Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och kan orsaka inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna.

Vaccination ger ett bra skydd mot TBE, men måste upprepas för att ge fortsatt skydd. Genomgången TBE ger livslång immunitet.

Riskområden

Folkhälsomyndigheten bedömer att de kommuner som under någon femårsperiod sedan 2005 har haft en statistisk säkerställd incidens på 1 fall eller mer per 100 000 invånare bedöms ha en förhöjd förekomst för TBE. Sammanfattningsvis utgör Sverige söder om Dalälven samt Gävle kommun riskområden för TBE, men med vissa lokala variationer. Smittan är vanligast inom Upplands och Södermanlands skärgårdar samt omkring Mälaren men finns även västerut och i södra Sverige.

Områden med förhöjd förekomst av TBE - Folkhälsomyndigheten

Inom riskområdet finns stora lokala variationer i risken att smittas beroende på vegetation, fästingtäthet och förekomst av TBE-viruset bland fästingarna. Att ett område eller en kommun saknar konstaterade fall av TBE betyder inte att området är fritt från TBE.

TBE-vaccination rekommenderas till:

  • Personer som vistas i skog och mark i Örebro län.
  • Personer som vistas i skog och mark i riskområden i andra län, se ovan. 
  • Resenärer som vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller riskområden i Central- och Östeuropa.

Rekommendation för barn och vuxna under 50 år

Grundvaccinationen består av tre doser enligt följande schema: månad 0, 1, och dos tre 5-12 månader efter dos två, i god tid inför nästa fästingsäsong. TBE vaccin kan ges från 1-årsåldern och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn. För de flesta kan vaccineringen vänta till efter 3-års ålder.

Rekommendation för personer över 50 år samt personer med nedsatt immunförsvar pga medicinering eller sjukdom

För att förbättra vaccinationsskyddet för dessa personer ges en extra dos (1)-2 månader efter dos två. Det kortare intervallet kan användas vid hög risk för TBE. Grundvaccineringen består då av fyra doser enligt följande schema: månad 0, 1, 2-3, och dos fyra 5-12 månader efter dos tre, i god tid inför nästa fästingsäsong. Person som var över 50 år vid tidpunkten för start av sin grundvaccination men som  inte fått denna rekommenderade extradosen (totalt fyra doser som grundvaccinering), kan komplettera med en extrados minst 2 månader efter senaste dos. Efter totalt fem doser behövs ingen extrados, utan schemat med påfyllningsdos vart femte år kan följas.

Påfyllnadsdoser

Efter grundvaccination (tre alt. fyra doser) ges påfyllnadsdos efter 3 år och därefter vart 5:e år oavsett ålder och intervall mellan grundvaccineringsdoser. Bör ges i god tid inför fästingsäsongen för att få ett optimalt skydd.

Avvikelse från vaccinationsschema

Vid avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema gäller att friska, yngre personer kan fortsätta med vaccinationsschemat oavsett hur lång tid som gått sedan föregående dos/er, man behöver alltså inte "börja om". Hos individer > 50 år eller de med nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom måste bedömning göras utifrån varje enskilt fall, men man kan vara liberal att ”börja om” när det har gått mer än ett år sedan första dosen och man kommer för dos två.

Snabbvaccinering

Vaccination enligt snabbvaccinationsschema kan vara indicerat om risken för TBE är hög och man inte hinner vaccinera enligt vanligt schema inför fästingsäsong. Ger sannolikt något sämre skydd än standardschema hos de över 50 år, men är att föredra om grundvaccination påbörjas så sent att endast 2 doser hinner ges under större delen av säsongen, det vill säga i praktiken vaccinationsstart senare än februari. Vaccination kan då ges dag 0, 7, 21. Efter snabbvaccinationsschema ges en dos som vanligt efter 5-12 månader, i god tid inför nästa säsong.

Snabbvaccinationsschema rekommenderas inte till immunsupprimerade då detta inte är närmare studerat hos denna patientgrupp.  Vaccination behöver ske enligt vanligt schema och även kompletteras med rekommendationer om andra skyddsåtgärder för att undvika fästingbett.

Utbytbarhet mellan vacciner

Använd helst samma vaccin men vid brist på vaccin, eller om man inte vet vad som är givet tidigare, så går det bra att fortsätta med annat fabrikat.

Vaccination under graviditet kan göras om risken är hög att insjukna i TBE under graviditeten. Annars bör man vänta till efter förlossningen och i första hand använda annat fästingprofylax. Om TBE-vaccination givits innan graviditeten är känd, är det ingen fara. Amning utgör inget hinder för vaccination, varken för modern eller för barnet.

TBE-vaccin är ett inaktiverat vaccin som kan ges oberoende av andra vacciner.

Det finns två olika vaccin på marknaden

Encepur®, Bavarian Nordic

Encepur är regionens upphandlade vaccin och skall användas i första hand.

Encepur för vuxna - för personer över 12 år.
Encepur barn - för barn och ungdomar från 1 till och med 11 års ålder. 

FSME®, Pfizer Innovations AB

FSME skall bara användas i undantagsfall då det ej är upphandlat.

FSME-IMMUN Vuxen - för personer som är 16 år och äldre.
FSME-IMMUN Junior - för barn och ungdomar från 1 till och med 15 år. 

Vaccinering med de båda vaccinen görs enligt samma schema (se rekommendationer). Påfyllnadsdos ges med aktuellt upphandlat vaccin oavsett vaccin vid tidigare doser.

Vaccin mot TBE kan också ges samtidigt som vaccin mot covid-19 om fördelarna med samadministrering överväger risken för biverkningar, vaccinationerna bör då ges i olika extremiteter och samadministrering med ytterligare vaccin rekommenderas inte. 

Invånarna bokar tid för vaccination via e-tjänst www.1177.se. Ingen inloggning eller e-legitimation krävs. 

Tidsbokning via telefon sker via Kontaktcentertelefon 019-602 80 00. Öppettiderna för telefonbokningen är måndag-fredag 7.30-16.15.

Vaccinet ska ordineras av läkare.

Vaccinet betalas av den enskilde och omfattas inte av högkostnadsskyddet.

Prislista vaccinationer - Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se)

MittVaccin

Dokumentation av vaccin sker i första hand i "MittVaccin" för de som har tillgång till systemet.

MittVaccin inloggning

För övriga hänvisas till dokumentation i journalsystem

Alla som vaccinerar ska ha tillgång till anafylaxiberedskap och kunna hantera anafylaktisk reaktion. Vid vaccination i hemmet bör observationstiden vara minst 15 min.

 

Kontraindikationer är tidigare anafylaxi eller överkänslighet mot substanser som ingår i vaccinet, samt allvarlig överkänslighet mot ägg och äggprotein.

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, January 30, 2024