Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Palliativa rådet

En god palliativ vård på lika villkor

Palliativa rådet i Örebro län verkar för att uppnå en god palliativ vård på lika villkor oavsett bostadsort, vårdform eller sjukdomstillstånd.

Rådet är en samverkan mellan länets kommuner och Region Örebro län. Det består av olika professioner och representanter från alla länsdelar.

Palliativa rådet bjöd in till utbildningsdag för att ge fördjupad kunskap om palliativ vård 13 februari 2019

Föreläsare Staffan Lundström, docent och överläkare på Palliativt centrum, Stockholms sjukhem

Föreläsning om "Smärta och smärtlindring" - film
Föreläsning om "Ångest i livets slutskede" - film

Föreläsare Johanna Joneklav, kurator på onkologiska kliniken, Region Örebro Län

Föreläsning om näracancer, När någon i familjen fått cancer - film

De allra flesta som arbetar inom sjukvården kommer någon gång under sitt yrkesliv i kontakt någon som behöver vård i livets slutskede.

För att kunna identifiera och hantera svåra situationer som kan uppstå i mötet med döende människor och deras närstående underlättar ett gemensamt språk och verktyg. 

Palliativa rådet i Örebro län rekommenderar följande webbutbildningar i palliativ vård, alla är gratis att genomföra.

Utbildningarna följer Nationellt vårdprogram i Palliativ vård samt Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för vård i livets slutskede.

Utbildningar

PKC, Palliativt kunskapscentrum,Stockholms läns landsting

PKC, Palliativt kunskapscentrum, Stockholms läns landsting har en utbildning som riktar sig till sköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården men kan även vara till nytta för fler professioner inom teamet.

Webbutbildningar Palliativt kunskapscentrum  

Palliationsakademin

Betaniastiftelsen, Palliationsakademin har en utbildning Palliation ABC i allmän palliativ vård.

Webbutbildningar Palliationsakademin  

PC, Palliativt utvecklingscentrum, Lunds Universitet och Region Skåne

PC, Palliativt utvecklingscentrum, Lunds Universitet och Region Skåne, har en webbutbildning på 2 delar á 90 minuter:

 • Den palliativa processen
 • Palliativ vård symtomlindring.

Webbutbildningar Palliativt utvecklingscentrum (pc)

Bakgrund

För att få möjlighet till en mera likvärdig palliativ vård i hela regionen föreslår Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro (RCC Uppsala Örebro) att det inom varje län bildas ett formellt palliativt råd med tydligt uppdrag och med mandat att föreslå förändringar i arbetssättet.

Ett palliativt råd är en bra modell för att fånga upp behov, strukturera insatser för behövande patienter och utgöra en grund för en utveckling av ett dynamiskt multidisciplinärt arbete kring den palliativa patienten. Palliativa rådet möjliggör också en bättre samverkan mellan olika vårdgivare.

Palliativt råd för Örebro län bildades 2012 på uppdrag av Vilgotgruppen och har funnits sedan dess. Beslut om en revidering av rådets uppdrag och funktion togs av Chefsgrupp för social välfärd och vård i november 2015.

Mål

Palliativa rådet är en rådgivande expertgrupp som verkar stödjande vid framtagande av beslut och underlag med syfte att:

 • Säkerställa en god och jämlik palliativ vård för alla oavsett ålder, diagnos, vårdform eller bostadsort i länet
 • Utveckla den palliativa vården i samma takt som övrig hälso‐ och sjukvård
 • Den palliativa vårdfilosofin ska vara en naturlig grund för berörda vårdgivare 

Funktion och sammansättning av palliativt råd

Region Örebro län ansvarar tillsammans med kommunerna för att patienter vid behov har tillgång till palliativ vård både inom slutenvård och inom öppenvård. Palliativa rådet har en rådgivande expertfunktion till verksamheterna. Palliativa rådet ska bestå av representanter med olika professioner från Region Örebro läns slutenvård (alla tre sjukhusen representerande olika områden), närsjukvården samt från kommunerna i alla länsdelar (södra, västra, norra och Örebro).

