Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vaccination är den effektivaste åtgärden att förhindra svår influensasjukdom, sjukhusvård, komplikationer och död samt minska risken för smittspridning. Riskgrupper som kan drabbas av svår influensa är främst äldre, gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar.

Influensavaccinering 2022-2023

Tisdagen den 8 november startade årets influensavaccinering. Influensavaccinet ges på länets vårdcentraler, privata vaccinationsmottagningar och på vissa av covid-vaccinationsmottagningar.

Tisdagen den 29 november startade vaccination för övriga.

Bokning sker via telefon 019 602 80 00 alt. e-tjänst www.1177.se. Capio Läkargruppen 019 15 95 00 alt www.capiolakargruppen.se. Pålsboda vårdcentral 0582 401 91.

För att säkra vaccintillgång till bland annat riskgrupper kommer vaccination att ske i prioriteringsordning som följer:

 1. Med start 8 november prioriteras personer över 65 år, gravida och medicinska riskgrupper, samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 2. Från och med den 8 november vaccineras även vård-/omsorgspersonal. 
 3. Från och med den 29 november erbjuds vaccination till de som inte ingår i ovanstående grupper.

Kostnad för vaccination?

För personer som tillhör en specificerad riskgrupp är influensavaccination gratis. Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar betalar 180 kronor.

För personal inom vård-/omsorg tillfaller kostanden arbetsgivaren (AFS 2018:4).

Övriga som vill vaccinera sig betalar 180 kronor. 

Årlig vaccination mot influensa rekommenderas till följande grupper:

1. Riskgrupper

 • Personer 65 år och äldre

 • Gravida efter graviditetsvecka 12

 • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar/tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, BMI >40, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Influensavaccination av barn, Folkhälsomyndigheten

Influensavaccination av gravida, Folkhälsomyndigheten

2. Hushållskontakter runt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling svarar oftast sämre på vaccination. Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas därför influensavaccination för att minska risken för smitta.

3. Personal inom vård och omsorg

För att minska risken för smittspridning till personer som tillhör riskgrupper och därmed riskerar bli allvarligt sjuka av influensa, bör personal inom vård och omsorg som arbetar nära dessa patienter vaccineras mot influensa.

Smittspridningen av både influensa A och B pågår i hela landet, särskilt bland barn. Efter att ett fåtal barn i Örebro län drabbats av allvarliga komplikationer kopplat till influensa B erbjuds nu barn 6-17 år kostnadsfri vaccination.

Erbjudandet gäller för barn bosatta i Örebro län under de närmsta veckorna när influensasäsongen fortfarande pågår. 

Läs mer

Vaxigrip Tetra® – upphandlat vaccin i Region Örebro län säsongen 2022-2023

Vaxigrip Tetra är ett inaktiverat, fyrvalent vaccin som innehåller två influensa A- och två influensa B-stammar:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-likt virus
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2)-likt virus
 • B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria-linjen)-likt virus
 • B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata-linjen)-likt virus

Vaxigrip Tetra är godkänt för vuxna och barn från 6 månaders ålder Länk vaccination barn. Vaccinet innehåller inte adjuvans och är fritt från kvicksilver.

FluAd (Fluad Tetra) – upphandlat förstärkt vaccin i Region Örebro län säsongen 2022-2023

FluAd är ett äggodlat subunitvaccin som innehåller adjuvans. Vaccinet är godkänt för personer 65 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar förstärkt vaccin till personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO). FluAd Tetra kommer att ges till personer 65 år och äldre som bor på SÄBO samt till personer 65 år och äldre med hemsjukvård, utifrån att även denna grupp bedöms ha extra stor skörhet.

Folkhälsomyndighetens information om förstärkta vaccin och andra vacciner mot influensa: Nya vacciner mot säsongsinfluensa

Fluenz tetra® – vaccin till vissa riskbarn

Fluenz Tetra är ett levande, försvagat vaccin som ges som nässpray och är godkänt för barn 2-17 år. Vissa riskbarn kommer vaccineras med Fluenz Tetra och det görs då på barnmottagningarna i länet. Precis som för Vaxigrip Tetra innehåller Fluenz Tetra två influensa A- och två influensa B-stammar.

Skyddseffekt

Vaccination är det bästa skyddet mot svår influensasjukdom. Det tar ca två veckor innan bra skyddseffekt uppnås. Även den som vaccinerats kan få influensa, men då blir oftast symtomen mildare och risken för komplikationer lägre.

Skyddet mot influensa beror bland annat på hur väl vaccinet överensstämmer med den stam som ger infektionen, hur lång tid som gått mellan vaccination och insjuknande, samt ålder och immunsvar hos den vaccinerade.

