Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Läkemedelskommittén

Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas.

Enligt lag om läkemedelskommittéer (SFS 1996/97:1157) skall inom varje region finnas en eller flera läkemedelskommittéer. Kommitténs arbetsområde omfattar såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård inom länet. Kommittén utses av regionstyrelsen. Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lag (2013:102).

Uppgifter

Kommitténs uppgift är att övergripande arbeta med kunskapsstyrning inom läkemedelsområdet genom att:

 • upprätta övergripande riktlinjer och styrande dokument inom läkemedelsområdet
 • initiera och stödja att lokala rekommendationer för läkemedelsbehandling fortlöpande utarbetas och förankras, varvid nyttan av icke farmakologisk behandling beaktas
 • kontinuerligt värdera nya och gamla läkemedel, samt deras plats i terapin och att i denna värdering väga in ålders-, genus- och miljöperspektiv samtt att följa upp och utvärdera resultaten
 • följa utfall av framtagna läkemedelsrekommendationer och ge förskrivarna återkoppling avseende förskrivningsmönster inklusive medicinska och ekonomiska konsekvenser
 • göra de påpekanden som behövs om kommittén finner brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonal utbildning för att avhjälpa bristerna
 • medverka till att förskrivare och övrig sjukvårdspersonal vidareutbildas i läkemedelsfrågor
 • utgöra remissorgan för övergripande vårdriktlinjer som innefattar läkemedelsbehandling inom Region Örebro län
 • initiera utarbetandet av riktlinjer för säkerheten i läkemedelshanteringen
 • stimulera rapportering av läkemedelsbiverkningar
 • initiera uppföljning av patienternas användning av läkemedel
 • verka för god patientinformation utarbetas
 • informera allmänheten om läkemedels för- och nackdelar
 • ha en öppen men obunden relation till läkemedelsindustin

Kommittén utses av regionsstyrelsen och består av:

Maria Palmetun Ekbäck, ordf, överläkare
Hudkliniken, Universitetssjukhuset
701 85  Örebro

Louise Olsson, v ordf, överläkare
Enhetschef HTA-enheten, CAMTÖ
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Maria Calles, sekreterare, apotekare
Läkemedelscentrum, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Eva Ackefelt Frick, distriktsläkare
Skebäcks vårdcentral
702 18 Örebro

Michael Andresen, klinisk farmakolog (adjungerad)
Läkemedelscentrum, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Maria Engström, sjuksköterska
stab ANIVA-kliniken, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Mia von Euler, professor i neurologi  (adjungerad)
Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro Universitet
701 82 Örebro

Ahmed Hamza Hameed, överläkare
Karlskoga lasarett
691 81 Karlskoga

Michael Holmér, överläkare (adjungerad)
Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Spyridon Kilaidakis, cheföverläkare (adjungerad)
Beroendecentrum, Region Örebro län, Slottsgatan 10
701 85 Örebro

Martin Larsson, Spec-läkare   
Lindesbergs lasarett
711 82 Lindesberg

Jens Lindqvist, informationsläkare och distriktsläkare (adjungerad)
Odensbackens vårdcentral
715 31 Odensbacken

Cecilia Lundberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Örebro Kommun, Box 30045,
701 35 Örebro

Emese Molnar, cheföverläkare
BUV, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Magnus Olsson, apotekare (adjungerad) 
Läkemedelscentrum, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Katarina Palm, privatläkare
Läkargruppen
701 46 Örebro

Izis Seric, distriktsläkare
Lindesbergs vårdcentral
711 31 Lindesberg

Sofia Varsami, distriktsläkare
Lekebergs vårdcentral
716 31 Fjugesta

Per-Ola Sundin, Specialistläkare (adjungerad)
Geriatriska gemensam,
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

*ej hela (fet stil = sammankallande)

Vakant

Öl Michael Holmér (USÖ)
Öl Peter Lindell (USÖ)
Spec-läk Aron Sztaniszláv (USÖ)

Öl Michael Holmér (USÖ)
Öl Maria Palmetun Ekbäck (USÖ)
Apotekare Adam Ridahsson (Läkemedelscentrum)

Övertandläkare Anna Hartwig (USÖ)
Övertandläkare Jenny Wiik (Region Örebro län)
Övertandläkare Jesper Zakrisson (Folktandvården)
Apotekare Sara Fors (Läkemedelscentrum)

Spec-läk Martin Zötterman (USÖ)
Apotekare Stefan Wallén (Läkemedelscentrum)

