Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Vaccination - information till dig som vårdgivare

Här hittar du information om vaccination mot covid-19 för vårdgivare och personal.

Informationen nedan är faktagranskad av:

  • Anja Rosdahl, överläkare infektionskliniken, Region Örebro län.
  • Claes-Mårten Ingberg, medicinskt ledningsansvarig läkare vaccinationsverksamheten Örebro/söder.

För nationella rekommendationer se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Informationen nedan är senast uppdaterad: 8 september 2022.

Nu är det dags för höstdosen vaccin mot covid-19 (ny webbsida, Folkhälsomyndigheten)

Påfyllnadsdoser fyller på skyddet mot covid-19 (reviderad webbsida om påfyllandsdoser med ny rubrik och som bl a förklarar varför det är viktigt att ta påfyllandsdoser, Folkhälsomyndigheten)

Andra webbsidor med uppdateringar om påfyllnadsdoser

Fakta om vaccinerna mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Gravida och vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Covid-19-vaccination för personer med nedsatt immunförsvar (Folkhälsomyndigheten)

Frågor och svar, FAQ (Folkhälsomyndigheten)

Kan man använda olika vaccinmärken vid dos 1 och 2?

Det finns nu data som stöder ett bra immunsvar även då olika vaccin används för den första och den andra primära vaccinationsdosen. Framför allt gäller detta när Astra Zenecas vaccin används till den första primära vaccinationsdosen och ett mRNA vaccin till den andra primära vaccinationsdosen. Även Nuvaxovid har visats fungera i ett blandschema.

Grundrekommendationen  är att samma vaccin ska användas till den första och den andra primära vaccinationsdosen så långt som möjligt, men vaccinbyte kan bli aktuellt om det finns en stark medicinsk indikation att byta.

Efter en tillfällig paus av vaccination med Spikevax (Moderna) till yngre vuxna och barn på grund av möjlig ökad risk för perimyokardit, rekommenderar Folkhälsomyndigheten from 22 oktober 2021 att personer födda 1991 eller senare och som vaccinerats med Spikevax som första primär vaccinationsdos istället erhåller Comirnaty (Pfizer) som andra primär vaccinationsdos. 

Kan man använda ett annat vaccinmärke vid dos 3 eller flera?

Man bör eftersträva att använda samma vaccin till immunsupprimerade som rekommenderas en tredje primär vaccinationsdos i grundvaccinschemat, eftersom de tre första primära vaccinationsdoserna då motsvarar två primära vaccinationsdoser till friska. Vid uteblivet immunsvar hos immunsupprimerad kan Nuvaxovid övervägas som extrados, se nedan.

När den gäller påfyllnadsdos 1, dvs mer än 3 månader sedan föregående primär vaccinationsdos, kan valfritt mRNA-vaccin eller Nuvaxovid användas.

Se nedan när det gäller Nuvaxovid och ålder.

Det har gått mer än 4 veckor sedan min patient tog första vaccindosen. Hur länge får det dröja mellan doserna innan man behöver starta om vaccinationen från början?

Vi har ett gott immunologiskt minne som minns alla doser man fått och man behöver därför inte börja om vaccinationen om det gått mer än 4 veckor sedan den första primära vaccinationsdosen, utan man ger den andra primära vaccinationsdosen snarast. Det samma gäller vid förlängt tidsintervall till en tredje primär vaccinationsdos till immunsupprimerade eller till påfyllnadsdos.

Påfyllnadsdoser

Minst en påfyllnadsdos rekommenderas till alla vuxna över 18 år, minst tre månader efter genomförd primärvaccination. För val av vaccin och dos se nedan.

Rekommendationer kring ytterligare påfyllnadsdoser, var god se Folkhälsomyndigheten.

Påfyllnadsdoser rekommenderas till alla som är 18 år och äldre — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Enskilda invånare med svår kronisk sjukdom, som KOL, svår hjärtsvikt och liknande, kan ha önskemål om att få påfyllnadsdos 2 trots att de inte har åldern inne. Dessa ska då ta kontakt med sin läkare, exempelvis via 1177, och behandlande läkare kan ta ställning till förfrågan. Om behandlande läkare beslutar om påfyllnadsdos 2 ska anteckning om detta göras i KP/NCS Cross så att det på vaccinationsenheterna är möjligt att ta del av beslutet.

