Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rekommenderade läkemedel 2022-2023

Boken Rekommenderade läkemedel finns i tryckt format vilken uppdateras vartannat år. Rekommendationerna är fastställda av Läkemedelskommittén i januari 2022.

Rekommenderade läkemedel - hela boken

Rekommendationer

Preparat som rekommenderas i första hand står i fet färgad stil och i tabellform.
Preparat i kursiv stil rekommenderas i särskilda situationer eller som ett andrahandsval.
Ej rekommenderade preparat står i vanlig stil.

Uppdatering av rekommendationerna

Uppdateringar sker löpande mellan utgivningarna av boken. Uppdateringarna publiceras i kapitelfilerna nedan och revideringsdatum framgår av texten vid aktuellt avsnitt i listan.

QR-kod

Här nedanför återfinns en QR-kod till denna sida, för att enkelt hitta hit från din mobiltelefon.

QR-kod för att lätt nå denna sida från din mobiltelefon

QR-kod för att lätt nå denna sida från din mobiltelefon

Beställning av trycksaker

Läkemedelskommitténs trycksaker kan beställas av förskrivare och vårdenheter inom Örebro län. I mån av tillgång kan även övriga förskrivare beställa. 

För att göra din beställning, kontakta Susanne Ramström via e-post: susanne.ramstrom@regionorebrolan.se

Kapitel - Rekommenderade läkemedel

(reviderat 220311)

Innehållsförteckning

A01 Medel vid mun- och tandsjukdomar

A02 Medel vid syrarelaterade symtom

A04 Antiemetika

A06 Laxantia

Förstoppning

Irritable bowel syndrome (IBS)

C05 Hemorrojder

A07 Antidiarroika

A07 Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD

Ulcerös proktit

Mikroskopisk kolit

A08 Antiobesitasmedel

A09 Digestionsmedel

A10 Diabetesmedel

Typ 2-diabetes - behandlingsalgoritm

A11-12 Vitaminer och mineralämnen

  • Vitamin B
  • Vitamin D
  • Vitamin D + kalcium

(Senaste ändring 221114)

Innehållsförteckning

B01 Antikoagulantia

B03 Medel vid anemier

B05 Infusionsvätskor och nutrition

Nutritionsbehandling vid sjukdomsrelaterad undernäring

(Senaste ändring 220325)

Innehållsförteckning

C01, 02, 03, 07, 08, 09 Medel vid hjärtsjukdomar

Hjärtsvikt

Arytmi

Angina pectoris

Hypertoni

C10 Medel som påverkar serumlipidnivåerna

Benartärsjukdom (claudicatio intermittens)

Behandlingsalgoritm för val av antitrombotisk behandling vid perifer kärlsjukdom

Innehållsförteckning

D01 Antimykotika

D02 Mjukgörande medel

D03 Medel vid sårvård

D04 Klådstillande medel

D05 Medel vid psoriasis

D06 Medel vid bakteriella och virala infektioner

D07 Kortikosteroider för utvärtes bruk

D08 Antiseptika och sårmedel

D10 Medel mot akne, seborroiskt eksem samt rosacea

D11 Övriga dermatologiska medel

Innehållsförteckning

G01 Medel vid genitala infektioner

G02 Obstetriska medel

G03 Könshormoner

G04 Urologiska medel

Innehållsförteckning

H01 Hypofyshormoner

H02 Kortikosteroider för systemiskt bruk

H03 Tyreoideahormoner och antityreoida substanser

Innehållsförteckning

J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk

J02 Antimykotika 

J04 Läkemedel mot mykobakterier (tuberkulos)

J05 Virushämmande medel

J06 Immunglobuliner resp

J07 Vacciner

Innehållsförteckning

M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel
M03 Muskelavslappande medel
M04 Giktmedel
M05 Medel för behandling av skelettsjukdomar

(Hela kapitlet reviderat sept 2021)

Innehållsförteckning

N02 Analgetika

Stensmärta                          

Palliativ vård

Neuropatisk smärta

Långvarig smärta

Migrän

Hortons huvudvärk

Trigeminusneuralgi

N03 Antiepileptika

N04 Medel vid Parkinsons sjukdom och annan parkinsonsism

Medel vid tremor

N04 Medel vid restless legs syndrome (RLS)

N05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel

N06 Antidepressiva medel

Stämningsstabiliserande medel                 

N06 Ångestsyndrom

Nedtrappning av bensodiazepiner

Användning av psykofarmaka hos barn och ungdomar under 18 år

ADHD hos vuxna

N06 Medel vid demenssjukdomar

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Konfusion hos äldre

N07 Medel vid behandling av beroendetillstånd

Nikotinberoende

Alkoholberoende

Medel vid springmask, spolmask

Medel vid huvudlöss, flatlöss, skabb

(reviderat 220325)

Innehållsförteckning

Medel vid allergibesvär i de övre luftvägarna

Allergenspecifik immunoterapi (AIT)

Medel vid nässjukdomar

Medel vid sjukdomar i strupe och svalg

R03 Medel vid obstruktiva lungsjukdomar

Astma

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

R05 Hostmedel

Innehållsförteckning

S01 Medel vid ögonsjukdomar

S02 Medel vid öronsjukdomar

Innehållsförteckning återfinns i början av kapitlet

Biologiskt åldrande

God läkemedelsterapi hos äldre

Utvärdera läkemedelsbehandling

Utsättning av läkemedel – FAS UT

Polyfarmaci

Obstipation

Läkemedel och fallrisk

Depression hos äldre

Sömn

Smärtbehandling hos äldre

Behandling av hypertoni hos äldre

Vitamin B12 och folsyra

Vitamin D

Centrala begrepp

För patient i obotlig sjukdomsfas (tidig palliativ fas)

När patienten bedöms vara i livets slutskede

Vid behovsordination av läkemedel

Regelbunden fysisk aktivitet - effekter

Definitioner

Rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande hos vuxna

Praktiska anvisningar om ordination av fysisk aktivitet

Medel vid anafylaxi

Patientinformation

Läkarens ansvar

Patientens ansvar

Patientinformation

Söka information om läkemedel

Hjälp med utvärdering av läkemedel

HTA-enheten Camtö

Typer av hälsoekonomiska analyser

Hälsoekonomisk modellering

Hälsoekonomi och budgetpåverkan

Hälsoekonomi och etik

Hälsoekonomi och nationellt ordnat införande av nya läkemedel

Hälsoekonomi, läkemedel och Real-World Evidence (RWE)

Hur hamnar läkemedelsrester i miljön?

Läkemedel renas dåligt i reningsverk

Läkemedel påverkar miljö och klimat

Halter av läkemedel övervakas i miljön

Miljöklassning av läkemedel

Du kan göra skillnad  - åtgärder för minskad miljöpåverkan av läkemedel

Övergripande mål

Uppgifter

Kommitténs sammansättning

Sammanträde med kommittén

Särskilda grupper under kommittén

Arvode

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 februari 2022