Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till riskgrupper för allvarlig pneumokocksjukdom, inklusive personer som är 65 år och äldre. Vaccination rekommenderas också till barn inom barnvaccinationsprogrammet.

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) kan orsaka allvarliga invasiva infektioner såsom sepsis och meningit. Pneumokocker är också en vanlig orsak till lunginflammation samt bihåle- och öroninflammation. 

Risken att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom är ökad för personer med vissa sjukdomar eller medicinska tillstånd och ökar också med stigande ålder.

SÄSONGEN 2024/2025 SKER GEMENSAM VACCINATIONSINSATS MOT INFLUENSA OCH COVID-19. VACCINATION FÖR RISKGRUPPER MOT PNEUMOKOCKSJUKDOM ERBJUDS VID SAMMA TILLFÄLLE.
Informationen på sidan riktar sig främst till vårdgivare. För allmänheten se 1177.se

Riskgrupperna delas upp i två grupper utifrån risken för allvarlig pneumokocksjukdom; mycket hög risk respektive ökad risk. Vilket vaccin eller vilken kombination av vaccin som ges skiljer sig åt beroende på riskgrupp och eventuell tidigare vaccination mot pneumokocker.

Grupp 1

Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med PCV20 (Apexxnar)

 • Aspleni eller hypospleni a)
 • Likvorläckage a)
 • Nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation b) ,  hematologisk cancer, sicklecellsanemi eller lungcancer. Nedsatt immunförsvar pga. sjukdom eller behandling med immunsupprimerande  läkemedel. Personer i dialys- och inför njurtransplantation.
 • Cochleaimplantat
 • Cystisk fibros
 • Organtransplantation
Rekommendationer till vuxna med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom
Tidigare vaccinationsstatus Vaccinationsschema
Inte vaccinerad med pneumokockvaccin

En dos PCV20 a) 

Tidigare vaccinerad med PCV13 och/eller PPV23  En dos PCV20 minst ett år efter den senaste dosen

 a) Personer med aspleni/hypospleni eller likvorläckage bör vaccineras med en dos PCV20 följt av en dos PPV23 minst två månader efter PCV20-dosen.

(Om likvorläckage på grund av nyligt trauma (ca. 2-3 veckor) kan det vara bättre att ge PPV23 följt av PCV20 efter 1 år enligt "Uppsala-modellen").

b) vaccineras efter ett speciellt vaccinationsschema

 

Rekommendationer till barn med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Tidigare vaccinationsstatus barn 2-17, se länk Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper - Folkhälsomyndigheten

Grupp 2

Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med PPV23 (Pneumovax)

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, t.ex. vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt (vid dialys eller inför njurtransplantation rekommenderas PPV20 (Apexxnar), se ovan)
 • Diabetes mellitus
 • Personer som haft invasiv pneumokockinfektion
 • Personer med alkohol-eller narkotikberoende
 • Personer som röker
 • Svetsare utsatta för toxisk rök

Flera av riskgrupperna är heterogena och det kan behövas en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas

Vaccination med PPV23 (Pneumovax) kan med fördel erbjudas och ges i samband med influensavaccination.

Vaccination mot pneumokocker ingår i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper.

Vaccinationsprogrammet omfattar personer födda 1947 och senare från det år de fyller 75 år samt vissa medicinska riskgrupper.

I Region Örebro län rekommenderas och erbjuds kostnadsfri vaccination till personer från 65 år och äldre även om personer saknar riskfaktorer, samt till medicinska riskgrupper som inte innefattas i det nationella vaccinationsprogrammet. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination kompletterar programmet och gäller som tidigare.

Från 1 december 2022 är det obligatoriskt för vårdgivaren att rapportera de vacciner som ges inom nationella vaccinationsprogrammet till nationella vaccinationsregistret (NVR).

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper mot pneumokocker omfattar:

 1. Medicinska riskgrupper
  Personer som är 2 år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion
  • kronisk leversjukdom
  • kronisk njursvikt
  • diabetes mellitus
  • bristande mjältfunktion eller saknar mjälte
  • cystisk fibros
  • likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
  • cochleaimplantat
  • nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • genomgången organtransplantation

 2. Personer det år de fyller 75 år
  Vaccination mot pneumokocker ska också erbjudas till alla det år de fyller 75 år. Om vaccinationen inte genomförs under det året, har personen rätt till en kostnadsfri vaccination vid ett senare tillfälle. Detta gäller bara personer som är födda 1947 och senare.

Föreskrifter reglerar programmet

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper mot pneumokocker regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF 2022:55). I dessa framgår det vilka riskgrupper som regionerna ska erbjuda vaccination, och vilka övriga villkor som gäller för vaccinationsprogrammet.

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Personer i grupper med ökad risk som tidigare vaccinerats med PPV23 (inkluderar även personer som är 65 år eller äldre), rekommenderas revaccination när det har gått mer än 5 år sedan föregående vaccination.

Det gäller även personer med aspleni, hypospleni eller likvorläckage.

De vaccin som är tillgängliga mot covid-19 i Sverige är inaktiverade vaccin och kan kombineras med andra vaccin.

