Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vaccination - information till dig som vårdgivare

Här hittar du information om vaccination mot covid-19 för vårdgivare och personal.

Vaccination för vårdpersonal

Nu kan sjukvårdspersonal som arbetar nära patienter boka tid för vaccination mot covid-19. Läs hela nyheten: Vaccination för vårdpersonal

Information för dig som fått dos 1 av Astra Zeneca och väntar besked om hur du ska göra med dos 2

Nu finns information om vad som gäller för dig som tidigare vaccinerats med dos 1 av Astra Zenecas vaccin och väntar på besked om hur du ska göra med dos 2. Läs hela informationen:
Information till dig som är född 1957 eller senare och tidigare har fått dos 1 av Astra Zeneca

Vad gäller för vaccinerad vård- och omsorgspersonal?

Alla invånare i Örebro län kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske. Vi kommer informera via annonser i dagspress, 1177.se och på Region Örebro läns Facebooksida samt på regionens hemsida. 

Du som reser kollektivt kan resa kostnadsfritt till vaccinationsmottagningen. Den som har färdtjänsttillstånd kan också resa till vaccinationsmottagningen utan att behöva betala egenavgift för resan. 

Informationen nedan är faktagranskad av:

  • Anja Rosdahl, överläkare infektionskliniken, Region Örebro län.
  • Hans Fredlund, f d smittskyddsläkare och medlem i Styrgruppen för vaccination mot covid-19.

Kan man använda olika vaccinmärken vid dos 1 och 2?

Det finns inga aktuella data som talar för att de olika covid-vaccinen är utbytbara. Därför ska dos 1 och dos 2 ges med samma vaccin. Undantag från denna regel är de som är under 65 år och som fått en första dos med Aztra Zenecas vaccin där det har rapporterats mycket sällsynta men allvarliga biverkningar med trombocytopeni och trombos. Dessa individer bör erbjudas mRNA vaccin som dos 2, men kan vaccineras med Astra Zenecas vaccin om de önskar efter att de fått adekvat information om biverkningsrisken.

Det har gått mer än 4 veckor sedan min patient tog första vaccindosen. Hur länge får det dröja mellan doserna innan man behöver starta om vaccinationen från början?

I nuläget finns inga data som talar  för att man behöver börja om vaccinationen.  Även om det har gått mer än 4 veckor sedan dos 1 (Regionen rekommenderar nu t o m längre intervall mellan doserna) så ger man dos 2 snarast och vaccinationen betraktas därefter som avslutad.

Hur långvarigt är skyddseffekten? Behöver min patient ta ytterligare en påfyllnadsdos (booster)?

Data saknas i nuläget på hur länge skyddseffekten av covid-vaccinen håller i sig.  Ytterligare information kommer när data finns.

Min patient har reagerat med vad jag bedömer kan vara en allvarlig eller oväntad biverkan på covid-vaccinet. Vad gör jag?

I första hand behöver patienten omhändertas adekvat. Behandla vid behov biverkan och/eller remittera till rätt instans.

Glöm inte att snarast göra en anmälan till Läkemedelsverket

När man ska rapportera biverkningar av vaccin, behövs batchnumret. För att hitta detta behöver man titta i NCS Cross. För att underlätta hanteringen, kontakta supporten tel 260 00 för att få hjälp. Begär läkemedelssupport för att komma rätt.

Hur kommer äldre på vårdboenden och inom hemtjänsten att få sitt vaccin?

Personer i äldreboenden, hemsjukvård vaccineras av ansvarig kommunsjuksköterska.

För personer med hemtjänst kommer vaccination att ske vid respektive vaccinationsmottagning. Om hemtjänstpersonalen bedömer att en person som har hemtjänst inte kan förflytta sig själv till en vaccinationsmottagning, även med hjälp. Då kontaktar hemtjänstpersonalen kommunens sjuksköterska för vaccination i hemmet.

Min patient behandlas med antikoagulantia. Hur gör jag med vaccinationen?

Uppdaterad 4 februari: Samtliga covid-vaccin ska ges intramuskulärt. Det finns en minimal risk för en lokal blödning vid intramuskulär injektion om patienten står på antikoagulantia. Folkhälsomyndighetens riktlinjer har visat sig vara för komplicerade för såväl vårdpersonal som patienter och vi bedömer att det är en överhängande risk att patienter blir utan vaccination om dessa riktlinjer följs. Det finns en lång samlad erfarenhet inom landet att det i de flesta fall går bra att ge intramuskulär vaccination oavsett antikoagulantia. I Region Örebro Län rekommenderar vi därför följande rutin för intramuskular vaccination vid antikoagulantia.

