Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Läkemedelskommittén

Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas.

Enligt lag om läkemedelskommittéer (SFS 1996/97:1157) skall inom varje region finnas en eller flera läkemedelskommittéer. Kommitténs arbetsområde omfattar såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård inom länet. Kommittén utses av regionstyrelsen.Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna. Lag (2013:102).

Uppgifter

Kommitténs uppgifter är:

 • att upprätta övergripande riktlinjer och styrande dokument inom läkemedelsområdet
 • att initiera och stödja att lokala rekommendationer för läkemedelsbehandling fortlöpande utarbetas och förankras, varvid nyttan av icke farmakologisk behandling beaktas,
 • att kontinuerligt värdera nya och gamla läkemedel, samt deras plats i terapin och att i denna värdering väga in ålders-, genus- och miljöperspektiv samtt att följa upp och utvärdera resultaten,
 • att följa utfall av framtagna läkemedelsrekommendationer och ge förskrivarna återkoppling avseende förskrivningsmönster inklusive medicinska och ekonomiska konsekvenser,
 • att göra de påpekanden som behövs om kommittén finner brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonal utbildning för att avhjälpa bristerna,
  att medverka till att förskrivare och övrig sjukvårdspersonal vidareutbildas i läkemedelsfrågor,
 • att utgöra remissorgan för vårdriktlinjer som innefattar läkemedelsbehandling,
 • att initieria utarbetandet av riktlinjer för säkerheten i läkemedelshanteringen,
 • att stimulera rapportering av läkemedelsbiverkningar,
 • att initiera uppföljning av patienternas användning av läkemedel,
 • att verka för god patientinformation utarbetas,
 • att informera allmänheten om läkemedels för- och nackdelar,
 • att har en öppen men obunden relation till läkemedelsindustin.

Kommittén utses av regionsstyrelsen och består av:

Maria Palmetun Ekbäck, ordf, överläkare
Hudkliniken, Universitetssjukhuset
701 85  Örebro

Louise Olsson, v ordf, överläkare
Enhetschef HTA-enheten, CAMTÖ
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Birgitta Lernhage, sekreterare, apotekare
Läkemedelscentrum, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Eva Ackefelt Frick, distriktsläkare
Skebäcks vårdcentral
702 18 Örebro

Michael Andresen, klinisk farmakolog (adjungerad)
Läkemedelscentrum, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Malgorzata Antoniewicz, distriktsläkare
Brickegårdens vårdcentral
691 81 Karlskoga

Stefan Eldholm, överläkare (adjungerad)
Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset/Karlskoga lasarett
701 85 Örebro

Maria Engström, sjuksköterska
stab ANIVA-kliniken, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Mia von Euler, professor i neurologi  (adjungerad)
Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro Universitet
701 82 Örebro

Ahmed Hamza Hameed, överläkare
Karlskoga lasarett
691 81 Karlskoga

Michael Holmér, överläkare (adjungerad)
Geriatriska kliniken, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Spyridon Kilaidakis, cheföverläkare (adjungerad)
Beroendecentrum, Region Örebro län, Slottsgatan 10
701 85 Örebro

Martin Larsson, Spec-läkare   
Lindesbergs lasarett
711 82 Lindesberg

Jens Lindqvist, informationsläkare och distriktsläkare (adjungerad)
Odensbackens vårdcentral
715 31 Odensbacken Örebro

Cecilia Lundberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Örebro Kommun, Box 30045,
701 35 Örebro

Emese Molnar, cheföverläkare
BUV, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Magnus Olsson, apotekare (adjungerad) 
Läkemedelscentrum, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

Katarina Palm, privatläkare
Läkargruppen
701 46 Örebro

Sven-Olof Röstlund, chefläkare Närsjukvård Norr (adjungerad)
Nora vårdcentral
713 31 Nora

Izis Seric, distriktsläkare
Lindesbergs vårdcentral
711 31 Lindesberg

Sofia Varsami, distriktsläkare
Lekebergs vårdcentral
716 31 Fjugesta

Helena Walfridsson, förvaltningsövergripande chefläkare (adjungerad)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Patientsäkerhetsenheten, Universitetssjukhuset
701 85 Örebro

*ej hela (fet stil = sammankallande)

Öl Christer Lundin (Lindesbergs lasarett)

Öl Michael Holmér (USÖ)
Öl Peter Lindell (USÖ)
Spec-läk Aron Sztaniszláv (USÖ)

Öl Michael Holmér (USÖ)
Öl Maria Palmetun Ekbäck (USÖ)
Apotekare Birgitta Lernhage (Läkemedelscentrum)

Övertandläkare Anna Hartwig (USÖ)
Övertandläkare Jenny Wiik (Region Örebro län)
Övertandläkare Jesper Zakrisson (Folktandvården)
Apotekare Sara Fors (Läkemedelscentrum)

