Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rapport om läkemedel

Läkemedelskommitténs nyhetsblad "Rapport om läkemedel" publiceras kontinuerligt på hemsidan.

 • Behandling och profylax vid influensa
 • Ny rutin för trombocythämning vid akut koronart syndrom
 • Uppdaterade centrala receptfavoriter
 • Kort om vad CAR-T-läkemedel är
 • Mellansvenskt läkemedelsforum 2023

 • Vad är Cosmic, Visus och FVIS?
 • Dosanpassad läkemedelsbehandling vid nedsatt njurfunktion
 • Kan aciklovir ge upphov till mardrömmar?
 • Läkemedelstillverkning med GMP-krav i Region Örebro län

 • Gemensam baslista för generella direktiv och projekt för att främja god sömn hos inneliggande patienter
 • Val av antiepileptika kopplat till mortalitet vid epilepsi efter stroke
 • Alla är vi olika - ibland även avseende läkemedel...
 • Hudreaktioner av kombinationen ljus och läkemedel
 • Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning inom tandvården
 • Ny behandlingsrekommendation vid menopausal hormonbehandling

 • Mellansvenskt läkemedelsforum 2022 - referat
 • Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre 2022-2023 - ny reviderad upplaga

Förtydligande

Efter tryckning av nummer 235, Rapport av Läkemedel, har Läkemedelsverket utkommit med uppdaterade behandlingsrekommendationer ”Läkemedel vid klimakteriesymtom, menopausal hormonbehandling (MHT)”.

I Läkemedelsverkets nya rekommendationer finns några smärre skillnader jämfört med de rekommendationer som refereras till i Rapport om Läkemedel nr 235.

Enligt Läkemedelsverkets rekommendationer kan behandlingen med MHT pågå så länge som kvinnan har stora vasomotoriska symtom och behandlingen bör utvärderas regelbundet. Det finns inget stöd för att risken för recidiv är större när behandlingen avslutas tvärt, jämfört med när den trappas ut.

Vad gäller lokal hormonbehandling framhålls i Läkemedelsverkets rekommendationer att patienter med pågående bröstcancer i första hand bör erbjudas östrogenfria preparat. Man nämner dock att nya studier har visat att vaginalt östriol i ultralåg dos inte ger systemisk påverkan på FSH-nivåer.

 • Rekommenderade läkemedel 2022-2023
 • Lipider som riskfaktorer
 • Osteoporos
 • Astma
 • Helicobacter pylori
 • Nedtrappning av protonpumpshämmare (PPI)
 • Antitrombotisk sekundärprofylax efter cerebral infarkt och TIA
 • Vattkoppor - nytt avsnitt i Rekommenderade läkemedel
 • Rekommendationer för vaccination av personal inom vård och omsorg
 • Muntorrhet
 • Tandvårdsstöd
 • Riktlinje Åtgärder vid anafylaxi - ny uppdatering
 • Sov gott - en liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre
 • Direktnummer till alla apotek i Örebro län

 • Läkemedel och miljö
 • Hur man blir av med ett läkemedel …
 • CLINT-fråga: Finns det rekommendationer hur dosering av lisdexamfetamin (Elvanse) kan anpassas utifrån genetiska variationer i dess metabolism?
 • Ny riktlinje och råd för hantering av läkemedel med risk för toxisk effekt – dags att ser över lokala rutiner!
 • Mellansvenskt läkemedelsforum – 2-3 februari 2022 i Gävle. Men kan utifrån pandemiläget ändras till ett digitalt möte.

 • Rekommenderade läkemedel – hälften av terapikapitlen
  är reviderade.
 • Migrän.
 • Hortons huvudvärk.
 • Sömnstörningar.
 • Sömnstörningar hos äldre.
 • Typ 2-diabetes – uppdaterad behandlingsalgoritm.
 • Patientinformation till de som medicinerar med Metformin
  eller SGLT-2-hämmare.
 • Euglykemisk diabetesketoacidos kan förekomma vid
  behandling med SGLT-2-hämmare.
 • Läkemedelsbehandling av hjärtsvikt med nedsatt systolisk
  vänsterkammarfunktion (HFrEF).
 • Välj Morfin om ”stark” opioid behövs.
 • Uppdaterad konverteringstabell för opioider.
 • Doshöjning av flukloxacillin vid erysipelas samt vid
  sårinfektioner och bölder hos barn.
 • Absorption av järn i tablettform.
 • Obligatoriskt med behandlingsorsak i läkemedelsmodulen.
 • Använd centrala receptfavoriter!
 • Brist på metoklopramid tablett 10 mg.
 • Pyrvin tablett 100 mg – nytt läkemedel mot springmask.
 • Vermox – receptfri för behandling av springmask.
 • Mellansvenskt läkemedelsforum – 2-3 februari 2022.