Waran

Patienter med stabil Waran-behandling, dvs ingen dosändring sista två veckorna, kan vaccineras utan aktuellt PK. Om dosändring skett sista två veckorna ska senaste PK(INR) ha varit under 3,0. Vid högre värde får patienten återkomma efter nytt prov.

Vid dubbel trombocythämning och dessutom Waran ska PK(INR) ligga under 2,0.

Efter vaccination skall patient eller anhörig/personal trycka hårt på injektionsstället i 2-3 minuter för att minska risken för hematom.

(N) OAK

Medicinering med andra orala antikoagulantia (Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana) eller lågmolekylärt heparin (Innohep, Fragmin) är ingen kontraindikation för intramuskulär injektion. Uppehåll i medicineringen är inte nödvändigt och vaccination kan ges oavsett tidpunkt för sista dos av (N)OAK.

Efter vaccination skall patient eller anhörig/personal trycka hårt på injektionsstället i 2-3 minuter för att minska risken för hematom.

Trombocythämning

Medicinering med en eller två trombocythämmare (Trombyl, Klopidogrel, Brilique, Efient)är ingen kontraindikation för intramuskulär injektion. Vid dubbel trombocythämning och dessutom Waran ska PK(INR) ligga under 2,0. Då ska även tryck utövas, enligt ovan .

Min patient har ett medicinskt tillstånd med ökad blödningsbenägenhet, tex trombocytopeni, von Willebrands sjukdom eller hemofili.  Kan jag ge intramuskulär injektion?

Risken för blödningskomplikationer är individuell i denna grupp. Rådgör med patientens ansvariga läkare (PAL).

Allvarliga allergiska reaktioner kan förekomma vid alla sorters vaccinationer, men är ovanligt. Sedan introduktionen av de nya mRNA vaccinen mot covid ( Pfizer och Modernas vaccin) har man sett anafylaktisk reaktion hos 1/100 000 vaccinerade, och risken verkar ha varit något högre vid dos två. Även om det hittills inte varit lika vanligt med rapporter om svåra allerigiska reaktioner på adenovektor-vaccinen (Astra Zeneca) kan det förstås förekomma även efter dessa vaccin. Vilken substans i vaccinen som utlöser den allergiska reaktionen är oklart, men man misstänker att det kan röra sig om ämnet PEG som finns i båda mRNA vaccinen eller Polysorbat 80 som finns i Astra Zenecas vaccin.

De flesta allvarliga allergiska reaktionerna kommer snabbt och därför rekommenderas alla som vaccinerats att kvarstanna i minst 15 minuter.

I vissa situationer behöver vaccination erbjudas med extra övervakning på särskild mottagning på sjukhuset, se nedan. De individer som remitteras för övervakad vaccination kommer kallas först då de är aktuella ut ifrån sin respektive prioriteringsgrupp. Vaccination på specialistmottagning innebär inte att man får förtur till vaccination. Det är därför viktigt att det tydligt framgår på remissen om individen tillhör en speciell riskgrupp och bör prioriteras. Noggrann information om allergin bör också framgå för att förenkla bedömning och planering.

För individer med känd allergi gäller följande:

Individ med allergi oavsett agens, men utan en anamnes på svår allergi, dvs som krävt behandling på sjukhus eller akutmottagning. Till denna grupp hör de flesta indivier med tex födoämnesallergier, pollenallergi eller utslag efter läkemedel etc

De flesta vanliga allergier är ingen kontraindikation till vaccination med covid-vaccin.  Saknas anamnes på anafylaxi eller annan svår allergisk reaktion kan individen vaccineras där vaccination erbjuds. Anafylaxiberedskap med tex adrenalinpenna ska som alltid finnas tillgänglig.

Individ som reagerat med svår allergis reaktion* på födoämnen, insektsstick, latex, kontrastmedel, lokalanestesi eller perorala läkemedel (tex antibiotika)

Risken för svår allergisk reaktion på vaccinet bedöms som låg, men något ökad jämfört med allmänheten. Dessa individer ska vaccineras där man har en ökad beredskap för att hantera en eventuell allergisk reaktion ( adrenalin, syrgas och möjlighet att sätta dropp) och bör kvarstanna för observation i 30 minuter. Denna beredskap finns på vårdcentraler och på regionens särskilda noder för covid-vaccination.

