Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nedan information gäller samtliga patienter, både folkbokförda och ej folkbokförda i Sverige, oavsett ålder. 

Avgift för Pris
Röntgen och ultraljud 0 kronor
Provtagning* 0 kronor

*provtagning för intyg grupp D debiteras, se avsnittet om Intyg i avgiftshandboken.

 

I samband med ett öppenvårdsbesök kan det behövas medicinsk service, till exempel laboratorie- och röntgenundersökningar. Om patienten vill det så kan den medicinska servicen utföras i en annan Region än öppenvårdsbesöket. 

Provtagning 

Vårdcentraler i regionens regi som ingår i Hälsovalet interndebiteras för provtagning. Vårdcentraler som drivs privat debiteras direkt. För vissa provtagningar sker ingen debitering utan ersättning ges från centralt konto. 

Läkare med vårdavtal samt taxeläkare debiteras inte för provtagning. Provtagningen ersätts i stället internt från centralt konto. 

För provtagning som avser utomlänspatienter debiteras hemlandstinget. Tjänst som beställts av läkare i Försvarsmakten eller anstaltsläkare debiteras hemregionen. 

Om en vårdgivare utanför länet remitterar en person som är folkbokförd i Region Örebro län för provtagning här i länet faktureras inte det andra landstinget. I stället ersätts utföraren av den medicinska servicen internt hos oss. 

Region Örebro läns verksamheter har ingen skyldighet att utföra medicinsk service åt vårdgivare som inte har offentlig finansiering. Om verksamheten har kapacitet får den utföra den medicinska servicen. I så fall ska vårdgivaren debiteras timtaxa och analyskostnad. I dessa fall har Region Örebro län inget medicinskt ansvar. 

Om provtagning görs åt myndigheter till exempel polis och socialtjänst debiteras timtaxa. 

Blankett vid debitering med timtaxa: Debiteringsunderlag - intyg, journ kop, provtagn (Region Örebro läns intranät)

Primärvården 

Läs ytterligare i dokumentet ”Debitering provtagning inomlänspatient-utomlänspatient” på Hälsovals webbsida.

Digitala vårdgivare 

  • En papperskopia på remissen som är ordinerad från digitala vårdgivare måste patient ha med sig vid provtagningstillfället. 
  • Provtagningen är avgiftsfritt för patienten. Registrera PROV0.
  • Inomlänspatienter – vårdgivaren debiteras av vårdcentralen. Prover som går att skicka för analys debiteras av Kem lab. Strep-A och urintestremsa analyseras på vårdcentralen och debiteras. Kryssa i vald analys på debiteringsunderlaget.
  • Utomlänspatienter – för patienter från annat län debiteras hemregionen för provet som går med fil direkt till hemregionen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2024