Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vaccination - information till dig som vårdgivare

Här hittar du information om vaccination mot covid-19 för vårdgivare och personal.

Informationen nedan är faktagranskad av:

  • Anja Rosdahl, överläkare infektionskliniken, Region Örebro län.
  • Claes-Mårten Ingberg, medicinskt ledningsansvarig läkare vaccinationsverksamheten Örebro/söder.

För nationella rekommendationer se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Informationen nedan är senast uppdaterad: 1 februari 2023.

Det finns inga vetenskapliga stöd för att det skulle vara farligt att träna efter vaccination om man mår bra, snarare finns det uppgifter som talar för att det kan ha positiva effekter med träning. Träning ökar blodflödet genom muskeln vilket kan lindra lokala biverkningar men också förstärka den inflammatoriska reaktionen och därmed immunsvaret.

Vid feber eller allmänpåverkan efter vaccinationen ska dock kraftig ansträngning undvikas så länge symtomen kvarstår. Symtom som andfåddhet, kraftfulla oregelbundna hjärtslag och bröstsmärtor kan vara tecken på hjärtmuskelinflammation och vid tillkomst av dessa bör sjukvård uppsökas.

Samtliga covidvacciner ska ges intramuskulärt. Det finns en minimal risk för en lokal blödning vid intramuskulär injektion om patienten står på antikoagulantia. I Region Örebro län rekommenderas följande rutin för intramuskulär vaccination vid antikoagulantia.

Waran

Patienter med stabil Waran-behandling, dvs ingen dosändring sista två veckorna, kan vaccineras utan aktuellt PK. Om dosändring skett sista två veckorna ska senaste PK(INR) ha varit under 3,0. Vid högre värde får patienten återkomma efter nytt prov.

Vid dubbel trombocythämning och dessutom Waran ska PK(INR) ligga under 2,0.

Efter vaccination skall patient eller anhörig/personal trycka hårt på injektionsstället i 2-3 minuter för att minska risken för hematom.

(N) OAK

Medicinering med andra orala antikoagulantia (Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana) eller lågmolekylärt heparin (Innohep, Fragmin) är ingen kontraindikation för intramuskulär injektion. Uppehåll i medicineringen är inte nödvändigt och vaccination kan ges oavsett tidpunkt för sista dos av (N)OAK.

Efter vaccination skall patient eller anhörig/personal trycka hårt på injektionsstället i 2-3 minuter för att minska risken för hematom.

Trombocythämning

Medicinering med en eller två trombocythämmare (Trombyl, Klopidogrel, Brilique, Efient)är ingen kontraindikation för intramuskulär injektion. Vid dubbel trombocythämning och dessutom Waran ska PK(INR) ligga under 2,0. Då ska även tryck utövas, enligt ovan .

Intramuskulär injektion vid medicinskt tillstånd med ökad blödningsbenägenhet, t ex trombocytopeni, von Willebrands sjukdom eller hemofili

Risken för blödningskomplikationer är individuell i denna grupp. Rådgör med patientens ansvariga läkare (PAL).

Se Svensk förening för allergologi 

Allvarliga allergiska reaktioner kan förekomma vid alla sorters vaccinationer, men är ovanligt. Sedan introduktionen av de nya mRNA vaccinen mot covid (Pfizer och Moderna) har anafylaktisk reaktion setts hos 1/100 000 vaccinerade, och risken verkar ha varit något högre vid den andra primära vaccinationsdosen. Även om det hittills inte varit lika vanligt med rapporter om svåra allergiska reaktioner på adenovektorvaccinen (Astra Zeneca) eller proteinvaccinet (Nuvaxovid) kan det förstås förekomma även efter dessa vaccin. Vilken substans i vaccinen som utlöser den allergiska reaktionen är oklart, men misstanken är att det kan röra sig om ämnet PEG som finns i båda mRNA-vaccinen eller Polysorbat 80 som finns i Astra Zenecas vaccin.

De flesta allvarliga allergiska reaktionerna kommer snabbt och därför rekommenderas alla som vaccinerats att kvarstanna i minst 15 minuter.

I vissa situationer behöver vaccination erbjudas med extra övervakning på särskild mottagning på sjukhuset, se nedan. Remiss till infektionsmottagningen bör innehålla en noggrann information om allergin för att förenkla bedömning och planering.

Min patient har tidigare/nyligen haft covid. Ska pantienten ändå vaccineras?

Ja, tidigare genomgången covid-infektion påverkar inte rekommendationen att vaccineras. Efter nyligen genomgången covid-infektion bör patienten vara återställd innan vaccination (lättare restsymtom så som hosta och trötthet kan få kvarstå). Det går bra att vänta i upp till 3 månader.

Min patient utreds för eller misstänks ha post-covid/långtids-covid. Bör man erbjuda vaccination?