Individ som reagerat med svår allergisk reaktion* på annat vaccin eller injicerat läkemedel (exklusive kontrastmedel och lokalanestesi) där bedömningen är att det troligen inte föreligger en allergi mot PEG, Polysorbat 80 eller poly 35 ricinolja.

Ta en noggrann anamnes. Hur manifesterade sig reaktionen. Var det en anafylaxi eller en annan reaktion tex synkopé? När skedde det och vilket vaccin/läkemedel var involverat. Innehåller det givna läkemedlet någon av allergenen ovan? Vid kvarstående stark misstanke om svår allergisk reaktion* kontakta infektionsbakjouren för diskussion om patient bör vaccineras eller ej. Risk jämfört med nytta av vaccination måste värderas. Även här är sannolikt risken för anafylaxi på covid-vaccin låg, men ökad i relation till allmänheten. Dessa individer rekommenderas vaccination på särskild mottagning på respektive sjukhus och kvarstannar för observation efter individuell bedömning. Remiss skickas till infektionskliniken i samråd med infektionsbakjour enligt särskild rutin vid noderna.

Individ som reagerat med svår allergisk reaktion* vid upprepade tillfällen på oklart agens eller på olika läkemedel.

Även här är en noggrann anamnes viktig. De flesta av dessa patienter kan vaccineras mot covid, men risk med nytta måste vägas. Dessa individer bör då vaccineras på särskild mottagning på respektive sjukhus och kvarstanna för observation enligt individuell bedömning. Kontakta infektionsbakjour enl särskild rutin för diskussion. Remiss skickas därefter till infektionskliniken.

Individ med svår allergisk reaktion * på första dosen av covid vaccin (oavsett märke) eller mot PEG, Polysorbat eller polyoxyl 35 ricinloja

Då det i nuläget inte är känt med säkerhet vad som orsakar svåra allergiska reaktioner vid covid-vaccination är bedömningen att vaccination med samtliga covid-vaccin tillsvidare är kontraindicerat.

Individ med systemisk mastocytos eller hereditärt angioödem

Ska vaccineras på särskild mottagning på respektive sjukhus och kvarstanna för observation enligt individuell bedömning. Remiss skickas till infektionskliniken.

 

 

 

* Med svår allergisk reaktion avses en reaktion som är så svår att den krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

Vaccination mot Covid-19, Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA)

Min patient har en immunsuppresiv sjukdom/tar immunsuppressiv behandling. Hur förhåller jag mig till det? Är det bara läkare som har behörighet att ordinera vaccin till immunsupprimerade?

Immunsuppression är ingen kontraindikation för covid-vaccin. Dessa patienter tillhör snarare riskgruppen för svår covidsjukdom och bör vaccineras på samma sätt som övriga.  I nuläget är kunskaperna om skyddseffekt hos immunsupprimerade begränsade men utifrån erfarenhet från andra vacciner kan man förvänta sig att denna grupp får ett sämre skydd. Detta måste vägas mot den ökade risken för att få en allvarlig covid-sjukdom.

Har man ordinationsrätt för covid-vaccin får man ordinera vaccin även till immunsupprimerade.

Kan gravida vaccineras med covid-vaccin?

Säkerhetsdata vid graviditet saknas än så länge för de nya covid-vaccinen. Studier planeras. I väntan på studier avråder Folkhälsomyndigheten från vaccination av gravida.
I ett fall där en kvinna omedvetet varit gravid vid vaccinationstillfället finns ingen anledning att avsluta graviditeten då risken för allvarlig biverkning trots allt bedöms vara mycket liten.

Kan man vaccinera sig mot covid om man ammar?

Det finns inga kända risker associerade med vaccination med icke levande vaccin till ammande mödrar.  Ammande kvinnor kan vaccineras med coivid-vaccin och behöver inte göra uppehåll med amningen.

Kan man vaccinera barn mot covid?

Pfizers covid-vaccin är godkänt från 16 år, men i nuläget rekommenderas i första hand vaccination från 18 års ålder. Övriga vaccin kommer troligen vara godkända från 18 år.

Min patient har tidigare/nyligen haft covid. Ska hen ändå vaccineras?

