Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rapport om läkemedel

Läkemedelskommitténs nyhetsblad "Rapport om läkemedel" publiceras kontinuerligt på hemsidan.

 • Mellansvenskt Läkemedelsforum 2021 – referat
 • Ändring av hantering av NOAK-preparat inom Region Örebro Län
 • Paracetamolöverdos – när enzym blir mätta ….
 • CLINT-fråga: Kan preparatbyte från Orfiril long till Ergenyl Retard vara orsak till patientens försämring?

 • Förebyggande av benskörhetsfrakturer.
 • Tramadol – ett krångligt sätt att ge opioider.
 • CLINT-fråga: Är viktuppgång och metabola biverkningar vid behandling med neuroleptika dosberoende biverkningar? Behöver alla patienter som står på neuroleptika samma typ av uppföljning oavsett dos?
 • Nytt avtal med Apotekstjänst om dosdispenserade läkemedel – fr o m 1 mars 2021.

 • Viktiga budskap från Läkemedelskommitténs utbildning 9 september. Hypertoni, Hyperlipidemi, Restless Legs Syndrome och ADHD hos barn och vuxna.
 • CLINT-fråga: Finns det en dokumenterad eller teoretisk tänkbar interaktion mellan fluoxetin och desogestrel som kan leda till en minskad effekt av fluoxetin?
 • Halveringstid - när kan man förvänta sig effekt?
 • Uppdatering av Gröna häftet med tillhörande dokument.
 • Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen i regionens regi.
 • Generella direktiv - revidering pågår.
 • Mellansvenskt läkemedelsforum ONLINE 4 feb 2021.

 • Läkemedelskoncentrationer - lätt som en plätt?
 • CLINT-fråga: Vilka risker kan förväntas vid en dubbelmedicinering med två ARB (angiotensinreceptorblockerare) i maximal dos?
 • Läkemedelsmodulen anpassas efter kommande krav i den nationella läkemedelslistan.
 • Centrala receptfavoriter.
 • Förskrivning av näringsdrycker - nu finns mallar som hjälp.
 • Insulin får aldrig dras upp i en spruta från en förfylld insulinpenna.

 • Refeeding syndrom (RFS) hos vuxna
 • CLINT - centrum för läkemedelsinformation i T-län
 • Ändrad lag om läkemedelsförmåner från 2 juni 2020
 • Ny receptblankett från 1 juli 2020
 • Elektronisk receptförskrivning blir huvudregel från 1 oktober 2021
 • NOAK i stället för Waran - ta ställning till om byte av behandling kan ske
 • Kortversion av Rekommenderade läkemedel

 • Tänk "Endometrios" vid svår buksmärta.
 • Säkerhet vid läkemedelshantering - Metotrexat.
 • Guldkorn från den nya boken Rekommenderade läkemedel 2020-2021. Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 9 sept 2020 kl 13-17.

 • Vår läkemedelskommitté firar 50 år och ger ut 25:e upplagan av Rekommenderade läkemedel.
 • Akne.
 • Aktiniska keratoser.
 • Picato finns ej på marknaden under EMA:s granskning av hudcancerrisk.
  Hyperlipidemi.
 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
 • Läkemedelsbehandling av de Mest Sjuka Äldre.
 • Riktlinje Åtgärder vid anafylaxi. Ny uppdatering Cetirizin ersätter Aerius.
 • Typ 2-diabetes - uppdaterad behandlingsalgoritm.
 • Råd och rekommendationer för läkemedelsbehandling inom tandvården.
  Referat från Mellansvenskt läkemedelsforum 2020.
 • Sov Gott - uppdaterad.
 • LIVV-dag 28 maj kl 13-17. Guldkorn från den nya boken Rekommenderade läkemedel 2020-2021.

