Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Pneumokockvaccin

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till riskgrupper för allvarlig pneumokocksjukdom, inklusive personer som är 65 år och äldre. Vaccination rekommenderas också till barn inom barnvaccinationsprogrammet.

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) kan orsaka allvarliga invasiva infektioner såsom sepsis, meningit och pneumoni med bakteriemi. Pneumokocker är också en vanlig orsak till lunginflammation samt bihåle- och öroninflammation. Sammantaget utgör pneumokocksjukdom en stor börda för sjukvården, individerna och samhället.

Risken att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom är ökad för personer med vissa sjukdomar eller medicinska tillstånd och ökar också med stigande ålder.

Det finns över 100 serotyper av pneumokocker baserat på olikheter i bakteriens kapsel. Inget vaccin skyddar mot alla typer.

Det finns två olika typer av pneumokockvaccin:

Polysackaridvaccin (PPV)

Innehåller antigen från pneumokockbakteriens kapsel. Kolhydrater kan inte inducera ett immunologiskt minne på samma sätt som proteiner. Revaccination ger ett liknande antikroppssvar som primärvaccination, men inte någon boostereffekt. Polysackaridvaccin ges inte till små barn (<2 år) eftersom deras immunförsvar inte kan utveckla antikroppar mot kolhydratvaccin.

Tillgängligt vaccin:
 • Pneumovax (PPV23). Innehåller antigen från 23 serotyper. Godkänt för barn från 2 års ålder och för vuxna.

Konjugatvaccin (PCV)

Innehåller antigen bundet till ett protein som gör att det immunologiska svaret blir bättre. Vaccinet inducerar ett immunologiskt minne och har även effekt på bärarskap av pneumokocker.

Tillgängliga vaccin:
 • Synflorix (PCV10). Innehåller 10 serotyper. Ges inom barnvaccinationsprogrammet. Inte godkänt för vuxna.
 • Prevenar 13 (PCV13). Innehåller 13 serotyper. Det vaccin som tidigare använts i kombination med Pneumovax till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom.
 • Apexxnar (PCV20). Innehåller 20 serotyper. Rekommenderas till grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Godkänt för vuxna från 18 år.

Vaxneuvance (PCV15) innehåller 15 serotyper. Godkänt för barn men ännu ej tillgängligt.

Riskgrupperna delas upp i två grupper utifrån risken för allvarlig pneumokocksjukdom; mycket hög risk respektive ökad risk. Vilket vaccin eller vilken kombination av vaccin som ges skiljer sig åt beroende på riskgrupp och eventuell tidigare vaccination mot pneumokocker.

Grupp 1

Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med PCV20 (Apexxnar)

 • Aspleni eller hypospleni a)
 • Likvorläckage a)
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation b) ,  hematologisk cancer, sicklecellsanemi eller lungcancer. Nedsatt immunförsvar pga. sjukdom eller behandling med immunsupprimerande  läkemedel. Personer i dialys- och inför njurtransplantation.
 • Cochleaimplantat a)
 • Cystisk fibros
 • Organtransplantation
Rekommendationer till vuxna med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom
Tidigare vaccinationsstatus Vaccinationsschema
Inte vaccinerad med pneumokockvaccin

En dos PCV20 a) 

Tidigare vaccinerad med PCV13 och/eller PPV23  En dos PCV20 minst ett år efter den senaste dosen

 a) Personer med aspleni/hypospleni, cochleaimplantat eller likvorläckage bör vaccineras med en dos PCV20 följt av en dos PPV23 minst två månader efter PCV20-dosen.

(Om likvorläckage på grund av nyligt trauma (ca. 2-3 veckor) kan det vara bättre att ge PPV23 följt av PCV20 efter 1 år enligt "Uppsala-modellen").

b) vaccineras efter ett speciellt vaccinationsschema

 

Rekommendationer till barn med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Tidigare vaccinationsstatus barn 2-17, se länk Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper - Folkhälsomyndigheten

Grupp 2

Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med PPV23 (Pneumovax)

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, t.ex. vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt (vid dialys eller inför njurtransplantation rekommenderas PPV20 (Apexxnar), se ovan)
 • Diabetes mellitus
 • Personer som haft invasiv pneumokockinfektion
 • Personer med alkohol-eller narkotikberoende
 • Personer som röker
 • Svetsare utsatta för toxisk rök

Flera av riskgrupperna är heterogena och det kan behövas en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas

Vaccination med PPV23 (Pneumovax) kan med fördel erbjudas och ges i samband med influensavaccination.

