Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Avgift för Pris
Hälsoundersökning  0 kronor

 

Avgiften gäller för: 

  • asylsökande
  • tillståndslösa
  • nyanlända som fått uppehållstillstånd. 

Om patienten behöver sjukvård hänvisas patienten till vårdcentral.
Hälsoundersökningen är frivillig

Syftet med hälsoundersökning är att uppmärksamma ohälsa, både ur patientens perspektiv och ur smittskyddssynpunkt.

Undersökningen består av samtal, viss undersökning, provtagning och, för barn, även vaccinationsplanering. Asyl- och invandrarhälsan kallar till dessa besök som kan ske både i deras lokaler och på vissa vårdcentraler.

Tolk anlitas alltid.

Ersättning från staten

Regionen ersätts av staten för hälsoundersökning av:

  • Asylsökande.
  • Kvotflykting som folkbokförts.
  • Anknytning med uppehållstillstånd som folkbokförts och som omfattas av flyktingmottagandet. Anknytningen ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den anhörige först togs emot i en kommun. För den som sökt uppehållstillstånd före den 1 januari 2014 gäller äldre bestämmelse.
  • Nyanländ med uppehållstillstånd som folkbokförts och som tidigare varit asylsökande, men inte hälsoundersökts. Har den nyanlände hälsoundersökts tidigare ges ingen ersättning.
  • Person som söker uppehållstillstånd och som får vara här i landet medan ansökan prövas, om undersökningen är motiverad av smittskyddsskäl.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2024