Immunsupprimerade

För gravt immunsupprimerade patienter rekommenderas en tredje primär vaccinationsdos som del av grundvaccinationen. Dosen ska erbjudas tidigast åtta veckor efter senaste vaccintillfället. Det är ansvarig läkare på respektive specialistmottagning som avgör vilka patienter som är aktuella för en tredje primär vaccinationsdos på grund av immunsuppression. Vid besök på specialistmottagningen gör läkaren en anteckning i journalen och patienten kan vid vaccinationstillfället hänvisa till den anteckningen. 

Är det någon skillnad mellan de olika mRNA-vaccinen?

Ja, Modernas vaccin Spikevax innehåller mer antigen än Pfizers vaccin Comirnaty. Båda ger en god skyddseffekt, men det finns data som talar för att Spikevax ger högre immunsvar men lite mer systembiverkningar. 

Vid grundvaccination anses vaccinen likvärdiga, men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vid påfyllnadsdos ges antingen hel dos Comirnaty (Pfizer) eller en halv dos Spikevax (Moderna). Till immunsupprimerade som får sin tredje primära vaccinationsdos i grundschemat ska dock hel dos användas oavsett vaccin.

Vad är Nuvaxovid för vaccin och hur skiljer det sig från mRNA vaccinen?

Nuvaxovid är ett klassiskt proteinvaccin, där antigenet är spikeproteinet från den ursprungliga Wuhan-stammen. Vaccinet innehåller Matrix-M som är ett nytt adjuvans (hjälpämne). Matrix-M stimulerar till en ökad ansamling av immunceller lokalt vid injektionsplatsen samt i den lokala lymfkörteln och stärker på så sätt immunreaktionen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar fr o m 221102 temporärt att Nuvaxovid inte ges till personer som är 30 år och yngre.

Min patient står på högdos prednisolon > 20 mg per dag. När kan jag vaccin mot covid-19? Hur påverkar kortison antikroppssvaret?

Generellt gäller att vid höga kortisondoser blir immunförsvaret sannolikt sämre. Gäller det en snabb nedtrappning, kan man vänta tills dosen är under 15 mg, i synnerhet om patienten redan fått 3-4 vaccindoser eller haft covid. Förväntas man stå en längre tid på hög dos kortison är det dock bättre att vaccinera.

Min patient vill gärna kolla sina antikroppar mot covid efter vaccination, rekommenderas det?

De flesta kommersiella antikroppstesten mäter inte antikropparnas förmåga att skydda mot infektion och än så länge finns inga riktlinjer kring vilka antikroppsnivåer som behövs för immunitet, varför förekomst av antikroppar inte nödvändigtvis innebär att patienten är skyddad mot infektion.

Som regel rekommenderas därför inte antikroppstest efter vaccination till immunfriska, men för vissa grupper av immunsupprimerade patienter kan det ha ett värde för att bedöma om individen över huvud taget kan utveckla ett immunsvar efter vaccination mot covid 19. Antikroppstest beställs av ansvarig specialistläkare efter noggrann avvägning av nyttan för den enskilda patienten.

Min patient har reagerat med vad jag bedömer kan vara en allvarlig eller oväntad biverkan på covid-vaccinet. Vad gör jag?

I första hand behöver patienten omhändertas adekvat. Behandla vid behov biverkan och/eller remittera till rätt instans.

Individuell bedömning om ytterligare vaccindos kan ges i samråd med ansvarig läkare och vid behov infektionsspecialist.

I samband med att ett stort antal individer vaccineras kommer det finnas stor risk för att individer utvecklar symtom med tidssamband till vaccination men som inte beror på vaccinet.  Väg nyttan med vaccinet mot risken med symtomet/biverkan för den enskilde patienten. Beslut att fortsätta vaccination sker alltid i samråd med patienten. Om du bedömer att symtomet är så allvarligt att man bör avstå vaccination bör du i första hand inte avråda från all vaccination i framtiden utan informera att man "tillsvidare avråder från ytterligare doser vaccin men att det kan bli aktuellt framöver när kunskapsläget är bättre".