Från och med december 2022 ingår vaccination mot pneumokocker i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper.

Vaccinationsprogrammet omfattar personer födda 1947 och senare från det år de fyller 75 år samt vissa medicinska riskgrupper.

I Region Örebro län rekommenderas och erbjuds kostnadsfri vaccination till personer från 65 år och äldre även om personer saknar riskfaktorer, samt till medicinska riskgrupper som inte innefattas i det nationella vaccinationsprogrammet. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination kompletterar programmet och gäller som tidigare.

Från 1 december är det obligatoriskt för vårdgivaren att rapportera de vacciner som ges inom nationella vaccinationsprogrammet till nationella vaccinationsregistret (NVR).

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper mot pneumokocker omfattar:

 1. Medicinska riskgrupper
  Personer som är 2 år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion
  • kronisk leversjukdom
  • kronisk njursvikt
  • diabetes mellitus
  • bristande mjältfunktion eller saknar mjälte
  • cystisk fibros
  • likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
  • cochleaimplantat
  • nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • genomgången organtransplantation

 2. Personer det år de fyller 75 år
  Vaccination mot pneumokocker ska också erbjudas till alla det år de fyller 75 år. Om vaccinationen inte genomförs under det året, har personen rätt till en kostnadsfri vaccination vid ett senare tillfälle. Detta gäller bara personer som är födda 1947 och senare.

Föreskrifter reglerar programmet

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper mot pneumokocker regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2022:55). I dessa framgår det vilka riskgrupper som regionerna ska erbjuda vaccination, och vilka övriga villkor som gäller för vaccinationsprogrammet.

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Mitt Vaccin

Vaccinationer som ges ska registreras i MittVaccin.

Införandeprojekt av MittVaccin för registrering av vaccinationer pågår. MittVaccin inloggning

Rapportering till nationella vaccinationsregistret(NVR)

Vaccinationer som ges inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet för riskgrupper ska rapporteras till det NVR. Vårdgivaren ansvarar för att detta sker. Vaccinationsregistret gör det möjligt att ta fram och följa upp statistik samt utvärdera och kvalitetssäkra nationella vaccinationsprogram.

Underlag för journal

Personer i grupper med ökad risk som tidigare vaccinerats med PPV23 (inkluderar även personer som är 65 år eller äldre), rekommenderas revaccination när det har gått mer än 5 år sedan föregående vaccination.

Det gäller även personer med aspleni, hypospleni eller likvorläckage.

Vaccin mot pneumokocksjukdom är kostnadsfritt för personer 65 år och äldre och för personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för allvarlig pneumokocksjukdom.

Standardvaccin, Vaxigrip Tetra

Vaccination av vuxna med Vaxigrip Tetra kan ske samtidigt med vaccination mot covid-19. Vaccinationerna bör i så fall ges i vardera arm.

För vaccination av barn rekommenderas minst 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot influensa och covid-19.

Vaxigrip Tetra kan ges samtidigt med andra inaktiverade och levande försvagade vacciner, vilket innebär att vaccination mot pneumokocker kan ske samtidigt. Vaccinationerna bör i så fall ges i vardera arm.

Samadministration av Vaxigrip Tetra, vaccin mot covid-19 och vaccin mot pneumokocker, dvs alla tre vaccin, rekommenderas ej. I dessa fall ges Vaxigrip Tetra och ytterligare ett vaccin vid det första tillfället, varpå det tredje vaccinet ges efter minst 7 dagar.

Adjuvanterat influensavaccin, FluAd

FluAd kan ges samtidigt med mRNA-vacciner mot covid-19. Vaccination med FluAd samt det proteinbaserade covid-19 vaccinet Nuvaxovid separeras med minst 7 dagar.

FluAd kan ges samtidigt med vaccin mot pneumokocker.

Samadministration av FluAd, mRNA-vaccin mot covid-19 och vaccin mot pneumokocker, dvs alla tre vaccin, rekommenderas ej.

Det finns begränsad erfarenhet av att administrera  FluAd samtidigt som vaccination mot herpes zoster. Dessa kan med fördel separeras med några dagar.

Barnvaccin, Fluenz Tetra

Vaccination av barn med Fluens Tetra rekommenderas inte samtidigt med vaccination mot covid-19. Det bör gå minst 7 dagar mellan dessa vaccinationer.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 mars 2023