Spec-läk Martin Zötterman (USÖ)
Apotekare Stefan Wallén (Läkemedelscentrum)

Öl Carl Erksson (USÖ)
Spec-läk Daniel Bergemalm
Öl Tobias Franz (Karlskoga lasarett)
Öl Michiel van Nieuwenhoven (USÖ)
Öl Erik Stenberg (Lindesbergs lasarett och USÖ)
Dl Jens Lindqvist (Odensbackens vårdcentral)
Apotekare Stefan Wallén (Läkemedelscentrum)

Spec-läk Martin Johansson (Lindesbergs lasarett)
Öl Lars Breimer (USÖ)
Öl Fredrik Calais (USÖ)
Öl Espen Fengsrud (USÖ)
Öl Anders Joelson (USÖ)
Öl Julio Loayza (Karlskoga lasarett)
Dl Lars Hellbacher (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Apotekare Stefan Wallén (Läkemedelscentrum)

Prof Hans Hjelmqvist (USÖ)
Öl Bayar Baban (USÖ)
Öl Nils-Gunnar Levein (Lindesbergs lasarett)
Öl Dhiaa Saleh (Karlskoga lasarett)
Öl Anna Wickbom (USÖ) 
Apotekare Stefan Wallén (Läkemedelscentrum)

Apotekare Ulrika Ekström (Läkemedelscentrum)
Dietist Jonna Björkegren (USÖ)
Dietist Angelica Johansson (USÖ)
Dietist Martina Johansson (Karlskoga lasarett)
Dl Åsa Lundgren (Olaus Petri vårdcentral, Örebro)
Dietist Karin Westher (Brickegårdens vårdcentral, Karlskoga)

Öl Anna Nordenskjöld (USÖ)
Underläk Carl Bring (Lindesbergs lasarett)
Öl Jevan Chwich (USÖ)
Öl Ahmed Hamza Hameed (Karlskoga lasarett) 
Öl Barna Szabó (USÖ)
Dl Jens Lindqvist (Odensbackens vårdcentral)
Apotekare Magnus Olsson (Läkemedelscentrum)

Öl Christian Steczkó Nilsson (USÖ)
Öl Karolina Evenhamre (USÖ)
Öl Maria Palmetun Ekbäck (USÖ)
Öl Helena Pellrud (USÖ)
Dl Åsa Vidlund (Mikaeli vårdcentral, Örebro)
Ssk Josefina Löfstrand (USÖ)
Apotekare Birgitta Lernhage (Läkemedelscentrum)

MHV-Öl Ann-Christine Nilsson (USÖ)
Spec-läk Teres Litzell (USÖ)
Dl Susanne Falk (Ängens Vårdcentral, Örebro)
Apotekare Birgitta Lernhage (Läkemedelscentrum)

Spec-läk Katarzyna Zochowska Jansson (USÖ)
Spec-läk Teres Litzell (USÖ)
Dl Eva Ackefelt Frick (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Apotekare Birgitta Lernhage (Läkemedelscentrum)

Dl Stefan Jansson (Brickebackens vårdcentral, Örebro)
Öl Martin Ferletta (Karlskoga lasarett)
Vakant (Lindesbergs lasarett)
Öl Erik Schvarcz (USÖ)
Dl Kristina Bohlin (Lillåns vårdcentral, Örebro)
Dl Jacques Shebehe (Kopparbergs vårdcentral)
Apotekare Birgitta Lernhage (Läkemedelscentrum)

Öl Anja Rosdahl (USÖ)
Öl Leif Ekholm (USÖ)
ST-läk Johanna Furberg (USÖ)
Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen (Region Örebro län)
Öl Christian Steczkó Nilsson (USÖ) 
Dl Folke Lagerström (Vivalla vårdcentral, Örebro)
Apotekare Magnus Olsson (Läkemedelscentrum)

Öl Anette Holmfred (USÖ)
ST-läk Maria Berglund (USÖ)
Öl Anders Joelson (USÖ)
Öl Patrick Ugge (USÖ)
Dl Heiko Botman (Nora vårdcentral)
Dl Zbigniew Dzialanski (Kumla vårdcentral)
Dl Björn Strandell (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Apotekare Birgitta Lernhage (Läkemedelscentrum)

Öl Birgitta Magnuson (USÖ)
Öl Eric Stenninger (USÖ)
Dl Martin Lundvall (Lekebergs vårdcentral)
Apotekare Eva Wallén (Läkemedelscentrum)

Öl Lena Leissner (USÖ)
Apotekare Eva Wallén (Läkemedelscentrum)