Glöm inte att snarast göra en anmälan till Läkemedelsverket

När man ska rapportera biverkningar av vaccin, behövs batchnumret. För att hitta detta behöver man titta i Mitt vaccin. För att underlätta hanteringen, kontakta supporten tel 260 00 för att få hjälp. Begär läkemedelssupport för att komma rätt.

Min patient har fått en lokal rodnad och svullnad på injektionsplatsen flera dagar efter vaccinationen. Hur ska den behandlas och vågar man ge ytterligare vaccindoser?

Det är vanligt med lokala besvär efter vaccination och dessa  behöver oftast ingen åtgärd utan går över av sig själv.  Ett nytt fenomen, den sk ”Moderna-armen” har beskrivits efter vaccination med mRNA vaccin, något vanligare efter Spikevax men förekommer också efter vaccination med Comirnaty.  3-10 dagar efter vaccinationen utvecklas en ofta kliande, svullen rodnad i anslutning till platsen för injektionen. Detta är en typ 4 reaktion och är inget hinder för ytterligare vaccindoser.  Oftast kan dos 2 ges utan att reaktionen upprepas. Tillståndet är självläkande inom en vecka. Antihistamin har troligen ingen effekt.

Min patient är orolig för hjärtmuskelinflammation (perimyokardit), vilka råd kan jag ge?

Mycket sällsynta fall av perimyokardit har rapporterats efter vaccination med mRNA vaccin. Troligen finns det ett samband. Det är främst unga män som drabbas och vanligast efter andra vaccindosen. Perimyokarditen uppträder oftast inom några dagar efter vaccinationen och kan ge symtom som andfåddhet, kraftfulla oregelbundna hjärtslag och bröstsmärtor. Patienter bör uppmanas att söka vård vid allvarliga symtom. Risken är dock mycket liten och utifrån aktuella data bedöms risken lägre än risken för perimyokardit i samband med covid-19 infektion.

Vid perimyokardit i anslutning till vaccination bör anmälan göras till Läkemedelsverket. 

Beslut om ytterligare vaccination med mRNA vaccin sker i samråd med ansvarig kardiolog, där risk får vägas mot nytta för den enskilda patienten. Vid misstänkt vaccinationsutlöst perimyokardit kan vaccination återupptas tidigast efter 3 månader och om patienten är helt återställd. Vid återupptagen vaccination rekommenderas i dagsläget endast vaccination med Comirnaty.

Information för vårdpersonal och vaccinatörer om ökad uppmärksamhet på symtom efter vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten.se)

Vad gäller angående träning efter vaccination?

Det finns inga vetenskapliga stöd för att det skulle vara farligt att träna efter vaccination om man mår bra, snarare finns det uppgifter som talar för att det kan ha positiva effekter med träning.  Träning ökar blodflödet genom muskeln och vilket kan lindra lokala biverkningar men också förstärka den inflammatoriska reaktionen och därmed immunsvaret.

Har man feber eller känner sig allmänpåverkad efter vaccinationen ska man dock undvika kraftig ansträngning så länge symtomen kvarstår. Symtom som andfåddhet, kraftfulla oregelbundna hjärtslag och bröstsmärtor kan vara tecken på hjärtmuskelinflammation och vid tillkomst av dessa bör man istället söka sjukvård.

Min patient är vaccinerad mot covid-19 i utlandet. Vad gäller?

Det finns riktlinjer på Folkhälsomyndighetens hemsida. I korthet räknas man ha komplett primärvaccination om man fått två primära vaccinationsdoser av ett vaccin som är  godkänt av EU. Om man endast har en dos kompletteras  denna med valfritt mRNA-vaccin eller Nuvaxovid efter minst 4 veckor. För de som har fått en dos av Covid-19 Vaccin Janssen, som är godkänt som endosregim i  som primär vaccination, ges en dos mRNA-vaccin eller Nuvacovid efter tidigast 3 månader och dosen dokumenteras som dos 3.