 • Ändring av hantering av NOAK-preparat inom Region Örebro Län
 • ePed – ett beslutsstöd för läkemedelsbehandling till barn
 • Utbytbarhet
 • CLINT-fråga: Finns det uppgifter om hur vanligt det är att reagera med urtikaria vid behandling med levotyroxin?

 • Mellansvenskt Läkemedelsforum 2021 – referat
 • Ändring av hantering av NOAK-preparat inom Region Örebro Län
 • Paracetamolöverdos – när enzym blir mätta ….
 • CLINT-fråga: Kan preparatbyte från Orfiril long till Ergenyl Retard vara orsak till patientens försämring?

 • Förebyggande av benskörhetsfrakturer.
 • Tramadol – ett krångligt sätt att ge opioider.
 • CLINT-fråga: Är viktuppgång och metabola biverkningar vid behandling med neuroleptika dosberoende biverkningar? Behöver alla patienter som står på neuroleptika samma typ av uppföljning oavsett dos?
 • Nytt avtal med Apotekstjänst om dosdispenserade läkemedel – fr o m 1 mars 2021.

 • Viktiga budskap från Läkemedelskommitténs utbildning 9 september. Hypertoni, Hyperlipidemi, Restless Legs Syndrome och ADHD hos barn och vuxna.
 • CLINT-fråga: Finns det en dokumenterad eller teoretisk tänkbar interaktion mellan fluoxetin och desogestrel som kan leda till en minskad effekt av fluoxetin?
 • Halveringstid - när kan man förvänta sig effekt?
 • Uppdatering av Gröna häftet med tillhörande dokument.
 • Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen i regionens regi.
 • Generella direktiv - revidering pågår.
 • Mellansvenskt läkemedelsforum ONLINE 4 feb 2021.

 • Läkemedelskoncentrationer - lätt som en plätt?
 • CLINT-fråga: Vilka risker kan förväntas vid en dubbelmedicinering med två ARB (angiotensinreceptorblockerare) i maximal dos?
 • Läkemedelsmodulen anpassas efter kommande krav i den nationella läkemedelslistan.
 • Centrala receptfavoriter.
 • Förskrivning av näringsdrycker - nu finns mallar som hjälp.
 • Insulin får aldrig dras upp i en spruta från en förfylld insulinpenna.

 • Refeeding syndrom (RFS) hos vuxna
 • CLINT - centrum för läkemedelsinformation i T-län
 • Ändrad lag om läkemedelsförmåner från 2 juni 2020
 • Ny receptblankett från 1 juli 2020
 • Elektronisk receptförskrivning blir huvudregel från 1 oktober 2021
 • NOAK i stället för Waran - ta ställning till om byte av behandling kan ske
 • Kortversion av Rekommenderade läkemedel

 • Tänk "Endometrios" vid svår buksmärta.
 • Säkerhet vid läkemedelshantering - Metotrexat.
 • Guldkorn från den nya boken Rekommenderade läkemedel 2020-2021. Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 9 sept 2020 kl 13-17.

 • Vår läkemedelskommitté firar 50 år och ger ut 25:e upplagan av Rekommenderade läkemedel.
 • Akne.
 • Aktiniska keratoser.
 • Picato finns ej på marknaden under EMA:s granskning av hudcancerrisk.
  Hyperlipidemi.
 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
 • Läkemedelsbehandling av de Mest Sjuka Äldre.
 • Riktlinje Åtgärder vid anafylaxi. Ny uppdatering Cetirizin ersätter Aerius.
 • Typ 2-diabetes - uppdaterad behandlingsalgoritm.
 • Råd och rekommendationer för läkemedelsbehandling inom tandvården.
  Referat från Mellansvenskt läkemedelsforum 2020.
 • Sov Gott - uppdaterad.
 • LIVV-dag 28 maj kl 13-17. Guldkorn från den nya boken Rekommenderade läkemedel 2020-2021.