 • Serotonergt syndrom
 • Läkemedelssäkerhetsdag på Läkemedelsverket
 • Är den ordinerade dosen rimlig?
 • Uppdaterad riktlinje - Åtgärder vid anafylaxi
 • Fortbildning för sjuksköterskor - Blandbarhet, krossning och hantering av läkemedel med risk för toxisk effekt
 • Välj generiskt pregabalin i stället för Lyrica

 • Malignt neuroleptikasyndrom - sällsynt, undvikbart och allvarligt
 • Vett och etikett i läkemedelslistan
 • OBS! För akut hantering
 • ApoEx - fortsatt leverantör av sjukhusapoteksverksamheten
 • Förändrad rutin för speciallivsmedel
 • Måste alla tabletter sväljas hela? Nytt kunskapsstöd ger svar på om tabletter får krossas
 • Fortbildning för sjuksköterskor - Blandbarhet, krossning och hantering av läkemedel med risk för toxisk effekt
 • Mellansvenskt läkemedelsforum 5-6 feb 2020 i Örebro
 • Läkemedelskommittén avråder förskrivare från att registrera samtycke för personer som önskar egenfinansierad dosdispensering

 • Rekommenderade läkemedel - hälften av kapitlen är reviderade.
 • Antitrombotisk behandling efter hjärtinfarkt i stabilt skede mer än 12 månader efter hjärtinfarkt.
 • Behandling av VTE vid cancer. Behandling av VTE vid koagulationsrubbningar.
  Nya riktlinjer vid hypertoni.
 • Hyperlipidemi.
 • Utvärtes NSAID har blygsam effekt och nästan all substans spolas ut med duschvattnet.
 • Långvarig smärta. Uppdaterad konverteringstabell för opioider.
  Konfusion hos äldre.
 • Fortfarande har vi en stor underbehandling med demensläkemedel i Örebro län. Positiva effekter av demensläkemedel.
 • Läkemedel till äldre. Uppdaterade äldrekort.
 • ADHD hos vuxna.
 • Läkemedel till barn. Behandling av vitamin D-brist. Atopiskt eksem.
 • Behandling av impetigo.
 • Akut- och buffertläkemedelsförråd.
 • Somatisk samsjuklighet - vid intellektuell funktionsnedsättning, demens, psykisk sjukdom och beroendesjukdom. Referat från LIVV-dag.
 • Smart antibiotikaförskrivning i öppenvård. LIVV-dag 2019-10-15.
 • Smart antibiotikaförskrivning i slutenvård. LIVV-dag 2019-10-16.

 • Smart antibiotikaförskrivning i öppenvård.
 • Referat från Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 2019-04-03.
 • Repris av utbildningen "Smart antibiotikaförskrivning i öppenvård" LIVV 15 oktober kl 13-17.
 • Nationell läkemedelslista
 • Indragning av Alvedon 665 mg minskade förgiftningar
 • Restnoteringar ett vanligt bekymmer
 • Gemensam lagerstatusfunktion för läkemedel på alla apotek
 • Smart antibiotikaförskrivning i slutenvård LIVV 16 oktober kl 13-17.

 • Primär hypertoni - uppdaterat kunskapsläge
 • Migrän hos vuxna
 • Smart antibiotikaförskrivning i öppenvård.
 • Läkemedelsinformation på våra villkor 3 april 2019
 • Mellansvenskt läkemedelsforum 2019 - referat
 • Somatisk samsjuklighet - vid demens, psykisk sjukdom, beroendesjukdom och intellektuell funktionsnedsättning.
 • Läkemedelsinformation på våra villkor 28 maj 2019.

 • Patientinformation om beroendeframkallande läkemedel
 • Läkemedel som ges i samband med vårdbesök ska rekvireras
 • Nya belopp i högkostnadsskyddet från 1 januari 2019
 • Viktigt att anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag
 • Smart antibiotikaförskrivning i öppenvård. Läkemedelsinformation på våra villkor 3 april 2019.
 • Ny konverteringstabell för opioider
 • Somatisk samsjuklighet - vid demens, psykisk sjukdom, beroendesjukdom och intellektuell funktionsnedsättning. Läkemedelsinformation på våra villkor 28 maj 2019.