Öl Carl Erksson (USÖ)
Spec-läk Daniel Bergemalm (USÖ)
Öl Tobias Franz (Karlskoga lasarett)
Öl Michiel van Nieuwenhoven (USÖ)
Öl Erik Stenberg (Lindesbergs lasarett och USÖ)
Dl Jens Lindqvist (Odensbackens vårdcentral)
Apotekare Stefan Wallén (Läkemedelscentrum)

Öl Martin Johansson (Lindesbergs lasarett)
Öl Lars Breimer (USÖ)
Öl Fredrik Calais (USÖ)
Öl Espen Fengsrud (USÖ)
Öl Anders Joelson (USÖ)
Öl Julio Loayza (Karlskoga lasarett)
Spec-läk Jakob Baianstovu Ström (USÖ)
Dl Lars Hellbacher (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Apotekare Stefan Wallén (Läkemedelscentrum)

Prof Hans Hjelmqvist (USÖ)
Öl Bayar Baban (USÖ)
Öl Nils-Gunnar Levein (Lindesbergs lasarett)
Öl Anna Wickbom (USÖ) 
Apotekare Stefan Wallén (Läkemedelscentrum)

Apotekare Ulrika Ekström (Läkemedelscentrum)
Dietist Jonna Björkegren (USÖ)
Dietist Angelica Johansson (USÖ)
Dietist Martina Johansson (Karlskoga lasarett)
Dl Åsa Lundgren (Olaus Petri vårdcentral, Örebro)
Dietist Karin Westher (Brickegårdens vårdcentral, Karlskoga)

Öl Anna Nordenskjöld (USÖ)
ST-läk Carl Bring (Lindesbergs lasarett)
Öl Jevan Chwich (USÖ)
Öl Ahmed Hamza Hameed (Karlskoga lasarett) 
Öl Barna Szabó (USÖ)
Dl Jens Lindqvist (Odensbackens vårdcentral)
Apotekare Magnus Olsson (Läkemedelscentrum)

Öl Christian Steczkó Nilsson (USÖ)
Öl Karolina Evenhamre (USÖ)
Öl Maria Palmetun Ekbäck (USÖ)
Öl Helena Pellrud (USÖ)
Dl Åsa Vidlund (Mikaeli vårdcentral, Örebro)
Ssk Josefina Löfstrand (USÖ)
Apotekare Adam Ridahsson (Läkemedelscentrum)

MHV-Öl Ann-Christine Nilsson (USÖ)
Spec-läk Teres Litzell (USÖ)
Dl Susanne Falk (Ängens vårdcentral, Örebro)
Apotekare Maria Calles (Läkemedelscentrum)

Spec-läk Katarzyna Zochowska Jansson (USÖ)
Spec-läk Teres Litzell (USÖ)
Dl Eva Ackefelt Frick (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Apotekare Maria Calles (Läkemedelscentrum)

Dl Stefan Jansson (Brickebackens vårdcentral, Örebro)
Öl Erik Schvarcz (USÖ)
ST-läk Athanasios Venetis (Karlskoga lasarett) 
ST-läk Martin Jansson (Lindesbergs lasarett)
Dl Kristina Bohlin (Lillåns vårdcentral, Örebro)
Dl Jacques Shebehe (Kopparbergs vårdcentral)
Apotekare Maria Calles (Läkemedelscentrum)

Öl Anja Rosdahl (USÖ)
Öl Leif Ekholm (USÖ)
Öl Johanna Furberg (USÖ)
Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen (Region Örebro län)
Öl Christian Steczkó Nilsson (USÖ) 
Dl Folke Lagerström (Vivalla vårdcentral, Örebro)
Apotekare Magnus Olsson (Läkemedelscentrum)

ST-läk Maria Berglund (USÖ)
Öl Anders Joelson (USÖ)
Öl Patrick Ugge (USÖ)
Dl Zbigniew Dzialanski (Kumla vårdcentral)
Dl Björn Strandell (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Apotekare Adam Ridahsson (Läkemedelscentrum)

Öl Birgitta Magnuson (USÖ)
Öl Eric Stenninger (USÖ)
Dl Martin Lundvall (Lekebergs vårdcentral)
Apotekare Eva Wallén (Läkemedelscentrum)

Öl Lena Leissner (USÖ)
Apotekare Eva Wallén (Läkemedelscentrum)

Öl Michael Andresen (Läkemedelscentrum)
Öl Georgios Alexopoulos (PIVA)
Öl Ahmo Gerin (Rättspsykiatrin)
Chöl Spyridon Kilaidakis (Beroendecentrum)
Öl Lena Leissner (Neuro- och rehabmedicinska kliniken)
Öl Mussie Msghina (Allmänpsykiatrin)
Öl Axel Nordenskjöld (Allmänpsykiatrin)
Öl Björn Sundberg (BUV-PSYK)
Öl Athanasios Tournavitis (Beroendecentrum)
Dl Erik Blomberg (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Dl Gustaf Joachimsson (Haga vårdcentral, Örebro)
Apotekare Erik Fredholm (Läkemedelscentrum)