Hos friska vuxna med bra immunsvar är skyddseffekten runt 60-70 procent, medan äldre svara något sämre på vaccination.

Biverkningar

Den vanligaste reaktionen är lokala besvär med ömhet i armen 1-2 dagar efter vaccination. Ibland förekommer sjukdomskänsla, ont i kroppen och kortvarig feber.

OBS! Vid beställning av vaccin inför ny säsong av influensa kontrollera att inget från föregående säsong finns kvar (kasseras)

Beställning för sjukhuset, lasaretten och psykiatrin

USÖ, Karlskoga och Lindesbergs lasarett samt Psykiatrin beställer sitt vaccin via Sjukhusapoteket Apoex vanliga beställningsrutiner.

Logga in på Apoex

Vårdcentraler och övriga enheter

Vårdcentralerna och övriga enheter beställer sitt vaccin via Oriola.

Vid beställningar via Oriola ska deras kundnummer användas.

Login till Webshop - Oriola

Formulär för att anmäla ny kund - Oriola

Kundtjänst - Oriola

Alternativt kan mindre mängd vaccin beställas via Sjukhusapoteket Apoex vanliga beställningsrutiner.

Beställning som görs före kl. 14.00 levereras efterföljande dag.

Vaxigrip Tetra

Vaxigrip Tetra levereras i förfylld spruta utan kanyl i 10-dosförpackning. Varunummer: 527182. Vid beställning från Oriola levereras vaccinet tisdag till fredag 8.00 – 17.00.

FluAd (Fluad Tetra)

FluAd levereras i förfylld spruta utan kanyl i 10-dosförpackning. Varunummer: 518768. Vid beställning från Oriola levereras vaccinet tisdag till fredag 8.00 – 17.00.

Fluenz Tetra

Fluenz Tetra levereras i 0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk i 10-dosförpackning. Varunummer: 551586. Beställning görs från sjukhusapotek eller Tamro 0771 – 15 00 30.

Bestämmelser om vilken utbildning en sjuksköterska ska ha genomgått för att vara behörig att ordinera läkemedel för vaccination finns i Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel; (HSLF-FS 2018:43).

I regel ska en sjuksköterska ha genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar för att vara behörig att ordinera influensavaccin till riskgrupper. I övriga fall krävs läkarordination.

Alla som vaccinerar ska ha tillgång till anafylaxiberedskap och kunna hantera en anafylaktisk reaktion. Vid vaccination i hemmet bör observationstiden vara minst 10 min.

Personer med svår äggallergi

Personer med svår äggallergi, dvs de som pga allergi inte kan äta ägginnehållande produkter, ska inte influensavaccineras utan att bedömning gjorts av erfaren specialist (lungmedicinska kliniken vid astma, öronkliniken för övriga).

Vaxigrip Tetra, Fluad Tetra och Fluenz Tetra innehåller influensavirus som odlats fram i hönsägg, och det färdiga vaccinet kan innehålla små mängder äggprotein trots att vaccinet renats. ”Äggresterna” är dock så små att personer som kan äta ägg i form av sockerkaka, äggröra, pannkaka kan vaccineras som vanligt.

Reagerat efter annan föda

Även personer som reagerat med anafylaxi efter intag av annan föda eller mediciner vaccineras efter särskild bedömning hos specialist.

Kontraindikationer för Fluenz Tetra är utöver svår äggallergi även kraftig immunsuppression och svåra obstruktiva besvär.

Illustration över område för injektion influensavaccin

 

 

Se till att muskeln är avslappnad:

 • Ges i 90 graders vinkel mot huden
 • Stick rakt in
 • Injicera
 • Dra rakt ut

Infektionskliniken USÖ, information och riktlinje

Influensa- och pneumokockvaccination kan ges både subcutant och intramuskulärt. Vid intramuskulär injektion är immunstimuleringen bättre och risken för lokala biverkningar mindre varför intramuskulär injektion bör eftersträvas. Det finns en marginell risk för en liten ofarlig blödning i muskeln vid intramuskulär injektion hos patient med antikoagulantia. Samtidigt finns det en lång erfarenhet av att det går bra att vaccinera intramuskulärt vid behandling med antikoagulantia enligt nedan rutin,

Standardvaccin, Vaxigrip Tetra

Vaccination av vuxna med Vaxigrip Tetra kan ske samtidigt med vaccination mot covid-19. Vaccinationerna bör i så fall ges i vardera arm.

För vaccination av barn rekommenderas minst 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot influensa och covid-19.

Vaxigrip Tetra kan ges samtidigt med andra inaktiverade och levande försvagade vacciner, vilket innebär att vaccination mot pneumokocker kan ske samtidigt. Vaccinationerna bör i så fall ges i vardera arm.

