Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Influensavaccin

Vaccination är den effektivaste åtgärden att förhindra svår influensasjukdom, sjukhusvård, komplikationer och död samt minska risken för smittspridning. Riskgrupper som kan drabbas av svår influensa är främst äldre, gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar.

Förra året, vintern 2020-2021 uteblev influensasäsongen i Sverige på grund av att restriktioner och smittförebyggande åtgärder mot covid-19 även förhindrade smittspridning av influensa.

Med lättade restriktioner och lägre immunitet mot influensa i befolkningen, är det extra viktigt att personer i riskgrupper och även vård- och omsorgspersonal vaccinerar sig mot influensa i år.

Influensavaccinering 2021-2022

Tisdagen den 9 november startar årets influensavaccinering. Influensavaccinet ges till personer på länets vårdcentraler, privata vaccinationsmottagningar och på vissa av covid-vaccinationsmottagningar.

Bokning sker centralt via telefon 019 602 80 00 och e-tjänst 1177.se, du ska inte ringa direkt till din vårdcentral. Capio Läkargruppen 019 15 95 00 alt www.capiolakargruppen.se. Pålsboda vårdcentral 0582 401 91.

För att säkra vaccintillgång till bland annat riskgrupper kommer vaccination att ske i prioriteringsordning som följer:

 1. Med start 9 november prioriteras personer över 65 år, gravida och medicinska riskgrupper, samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 2. Från och med den 22 november vaccineras vård-/omsorgspersonal. 
 3. Från och med den 6 december erbjuds vaccination till de som inte ingår i ovanstående grupper.

Kostnad för vaccination?

För personer som tillhör en specificerad riskgrupp är influensavaccination gratis. Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar betalar 180 kronor.

För personal inom vård-/omsorg tillfaller kostanden arbetsgivaren (AFS 2018:4).

Övriga som vill vaccinera sig betalar 180 kronor. 

Årlig vaccination mot influensa rekommenderas till följande grupper:

1. Riskgrupper

 • Personer 65 år och äldre

 • Gravida efter graviditetsvecka 16

 • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar/tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, BMI >40, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Influensavaccination av barn, Folkhälsomyndigheten

Influensavaccination av gravida, Folkhälsomyndigheten

2. Hushållskontakter runt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling svarar oftast sämre på vaccination. Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar bör därför erbjudas influensavaccination för att minska risken för smitta.

3. Personal inom vård och omsorg

För att minska risken för smittspridning till personer som tillhör riskgrupper och därmed riskerar bli allvarligt sjuka av influensa, bör personal inom vård och omsorg som arbetar nära dessa patienter vaccineras mot influensa.

Vaxigrip Tetra® - upphandlat vaccin i Region Örebro län säsongen 2021-2022

Vaxigrip Tetra är ett inaktiverat, fyrvalent vaccin som innehåller två  influensa A- och två influensa B-stammar:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-likt virus
 • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-likt virus
 • B/Washington/02/2019 (B/Victoria-linjen)-likt virus
 • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata-linjen)-likt virus

Vaxigrip Tetra är godkänt för vuxna och barn från 6 månaders ålder Länk vaccination barn. Vaccinet innehåller inte adjuvans och är fritt från kvicksilver.

Fluzone HD – högdosvaccin upphandlat vaccin i Region Örebro län säsongen 2021-2022

Folkhälsomyndigheten rekommenderar högdosvaccin till personer 65 år och äldre som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Högdosvaccinet Fluzone HD har upphandlats i regionen och kommer att ges till personer 65 år och äldre som bor på SÄBO samt till personer 65 år och äldre med hemsjukvård, utifrån att även denna grupp bedöms ha extra stor skörhet.

Fluzone HD är ett inaktiverat, fyrvalent, äggbaserat vaccin som innehåller fyra gånger högre antigendos jämfört med standardvaccin. Vaccinet är utvecklat för att ge bättre skydd mot influensa för äldre personer då deras immunförsvar svarar sämre på vanligt influensavaccin. Det innehåller antigen från samma influensastammar som vanligt influensavaccin. Fluzone är godkänt med rikslicens och saknar information i FASS, men är i stort sett identiskt med vaccinet Efluelda se FASS, Efluelda

Läkemedelsfakta från Läkemedelsverket om Efluelda (Fluzone HD): Efluelda injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Folkhälsomyndighetens information om högdosvaccin och andra vacciner mot influensa: Nya vacciner mot säsongsinfluensa

Fluenz tetra® - vaccin till vissa riskbarn

Fluenz Tetra är ett levande, försvagat vaccin som ges som nässpray och är godkänt för barn 2-17 år. Vissa riskbarn kommer vaccineras med Fluenz Tetra och det görs då på barnmottagningarna i länet. Precis som för Vaxigrip Tetra innehåller Fluenz Tetra två influensa A- och två influensa B-stammar.