Öl Michael Holmér (USÖ)
ST-läk Mikko Hellgren (Kumla VC)
Dl Ulrika Josefsson (Geriatriska kliniken, USÖ)
Apotekare Jan Gustafsson (Läkemedelscentrum)

Öl Matz Larsson (USÖ)
Dl Åsa Athlin (Lekebergs vårdcentral)
Hälsoutvecklare Jesper Hellberg (USÖ)
Apotekare Adam Ridahsson (Läkemedelscentrum)

Öl Svante Hugosson (USÖ)
Öl Zahir Esa (Lindesbergs lasarett)
Öl Amanj Saber (Karlskoga lasarett)
Dl Niklas Sjölander (Nora vårdcentral)
Apotekare Sara Fors (Läkemedelscentrum)

Öl Réka Ivancsó (USÖ)
Öl Josefin Sundh (USÖ)
Dl Åsa Athlin (Lekebergs vårdcentral)
Dsk Ann-Britt Zakrisson (Laxå vårdcentral)
Apotekare Maria Calles (Läkemedelscentrum)

Öl Susanna Sagerfors  (USÖ) 
Dl Zbigniew Dzialanski (Kumla vårdcentral)
Dl Wanda Wardak (Kumla vårdcentral)
Apotekare Eva Wallén (Läkemedelscentrum)

Spec-läk Simon Jarrick (USÖ)
Dl Eva Ackefelt Frick (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Apotekare Helén Merkell (Läkemedelscentrum)

Öl Ann Dalius Isenberg (USÖ)
Öl Mats Breiwald (Karlskoga lasarett)
Vakant (Lindesbergs lasarett)
Dl Ulrika Gustavsson (Laxå vårdcentral)
Dl Maria Nyström (Olaus Petri vårdcentral, Örebro)
Apotekare Jan Gustafsson (Läkemedelscentrum)

Specialistfysioterapeut Kerstin L Angergård (USÖ)           
Sjukgymnast Jenny Forsberg (Karla vårdcentral, Örebro)
Dl Björn Strandell (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Apotekare Helén Merkell (Läkemedelscentrum)

Öl Svante Hugosson (USÖ)
Öl Wiebke Falk (USÖ)
Öl Östen Jonsson (USÖ)
Öl Maria Palmetun Ekbäck (USÖ)
Öl Amanj Saber (Karlskoga lasarett)
Ssk Jenny Murstam (USÖ)
Apotekare Sara Fors (Läkemedelscentrum)  

Öl Louise Olsson (CAMTÖ)
Öl Lars Breimer (CAMTÖ)
Apotekare Adam Ridahsson (Läkemedelscentrum)

Hälsoekonom Petros Nousios (CAMTÖ)

Miljöcontroller Susanne Keiter (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
Miljöingenjör Helena Hasselquist (Örebro kommun)
Öl Anja Rosdahl (USÖ)
Apotekare Felix Pettersson (Läkemedelscentrum)

Övriga expertgrupper

Öl Maria Palmetun Ekbäck (Läkemedelscentrum)
Spec-läk Daniel Bergemalm (USÖ)
Öl Sara Magnusson Bucher (USÖ)
Öl Lars Breimer (USÖ)
Öl Henrik Eliasson (USÖ)
Öl Carl Eriksson (USÖ)
Öl Tobias Franz (Karlskoga lasarett) 
Öl Olof Hultgren (USÖ)
Öl Urban Jerlström (USÖ)
ST-läk Niclas Lange (USÖ)
Spec-läk Martin Larsson (Lindesbergs lasarett)
Öl Michiel van Nieuwenhoven (USÖ)
Öl Helena Pellrud (USÖ)
Öl Anja Rosdahl (USÖ)
Öl Martin Sundqvist (USÖ)
Apotekare Erik Fredholm (Läkemedelscentrum)
Apotekare Magnus Olsson (Läkemedelscentrum)
Apotekare Adam Ridahsson (Läkemedelscentrum)

Apotekare Sara Fors (Läkemedelscentrum)
Sjuksköterska Maria Cottell (HS Patientsäkerhetsenheten)
Sjuksköterska Maria Engström (ANIVA-kliniken)
Receptarie Anna Thörn (Läkemedelscentrum)
Öl Maria Palmetun Ekbäck (USÖ)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2022