Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vaccination är den effektivaste åtgärden att förhindra svår influensasjukdom, sjukhusvård, komplikationer och död samt minska risken för smittspridning. Riskgrupper som kan drabbas av svår influensa är främst äldre, gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar.

Informationen på sidan riktar sig främst till vårdgivare. För allmänheten se 1177.se

 

Årlig vaccination mot influensa rekommenderas till följande grupper:

1. Riskgrupper

 • Personer 65 år och äldre

 • Gravida efter graviditetsvecka 12

 • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar/tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom inklusive stroke
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, BMI >40, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Downs syndrom
  • generellt nedsatt fysisk hälsa pga demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom
  • generellt nedsatt fysisk hälsa pga av skadligt alkohol eller drogbruk

Influensavaccination av barn, Folkhälsomyndigheten

Influensavaccination av gravida, Folkhälsomyndigheten

2. Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling svarar oftast sämre på vaccination. Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas därför influensavaccination för att minska risken för smitta.

3. Personal inom vård och omsorg

För att minska risken för smittspridning till personer som tillhör riskgrupper och därmed riskerar bli allvarligt sjuka av influensa, rekommenderas personal inom vård och omsorg som arbetar nära dessa patienter och omsorgstagare att vaccinera mot influensa.

Vaxigrip Tetra® – upphandlat vaccin i Region Örebro län säsongen 2023-2024

Vaxigrip Tetra är ett inaktiverat, fyrvalent vaccin som innehåller två influensa A- och två influensa B-stammar:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-likt virus
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2)-likt virus
 • B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria-linjen)-likt virus
 • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata-linjen)-likt virus

Vaxigrip Tetra är godkänt för vuxna och barn från 6 månaders ålder Länk vaccination barn. Vaccinet innehåller inte adjuvans och är fritt från kvicksilver.

FluAd (Fluad Tetra) – upphandlat förstärkt vaccin i Region Örebro län säsongen 2023-2024

FluAd är ett äggodlat subunitvaccin som innehåller adjuvans. Vaccinet är godkänt för personer 65 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar förstärkt vaccin till personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO). FluAd Tetra kommer att ges till personer 65 år och äldre som bor på SÄBO samt till personer 65 år och äldre med hemsjukvård, utifrån att även denna grupp bedöms ha extra stor skörhet.

Folkhälsomyndighetens information om förstärkta vaccin och andra vacciner mot influensa: Nya vacciner mot säsongsinfluensa

Fluenz tetra® – vaccin till vissa riskbarn

Fluenz Tetra är ett levande, försvagat vaccin som ges som nässpray och är godkänt för barn 2-17 år. Vissa riskbarn kommer vaccineras med Fluenz Tetra och det görs då på barnmottagningarna i länet. Precis som för Vaxigrip Tetra innehåller Fluenz Tetra två influensa A- och två influensa B-stammar.

Skyddseffekt

Vaccination är det bästa skyddet mot svår influensasjukdom. Det tar ca två veckor innan bra skyddseffekt uppnås. Även den som vaccinerats kan få influensa, men då blir oftast symtomen mildare och risken för komplikationer lägre.

Skyddet mot influensa beror bland annat på hur väl vaccinet överensstämmer med den stam som ger infektionen, hur lång tid som gått mellan vaccination och insjuknande, samt ålder och immunsvar hos den vaccinerade.

Hos friska vuxna med bra immunsvar är skyddseffekten runt 60-70 procent, medan äldre svarar något sämre på vaccination.

Biverkningar

Den vanligaste reaktionen är lokala besvär med ömhet i armen 1-2 dagar efter vaccination. Ibland förekommer sjukdomskänsla, ont i kroppen och kortvarig feber.

De vaccin som är tillgängliga mot covid-19 i Sverige är inaktiverade vaccin och kan kombineras med andra vaccin.

 • Covid-19 vaccin kan ges samtidigt med ett eller flera andra inaktiverade och levande försvagade vacciner, inklusive vaccin mot influensa och vaccin mot pneumokocker. Detta gäller både för barn och vuxna.
 • Nuvaxovid rekommenderas att inte ges vid samma tillfälle som t.ex adjuvanterat influensa- eller pneumokockvaccin.
 • Det rekommenderas att covid-19-vaccin och vacciner som nyligen blivit godkända, eller om det finns begränsad erfarenhet av samvaccination med andra vacciner, ges vid olika tillfällen. För säsongen 2023/2024 gäller det exempelvis vacciner mot herpes zoster (förstärkt eller levande försvagat vaccin), RSV och mpox.

Alltid individuell bedömning vid kombination av vaccin

Samtidig administration av flera vaccin kan ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion. De individuella konsekvenserna av ev. ökade biverkningar för den vaccinerade behöver beaktas när två eller fler vaccin ges samtidigt. Det är särskilt viktigt vid vaccination av äldre medicinskt sköra personer och vid vaccination av gravida.

Invånarna bokar tid för vaccination via e-tjänst www.1177.se. Ingen inloggning eller e-legitimation krävs. 

Tidsbokning via telefon sker via Kontaktcentertelefon 019-602 80 00. Öppettiderna för telefonbokningen är måndag-fredag 7.30-16.15.

Bestämmelser om vilken utbildning en sjuksköterska ska ha genomgått för att vara behörig att ordinera läkemedel för vaccination finns i Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel; (HSLF-FS 2018:43).