Det finns ingen entydig definition av post-covid/långtids-covid och patientgruppen är heterogen  varför det behövs en individuell bedömning.

Det finns i nuläget inget som tyder på att det är ogynnsamt att vaccinera, men kunskapsläget är ännu begränsat. Efter genomgången covid-19 är det ingen brådska att vaccinera eftersom immunitet kvarstår i minst 6 månader.

Infektionsläkarföreningens Programgrupp Vaccin rekommenderar följande:

  • Individuell bedömning i samråd med patientansvarig läkare
  • Om uttalade symtom av inflammatorisk karaktär tex feber avvakta vaccination i upp till 6 månader efter genomgången sjukdom
  • Vaccination kan erbjudas tidigare vid klinisk förbättring, inflammatoriska symtom av mild karaktär samt om det föreligger ökad risk för svår covid-19 infektion

Min patient är förkyld eller har annan infektion men har negativt test  för Sars-CoV-2. Kan jag då vaccinera?

Ja, om patienten pigg och opåverkad (i praktiken i skick att komma för vaccination) kan man vaccinera trots lindrig annan infektion.

Min patient behandlas med antibiotika. Kan jag vaccinera?

Ja, om patienten inte är allvarligt sjuk och allmänpåverkad går det bra att vaccinera trots pågående antibiotikabehandling. Antibiotika påverkar inte vaccineffekten.

Min patient har blivit sjuk i direkt anslutning till vaccinationen. Ska man ta covid-prov eller är det en vaccinationsbiverkan?

Allmänna symptom som feber, huvudvärk, muskelvärk och trötthet  samt lokala symptom vid injektionsplatsen är vanligt. Dessa symptom kommer i regel inom 24 timmar från vaccinationen och varar mindre än 24 timmar.

Min patient har positivt covid-test trots att patienten har vaccinerats. Kan det positiva testet bero på vaccinet?

Nej, ett positivt covid-test (PCR) beror på en aktuell infektion. Covid-vaccinen är så kallade icke-levande vaccin och sprids inte generellt i kroppen efter injektion. Det genetiska materialet i själva vaccinet utsöndras därför inte på slemhinnorna och påverkar inte ett PCR-prov för covid-19.

Min patient har fått covid trots vaccination. Fungerar inte vaccinet?

Nej, ett positivt covidtest (PCR) beror på en aktuell infektion. Covidvaccinen är så kallade icke-levande vaccin och sprids inte generellt i kroppen efter injektion. Det genetiska materialet i själva vaccinet utsöndras därför inte på slemhinnorna och påverkar inte ett PCR-prov för covid-19.

I första hand syftar vaccinationen till att förhindra svår sjukdom, d v s behov av sjukhusvård, och död, och här har vaccinen fortsatt god effekt. I andra hand finns förhoppning att vaccination ska minska risken för sjukdom och därmed smittspridningen, men den effekten är mer tidsberoende och beroende av matchning mellan vaccin- och cirkulerande stam.  

Vid eventuella biverkningar, glöm inte att snarast göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Vid rapportering av biverkningar behövs batchnumret och detta finns i NCS Cross. För att underlätta hanteringen, kontakta supporten tel 260 00 för att få hjälp. Begär läkemedelssupport för att komma rätt.

Information för vårdpersonal och vaccinatörer om ökad uppmärksamhet på symtom efter vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Via Nationell patientöversikt, NPÖ, kan behörig vårdpersonal se om någon blivit vaccinerad mot covid-19 och med vilket vaccin.

Här bokar eller avbokar du din tid

Till bokning/avbokning av vaccinationstid mot covid-19 (1177.se)

 

Du som ska vaccinera dig mot covid-19, kan komma på drop-in på någon av våra vaccinationsmottagningar. Vaccinationsmottagningarnas öppettider. Vill du vara garanterad en dos kan du istället boka tid. Drop-in vaccination sker i mån av tid.

För närvarande finns följande fyra vaccinationsmottagningar i Örebro län där du kan vaccinera dig mot covid-19. 

Olika mottagningar har olika öppettider för vaccination. Se öppettiderna på 1177.se

Du som reser kollektivt kan resa kostnadsfritt till vaccinationsmottagningen. Den som har färdtjänsttillstånd kan också resa till vaccinationsmottagningen utan att behöva betala egenavgift för resan. 

Informationsblad "Boka tid för vaccination covid-19"

Informationsblad "Vaccination covid-19: Omboka tid för dos 2"

Beställaruppgifter:

Leveransadress:

Leveransadress:

Information till dig som jobbar som timanställd med vaccination av covid-19 på någon av länets vaccinationsmottagningar. Här finns information om anställningsvillkor, rekryteringsprocessen, utbildning och introduktion och svar på vanliga frågor.

Läs mer om att jobba på vaccinationsmottagning.

Senast uppdaterad: den 11 augusti 2021