Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Pneumokockvaccin

Risken att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom är ökad för personer med vissa sjukdomar eller medicinska tillstånd och ökar också med stigande ålder

Det finns två varianter av pneumokockvaccin:

 • Polysackaridvaccin, som innehåller antigen från pneumokockbakteriens kapsel, Pneumovax (PPV23). Pneumovax skyddar mot 23 pneumokockserotyper.
 • Konjugatvaccin som innehåller antigen bundet till ett protein som förbättrar immunstimuleringen. Tidigare har konjugatvaccin som skyddar mot 13 serotyper, Prevenar 13 (PCV13) använts. Två nya konjugatvaccin finns nu godkända. Apexxnar (PCV20) som innehåller antigen mot 20 serotyper samt Vaxneuvance (PCV15) som innehåller antigen mot 15 serotyper.

Vilket vaccin som ges beror på ålder och underliggande sjukdomar

Grupp 1

Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med Apexxnar

 • Aspleni eller hypospleni a)
 • Likvorläckage
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation*,  hematologisk cancer, sicklecellsanemi och lungcancer. Nedsatt immunförsvar pga. behandling med immunsupprimerande  läkemedel. Personer i dialys- och inför njurtransplantation.
 • Cochleaimplantat
 • Cystisk fibros
 • Organtransplantation
Vaccinationsstatus Vaccinationsschema
Inte vaccinerad med peumokockvaccin

En dos PCV20 (a) 

Tidigare vaccinerad med PCV13  En dos PCV20 6–12 månader efter PCV13
Tidigare vaccinerad med PPV23 En dos PCV20 minst ett år efter den senaste PPV23-dosen
Tidigare vaccinerad med PCV13 och PPV23  En dos PPV23 eller PCV20 5-6 år efter den senaste dosen

 a) För personer med aspleni och hypospleni rekommenderas en dos PCV20 följt av en dos PPV23 minst två månader efter PCV20-dosen

*vaccineras efter ett speciellt vaccinationsschema

Grupp 2

Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med Pneumovax

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, tex vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt (vid dialys eller inför njurtransplantation rekommenderas Apexxnar, se ovan)
 • Diabetes mellitus

Flera av riskgrupperna är heterogena och man kan behöva göra en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas.

Grupp 3

Grupper med ökad risk för pneumokockinfektion där vaccination med  Pneumovax kan övervägas efter individuell bedömning

 • Personer med alkohol-eller narkotikamissbruk 
 • Rökare
 • Svetsare som utsätts för toxisk rök
Vaccination med Pneumovax kan med fördel erbjudas och ges i samband med influensavaccination.

För personer som fyller 75 år innevarande år och därmed omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet, rekommenderas boosterdos med Pneumovax om mer än 5 år gått sedan föregående dos.

En boosterdos med Pneumovax kan också rekommenderas efter 5 - 7 år till individer med avsaknad av mjälte samt övervägas till personer som tillhör grupp med mycket hög risk för pneumokocksjukdom enligt ovan. 

Följande personer har rätt till avgiftsfri vaccinering:

Du som är 70 år eller äldre

Du som tillhör någon av följande riskgrupper:

 • Aspleni eller hypospleni
 • Likvorläckage
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation,  hematologisk cancer, sicklecellsanemi och lungcancer. Nedsatt immunförsvar pga. behandling med immunsupprimerande läkemedel. Personer i dialys- och inför njurtransplantation.
 • Cochleaimplantat
 • Cystisk fibros
 • Organtransplantation
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, tex vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt (vid dialys eller inför njurtransplantation rekommenderas Apexxnar, se ovan)
 • Diabetes mellitus

För dig som är 65 år eller äldre, men inte ingår i ovanstående grupper, är Pneumovax subventionerat och kostar 250 kronor.

För grupp 3 är Pneumovax subventionerat och kostar 250 kronor.

Det finns två sorters pneumokockvaccin. De flesta riskgrupper rekommenderas Pneumovax. Detta kan dock ge ett otillräckligt immunsvar hos vissa riskgrupper, som istället rekommenderas Apexxnar.

Pneumovax är subventionerat för personer som är 65 år eller äldre och kostar 250 kronor. För personer som är 70 år och äldre och personer som ingår i särskilda riskgrupper (se ovan under fliken Kostnad) är vaccination mot pneumokocker kostnadsfri.

Dessa grupper kan erbjudas Pneumovax av sjuksköterska i samband med influensavaccination

 • Personer 65 år eller äldre
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, tex vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt
 • Diabetes mellitus

Efter individuell bedömning bör även svetsare, personer med alkohol-eller narkotikamissbruk och rökare erbjudas vaccination.

Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas Apexxnar efter läkarordination.

Standardvaccin, Vaxigrip Tetra

Vaccination av vuxna med Vaxigrip Tetra kan ske samtidigt med vaccination mot covid-19. Vaccinationerna bör i så fall ges en i vardera arm.

För vaccination av barn mellan 12-17 år rekommenderas minst 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19.

Vaccination med Vaxigrip Tetra kan ges samtidigt med vaccination mot pneumokocksjukdom. 

Högdosvaccin, Fluzone HD

Vaccination med Fluzone HD rekommenderas inte samtidigt med vaccination mot covid-19. Det bör gå minst 7 dagar mellan dessa vaccinationer.

Vaccination med Fluzone HD samtidigt med vaccination mot pneumokocker anses gå bra.

Barnvaccin, Fluenz Tetra

Vaccination av barn mellan 12-17 år med Fluens Tetra rekommenderas inte samtidigt med vaccination mot covid-19. Det bör gå minst 7 dagar mellan dessa vaccinationer.

Det är således endast standarddos influensavaccin som kan ges ihop med vaccin mot covid-19. Rekommendation angående 7 dagars intervall mellan vaccin mot covid-19 och alla övriga vaccin kvarstår.

Mitt Vaccin

Införandeprojekt av MittVaccin för registrering av vaccinationer pågår. Primärvården, vaccinationsmottagningarna kan registrera i systemet.

Det är inte möjligt för slutenvårdsklinikerna att registrera i MittVaccin ännu, bortsett från Med/Ger i LBG/KGA, samt Infektion och Geriatriska på USÖ som redan använder MittVaccin.

MittVaccin inloggning

För övriga hänvisas till de tidigare registreringsmöjligheter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 juni 2022