Samadministration av Vaxigrip Tetra, vaccin mot covid-19 och vaccin mot pneumokocker, dvs alla tre vaccin, rekommenderas ej. I dessa fall ges Vaxigrip Tetra och ytterligare ett vaccin vid det första tillfället, varpå det tredje vaccinet ges efter minst 7 dagar.

Adjuvanterat influensavaccin, FluAd

FluAd kan ges samtidigt med mRNA-vacciner mot covid-19. Vaccination med FluAd samt det proteinbaserade covid-19 vaccinet Nuvaxovid separeras med minst 7 dagar.

FluAd kan ges samtidigt med vaccin mot pneumokocker.

Samadministration av FluAd, mRNA-vaccin mot covid-19 och vaccin mot pneumokocker, dvs alla tre vaccin, rekommenderas ej.

Det finns begränsad erfarenhet av att administrera  FluAd samtidigt som vaccination mot herpes zoster. Dessa kan med fördel separeras med några dagar.

Barnvaccin, Fluenz Tetra

Vaccination av barn med Fluens Tetra rekommenderas inte samtidigt med vaccination mot covid-19. Det bör gå minst 7 dagar mellan dessa vaccinationer.

Årlig vaccination är den viktigaste åtgärden för att förhindra svår influensasjukdom och spridning. Antiviral behandling är ett viktigt komplement, men ersätter inte vaccination.

Antiviral behandling vid misstänkt eller konstaterad influensa

Rekommenderas till:

 • Personer som tillhör en medicinsk riskgrupp
 • Personer med svår influensasjukdom (t.ex. med påverkad andning eller cirkulation) som behöver sjukhusvård

Bör övervägas till:

 • Personer som insjuknar med symtom förenliga med influensa under pågående slutenvård eller omsorg

Kan övervägas till:

 • Personer som insjuknar med symtom och är i nära kontakt (exempelvis hushållskontakter) med personer som tillhör en medicinsk riskgrupp

Antiviral behandling påbörjas så tidigt som möjligt under sjukdomsförloppet, oberoende av vaccinationsstatus.

Profylax efter nära kontakt med influensasjuk person:

Rekommenderas till:

 • Person som tillhör medicinsk riskgrupp. Innefattar exempelvis patienter/omsorgstagare som delat rum eller på annat sätt varit i nära kontakt med influensasjuk person.

Bör övervägas till:

 • Samtliga personer som vårdas på enheter i slutenvård eller omsorg med pågående smittspridning av influensa.

Kan övervägas till:

 • Personer som har nära kontakt (exempelvis hushållskontakter) med personer som tillhör medicinsk riskgrupp

Profylaktisk antiviral behandling efter exponering för influensasmitta påbörjas så tidigt som möjligt, oberoende av vaccinationsstatus.

Tidig behandling ger bäst effekt

Antiviral behandling ska sättas in så tidigt som möjligt och har störst effekt om den påbörjas inom 48 timmar efter insjuknande. Hos personer med svår influensasjukdom eller kraftigt nedsatt immunförsvar kan behandling ha effekt även om den påbörjas senare.

Vilka preparat finns?

Tre substanser med likvärdig effekt är godkända för behandling av influensa A och B: Oseltamivir (Tamiflu®) och Zanamivir (Relenza®)  samt sedan 2021 Baloxavir (Xofluza). Baloxavir hämmar cap-beroende endonukleas vilket blockerar förökning av influensavirus. Preparatet har lång halveringstid och kan därmed ges som engångsdos.

 • Oseltamivir (Tamiflu) ges som kapslar eller oral suspension. Godkänt för vuxna och barn från 1 års ålder.
 • Zanamivir (Relenza) ges som inhalation eller infusionsvätska. Godkänt för vuxna och barn från 5 års ålder.
Baloxavir (Xofluza) kommer att finnas tillgängligt senare under hösten.

Intravenösa beredningar finns som licenspreparat.

För mer information se Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation vid influensa. Behandling och profylax vid influensa – Behandlingsrekommendation, publicerad juni 2022.

Vintern 2020-2021 uteblev influensasäsongen i Sverige på grund av att covid-19-restriktionerna även förhindrade smittspridning av influensa. 2021-2022 startade epidemin nationellt vecka 48 och med en topp under vecka 51 minskade influensan sedan snabbt under början av året.

2022-2023 - antalet fall av influensa ökar och den nationella epidemin är igång sedan vecka 48.

Influensa 2022-2003

MittVaccin

Dokumentation av influensavaccin sker i första hand i "MittVaccin" för de som har tillgång till systemet.

MittVaccin inloggning

För övriga hänvisas till de tidigare registreringsmöjligheter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 mars 2023