Öl Michael Andresen (Läkemedelscentrum)
Öl Georgios Alexopoulos (PIVA)
Öl Ahmo Gerin (Rättspsykiatrin)
Chöl Spyridon Kilaidakis (Beroendecentrum)
Öl Lena Leissner (Neuro- och rehabmedicinska kliniken)
Öl Mussie Msghina (Allmänpsykiatrin)
Öl Axel Nordenskjöld (Allmänpsykiatrin)
Öl Björn Sundberg (BUV-PSYK)
Öl Athanasios Tournavitis (Beroendecentrum)
Dl Erik Blomberg (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Dl Gustaf Joachimsson (Haga vårdcentral, Örebro)
Apotekare Erik Fredholm (Läkemedelscentrum)

Öl Michael Holmér (USÖ)
Dl Kristina Bohlin (Lillåns vårdcentral, Örebro)
Dl Heiko Botman (Nora vårdcentral)
Dl Ulrika Josefsson (Geriatriska kliniken, USÖ)
Apotekare Jan Gustafsson (Läkemedelscentrum)

Öl Matz Larsson (USÖ)
Dl Åsa Athlin (Lekebergs vårdcentral)
Hälsoutvecklare Jesper Hellberg (USÖ)
Apotekare Birgitta Lernhage (Läkemedelscentrum)

Öl Svante Hugosson (USÖ)
Öl Zahir Esa (Lindesbergs lasarett)
Spec-läk Amanj Saber (Karlskoga lasarett)
Dl Niklas Sjölander (Nora vårdcentral)
Apotekare Sara Fors (Läkemedelscentrum)

Öl Réka Ivancsó (USÖ)
Öl Josefin Sundh (USÖ)
Dl Åsa Athlin (Lekebergs vårdcentral)
Dsk Ann-Britt Zakrisson (Laxå vårdcentral)
Apotekare Birgitta Lernhage (Läkemedelscentrum)

Öl Susanna Sagerfors  (USÖ) 
Dl Wanda Wardak (Kumla vårdcentral)
Dl Zbigniew Dzialanski (Kumla vårdcentral)
Apotekare Eva Wallén (Läkemedelscentrum)

Spec-läk Simon Jarrick (USÖ)
Dl Eva Ackefelt Frick (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Apotekare Helén Merkell (Läkemedelscentrum)

Öl Ann Dalius Isenberg (USÖ)
Öl Mats Breiwald (Karlskoga lasarett)
Vakant (Lindesbergs lasarett)
Dl Ulrika Gustavsson (Laxå vårdcentral)
Dl Maria Nyström (Olaus Petri vårdcentral, Örebro)
Apotekare Jan Gustafsson (Läkemedelscentrum)

Specialistfysioterapeut Kerstin L Angergård (USÖ)           
Sjukgymnast Jenny Forsberg (Karla vårdcentral, Örebro)
Dl Björn Strandell (Skebäcks vårdcentral, Örebro)
Apotekare Helén Merkell (Läkemedelscentrum)

Öl Svante Hugosson (USÖ)
Öl Wiebke Falk (USÖ)
Öl Östen Jonsson (USÖ)
Öl Maria Palmetun Ekbäck (USÖ)
Spec-läk Amanj Saber (Karlskoga lasarett)
Ssk Jenny Murstam (USÖ)
Apotekare Birgitta Lernhage (Läkemedelscentrum)  

Öl Louise Olsson (CAMTÖ)
Öl Lars Breimer (CAMTÖ)
Apotekare Sara Fors (Läkemedelscentrum)

Hälsoekonom Petros Nousios (CAMTÖ)

Miljöcontroller Susanne Keiter (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
Miljöingenjör Helena Hasselquist (Örebro kommun)
Öl Anja Rosdahl (USÖ)
Apotekare Felix Pettersson (Läkemedelscentrum)

Övriga expertgrupper

Öl Maria Palmetun Ekbäck (Läkemedelscentrum)
Spec-läk Daniel Bergemalm (USÖ)
Öl Sara Magnusson Bucher (USÖ)
Öl Lars Breimer (USÖ)
Öl Henrik Eliasson (USÖ)
Öl Carl Eriksson (USÖ)
Öl Tobias Franz (Karlskoga lasarett) 
Öl Olof Hultgren (USÖ)
Öl Urban Jerlström (USÖ)
ST-läk Niclas Lange (USÖ)
Spec-läk Martin Larsson (Lindesbergs lasarett)
Öl Michiel van Nieuwenhoven (USÖ)
Öl Helena Pellrud (USÖ)
Öl Anja Rosdahl (USÖ)
Öl Martin Sundqvist (USÖ)
Apotekare Erik Fredholm (Läkemedelscentrum)
Apotekare Magnus Olsson (Läkemedelscentrum)

Apotekare Sara Fors (Läkemedelscentrum)
Sjuksköterska Maria Cottell (HS Patientsäkerhetsenheten)
Sjuksköterska Maria Engström (ANIVA-kliniken)
Receptarie Anna Thörn (Läkemedelscentrum)
Läkare vakant

Läkemedelskommitténs reglemente

§ 1
Enligt lag (1996/97:1157) om läkemedelskommittéer ska inom varje landsting finnas en eller flera läkemedelskommittéer. Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet ska kommittén göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna.
I Region Örebro län ska finnas en läkemedelskommitté (kommittén). Kommitténs arbetsområde omfattar såväl offentlig som privat hälso- och sjukvård inom länet. Kommittén utses av regionstyrelsen.

