Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Pneumokockvaccin

Risken att drabbas av pneumokockinfektion är ökad hos äldre personer (> 65 år) och hos yngre personer som har vissa kroniska sjukdomar eller nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Det finns två varianter av pneumokockvaccin:

 • Polysackaridvaccin, som innehåller antigen från pneumokockbakteriens kapsel (Pneumovax). Pneumovax innehåller kapselmaterial från 23 olika pneumokockserotyper
 • Konjugatvaccin som innehåller kapselantigen bundet till ett protein som förbättrar immunstimuleringen (Prevenar13). Prevenar13 innehåller kapselmaterial från 13 serotyper.

Vilket vaccin som ges beror på ålder och eventuellt underliggande sjukdomar

 

Grupp 1

Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom eller svåra komplikationer rekommenderas vaccination med Prevenar13 följt av Pneumovax.
 • Anatomisk eller funktionell avsaknad av mjälte
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation,  hematologisk cancer, sicklecellsanemi, immunsuppressiv behandling tex TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.
 • Organtransplantation
 • Cochleaimplantat
 • Likvorläckage
 • Lungcancer
 • Cystisk fibros

Pneumovax ges tidigast 2 månader efter Prevenar13. För personer som har genomgått stamcellstransplantation rekommenderas särskilt vaccinationsschema. Person som rekommenderas både Prevenar13 + Pneumovax men som tidigare fått Pneumovax kan erbjudas en dos Prevenar13 tidigast ett år efter Pneumovax.

Grupp 2

Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom och som rekommenderas vaccination med Pneumovax:
 • Personer 65 år och äldre
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, tex vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt - För person med grav njursvikt eller dialys gäller särskilt vaccinationsschema
 • Diabetes mellitus
Flera av riskgrupperna är heterogena och man kan behöva göra en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas.

Grupp 3

Grupper med ökad risk för pneumokockinfektion där vaccination med  Pneumovax kan övervägas efter individuell bedömning:
 • Svetsare som utsätts för toxisk rök
 • Personer med alkohol-eller drogmissbruk 
 • Rökare
Vaccination med Pneumovax kan med fördel erbjudas och ges i samband med influensavaccination.

Efter 5 - 7 år kan en boosterdos med Pneumovax rekommenderas till individer med avsaknad av mjälte samt kan övervägas till individer med mycket hög risk för pneumokocksjukdom enligt ovan. 

Evidens for ytterligare vaccination saknas då så kallad hyporespons (sämre antikroppssvar) är typisk efter upprepad vaccination med polysackaridvaccin. Behovet av revaccination med Prevenar13 är ännu inte klarlagt.

Följande personer har rätt till avgiftsfri vaccinering:

Du som är 70 år eller äldre

Du som tillhör någon av följande riskgrupper:

 • Anatomisk eller funktionell avsaknad av mjälte
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation, hematologisk cancer, sicklecellsanemi, immunsuppressiv behandling tex TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.
 • Organtransplantation
 • Cochleaimplantat
 • Likvorläckage
 • Lungcancer
 • Cystisk fibros
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, tex vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt - För person med grav njursvikt eller dialys gäller särskilt vaccinationsschema
 • Diabetes mellitus
   

För dig som är 65 år eller äldre, men inte ingår i ovanstående grupper, är Pneumovax subventionerat och kostar 250 kronor.

För grupp 3 är Pneumovax är subventionerat och kostar 250 kronor.

Det finns två sorters pneumokockvaccin. De flesta riskgrupper rekommenderas Pneumovax. Detta kan dock ge ett otillräckligt immunsvar hos vissa riskgrupper, som istället rekommenderas Prevenar följt av Pneumovax, 2 månader senare.

Pneumovax är subventionerat för personer som är 65 år eller äldre och kostar 250 kronor. För personer som är 70 år och äldre och personer som ingår i särskilda riskgrupper (se ovan under fliken Kostnad) är vaccination mot pneumokocker kostnadsfri. Prevenar ordineras av läkare på respektive specialistmottagning eller skrivs på recept och ingår i läkemedelsförmånen till riskgrupper.

Dessa grupper kan erbjudas Pneumovax av sjuksköterska i samband med influensavaccination

 • Personer 65 år och äldre
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, tex vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt
 • Diabetes mellitus

Efter individuell bedömning bör även svetsare, personer med alkohol-eller drogmissbruk och rökare erbjudas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre påfyllnadsvaccination till gruppen ovan.

Dessa grupper bör efter läkarbedömning istället erbjudas Prevenar + Pneumovax efter 2 månader

 • Anatomisk eller funktionell avsaknad av mjälte
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation,  hematologisk cancer, sicklecellsanemi, immunsuppressiv behandling tex TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.
 • Organtransplantation
 • Cochleaimplantat
 • Likvorläckage
 • Lungcancer
 • Cystisk fibros

Till denna grupp kan påfyllnad med Pneumovax ges en gång efter tidigast 5 år.

Standardvaccin, Vaxigrip Tetra

Vaccination av vuxna med Vaxigrip Tetra kan ske samtidigt med vaccination mot covid-19. Vaccinationerna bör i så fall ges en i vardera arm.

För vaccination av barn mellan 12-17 år rekommenderas minst 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19.

Vaccination med Vaxigrip Tetra kan ges samtidigt med vaccination mot pneumokocksjukdom. 

Högdosvaccin, Fluzone HD

Vaccination med Fluzone HD rekommenderas inte samtidigt med vaccination mot covid-19. Det bör gå minst 7 dagar mellan dessa vaccinationer.

Vaccination med Fluzone HD samtidigt med vaccination mot pneumokocker anses gå bra.

Barnvaccin, Fluenz Tetra

Vaccination av barn mellan 12-17 år med Fluens Tetra rekommenderas inte samtidigt med vaccination mot covid-19. Det bör gå minst 7 dagar mellan dessa vaccinationer.

Det är således endast standarddos influensavaccin som kan ges ihop med vaccin mot covid-19. Rekommendation angående 7 dagars intervall mellan vaccin mot covid-19 och alla övriga vaccin kvarstår.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, November 10, 2021