 • Covid-19 vaccin kan ges samtidigt med ett eller flera andra inaktiverade och levande försvagade vacciner, inklusive vaccin mot influensa och vaccin mot pneumokocker. Detta gäller både för barn och vuxna.
 • Nuvaxovid rekommenderas att inte ges vid samma tillfälle som t.ex adjuvanterat influensa- eller pneumokockvaccin.
 • Det rekommenderas att covid-19-vaccin och vacciner som nyligen blivit godkända, eller om det finns begränsad erfarenhet av samvaccination med andra vacciner, ges vid olika tillfällen. För säsongen 2023/2024 gäller det exempelvis vacciner mot herpes zoster (förstärkt eller levande försvagat vaccin), RSV och mpox.

Alltid individuell bedömning vid kombination av vaccin

Samtidig administration av flera vaccin kan ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion. De individuella konsekvenserna av ev. ökade biverkningar för den vaccinerade behöver beaktas när två eller fler vaccin ges samtidigt. Det är särskilt viktigt vid vaccination av äldre medicinskt sköra personer och vid vaccination av gravida.

Det finns över 100 serotyper av pneumokocker baserat på olikheter i bakteriens kapsel. Inget vaccin skyddar mot alla typer.

Det finns två olika typer av pneumokockvaccin:

Polysackaridvaccin (PPV)

Innehåller antigen från pneumokockbakteriens kapsel. Kolhydrater kan inte inducera ett immunologiskt minne på samma sätt som proteiner. Revaccination ger ett liknande antikroppssvar som primärvaccination, men inte någon boostereffekt. Polysackaridvaccin ges inte till små barn (<2 år) eftersom deras immunförsvar inte kan utveckla antikroppar mot kolhydratvaccin.

Tillgängligt vaccin:
 • Pneumovax (PPV23). Innehåller antigen från 23 serotyper. Godkänt för barn från 2 års ålder och för vuxna.

Konjugatvaccin (PCV)

Innehåller antigen bundet till ett protein som gör att det immunologiska svaret blir bättre. Vaccinet inducerar ett immunologiskt minne och har även effekt på bärarskap av pneumokocker.

Tillgängliga vaccin:
 • Prevenar 13 (PCV13). Innehåller 13 serotyper. Det vaccin som tidigare använts i kombination med Pneumovax till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom.
 • Apexxnar (PCV20). Innehåller 20 serotyper. Rekommenderas till grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. Godkänt för vuxna från 18 år.
 • Vaxneuvance (PCV15) innehåller 15 serotyper. Ges inom barnvaccinationsprogrammet.

Invånarna bokar tid för vaccination via e-tjänst www.1177.se. Ingen inloggning eller e-legitimation krävs. 

Tidsbokning via telefon sker via Kontaktcentertelefon 019-602 80 00. Öppettiderna för telefonbokningen är måndag-fredag 7.30-16.15.

Bestämmelser om vilken utbildning en sjuksköterska ska ha genomgått för att vara behörig att ordinera läkemedel för vaccination finns i Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemede [SLF-FS 2018:43]

I övriga fall krävs läkarordination. 

Vaccin mot pneumokocksjukdom är kostnadsfritt för personer 65 år och äldre och för personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för allvarlig pneumokocksjukdom.

Mitt Vaccin

Dokumentation av pneumokock och influensavaccin sker i första hand i "MittVaccin" för de som har tillgång till systemet. För övriga sker i första hand efterregistrering, och annars hänvisas till ordinarie journalsystem.

Dokumentation av pneumokock och covid-19 vaccin ska ske i "MittVaccin", då vaccinering måste rapporteras till nationella vaccinationsregistret (NVR). Vårdgivaren ansvarar för att detta sker. Regionens övriga journalsystem kan inte överföra denna rapportering. 

Login - MittVaccin

FAQ – Frågor och svar om NVR — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Samlingsida med information om NVR — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Login - NVR — (folkhalsomyndigheten.se)

Underlag för journal

Alla som vaccinerar ska ha tillgång till anafylaxiberedskap och kunna hantera anafylaktisk reaktion. Vid vaccination i hemmet bör observationstiden vara minst 15 min.


Personer med svår allergi

Personer med svår allergi ska inte vaccineras utan att bedömning gjorts av erfaren specialist (lungmedicinska kliniken vid astma, öronkliniken för övriga).

Reagerat efter annan föda

Även personer som reagerat med anafylaxi efter intag av annan föda eller mediciner vaccineras efter särskild bedömning hos specialist.

Infektionskliniken USÖ, information och riktlinje

Influensa- och pneumokockvaccination kan ges både subcutant och intramuskulärt. Vid intramuskulär injektion är immunstimuleringen bättre och risken för lokala biverkningar mindre varför intramuskulär injektion bör eftersträvas. Det finns en marginell risk för en liten ofarlig blödning i muskeln vid intramuskulär injektion hos patient med antikoagulantia. Samtidigt finns det en lång erfarenhet av att det går bra att vaccinera intramuskulärt vid behandling med antikoagulantia enligt rutin nedan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 juli 2024