Skyddseffekt

Vaccination är det bästa skyddet mot svår influensasjukdom. Det tar ca två veckor innan bra skyddseffekt uppnås. Även den som vaccinerats kan få influensa, men då blir oftast symtomen mildare och risken för komplikationer lägre.

Skyddet mot influensa beror bland annat på hur väl vaccinet överensstämmer med den stam som ger infektionen, hur lång tid som gått mellan vaccination och insjuknande, samt ålder och immunsvar hos den vaccinerade.

Hos friska vuxna med bra immunsvar är skyddseffekten runt 60-70 procent, medan äldre svara något sämre på vaccination.

Biverkningar

Den vanligaste reaktionen är lokala besvär med ömhet i armen 1-2 dagar efter vaccination. Ibland förekommer sjukdomskänsla, ont i kroppen och kortvarig feber.

OBS! Vid beställning av vaccin för  ny säsong av influensa kontrollera att inget från föregående säsong finns kvar(kasseras)

Beställning för sjukhuset, lasaretten och psykiatrin

USÖ, Karlskoga och Lindesbergs lasarett samt Psykiatrin beställer sitt vaccin via Sjukhusapoteket Apoex vanliga beställningsrutiner.

Logga in på Apoex

Vårdcentraler och övriga enheter

Vårdcentralerna och övriga enheter beställer sitt vaccin via Oriola.

Vid beställningar via Oriola ska deras kundnummer användas. Har man inget kundnummer hos Oriola så får man kontakta MSD vaccinservice så hjälper de till med detta.

Alternativt kan mindre mängd vaccin beställas via Sjukhusapoteket Apoex vanliga beställningsrutiner. Vaccin finns nu på lager att beställa.

Beställning som görs före kl. 14.00 levereras efterföljande dag.

Vaxigrip Tetra

Vaxigrip Tetra levereras i förfylld spruta med kanyl i både 1 och 10-dosförpackning. Vid beställning från Oriola levereras vaccinet tisdag till fredag 8.00 – 17.00.

Priset för Vaxigrip Tetra® är 49,50/dos.

Fluzone HD

Fluzone HD levereras i förfylld spruta utan kanyl i 10-dosförpackning. Vid beställning från Oriola levereras vaccinet tisdag till fredag 8.00 – 17.00.

Priset för Fluzone HD är 240 kr/dos.

Fluenz Tetra

Fluenz Tetra kommer vara i förpackning: 0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk i 10-pack. Varunummer: 551586. Beställning görs från sjukhusapotek  eller Tamro 0771 – 15 00 30.

Bestämmelser om vilken utbildning en sjuksköterska ska ha genomgått för att vara behörig att ordinera läkemedel för vaccination finns i Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel; (HSLF-FS 2018:43).

I regel ska en sjuksköterska ha genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar för att vara behörig att ordinera influensavaccin till riskgrupper. I övriga fall krävs läkarordination.

Alla som vaccinerar ska ha tillgång till anafylaxiberedskap och kunna hantera en anafylaktisk reaktion. Vid vaccination i hemmet bör observationstiden vara minst 10 min.

Personer med svår äggallergi

Personer med svår äggallergi, dvs de som pga allergi inte kan äta ägginnehållande produkter, ska inte influensavaccineras utan att bedömning gjorts av erfaren specialist (lungmedicinska kliniken vid astma, öronkliniken för övriga).

Vaxigrip Tetra, Fluzone HD/Efluelda och Fluenz Tetra innehåller influensavirus som odlats fram i hönsägg, och det färdiga vaccinet kan innehålla små mängder äggprotein trots att vaccinet renats. ”Äggresterna” är dock så små att personer som kan äta ägg i form av sockerkaka, äggröra, pannkaka kan vaccineras som vanligt.

Reagerat efter annan föda

Även personer som reagerat med anafylaxi efter intag av annan föda eller mediciner ska vaccineras efter särskild bedömning hos specialist.

Kontraindikationer för Fluenz Tetra är utöver svår äggallergi även kraftig immunsuppression och svåra obstruktiva besvär.

