Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Elektronisk remiss

Det elektroniska remiss- och svarssystemet används alltid i första hand.

Elektroniska remisser med unika LID-nummer på remiss och tillhörande etiketter skapas i journalsystemet. Remissen ska vara sänd innan provrör anländer till respektive laboratorium.
För att kunna analysera och bedöma provet på ett optimalt sätt måste relevanta kliniska uppgifter och specifika frågeställningar anges på remissen vid beställning av mikrobiologiska prover.

Akutprover måste beställas på separat beställning. Texten "Akut" kommer automatiskt på etiketterna.

Beställ akutprover på separat beställning. Märk rören med röd akutetikett från remissens baksida.

Pappersremisserna fylls i på skärmen och skrivs ut. Vilken remiss som ska användas anges i våra provtagningsanvisningar.  

Remiss Blå allmän och Grön special beställs via beställningsformulär Klinisk kemi USÖ.

Remisser

Analysbeställning, IgE-medierad allergi.pdf (pdf, 110kB)
Analysbeställning, mikrobiologi odh immunologi.pdf (pdf, 265kB)
Analysbeställning, MRSA personal.pdf (pdf, 69kB)
Analysbeställning, odling.pdf (pdf, 86kB)
Analysbeställning, specialundersökning.pdf (pdf, 136kB)
Analysbeställning, stickskada personal.pdf (pdf, 110kB)
Beställning av provtagningsmaterial, klinisk kemi.pdf (pdf, 232kB)
Borstprov - Cillie funktion.pdf (pdf, 143kB)
Kallelse - Välkommen till gynekologisk cellprovtagning.pdf (pdf, 250kB)
Remiss - Antikoagulantiabehandling.pdf (pdf, 544kB)
Remiss - Autolog stamcellsskörd och transplantation av stamceller.pdf (pdf, 136kB)
Remiss - Blödningsutredning.pdf (pdf, 212kB)
Remiss - Borstprov - Cillie funktion.pdf (pdf, 171kB)
Remiss - Cytologi.pdf (pdf, 122kB)
Remiss - Histologi - Hematologi.pdf (pdf, 144kB)
Remiss - Indicerad cervixcytologi.pdf (pdf, 179kB)
Remiss - Iohexolcleareance - barn lättare än 45 kg.pdf (pdf, 157kB)
Remiss - Iohexolcleareance - individer tyngre än 45 kg.pdf (pdf, 197kB)
Remiss - Klinisk Genetik - exomsekvensering formalinfixerad vävnad .pdf (pdf, 217kB)
Remiss - Laboratorieanalyser.pdf (pdf, 105kB)
Remiss - Molekylärpatologi Hematologi.pdf (pdf, 239kB)
Remiss - Molekylärpatologi, tumörer.pdf (pdf, 269kB)
Remiss - Muskelbiopsi.pdf (pdf, 163kB)
Remiss - Nedtrappning antikoagulantia.pdf (pdf, 554kB)
Remiss - Njurbiopsier.pdf (pdf, 220kB)
Remiss - Obduktion.pdf (pdf, 735kB)
Remiss - Plastik hudförändringar huvud-hals.pdf (pdf, 277kB)
Remiss - Transfusionsmedicin.pdf (pdf, 159kB)
Remiss - Tropikundersökning.pdf (pdf, 95kB)
Remiss - Venesectio-erytraferes.pdf (pdf, 155kB)

Remissen ska märkas med streckkodsetiketter på patientens och kundens identitet. Analysbeställning och kompletterande information markeras i avsedda fält och provtagaren markerar att gällande identitetskontroll har gjorts genom att signera remissen i avsedd ruta. Glöm inte att ange datum och klockslag för provtagningen.

Akutprov
Beställ akutprover på separat beställning. Märk rören med röd akutetikett från remissens baksida.

Remissen ska märkas med patientens och kundens identitet, helst med streckkoder. Ange alltid provart och ev lokalisation, t.ex. blododling x 2, bensår vä, uretrasekret, blodprov, i avsedd ruta. Markera tydligt i en eller flera kryssrutor vilken eller vilka analyser som önskas. Provtagaren markerar att gällande identitetskontroll har gjorts genom att signera remissen i avsedd ruta. Glöm inte att ange datum och klockslag för provtagningen.

För att kunna analysera och bedöma provet på ett optimalt sätt måste relevanta kliniska uppgifter och specifika frågeställningar anges på remissen så som kliniska data/klinisk frågeställning, pågående, planerad eller just avslutad antibiotikaterapi och eventuell antibiotikaöverkänslighet. Grundsjukdom, eventuell immunosuppression och nylig utlandsvård bör också anges.

Önskas screeningundersökning avseende MRSA, ESBL eller VRE måste detta anges på remissen.

För serologisk infektionsdiagnostik anges akut- respektive konvalescentprov och insjukningsdatum.

Resistensbestämning utförs när laboratoriet anser det vara relevant. Om resistensbestämning mot speciella antibiotikapreparat önskas måste detta anges på remissen. Resistensbestämning av en bakterieart utgör inget ställningstagande för antibiotikabehandling.

För serologi/immunologi ska oftast ett provrör tas för varje begärd analys, undantaget Hepatit B, Hepatit C, HIV och Syfilis vilka kan analyseras från ett och samma rör.

En väl ifylld remiss är en förutsättning för att provet ska kunna tas omhand. Remissen ska vara dator- eller maskinskriven och märkas med patientens och kundens identitet, helst med streckkoder. Fyll i remitterande läkare, provtagningsdatum, antal insända burkar/glas samt signatur och telefonnummer till den som skickat in provet. Vid snabbsvar ange telefon-, fax- eller sökarnummer. Ange utförlig anamnes, frågeställning och vad provet utgörs av. I vissa fall kan en skiss av preparatet med markering av intressanta delar vara till god hjälp.

Snabbsvar
Snabbsvar begärs vid brådskande fall då snabbt svar är nödvändigt för den omedelbara vidare handläggningen. På remissen anges snabbsvar och telefon-, fax- eller sökarnummer dit svaret ska lämnas.

Remissen ska märkas med patientens personnummer eller annan spårbar identitetsuppgift, namn samt kund. Analysbeställning och kompletterande information markeras i avsedda fält och provtagaren markerar att gällande identitetskontroll har utförts genom underskrift med namnteckning. Provtagning för transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar ska utföras enl Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2009:29. Glöm inte att ange datum och klockslag för provtagningen.

Du hittar remissen i rutan Remissblanketter i pappersformat här ovan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 april 2021