Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus, RSV) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än 1 år. Nedre luftvägsinfektion drabbar även äldre och personer med bakomliggande sjukdomar som leder till nedsatt hjärt- och lungfunktion, lever- eller njursvikt, diabetes eller nedsatt immunförsvar.

Under 2023 har två nya vaccin mot RS-virus godkänts för personer från 60 år. Vaccination rekommenderas för personer från 75 år och personer från 60 år med vissa bakomliggande sjukdomar. 

Ett regionalt beslut om införande är ännu inte taget. Det arbetet innebär en mer långsiktig process som även innefattar upphandling.

RS-virusvaccin rekommenderas säsongen 2023/2024 till personer som är 75 år och äldre (som fyller år innevarande år). Detta baseras på en högre risk för allvarlig nedre luftvägsinfektion orsakad av RS-virus i åldersgruppen.

Vaccin rekommenderas även till personer från 60 år med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:

  • kronisk hjärt-kärlsjukdom, inklusive stroke (exklusive personer med hypertoni)
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (extrem fetma BMI>40, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus typ 1 och 2
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • sköra personer som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, SÄBO eller liknande.

Dessa riskgrupper är mer eller mindre heterogena. Ansvariga läkare kan därför behöva göra en individuell bedömning av om en person är i riskgrupp för allvarlig RS-virusinfektion eller inte. Ansvariga läkare kan också bedöma att vissa personer utanför riskgrupperna är i risk.

Vem ska inte vaccineras?

De som fick en allvarlig (livshotande) reaktion efter en föregående dos ska inte vaccineras. De som har en svår allergi mot en vaccinkomponent ska inte heller vaccineras.

Vid akut sjukdom med hög feber bör vaccinationen skjutas upp.

Under sommaren 2023 har två nya vaccin mot RS-virus godkänts för personer från 60 år. Båda vaccinen har en god skyddseffekt och en god säkerhetsprofil. Vaccinen förväntas marknadsföras i Sverige inför vintersäsongen 2023/2024.

Vaccinen består av ett antigen som finns på virusets yta. Det ena vaccinet innehåller också adjuvans, vilket är ämnen som förstärker det immunologiska svaret.

Båda vaccinen ges som en dos på 0,5 ml intramuskulärt. Om och i så fall när en påfyllnadsdos kan behövas är ännu inte känt.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan det bli rött, ömt och svullet vid injektionsstället. Vissa kan få lätt feber, diarré eller kräkning.

Andra reaktioner är sällsynta i de studier som är underlag för vaccinernas godkännande.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 september 2023