 • Serotonergt syndrom
 • Läkemedelssäkerhetsdag på Läkemedelsverket
 • Är den ordinerade dosen rimlig?
 • Uppdaterad riktlinje - Åtgärder vid anafylaxi
 • Fortbildning för sjuksköterskor - Blandbarhet, krossning och hantering av läkemedel med risk för toxisk effekt
 • Välj generiskt pregabalin i stället för Lyrica

 • Malignt neuroleptikasyndrom - sällsynt, undvikbart och allvarligt
 • Vett och etikett i läkemedelslistan
 • OBS! För akut hantering
 • ApoEx - fortsatt leverantör av sjukhusapoteksverksamheten
 • Förändrad rutin för speciallivsmedel
 • Måste alla tabletter sväljas hela? Nytt kunskapsstöd ger svar på om tabletter får krossas
 • Fortbildning för sjuksköterskor - Blandbarhet, krossning och hantering av läkemedel med risk för toxisk effekt
 • Mellansvenskt läkemedelsforum 5-6 feb 2020 i Örebro
 • Läkemedelskommittén avråder förskrivare från att registrera samtycke för personer som önskar egenfinansierad dosdispensering

 • Rekommenderade läkemedel - hälften av kapitlen är reviderade.
 • Antitrombotisk behandling efter hjärtinfarkt i stabilt skede mer än 12 månader efter hjärtinfarkt.
 • Behandling av VTE vid cancer. Behandling av VTE vid koagulationsrubbningar.
  Nya riktlinjer vid hypertoni.
 • Hyperlipidemi.
 • Utvärtes NSAID har blygsam effekt och nästan all substans spolas ut med duschvattnet.
 • Långvarig smärta. Uppdaterad konverteringstabell för opioider.
  Konfusion hos äldre.
 • Fortfarande har vi en stor underbehandling med demensläkemedel i Örebro län. Positiva effekter av demensläkemedel.
 • Läkemedel till äldre. Uppdaterade äldrekort.
 • ADHD hos vuxna.
 • Läkemedel till barn. Behandling av vitamin D-brist. Atopiskt eksem.
 • Behandling av impetigo.
 • Akut- och buffertläkemedelsförråd.
 • Somatisk samsjuklighet - vid intellektuell funktionsnedsättning, demens, psykisk sjukdom och beroendesjukdom. Referat från LIVV-dag.
 • Smart antibiotikaförskrivning i öppenvård. LIVV-dag 2019-10-15.
 • Smart antibiotikaförskrivning i slutenvård. LIVV-dag 2019-10-16.

 • Smart antibiotikaförskrivning i öppenvård.
 • Referat från Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 2019-04-03.
 • Repris av utbildningen "Smart antibiotikaförskrivning i öppenvård" LIVV 15 oktober kl 13-17.
 • Nationell läkemedelslista
 • Indragning av Alvedon 665 mg minskade förgiftningar
 • Restnoteringar ett vanligt bekymmer
 • Gemensam lagerstatusfunktion för läkemedel på alla apotek
 • Smart antibiotikaförskrivning i slutenvård LIVV 16 oktober kl 13-17.

 • Primär hypertoni - uppdaterat kunskapsläge
 • Migrän hos vuxna
 • Smart antibiotikaförskrivning i öppenvård.
 • Läkemedelsinformation på våra villkor 3 april 2019
 • Mellansvenskt läkemedelsforum 2019 - referat
 • Somatisk samsjuklighet - vid demens, psykisk sjukdom, beroendesjukdom och intellektuell funktionsnedsättning.
 • Läkemedelsinformation på våra villkor 28 maj 2019.

 • Patientinformation om beroendeframkallande läkemedel
 • Läkemedel som ges i samband med vårdbesök ska rekvireras
 • Nya belopp i högkostnadsskyddet från 1 januari 2019
 • Viktigt att anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag
 • Smart antibiotikaförskrivning i öppenvård. Läkemedelsinformation på våra villkor 3 april 2019.
 • Ny konverteringstabell för opioider
 • Somatisk samsjuklighet - vid demens, psykisk sjukdom, beroendesjukdom och intellektuell funktionsnedsättning. Läkemedelsinformation på våra villkor 28 maj 2019.

 • Fallolyckor hos äldre
 • Mellansvenskt läkemedelsforum i Västerås 6-7 februari 2019
 • Nitroglycerin resoriblett försvinner från marknaden

 • Systemisk lupus erytematosus, SLE
 • Varning för Hydroklortiazid - hur gör vi i kliniken?
 • Läkemedel och äldre - i klinisk praxis. Referat från Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 2108-10-24
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd
 • Mellansvenskt läkemedelsforum 6-7 februari 2019 i Västerås