Medlemmarna ska utses utifrån hög kompetens inom området och förslag  lämnas från länsdelsgrupperna. Vidare ingår representant från Utvecklingsgrupp äldre och somatik. Ordförande utses av Chefsgrupp socialvälfärd och vård och medlemmarna av Utvecklingsgruppen för äldre och somatik. Ordförandeskapet ska inte kopplas till specifik yrkestitel utan väljas utifrån förmåga att på ett effektivt sätt leda och samordna rådet.  Ordföranden svarar för att kallelse och dagordning sammanställs och skickas ut samt utser sekreterare som skriver minnesanteckningar. Ordförande är mottagare av uppdrag och remisser.

Palliativa rådet bör sammanträda minst 4 ggr per år. Respektive huvudman svarar för kostnaderna för deltagarnas medverkan i rådet.

Uppdrag

 • Ansvara för att den länsövergripande överenskommelsen om palliativ vård är uppdaterad  
 • Vara ingång för regionens palliativa vårdprocessgrupp och sprida information om regionala och nationella aktiviteter på området t.ex. nationella vårdprogram och riktlinjer  
 • Ansvara för kvalitetssäkringen av den palliativa vården via deltagande i Svenska palliativregistret  
 • Utifrån resultatet i de satta målen i handlingsplan Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län, föreslå förbättringar inom området
 • Arbeta med indikatorer för kvalitetsuppföljning av den palliativa vården i länet och utvärdering av resultat
 • Inventera behoven av kompetensutvecklingsinsatser kring palliativ vård i länet och föreslå utbildningsinsatser
 • Initiera och medverka vid utbildningsinsatser i samarbete med berörda vårdgivare i regionen, universitet och skolor
 • Utveckla samverkan kring palliativ vård mellan huvudmännen utifrån ett patientperspektiv

Uppdragsgivare

Rådet arbetar på uppdrag av Chefsgrupp social välfärd och vård via Utvecklingsgrupp äldre och somatik. Rådet lämnar en årlig verksamhetsrapport samt lyfter aktuella frågor och förslag för ställningstagande till Utvecklingsgrupp äldre och somatik.

Kommunikation

Medlemmarna i rådet ansvara var och en för att sprida den information och kunskap som förs fram i rådet vidare till den organinsation eller till det nätverk man representerar.

Ann Dalius–Isenberg, ordförande
USÖ, palliativa sektionen geriatriska kliniken, läkare

Bengt Rasmussen
USÖ, medicinska kliniken, läkare

Gunnar Skeppner
USÖ, barn- ungdomskliniken, läkare

Lydia Landh
Primärvård, läkare

Mats Breiwald
Karlskoga lasarett, palliativa enheten, läkare

Elin Påhlson
VO Kirurgi, läkare

Björn Strandell 
Medicinsk rådgivare Hälsovalsenheten, läkare

Ann-Christin Ledstam
Närsjukvårdsområde Norr, verksamhetschef specialistmottagningarna Lindesberg

Susanne Blom
Örebro kommun, MAS

Shahin Kharahei
Örebro kommun, Palliativ samordnare

Pawel Haczkiewicz
Primärvård, läkare  

Caroline Eklöf
Askersunds kommun - södra länsdelen, MAS

Hanna Fornwall
USÖ, VO Onkologi, läkare

Tommy Lindblom
Karlskoga, VO Kirurgi, enhetschef

Josefin Ström
USÖ, VO Onkologi, sjuksköterska

Gunilla Hedblad
Lindesberg kommun – norra länsdelen, MAS

Jenny Steen
Samverkan Närsjukvårdsområde Örebro ledningsstöd, processledare

Jaana Carlsson
Degerfors      

Monica Gustafsson
Hallsbergs kommun         

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 april 2022