För vacciner godkända av WHO men ej inom EU gäller:

  • Efter två primära vaccinationsdoser Covishield eller Covaxin eller Spunik anses man ha komplett primärvaccination. Påfyllnadsdos med mRNA-vaccin eller Nuvaxovid erbjuds enligt allmänna rekommendationer.
  • Efter två primära vaccinationsdoser inaktiverat vaccin Sinovac/Coronavac eller Sinopharm rekommenderas en extra primär vaccinationsdos mRNA-vaccin eller Nuvaxovid tidigast 8 veckor efter föregående primära vaccinationsdos. Dosen registreras som dos 2.

Min patient behandlas med antikoagulantia. Hur gör jag med vaccinationen?

Samtliga covid-vaccin ska ges intramuskulärt. Det finns en minimal risk för en lokal blödning vid intramuskulär injektion om patienten står på antikoagulantia. I Region Örebro län rekommenderar vi följande rutin för intramuskulär vaccination vid antikoagulantia.

Waran

Patienter med stabil Waran-behandling, dvs ingen dosändring sista två veckorna, kan vaccineras utan aktuellt PK. Om dosändring skett sista två veckorna ska senaste PK(INR) ha varit under 3,0. Vid högre värde får patienten återkomma efter nytt prov.

Vid dubbel trombocythämning och dessutom Waran ska PK(INR) ligga under 2,0.

Efter vaccination skall patient eller anhörig/personal trycka hårt på injektionsstället i 2-3 minuter för att minska risken för hematom.

(N) OAK

Medicinering med andra orala antikoagulantia (Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana) eller lågmolekylärt heparin (Innohep, Fragmin) är ingen kontraindikation för intramuskulär injektion. Uppehåll i medicineringen är inte nödvändigt och vaccination kan ges oavsett tidpunkt för sista dos av (N)OAK.

Efter vaccination skall patient eller anhörig/personal trycka hårt på injektionsstället i 2-3 minuter för att minska risken för hematom.

Trombocythämning

Medicinering med en eller två trombocythämmare (Trombyl, Klopidogrel, Brilique, Efient)är ingen kontraindikation för intramuskulär injektion. Vid dubbel trombocythämning och dessutom Waran ska PK(INR) ligga under 2,0. Då ska även tryck utövas, enligt ovan .

Min patient har ett medicinskt tillstånd med ökad blödningsbenägenhet, tex trombocytopeni, von Willebrands sjukdom eller hemofili.  Kan jag ge intramuskulär injektion?

Risken för blödningskomplikationer är individuell i denna grupp. Rådgör med patientens ansvariga läkare (PAL).

Allvarliga allergiska reaktioner kan förekomma vid alla sorters vaccinationer, men är ovanligt. Sedan introduktionen av de nya mRNA vaccinen mot covid (Pfizer och Modernas vaccin) har man sett anafylaktisk reaktion hos 1/100 000 vaccinerade, och risken verkar ha varit något högre vid den andra primär vaccinationsdosen. Även om det hittills inte varit lika vanligt med rapporter om svåra allergiska reaktioner på adenovektor-vaccinen (Astra Zeneca) eller proteinvaccinet Nuvaxovid kan det förstås förekomma även efter dessa vaccin. Vilken substans i vaccinen som utlöser den allergiska reaktionen är oklart, men man misstänker att det kan röra sig om ämnet PEG som finns i båda mRNA vaccinen eller Polysorbat 80 som finns i Astra Zenecas vaccin.

De flesta allvarliga allergiska reaktionerna kommer snabbt och därför rekommenderas alla som vaccinerats att kvarstanna i minst 15 minuter.

I vissa situationer behöver vaccination erbjudas med extra övervakning på särskild mottagning på sjukhuset, se nedan. Remiss till infektionsmottagningen bör innehålla en noggrann information om allergin för att förenkla bedömning och planering.
 

För individer med känd allergi gäller följande:

Patienter med hög risk för allvarlig allergisk reaktion enligt nedan, och som erhållit övervakad vaccination med mRNA vaccin vid 2 tillfällen på infektionskliniken samt tolererat vaccinationen rekommenderas i första hand fortsatt vaccination med mRNA vaccin. Vaccination bör ske på plats med ökad beredskap att hantera allergisk reaktion och patient bör kvarstanna ca 30 min för observation.

