Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Högkostnadsskydd för öppenvård  Summa
Maxbelopp att debitera under en 12-månadersperiod  1 400 kronor 

 

Högkostnadsskydd och frikort gäller för:

 • Inom- och utomlänspatienter, det vill säga patienter som är folkbokförda i Sverige.
 • Patienter som kan uppvisa en handling som styrker ett sjukvårdsavtal:
  • EU/EES-patienter
  • Nordiska patienter
  • Övriga avtalsländer

Högkostnadsskydd innebär att en patient under en 12-månadersperiond inte ska betala mer än ett visst belopp i patientavgifter för vårdkontakter i öppen vård.

När angivet belopp har betalats eller fakturerats har patienten rätt till frikort.

 

Återbetalning vid överbetalning

 • En återbetalning görs enbart för de avgifter som överbetalats inom vår region. Om patienten besökt en vårdgivare i annan region och överbetalning skett där så hänvisas patienten dit för återbetalning.  
 • När det gäller internetbaserade vårdgivare så måste de ha ett avtal med någon region för att avgiften ska ingå i högkostnadsskyddet, och det är den regionen där verksamheten har sitt avtal som ska betala tillbaka överbetald avgift.  

 

Högkostnadsskyddet för öppen vård gäller inte för asylsökande och tillståndslösa.

Däremot finns ett särskilt högkostnadsskydd för asylsökande som administreras av Migrationsverket, som enligt särskilda regler återbetalar en viss del av kostnaden till de asylsökande. För vidare information hänvisas patienten till Migrationsverket.

Högkostnadsskyddet för öppen vård gäller inte för personer från de länder vi inte har något sjukvårdsavtal med eller de som inte kan uppvisa giltiga handlingar.

Följande avgifter registreras i högkostnadsskyddet:

 • Patientavgifter för vårdkontakter inom öppenvården. 
 • Avgift för förskrivning av inkontinenshjälpmedel. 
 • Besöksavgifter i regionens tandvårdsstöd där hälso- och sjukvårdens patientavgifter tillämpas. 
 • Öppenvårdsavgifter för både direkta och indirekta besök i all regionfinansierad vård, det vill säga även besök hos privata vårdgivare med vårdavtal och besök i andra landsting/regioner. Besök i andra landsting eller hos privat vårdgivare med vårdavtal stämplas dock bara in om de verifierats som betalda (till exempel som stämpel i ett högkostnadskort). 
 • Besök hos digitala vårdtjänster med offentlig finansiering. Kontakta gärna Regionkansliet för rådgivning.
 • Avgifter som dras av från den ersättning som utbetalas av Försäkringskassan (enligt den så kallade ersättningslagen) för vård i annat EU/EES-land.

Exempel

För ett akutvårdsbesök i annat EU/EES-land får patienten betala den faktiska kostnaden i vistelselandet, låt säga 5 000 kr. När patienten söker ersättning från Försäkringskassan dras motsvarande avgift för likvärdigt besök här i Sverige av, låt säga 400 kr, och Försäkringskassan betalar ut 4 600 kr till patienten i ersättning. Den avgiften som dras av, 400 kr i det här fallet, ingår i högkostnadsskyddet.

 • Avgift för inläggning i sjukhusvård.
 • Läkemedelsavgift.
 • Hjälpmedelsavgift (varken abonnemangsavgift eller övriga hjälpmedelsavgifter).
 • Intygsavgift.
 • Vaccinationsavgift.
 • Avgift för speciallivsmedel.
 • Sjukreseavgift.
 • Vanlig tandvård som inte ingår i regionens tandvårdsstöd samt kommunala avgifter.
 • Uteblivandeavgift.
 • Patientavgifter för vård i ett annat EES-land enligt förordning 883/2004 eller i sjukvård utanför Sverige.
  • Vid uppvisande av ett sjukförsäkringskort och patienten betalar vistelselandets patientavgift så omfattas den av vistelselandets eventuella högkostnadsskydd. Avgiften kan därför inte tillgodoräknas även i det svenska högkostnadsskyddet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2024