Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Influensavaccin

Vaccination är den effektivaste åtgärden att förhindra svår influensasjukdom, sjukhusvård, komplikationer och död samt minska risken för smittspridning. Riskgrupper som kan drabbas av svår influensa är främst äldre, gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar.

Influensavaccinering 2020-2021

Tisdagen den 3 november startar årets influensa-vaccination för riskgrupper och vårdpersonal. I steg två tisdagen den 1:a december erbjuds allmänheten vaccination.

Influensavaccinet ges till personer efter bokade tider på respektive vårdcentral/mottagning.

När kan jag vaccinera mig?

Med anledning av covid-19-pandemin kommer genomförandet av influensavaccinationer att anpassas för att minimera risken för smittspridning.

För att säkra vaccintillgång till bland annat riskgrupper kommer vaccination att ske i prioriteringsordning som följer:

Med start 3 november erbjuds vaccination till riskgrupper, hushållskontakter runt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och personal inom vård och omsorg.

Från och med 1 december erbjuds vaccination till de som inte ingår i ovanstående grupper.

Kostnad för vaccination?

För personer som tillhör en specificerad riskgrupp är influensavaccination gratis. Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar betalar 180 kronor.

För personal inom vård och omsorg tillfaller kostanden arbetsgivaren (AFS 2018:4).

Övriga som vill vaccinera sig betalar 180 kronor. 

Årlig vaccination mot influensa rekommenderas till följande grupper:

1. Riskgrupper

 • Personer 65 år och äldre

 • Gravida efter graviditetsvecka 16

 • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar/tillstånd:

  • Kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, BMI >40, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Influensavaccination av barn

Influensavaccination av gravida

2. Hushållskontakter runt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling svarar oftast sämre på vaccination. Hushållskontakter bör därför erbjudas influensavaccination för att minska risken för smitta.

3. Personal inom vård och omsorg

För att minska risken för smittspridning till personer som tillhör riskgrupper och därmed riskerar bli allvarligt sjuka av influensa, bör personal inom vård och omsorg som arbetar nära dessa patienter erbjudas vaccination.

Vaxigrip Tetra® - upphandlat vaccin i Region Örebro län säsongen 2020-2021

Vaxigrip Tetra är ett inaktiverat, fyrvalent vaccin som innehåller två  influensa A- och två influensa B-stammar:

 • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09
 • A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)
 • B/Washington/02/2019
 • B/Phuket/3073/2013

Vaxigrip Tetra är godkänt för vuxna och barn från 6 månaders ålder Länk vaccination barn. Vaccinet innehåller inte adjuvans och är fritt från kvicksilver.

Fluenz tetra® -vaccin till vissa riskbarn

Fluenz Tetra är ett levande, försvagat vaccin som ges som nässpray och är godkänt för barn 2-17 år. Vissa riskbarn kommer vaccineras med Fluenz Tetra och det görs då på barnmottagningarna i länet. Precis som för Vaxigrip Tetra innehåller Fluenz Tetra två influensa A- och två influensa B-stammar. Länk vaccination barn.

Fluzone HD

Högdosvaccin, licenspreparat. Ej upphandlat i vår region.

Skyddseffekt

Vaccination är det bästa skyddet mot svår influensasjukdom. Det tar ca två veckor innan bra skyddseffekt uppnås. Även den som vaccinerats kan få influensa, men då blir oftast symtomen mildare och risken för komplikationer lägre.

Skyddet mot influensa beror bland annat på hur väl vaccinet överensstämmer med den stam som ger infektionen, hur lång tid som gått mellan vaccination och insjuknande, samt ålder och immunsvar hos den vaccinerade.

Hos friska vuxna med bra immunsvar är skyddseffekten runt 60-70 procent, medan äldre svara något sämre på vaccination.

Biverkningar

Den vanligaste reaktionen är lokala besvär med ömhet i armen 1-2 dagar efter vaccination. Ibland förekommer sjukdomskänsla, ont i kroppen och kortvarig feber.

Beställning för sjukhuset, lasaretten och psykiatrin

USÖ, Karlskoga och Lindesbergs lasarett samt Psykiatrin beställer sitt vaccin via Sjukhusapoteket Apoex vanliga beställningsrutiner.

Logga in på Apoex

Vårdcentraler och övriga enheter

Vårdcentralerna och övriga enheter beställer sitt vaccin via Oriola.

Vid beställningar via Oriola ska deras kundnummer användas. Har man inget kundnummer hos Oriola så får man kontakta MSD vaccinservice så hjälper de till med detta.

Alternativt kan mindre mängd vaccin beställas via Sjukhusapoteket Apoex vanliga beställningsrutiner. Vaccin finns nu på lager att beställa.

Beställning som görs före kl. 14.00 levereras efterföljande dag.

Vaxigrip Tetra

Vaxigrip Tetra levereras i förfylld spruta med kanyl i både 1 och 10-dosförpackning. Vid beställning från Oriola levereras vaccinet tisdag till fredag 8.00 – 17.00.

Priset för Vaxigrip Tetra® är 49,50/dos.