Ja, tidigare genomgången covid-infektion påverkar inte rekommendationen att vaccineras. Mängden skyddande antikroppar har visat sig vara högre efter vaccination än efter genomgången sjukdom vilket skulle kunna tala för mer långvarigt skydd. Om nyligen genomgången covid-infektion bör patienten vara återställd innan vaccination (lättare restsymtom så som hosta och trötthet kan få kvarstå). Detta främst för att kunna skilja på eventuella vaccin-biverkningar och aktuell covid-sjukdom, men också då genomgången sjukdom i sig ger immunitet och det därför inte brådskar med vaccination. Som grundregel bör minst 4 veckor förflutit sedan symptomdebut/positiv PCR för Sars-CoV-2.

Min patient är förkyld eller har annan infektion men har negativt test  för Sars-CoV-2. Kan jag då vaccinera?

Ja, om patienten pigg och opåverkad (i praktiken i skick att komma för vaccination) kan man vaccinera trots lindrig annan infektion.

Min patient behandlas med antibiotika. Kan jag vaccinera?

Ja, om patienten inte är allvarligt sjuk och allmänpåverkad går det bra att vaccinera trots pågående antibiotikabehandling. Antibiotika påverkar inte vaccineffekten.

Min patient har blivit sjuk i direkt anslutning till vaccinationen. Ska man ta covid-prov eller är det en vaccinationsbiverkan?

Allmänna symptom som feber, huvudvärk, muskelvärk och trötthet  samt lokala symptom vid injektionsplatsen är vanligt. Dessa symptom kommer i regel inom 24 timmar från vaccinationen och varar mindre än 24 timmar.
Allmänsymptom enligt ovan som debuterar inom 24 timmar från vaccination och som håller i sig mindre än ett dygn är troligen en vaccinationsbiverkan. Man kan under dessa omständigheter avvakta covid-test, om det inte samtidigt finns en uppenbar smittkontakt.

Symptom som kommer senare eller som varar länger än 24 timmar eller som inkluderar luftvägssymtom eller gastrointestinala symptom är mindre troligt en biverkan av vaccinationen och kan vara tidiga symptom på covid. Patienten utreds på sedvanligt vis utifrån symptom och provtas för covid.

Min patient har positivt covid-test trots att patienten har vaccinerats.  Kan det positiva testet bero på vaccinet?

Nej, ett positivt covid-test (PCR) beror på en aktuell infektion. Covid-vaccinen är s k avdödade vaccin och sprids inte generellt i kroppen efter injektion. Det genetiska materialet i själva vaccinet utsöndras därför inte på slemhinnorna och påverkar inte ett PCR prov för covid.

Min patient har fått covid trots vaccination. Fungerar inte vaccinet?

Inget vaccin är 100-procentigt. De aktuella vaccinen ger ett måttligt skydd redan efter en första dos men man uppnår inte 90% skydd förrän 1-2 veckor efter andra vaccindosen. Baserat på erfarenhet från andra vacciner till exempel influensa så finns det en risk att framför allt multisjuka äldre och immunsupprimerade kommer ha något sämre skyddseffekt än förväntat, men detta är ännu inte bekräftat.

Min patient har nyligen tagit  vaccin mot influensa/pneumokocker/TBE eller annat vaccin. När kan jag ge covid-vaccinet?

Sannolikt är risken för interaktioner mellan covid-vaccinen och andra vacciner låg, men i dagsläget finns ingen erfarenhet som bekräftar detta. I väntan på interaktionsstudier rekommenderas ett intervall på minst 7 dagar mellan covid-vaccin och andra vacciner. Skulle vaccin av misstag ha givits för tätt finns i nuläget ingen oro för negativa konsekvenser för patienten. Förnyad eller extra dos av endera vaccin rekommenderas inte.

Kommer min patient få ett intyg om att den har vaccinerats mot covid?

Alla som vaccineras får ett vaccinationskort, men kortet kommer troligen inte räcka som intyg vid resa etc. I nuläget utfärdas inga intyg i Sverige enligt diskussion förd via SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), men ett nationellt vaccinationsintyg är under utformning.

Via Nationell patientöversikt, NPÖ, kan behörig vårdpersonal se om någon blivit vaccinerad mot covid-19 och med vilket vaccin.

Informationsblad "Boka tid för vaccination covid-19"

Informationsblad "Vaccination covid-19: Omboka tid för dos 2"

Beställaruppgifter:

Leveransadress:

Leveransadress:

Information till dig som jobbar som timanställd med vaccination av covid-19 på någon av länets vaccinationsmottagningar. Här finns information om anställningsvillkor, rekryteringsprocessen, utbildning och introduktion och svar på vanliga frågor.

Läs mer om att jobba på vaccinationsmottagning.

Senast uppdaterad: den 28 april 2021