Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Antiviral behandling vid influensa

Årlig vaccination är den viktigaste åtgärden för att förhindra svår influensasjukdom och spridning. Antiviral behandling är ett viktigt komplement, men ersätter inte vaccination.

Antiviral behandling vid misstänkt eller konstaterad influensa

Rekommenderas till:

  • Personer som tillhör en medicinsk riskgrupp
  • Personer med svår influensasjukdom (t.ex. med påverkad andning eller cirkulation) som behöver sjukhusvård

Bör övervägas till:

  • Personer som insjuknar med symtom förenliga med influensa under pågående slutenvård eller omsorg

Kan övervägas till:

  • Personer som insjuknar med symtom och är i nära kontakt (exempelvis hushållskontakter) med personer som tillhör en medicinsk riskgrupp

Antiviral behandling påbörjas så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet, oberoende av vaccinationsstatus.

Profylax efter nära kontakt med influensasjuk person:

Rekommenderas till:

  • Person som tillhör medicinsk riskgrupp. Innefattar exempelvis patienter/omsorgstagare som delat rum eller på annat sätt varit i nära kontakt med influensasjuk person

Bör övervägas till:

  • Samtliga personer som vårdas på enheter i slutenvård eller omsorg med pågående smittspridning av influensa

Kan övervägas till:

  • Personer som har nära kontakt (exempelvis hushållskontakter) med personer som tillhör medicinsk riskgrupp

Profylaktisk antiviral behandling efter exponering för influensasmitta påbörjas så tidigt som möjligt, oberoende av vaccinationsstatus.

Tidig behandling ger bäst effekt

Antiviral behandling ska sättas in så tidigt som möjligt och har störst effekt om den påbörjas inom 48 timmar efter insjuknande. Hos personer med svår influensasjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar kan behandling ha effekt även om den påbörjas senare.

Vilka preparat finns?

Tre substanser med likvärdig effekt är godkända för behandling av influensa A och B: Oseltamivir (Tamiflu®) och Zanamivir (Relenza®)  samt sedan 2021 Baloxavir (Xofluza). Baloxavir hämmar cap-beroende endonukleas vilket blockerar förökning av influensavirus. Preparatet har lång halveringstid och kan därmed ges som engångsdos.

  • Oseltamivir (Tamiflu) ges som kapslar eller oral suspension. Godkänt för vuxna och barn från 1 års ålder.
  • Zanamivir (Relenza) ges som inhalation eller infusionsvätska. Godkänt för vuxna och barn från 5 års ålder.

BALOXAVIR (XOFLUZA) KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGT SENARE UNDER HÖSTEN.
Intravenösa beredningar finns som licenspreparat.

För mer information se Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation vid influensa. Behandling och profylax vid influensa – Behandlingsrekommendation, publicerad juni 2022.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, September 28, 2023