Illustration över område för injektion influensavaccin

 

 

Se till att muskeln är avslappnad:

 • Ges i 90 graders vinkel mot huden
 • Stick rakt in
 • Injicera
 • Dra rakt ut

Infektionskliniken USÖ, information och riktlinje

Influensa- och pneumokockvaccination kan ges både subcutant och intramuskulärt. Vid intramuskulär injektion är immunstimuleringen bättre och risken för lokala biverkningar mindre varför intramuskulär injektion bör eftersträvas. Det finns en marginell risk för en liten ofarlig blödning i muskeln vid intramuskulär injektion hos patient med antikoagulantia. Samtidigt finns det en lång erfarenhet av att det går bra att vaccinera intramuskulärt vid behandling med antikoagulantia enligt nedan rutin,

Infektionsklinikens riktlinje för intramuskulär vaccination vid antikoagulantia

Standardvaccin, Vaxigrip Tetra

Vaccination av vuxna med Vaxigrip Tetra kan ske samtidigt med vaccination mot covid-19. Vaccinationerna bör i så fall ges en i vardera arm.

För vaccination av barn mellan 12-17 år rekommenderas minst 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19.

Vaccination med Vaxigrip Tetra kan ges samtidigt med vaccination mot pneumokocksjukdom. 

Högdosvaccin, Fluzone HD

Vaccination med Fluzone HD rekommenderas inte samtidigt med vaccination mot covid-19. Det bör gå minst 7 dagar mellan dessa vaccinationer.

Vaccination med Fluzone HD samtidigt med vaccination mot pneumokocker anses gå bra.

Barnvaccin, Fluenz Tetra

Vaccination av barn mellan 12-17 år med Fluens Tetra rekommenderas inte samtidigt med vaccination mot covid-19. Det bör gå minst 7 dagar mellan dessa vaccinationer.

Det är således endast standarddos influensavaccin som kan ges ihop med vaccin mot covid-19. Rekommendation angående 7 dagars intervall mellan vaccin mot covid-19 och alla övriga vaccin kvarstår.

Årlig vaccination är den viktigaste åtgärden för att förhindra svår influensasjukdom och spridning. Antiviral behandling är ett komplement, men ersätter inte vaccination.

Behandling vid misstänkt eller konstaterad influensa rekommenderas till:

 • Person som tillhör en riskgrupp
 • Person med svår influensasjukdom (t.ex. med påverkad andning eller cirkulation) som behöver sjukhusvård

Profylax efter nära kontakt med influensasjuk person rekommenderas till:

 • Person som tillhör riskgrupp och inte vaccinerats
 • Person med kraftigt nedsatt immunförsvar och dåligt immunsvar på vaccin. Till exempel vid exposition på vårdavdelning eller särskilt
  boende.

Tidig behandling ger bäst effekt

Antiviral behandling ska sättas in så tidigt som möjligt och har störst effekt om den påbörjas inom 48 timmar efter insjuknande. Hos personer med svår influensasjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar kan behandling ha effekt även om den påbörjas senare.

Vilka preparat finns?

Oseltamivir (Tamiflu®) och Zanamivir (Relenza®) finns godkänt för behandling och profylax mot influensa A och B. Båda tillhör gruppen neuraminidashämmare och verkar genom att fästa vid  virus yta och därmed hämma virusreplikation och spridning av infektion i kroppen.

 • Oseltamivir (Tamiflu) ges som kapslar eller oral suspension. Godkänt för vuxna och barn från 1 års ålder.
 • Zanamivir (Relenza) ges som inhalation eller infusionsvätska. Godkänt för vuxna och barn från 5 års ålder.

Intravenösa beredningar finns som licenspreparat.

Vintern 2020-2021 uteblev influensasäsongen i Sverige på grund av att covid-19-restriktionerna även förhindrade smittspridning av influensa.

Säsongens epidemi startade nationellt vecka 48 2021 och med en topp under vecka 51 minskade influensan snabbt under början av året, men åter igen vecka 15 passerade influensaaktiviteten nationellt gränsen för epidemistart.

Nationellt sett är influensaaktiviteten är låg, men det förekommer fortfarande, vecka 24, enstaka fall.

Influensa 2021 - 2022

MittVaccin

Införandeprojekt av MittVaccin för registrering av vaccinationer pågår. Primärvården, vaccinationsmottagningarna kan registrera i systemet.

Det är inte möjligt för slutenvårdsklinikerna att registrera i MittVaccin ännu, bortsett från Med/Ger i LBG/KGA, samt Infektion och Geriatriska på USÖ som redan använder MittVaccin.

MittVaccin inloggning

För övriga hänvisas till de tidigare registreringsmöjligheter

Did the content help you?

Last updated: Friday, December 3, 2021