Individ med allergi oavsett agens, men utan en anamnes på svår allergi, dvs som krävt behandling på sjukhus eller akutmottagning. Till denna grupp hör de flesta individer med tex födoämnesallergier, pollenallergi eller utslag efter läkemedel etc

De flesta vanliga allergier är ingen kontraindikation till vaccination med covid-vaccin.  Saknas anamnes på anafylaxi eller annan svår allergisk reaktion kan individen vaccineras där vaccination erbjuds. Anafylaxiberedskap med tex adrenalinpenna ska som alltid finnas tillgänglig.

Individ som reagerat med svår allergis reaktion* på födoämnen, insektsstick, latex, kontrastmedel, lokalanestesi eller perorala läkemedel (tex antibiotika)

Risken för svår allergisk reaktion på vaccinet bedöms som låg, men något ökad jämfört med allmänheten. Dessa individer ska vaccineras där man har en ökad beredskap för att hantera en eventuell allergisk reaktion ( adrenalin, syrgas och möjlighet att sätta dropp) och bör kvarstanna för observation i 30 minuter. Denna beredskap finns på vårdcentraler och på regionens särskilda noder för covid-vaccination.

Individ som reagerat med svår allergisk reaktion* på annat vaccin eller injicerat läkemedel (exklusive kontrastmedel och lokalanestesi) där bedömningen är att det troligen inte föreligger en allergi mot PEG, Polysorbat 80 eller poly 35 ricinolja.

Ta en noggrann anamnes. Hur manifesterade sig reaktionen? Var det en anafylaxi eller en annan reaktion tex synkope? När skedde det och vilket vaccin/läkemedel var involverat. Innehåller det givna läkemedlet något av allergenerna ovan? Vid kvarstående stark misstanke om svår allergisk reaktion* kontakta infektionsbakjouren för diskussion om patient bör vaccineras eller ej. Risk jämfört med nytta av vaccination måste värderas. Även här är sannolikt risken för anafylaxi på covid-vaccin låg, men ökad i relation till allmänheten. Dessa individer rekommenderas vaccination på särskild mottagning på respektive sjukhus och kvarstannar för observation efter individuell bedömning. Remiss skickas till infektionskliniken i samråd med infektionsbakjour enligt särskild rutin vid noderna.

Individ som reagerat med svår allergisk reaktion* vid upprepade tillfällen på oklart agens eller på olika läkemedel.

Även här är en noggrann anamnes viktig. De flesta av dessa patienter kan vaccineras mot covid, men risk med nytta måste vägas. Dessa individer bör då vaccineras på särskild mottagning på respektive sjukhus och kvarstanna för observation enligt individuell bedömning. Kontakta infektionsbakjour enl särskild rutin för diskussion. Remiss skickas därefter till infektionskliniken.

Individ med svår allergisk reaktion * på första dosen av covid vaccin (oavsett märke) eller mot PEG, Polysorbat eller polyoxyl 35 ricinloja

Då det i nuläget inte är känt med säkerhet vad som orsakar svåra allergiska reaktioner vid covid-vaccination är bedömningen att vaccination med samtliga covid-vaccin tillsvidare är kontraindicerat.

Individ med systemisk mastocytos eller hereditärt angioödem

Ska vaccineras på särskild mottagning på respektive sjukhus och kvarstanna för observation enligt individuell bedömning. Remiss skickas till infektionskliniken.

 

* Med svår allergisk reaktion avses en reaktion som är så svår att den krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

Vaccination mot Covid-19, Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA)

Kan gravida vaccineras med covidvaccin?

I början av vaccinationskampanjen avråddes gravida från att vaccinera sig på grund av bristande säkerhetsdata kring vaccination och graviditet.

Efter granskning av det aktuella kunskapsläget, där ingen ökad risk för biverkningar eller påverkan på fostret har påvisats, bedömer Folkhälsomyndigheten att alla gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 från och med graviditetsvecka 12.

Gravida kvinnor med andra riskfaktorer kan efter medicinsk bedömning vaccineras redan under första trimestern. För specifika riskfaktorer se Folkhälsomyndighetens hemsida.

En gravid kvinna som fått första dosen vaccin innan hon visste att hon var gravid kan fullfölja vaccinationen med ordinarie intervall mellan doserna. 