 • Fallolyckor hos äldre
 • Mellansvenskt läkemedelsforum i Västerås 6-7 februari 2019
 • Nitroglycerin resoriblett försvinner från marknaden

 • Systemisk lupus erytematosus, SLE
 • Varning för Hydroklortiazid - hur gör vi i kliniken?
 • Läkemedel och äldre - i klinisk praxis. Referat från Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 2108-10-24
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd
 • Mellansvenskt läkemedelsforum 6-7 februari 2019 i Västerås

 • Gröna häftet i ny kostym
 • Synonymlistan
 • Kommunala akut- och buffertförråd - uppdaterade dokument
 • Dosdispenserade läkemedel
 • Informationsläkarverksamheten
 • Mellansvenskt läkemedelsforum 6-7 februari 2019 i Västerås
 • Läkemedelsbehandling vid malignt melanom
 • Standardiserat vårdförlopp för hudmelanom - Fokus på snabb utredning och behandling
 • Reviderat kort för Sårbehandling - Rekommenderade produkter i Örebro län
 • Uppadaterade centrala receptfavoriter
 • Pregabalin har klassats som narkotika
 • Läkemedel och äldre - i klinisk praxis. Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 2018-10-24

 • Lupus erytematosus - "en stor imitatör"
 • Tak bör ej tjäras i solsken
 • Solskyddsmedel
 • Guldkorn ur den nya boken Rekommenderade läkemedel
 • Referat från Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 2018-05-16
 • Läkemedel och äldre - i klinisk praxis. Läkemedelsinformation på våra villkor (LIVV) 2018-10-24

 • Äldre och läkemedel - Temanummer
 • Äldre och läkemedel
 • Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre - ny reviderad upplaga
 • Läkemedelsrelaterad sjuklighet hos äldre
 • Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre
 • Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre
 • Läkemedelsbehandling vid demenssjukdom
 • Läkemedelssamtal med apotekare på vårdcentral
 • Guldkorn från den nya boken Rekommenderade läkemedel 2018-2019. LIVV-dag 16 maj 2018
 • Äldre och läkemedel - i klinisk praxis. LIVV-dag 24 oktober 2018

 • Rekommenderade läkemedel 2018-2019 - ny reviderad upplaga
 • Hjärta och kretslopp
 • Mun- och tandsjukdomar
 • Tandvårdens läkemedel 2018-2019
 • Typ 2-diabetes - behandlingsalgoritm
 • Läkemedel till barn
 • Medel vid tremor
 • Allergi
 • Åtgärder vid anafylaxi
 • Lista över länets apotek
 • Nikotinberoende
 • Osteoporos
 • Stelkrampsvaccination
 • Guldkorn från den nya boken Rekommenderade läkemedel 2018-2019. LIVV-dag 16 maj 2018

 • Långvarig smärta. Referat från LIVV-dag 7 februari 2018
 • Nya möjligheter till granskning av evidens i Uppsala-Örebroregionen
 • Nya behandlingsalternativ vid prostatacancer
 • Läkemedelsforum - Sveriges största möte i sitt slag!
 • Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
 • Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare - att sluta med behandlingen
 • Guldkorn från den nya boken Rekommenderade läkemedel 2018-2019. LIVV-dag 16 maj 2018

Läkemedelskommitténs trycksaker kan beställas av förskrivare/vårdenheter inom Örebro län.

I mån av tillgång kan även övriga förskrivare erhålla dessa.
Kontakta Susanne Ramström tel 019-602 35 12.

Dokument

Dokumenten finner du i form av pdf-filer. För att kunna läsa och skriva ut en pdf-fil behövs programmet Acrobat Reader. Programvaran hämtar du gratis från Adobes webbsidor.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 mars 2021

Läs mer om Publikationer