§ 2
Övergripande mål
Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas.

§ 3
Uppgifter
Kommitténs uppgifter är att övergripande arbeta med kunskapsstyrning inom läkemedelsområdet, genom:

a t t upprätta övergripande riktlinjer och styrande dokument inom läkemedelsområdet,

a t t initiera och stödja att lokala rekommendationer för läkemedelsbehandling fortlöpande utarbetas och förankras, varvid nyttan av icke farmakologisk behandling beaktas,

a t t kontinuerligt värdera nya och gamla läkemedel, samt deras plats i terapin och att i denna värdering väga in ett ålders-, genus- och miljöperspektiv samt att följa upp och utvärdera resultaten,

a t t följa utfall av framtagna läkemedelsrekommendationer och ge förskrivarna återkoppling avseende förskrivningsmönster inklusive medicinska och ekonomiska konsekvenser,

a t t göra de påpekanden som behövs om kommittén finner brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet och vid behov erbjuda hälso- och sjukvårdspersonalen utbildning för att avhjälpa bristerna,

a t t medverka till att förskrivare och övrig sjukvårdspersonal vidareutbildas i läkemedelsfrågor,

a t t utgöra remissorgan för vårdriktlinjer som innefattar läkemedelsbehandling,

a t t initiera utarbetandet av riktlinjer för säkerheten i läkemedelshanteringen,

a t t stimulera rapportering av läkemedelsbiverkningar,

a t t initiera uppföljning av patienternas användning av läkemedel,

a t t verka för att god patientinformation utarbetas,

a t t informera allmänheten om läkemedels för- och nackdelar,

a t t ha en öppen men obunden relation till läkemedelsindustrin.

§ 4
Kommitténs sammansättning
Regionstyrelsen utser 13 ledamöter, varav en utses till ordförande, med överlappande mandatperioder om normalt fyra år. Fyra allmänläkare representerar länets närsjukvårdsområden och fyra sjukhusläkare de tre sjukhusen. Av de övriga ska en vara apotekare, en psykiater, en privatläkare, en sjuksköterska från Region Örebro läns slutenvård samt en sjuksköterska representerande länets primärkommuner.
Ersättare för ledamot utses ej.
Kommittén utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
Ordföranden bör vara kliniskt verksam läkare med intresse för läkemedelsfrågor.
Kommittén har rätt att till sitt arbete adjungera personer med särskild kompetens.
Nominering till kommittén bereds av regiondirektören, som, i samråd med kommittén, upprättar förslag.

§ 5
Sammanträde med kommittén
Kommittén ska årligen fastställa plan för sina ordinarie sammanträden och sammanträder därutöver på kallelse av ordföranden.
Ordföranden får ändra tidpunkt för, eller inställa sammanträde.
Skriftlig kallelse, föredragningslista och till ärende hörande handlingar, ska senast 7 dagar före sammanträde utsändas till kommitténs ledamöter.
Vid sammanträde med kommittén ska föras protokoll, vilket ska justeras av ordföranden.
Fullständigt protokoll ska delges kommitténs ledamöter, regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören.

§ 6
Särskilda grupper under kommittén
För utarbetande av terapirekommendationer, utvecklingsbevakning, förändringsinitiativ samt informations- och utbildningsaktiviteter, bör kommittén inom varje terapiområde inrätta expertgrupper. För varje expertgrupp har kommittén att svara för sammansättning, uppdrag, tidsram och uppföljning.
I syfte att effektivisera läkemedelsanvändningen ankommer det på kommittén att svara för erforderliga informations-/utbildningsinsatser och att arbeta med utvecklingsfrågor inom området. Härför kan kommittén inrätta de grupper, som erfordras med de uppgifter och sammansättning som kommittén bestämmer.

§ 7
Arvode
Ledamot, anställd inom Region Örebro län, eller inom respektive primärkommun, ska ges möjlighet att inom sin befattning verka inom läkemedelskommittén, varför särskilt arvode ej utgår.
Arvode till företrädare för privatläkare ska regleras i överenskommelse mellan regiondirektören och Örebro läns Privatläkareförening, alternativt aktuell ledamot.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021