Gravida kan vaccineras med påfyllnadsdos efter graviditetsvecka 12.

Gravida kvinnor ska vaccineras med någon av de godkända mRNA-vaccinen, med hänsyn tagen till den gravida kvinnans ålder.

Nuvaxovid rekommenderas för närvarande inte till gravida.

Kan man vaccinera sig mot covid om man ammar?

Det finns inga kända risker associerade med vaccination med icke levande vaccin till ammande mödrar. Ammande kvinnor kan vaccineras med covid-vaccin och behöver inte göra uppehåll med amningen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar för närvarande inte att man använder Nuvaxovid till ammande mödrar, p g a av begränsade data.  Europeiska Läkemedelsverket (EMA) och WHO bedömer att det är säkert att använda Nuvaxovid till ammande mödrar.

Kan man vaccinera barn mot covid?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fr o m 221101 inte vaccination av barn från 12 år och uppåt, annat än för särskilda grupper.

Rekommendation om allmän vaccination mot covid-19 för barn 12–17 år tas bort (Folkhälsomyndigheten)

I åldersintervallet 12-30 år rekommenderas Comirnaty (Pfizer) på grund av större erfarenhet av detta vaccin internationellt och färre rapporterade biverkningar.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn och ungdomar från 12 års ålder (Barnläkarföreningen)

Min patient har tidigare/nyligen haft covid. Ska hen ändå vaccineras?

Ja, tidigare genomgången covid-infektion påverkar inte rekommendationen att vaccineras. Om nyligen genomgången covid-infektion bör patienten vara återställd innan vaccination (lättare restsymtom så som hosta och trötthet kan få kvarstå). Det går bra att vänta i upp till 3 månader.

Min patient utreds för eller misstänks ha post-covid/långtids-covid. Bör man erbjuda vaccination?

Det finns ingen entydig definition av post-covid/långtids-covid och patientgruppen är heterogen  varför det behövs en individuell bedömning.

Det finns i nuläget inget som tyder på att det är ogynnsamt att vaccinera, men kunskapsläget är ännu begränsat. Efter genomgången covid-19 är det ingen brådska att vaccinera eftersom immunitet kvarstår i minst 6 månader.

Infektionsläkarföreningens Programgrupp Vaccin rekommenderar följande:

  • Individuell bedömning i samråd med patientansvarig läkare
  • Om uttalade symtom av inflammatorisk karaktär tex feber avvakta vaccination i upp till 6 månader efter genomgången sjukdom
  • Vaccination kan erbjudas tidigare vid klinisk förbättring, inflammatoriska symtom av mild karaktär samt om det föreligger ökad risk för svår covid-19 infektion

Min patient är förkyld eller har annan infektion men har negativt test  för Sars-CoV-2. Kan jag då vaccinera?

Ja, om patienten pigg och opåverkad (i praktiken i skick att komma för vaccination) kan man vaccinera trots lindrig annan infektion.

Min patient behandlas med antibiotika. Kan jag vaccinera?

Ja, om patienten inte är allvarligt sjuk och allmänpåverkad går det bra att vaccinera trots pågående antibiotikabehandling. Antibiotika påverkar inte vaccineffekten.

Min patient har blivit sjuk i direkt anslutning till vaccinationen. Ska man ta covid-prov eller är det en vaccinationsbiverkan?

Allmänna symptom som feber, huvudvärk, muskelvärk och trötthet  samt lokala symptom vid injektionsplatsen är vanligt. Dessa symptom kommer i regel inom 24 timmar från vaccinationen och varar mindre än 24 timmar.

Min patient har positivt covid-test trots att patienten har vaccinerats. Kan det positiva testet bero på vaccinet?

Nej, ett positivt covid-test (PCR) beror på en aktuell infektion. Covid-vaccinen är så kallade icke-levande vaccin och sprids inte generellt i kroppen efter injektion. Det genetiska materialet i själva vaccinet utsöndras därför inte på slemhinnorna och påverkar inte ett PCR-prov för covid-19.

Min patient har fått covid trots vaccination. Fungerar inte vaccinet?