Fluenz Tetra

Fluenz Tetra kommer vara i förpackning: 0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk i 10-pack. Varunummer: 551586. Beställning görs från sjukhusapotek  eller Tamro 0771 – 15 00 30.

Bestämmelser om vilken utbildning en sjuksköterska ska ha genomgått för att vara behörig att ordinera läkemedel för vaccination finns i Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel; (HSLF-FS 2018:43).

I regel ska en sjuksköterska ha genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar för att vara behörig att ordinera influensavaccin till riskgrupper. I övriga fall krävs läkarordination.

 

Alla som vaccinerar ska ha tillgång till anafylaxiberedskap och kunna hantera en anafylaktisk reaktion. Vid vaccination i hemmet bör observationstiden vara minst 10 min.

Personer med svår äggallergi

Personer med svår äggallergi, dvs de som pga allergi inte kan äta ägginnehållande produkter, ska inte influensavaccineras utan att bedömning gjorts av erfaren specialist (lungmedicinska kliniken vid astma, öronkliniken för övriga).

Vaxigrip Tetra och Fluenz Tetra innehåller influensavirus som odlats fram i hönsägg, och det färdiga vaccinet kan innehålla små mängder äggprotein trots att vaccinet renats. ”Äggresterna” är dock så små att personer som kan äta ägg i form av sockerkaka, äggröra, pannkaka kan vaccineras som vanligt.

Reagerat efter annan föda

Även personer som reagerat med anafylaxi efter intag av annan föda eller mediciner ska vaccineras efter särskild bedömning hos specialist.

Kontraindikationer för Fluenz Tetra är utöver svår äggallergi även kraftig immunsuppression och svåra obstruktiva besvär.

Illustration över område för injektion influensavaccin

Se till att muskeln är avslappnad:

 • Ges i 90 graders vinkel mot huden
 • Stick rakt in
 • Aspirera
 • Injicera
 • Dra rakt ut

Influensavaccination kan ges både subcutant och intramuskulärt.

Subcutan injektion kan ges utan risk för större blödning. Vid intramuskulär injektion finns viss risk för muskelblödning. Fördelen med intramuskulär injektion är dock bättre immunstimulering och bör eftersträvas.

Vid behandling med antikoagulantia

Vid behandling med antikoagulantia kan vaccinet oftast ges intramuskulärt förutsatt stabila värden och situation avseende blödningsanamnes. Vid vaccination under behandling med waran/warfarin gäller att vaccination kan ske vid PK INR<2,8, förutsatt PK-prov taget inom sju dagar och ej kombination med andra blodförtunnande.  

Ordination av läkare

Vid tveksamhet ska vaccination ordineras av läkare, som har att bedöma blödningsrisk och ta ställning till om och i så fall hur vaccination ska ske. Det är samtidigt viktigt att denna patientgrupp inte går miste om vaccination på grund av rädsla för blödningskomplikationer. I dessa fall är det därför bättre att ge influensavaccination som s.c. injektion.

I samtliga situationer ska man efter injektion trycka lätt mot muskeln och patienten ska stanna kvar 10 minuter för observation.

Årlig vaccination är den viktigaste åtgärden för att förhindra svår influensasjukdom och spridning. Antiviral behandling är ett komplement, men ersätter inte vaccination.

Behandling vid misstänkt eller konstaterad influensa rekommenderas till:

 • Person som tillhör en riskgrupp
 • Person med svår influensasjukdom (t.ex. med påverkad andning eller cirkulation) som behöver sjukhusvård

Profylax efter nära kontakt med influensasjuk person rekommenderas till:

 • Person som tillhör riskgrupp och inte vaccinerats
 • Person med kraftigt nedsatt immunförsvar och dåligt immunsvar på vaccin. Till exempel vid exposition på vårdavdelning eller särskilt
  boende.

Tidig behandling ger bäst effekt

Antiviral behandling ska sättas in så tidigt som möjligt och har störst effekt om den påbörjas inom 48 timmar efter insjuknande. Hos personer med svår influensasjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar kan behandling ha effekt även om den påbörjas senare.

Vilka preparat finns?

Oseltamivir (Tamiflu®) och Zanamivir (Relenza®) finns godkänt för behandling och profylax mot influensa A och B. Båda tillhör gruppen neuraminidashämmare och verkar genom att fästa vid  virus yta och därmed hämma virusreplikation och spridning av infektion i kroppen.

 • Oseltamivir (Tamiflu) ges som kapslar eller oral suspension. Godkänt för vuxna och barn från 1 års ålder.
 • Zanamivir (Relenza) ges som inhalation eller infusionsvätska. Godkänt för vuxna och barn från 5 års ålder.

Intravenösa beredningar finns som licenspreparat.

Säsongens influensaepidemi har ännu inte startat då det är fortsatt mycket låg aktivitet i Sverige. Vid den här tiden på året brukar fall av influensa finnas spritt i samhället och nå en topp i slutet av februari. I år ser det annorlunda ut, då åtgärderna kring covid-19 verkar ha haft effekt på spridningen. I Örebro län har vi ännu inte haft något fall av laboratorieverifierad influensa.

 

Influensa 2020 - 2021

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021