 • Gröna häftet i ny kostym
 • Synonymlistan
 • Kommunala akut- och buffertförråd - uppdaterade dokument
 • Dosdispenserade läkemedel
 • Informationsläkarverksamheten
 • Mellansvenskt läkemedelsforum 6-7 februari 2019 i Västerås
 • Läkemedelsbehandling vid malignt melanom
 • Standardiserat vårdförlopp för hudmelanom - Fokus på snabb utredning och behandling
 • Reviderat kort för Sårbehandling - Rekommenderade produkter i Örebro län
 • Uppadaterade centrala receptfavoriter
 • Pregabalin har klassats som narkotika
 • Läkemedel och äldre - i klinisk praxis. Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 2018-10-24

 • Lupus erytematosus - "en stor imitatör"
 • Tak bör ej tjäras i solsken
 • Solskyddsmedel
 • Guldkorn ur den nya boken Rekommenderade läkemedel
 • Referat från Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 2018-05-16
 • Läkemedel och äldre - i klinisk praxis. Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 2018-10-24

 • Äldre och läkemedel - Temanummer
 • Äldre och läkemedel
 • Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre - ny reviderad upplaga
 • Läkemedelsrelaterad sjuklighet hos äldre
 • Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre
 • Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre
 • Läkemedelsbehandling vid demenssjukdom
 • Läkemedelssamtal med apotekare på vårdcentral
 • Guldkorn från den nya boken Rekommenderade läkemedel 2018-2019. LIVV-dag 16 maj 2018
 • Äldre och läkemedel - i klinisk praxis. LIVV-dag 24 oktober 2018

 • Rekommenderade läkemedel 2018-2019 - ny reviderad upplaga
 • Hjärta och kretslopp
 • Mun- och tandsjukdomar
 • Tandvårdens läkemedel 2018-2019
 • Typ 2-diabetes - behandlingsalgoritm
 • Läkemedel till barn
 • Medel vid tremor
 • Allergi
 • Åtgärder vid anafylaxi
 • Lista över länets apotek
 • Nikotinberoende
 • Osteoporos
 • Stelkrampsvaccination
 • Guldkorn från den nya boken Rekommenderade läkemedel 2018-2019. LIVV-dag 16 maj 2018

 • Långvarig smärta. Referat från LIVV-dag 7 februari 2018
 • Nya möjligheter till granskning av evidens i Uppsala-Örebroregionen
 • Nya behandlingsalternativ vid prostatacancer
 • Läkemedelsforum - Sveriges största möte i sitt slag!
 • Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
 • Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare - att sluta med behandlingen
 • Guldkorn från den nya boken Rekommenderade läkemedel 2018-2019. LIVV-dag 16 maj 2018

 • Diabetes typ 2 - nya rekommendationer
 • Mellansvenskt läkemedelsforum i Uppsala 31 januari - 1 februari 2018
 • Få läkemedel och läkemedelskombinationer ger kliniskt betydelsefulla interaktioner
 • Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV-dag) den 7 februari 2018
 • Nya läkemedel vid behandling av myelom

 • Rekommenderade läkemedel - några kapitel är reviderade
 • Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV-dag) den 7 februari 2018
 • Ny föreskrift för läkemedelshantering
 • Alvedon 665 mg – dras tillbaka från marknaden?
 • Långt QT-syndrom (LQTS) och Läkemedel
 • Mellansvenskt läkemedelsforum i Uppsala 31 januari - 1 februari 2018

 • Hur ska svårläkta sår behandlas?
 • Nationellt införande av nya cancerläkemedel
 • Nya regler för recept på särskilda läkemedel
 • Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV-dag) den 1 november 2017

 • Alfablockerare kan underlätta spontan stenavgång av uretärkonkrement
 • Min förskrivning - e-tjänst från E-hälsomyndigheten
 • Mellansvenskt läkemedelsforum 2017
 • Michael Holmér ny informationsläkare för slutenvården
 • Xylocain viskös kan förskrivas på licens

 • Psykisk ohälsa hos äldre. Referat från Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 2016-12-06
 • Cedax försvinner – förslag på alternativ
 • Läkemedelsinformation på våra villkor – Hur ska svårläkta sår behandlas?
 • Ökande användning av rituximab (Mabthera) vid MS
 • Upphandlade läkemedel
 • Frågor om läkemedel
 • Läkemedel innehållande hormoner skall returneras till apotek
 • Licensläkemedel kan hämtas ut på valfritt apotek

Läkemedelskommitténs trycksaker kan beställas av förskrivare/vårdenheter inom Örebro län.

I mån av tillgång kan även övriga förskrivare erhålla dessa.
Kontakta Susanne Ramström tel 019-602 35 12.

Dokument

Dokumenten finner du i form av pdf-filer. För att kunna läsa och skriva ut en pdf-fil behövs programmet Acrobat Reader. Programvaran hämtar du gratis från Adobes webbsidor.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 januari 2023