I regel ska en sjuksköterska ha genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar för att vara behörig att ordinera influensavaccin till riskgrupper (alternativt annan motsvarande vaccinationsutbildning som ger ordinationsrätt efter godkännande av verksamhetschef). I övriga fall krävs läkarordination.

OBS! Vid beställning av vaccin inför ny säsong av influensa kontrollera att inget från föregående säsong finns kvar (kasseras)

Beställning för sjukhuset, lasaretten och psykiatrin

USÖ, Karlskoga och Lindesbergs lasarett samt Psykiatrin beställer sitt vaccin via Sjukhusapoteket Apoex vanliga beställningsrutiner.

Logga in på Apoex

Vårdcentraler och övriga enheter

Vårdcentralerna och övriga enheter beställer sitt vaccin via Oriola.

Vid beställningar via Oriola ska deras kundnummer användas.

Login till Webshop - Oriola

Formulär för att anmäla ny kund - Oriola

Kundtjänst - Oriola

Alternativt kan mindre mängd vaccin beställas via Sjukhusapoteket Apoex vanliga beställningsrutiner.

Beställning som görs före kl. 14.00 levereras normalt sett efterföljande dag. Men under vaccinationsperioden råder hög belastning och det kan ibland dröja flera dagar. Beställ i god tid.

Vaxigrip Tetra

Vaxigrip Tetra levereras i förfylld spruta utan kanyl i 10-dosförpackning. Varunummer: 527182. Vid beställning från Oriola levereras vaccinet tisdag till fredag 8.00 – 17.00.

FluAd (Fluad Tetra)

FluAd levereras i förfylld spruta utan kanyl i 10-dosförpackning. Varunummer: 518768. Vid beställning från Oriola levereras vaccinet tisdag till fredag 8.00 – 17.00.

Fluenz Tetra

Fluenz Tetra levereras i 0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk i 10-dosförpackning. Varunummer: 551586. Beställning görs från sjukhusapotek eller Tamro 0771 – 15 00 30.

Vaccination mot influensa är gratis för personer som är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp eller är hushållskontakt till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. 

För personal inom vård-/omsorg tillfaller kostanden arbetsgivaren (AFS 2018:4).

Övriga som vill vaccinera sig betalar 180 kronor. 

MittVaccin

Dokumentation av influensavaccin sker i första hand i "MittVaccin" för de som har tillgång till systemet. För övriga sker i första hand efterregistrering, och annars hänvisas till ordinarie journalsystem.

Dokumentation av covid-19 vaccin ska ske i "MittVaccin", då vaccinering måste rapporteras till nationella vaccinationsregistret (NVR). Vårdgivaren ansvarar för att detta sker. Regionens övriga journalsystem kan inte överföra denna rapportering. 

MittVaccin inloggning

Risken för allergisk reaktion vid vaccination är mycket låg och nästan alla med kända allergi kan vaccineras på normalt sätt. De fall av svår allergisk reaktion (anafylaxi) som inträffar sker dock främst hos individer som tidigare inte rapporterat svår allergi. Därför ska alla som vaccinerar ha tillgång till anafylaxiberedskap och ha god kännedom om hur man behandlar en svår allergisk reaktion. Den som har blivit vaccinerad bör helst kvarstanna för observation 15 min efter att injektionen givits.

Vid tidigare svår allergisk reaktion i samband med vaccination bör ny dos av samma vaccin inte ges. En noggrann avvägning mellan risk mot nytt krävs innan vaccination med annat vaccin. Diskutera gärna med allergolog eller infektionsläkare.

Allergi mot formaldehyd är en fördröjd överkänslighetsreaktion och ökar inte risken för anafylaxi.  Mängden formaldehyd i vaccinen är mindre än vad vi vanligen exponeras för via mat, luft, tobaksrök, kosmetika etc.  I vissa vaccin kan det även ingå rester av antibiotika från tillverkningsprocessen. Det rör sig om antibiotika (till exempel neomycin) som vanligtvis inte används i klinisk vardag. Individer som uppger allergi mot formaldehyd och antibiotika brukar gå att vaccinera utan särskilda åtgärder.

Influensavaccin och äggallergi

Vaxigrip Tetra, Fluad Tetra och Fluenz Tetra innehåller influensavirus som odlats fram i befruktade hönsägg, men i den färdiga produkten är mängden äggprotein (ovalbumin) försvinnande liten (< 1μg/dos för parenteralt vaccin och < 0,24 µg per dos för intranasalt vaccin). Numera bedöms risken för allvarlig allergisk reaktion efter influensavaccination vid känd äggallergi som mycket låg och dessa personer ska erbjudas vaccination på samma indikation som alla andra. Flertalet kan vaccineras utan särskilda åtgärder, men individer som reagerat med anafylaxi efter intag av hönsägg bör tillsvidare inte vaccineras i hemmet utan på vårdcentral eller motsvarande vårdinrättning med tillgång till adekvat behandling vid allergisk reaktion. De bör också kvarstanna för observation i minst en timme.

Infektionskliniken USÖ, information och riktlinje

Influensa- och pneumokockvaccination kan ges både subcutant och intramuskulärt. Vid intramuskulär injektion är immunstimuleringen bättre och risken för lokala biverkningar mindre varför intramuskulär injektion bör eftersträvas. Det finns en marginell risk för en liten ofarlig blödning i muskeln vid intramuskulär injektion hos patient med antikoagulantia. Samtidigt finns det en lång erfarenhet av att det går bra att vaccinera intramuskulärt vid behandling med antikoagulantia enligt rutin nedan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2024