Inget vaccin ger 100 procent skydd. Skyddseffekten av vaccinet är bland annat beroende av hur lik vaccinstammen är den aktuellt cirkulerande virusstammen. Över tid avtar dessutom skyddseffekten varför påfyllnadsdos behövs.

I första hand syftar vaccinationen till att förhindra svår sjukdom, d v s behov av sjukhusvård, och död, och här har vaccinen fortsatt god effekt. I andra hand finns förhoppning att vaccination ska minska risken för sjukdom och därmed smittspridningen, men den effekten är mer tidsberoende och beroende av matchning mellan vaccin- och cirkulerande stam.

Min patient har nyligen tagit vaccin mot influensa/pneumokocker/TBE eller annat vaccin. När kan jag ge covid-vaccinet?

Sannolikt är risken för interaktioner mellan covid-vaccinen och andra vacciner låg, men i dagsläget finns ingen erfarenhet som bekräftar detta. I väntan på interaktionsstudier rekommenderas ett intervall på minst 7 dagar mellan covid-vaccin och andra vacciner med undantagen nedan. Skulle vaccin av misstag ha givits för tätt finns i nuläget ingen oro för negativa konsekvenser för patienten. Förnyad eller extra dos av endera vaccin rekommenderas inte.

Inför influensasäsongen har Folkhälsomyndigheten beslutat att covid-vaccin kan ges tillsammans med vanligt influensavaccin, men ett vaccin om möjligt i vardera arm.  Däremot rekommenderas fortsatt 7 dagars intervall mellan covid-vaccinet och ”högdos” influensavaccin.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccin mot pneumokocker kan enligt Folkhälsomyndigheten ges samtidigt som vaccin mot covid-19. Man bör ge vaccinerna om möjligt i olika armar och beakta att det finns risk för ökade biverkningar om två vacciner ges samtidigt.

Pneumokockinfektion – frågor och svar om vaccination — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kommer min patient få ett intyg om att den har vaccinerats mot covid?

Alla som vaccineras får ett vaccinationskort, men kortet kommer troligen inte räcka som intyg vid resa etc. Ett ”vaccinpass” – Covidbevis – finns att ladda ner från E-hälsomyndigheten för de som är vaccinerade i Sverige. Covidbeviset kommer vara giltigt inom EU, men om det kommer accepteras i andra länder utanför EU är ännu oklart. Läkargruppen på Hamnplan, och eventuellt även andra privata aktörer, kan utfärda vaccinationsintyg (Gul bok) mot en avgift men det finns inga garantier att intygen är giltiga utan det är upp till resenären att ta reda på vad som gäller i respektive land. 

Läs mer om Covidbeviset på E-hälsomyndighetens webbplats

 

Via Nationell patientöversikt, NPÖ, kan behörig vårdpersonal se om någon blivit vaccinerad mot covid-19 och med vilket vaccin.

Här bokar eller avbokar du din tid

Till bokning/avbokning av vaccinationstid mot covid-19 (1177.se)

 

Du som ska vaccinera dig mot covid-19, kan komma på drop-in på någon av våra vaccinationsmottagningar. Vaccinationsmottagningarnas öppettider. Vill du vara garanterad en dos kan du istället boka tid. Drop-in vaccination sker i mån av tid.

För närvarande finns följande fyra vaccinationsmottagningar i Örebro län där du kan vaccinera dig mot covid-19. 

Olika mottagningar har olika öppettider för vaccination. Se öppettiderna på 1177.se

Du som reser kollektivt kan resa kostnadsfritt till vaccinationsmottagningen. Den som har färdtjänsttillstånd kan också resa till vaccinationsmottagningen utan att behöva betala egenavgift för resan. 

Informationsblad "Boka tid för vaccination covid-19"

Informationsblad "Vaccination covid-19: Omboka tid för dos 2"

Beställaruppgifter:

Leveransadress:

Leveransadress:

Information till dig som jobbar som timanställd med vaccination av covid-19 på någon av länets vaccinationsmottagningar. Här finns information om anställningsvillkor, rekryteringsprocessen, utbildning och introduktion och svar på vanliga frågor.

Läs mer om att jobba på vaccinationsmottagning.

Last updated: Wednesday, August 11, 2021