenhet inom psykiatrin
 • åldersgrupp

Om du för muspekaren över en stapel, linje eller cirkel i diagrammen kommer en förklarande text upp. Genom att högerklicka på en stapel, linje eller cirkel i diagrammen och välja ”visa” kan du se alla bakomliggande siffror/poster.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 juli 2023