Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Färskt

De cytologiska proverna likvor, glaskropp och BAL anmäls på tfn 235 00. Se respektive provtagningsanvisning för senast ankomsttid till laboratoriet.

Flödescytometriska prover anmäls på tfn 221 06.  Se respektive provtagningsanvisning för senast ankomsttid till laboratoriet.

Alla färska operationspreparat ska anmälas till laboratoriet på tfn 235 00 och lämnas omgående till kliniken för patologi och genetik. Se respektive provtagningsanvisning för senast ankomsttid till laboratoriet. Med färska prover avses fryssnitt, preparat med bröstcancer, lymfkörtlar med lymfommisstanke. Vi tar även gärna emot andra tumörfall färskt förutom colorektal cancer.
Färska preparat som skickas med taxi från Lindesberg och Karlskoga bör kylas med iskalla kylklampar/kylkuddar, tillse att preparatet ej kommer i direktkontakt med dessa och fryser. Undantag färska lymfkörtlar som aldrig ska förvaras/transporteras kylt.

Fixering

Kontrollera att preparatet inte ska insändas färskt innan fixering. Fixering sker i 4 % fosfatbuffrad formaldehydlösning och vars mängd ska vara cirka 10 ggr preparatets volym.

För cytologiprover, vänligen se provtagningsanvisningarna för om och hur respektive provtyp ska fixeras

Förvaring transport

Prover lagda i 4 % fosfatbuffrad formaldehydlösning förvaras i rumstemperatur. Kontrollera att locket till provtagningskärlen sluter tätt.

Utstryksglas förpackas i objektglasboxar och förvaras i rumstemperatur. Vid användning av rörpost läggs vaddering runt objektsglasboxarna.

När objektsglasbox och formalinfixerat preparat skickas i en och samma transportbox MÅSTE objektglasboxarna först läggas i en plastpåse, noggrant försluten. Detta då kontakt med formaldehyd förstör färgbarheten på utstryksglasen.

Prover från USÖ skickas med intern transport via sjukhusets provskåp. Objektglas + remiss läggs fallvis i internpostkuvert. Prov från smittfarlig patient får inte sändas i sjukhusets rörpostsystem. 

Prover som skickas med turbil packas stående i transportlåda av plast. 40 ml burkar skall stå i särskilda ställ. Objektglas packas i objektglasboxar. Remisser läggs i plastficka/kuvert. Om objektglas skickas tillsammans med formalinfixerade preparat är det viktigt att objektglasen slås in i plastpåse - annars förloras färgbarheten. Transportlåda, ställ och objektglasbox returneras till avsändaren. 

Prover som skickas med post förpackas väl så att preparatet inte skadas eller fixeringsvätska läcker ut. Använd gärna Jiffypåsar. 

I övrigt hänvisas till föreskrifter angående förpackning och transport av vävnadsprover.

Identitetsmarkering/lokalangivelse

Identitetskontroll skall utföras enligt Socialstyrelsens föreskrifter 1989:1 vid varje provtagningstillfälle. Märkning av provtagningskärl samt remiss skall ske före provtagning. Märk remiss och provtagningskärl med personnummer och namn som streckkod och/eller klartext. Objektglas med mattslipad del märks med patientens personnummer och namn. Använd blyertspenna.  

När prov tas från olika delar av kroppen skall dessa anges på provtagningskärlen/objektglasen, förslagsvis genom numrering där numren förklaras på remissen. Prov från höger sida märkes I, från vänster sida II.  

En väl ifylld remiss är en förutsättning för att provet ska kunna tas omhand. Remissen ska vara dator/maskinskriven. Använd streckkodsetiketter både för patientdata och inremitterande klinik. Fyll i remitterande läkare, provtagningsdatum antal insända burkar/glas samt signatur och tfn till den som skickat in provet. Vid snabbsvar ange tfn eller sökarnr. Ange utförlig anamnes, frågeställning och vad provet utgörs av. I vissa fall kan en skiss av preparatet med markering av intressanta delar vara till god hjälp.  

Insändandet av remiss bekräftar att patienten har fått information om - och samtycker till- att provet och tillhörande personuppgifter sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. Då nej-ruta kryssas i måste, av patienten underskriven, nej-talong skickas med remiss och prov. 

Vid prov från smittfarlig patient märks remiss och provtagningskärl med smittvarningsmärke och provtagningskärlets utsida tvättas med desinfektionsmedel om det kontaminerats. Provtagningskärlet placeras i en plastpåse som försluts. 

Provtagningsmaterial

  • Provtagningsmaterial beställs från Varuförsörjningen.
  • Rena burkar finns i källarvåningen, vid hiss B2, skåpen märkta Burkförråd.
  • Provtransportbox kan köpas hos Claes Ohlsson. 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning beställs hos Solveco tfn 08-732727 eller via Apoteket. 

  • Gyn: Thinprepburk, plastspatel, cervixborste

  • Övrig cytologi: Cytolyt, burk med skruvlock 40 ml, plastflaska med skruvlock 250 ml, rör med skruvlock 250 ml, sputumset

  • Punktioner: objektglas, objektglasbox, cytolyt, burk med skruvlock 40 ml, rör/flaska med skruvlock

Burk med skruvlock 40 ml resp 100 ml, hink med lock 2,7 l resp 5 l. 

Fryssnitt

Fryssnitt utförs under pågående operation där svaret är avgörande för operationens fortsatta utformning. Fryssnittsundersökning vid känd blodsmitta utförs ej. 

Fryssnitt föranmäls till laboratoriet på anknytning 235 00 senast kl 16.00. Uppge pnr, typ av prov och insändande klinik. 

Notera adekvata uppgifter, särskilt preoperativa fynd och frågeställning. Vid radikalitetsbedömning upppmärksammas särskilt orienteringen och kirurgiskt kritiska områden. En remiss per provinsändartillfälle. Ange fryssnitt och snabbtfn/tfn. 

Preparatet transporteras omedelbart efter uttagandet till laboratoriet. Ring på "signal akut inlämning" och överlämna preparatet till laboratoriepersonal. Från närliggande sjukhus insänds fryssnittsprov med taxi. Vävnaden kyls då med is i "platskuddar".

Fryssnittsundersökningar ger en preliminär bedömning på ett begränsat material. Definitiv diagnostik utförs efter sedvanlig undersökning. Fryssnittssvar lämnas inom c:a 15-20 minuters ankomst till laboratoriet.

Snabbsvar

Snabbsvar begärs vid brådskande fall då snabbt svar är nödvändigt för den omedelbara vidare handläggningen. 

Ange snabbsvar och tfn, fax eller sökarnr dit svaret ska lämnas. 

Proverna lämnas snarast till laboratoriet, ring på "signal akut inlämning" och överlämna provet till laboratoriepersonal. 

Svar lämnas samma dag för punktionscytologi, benmärgsutstryk, stamcellskvantifiering och akuta leukemier och före kl 12:00 nästkommande arbetsdag för histologiska prover.
För vissa histologiska biopsier, inkomna före kl 08:30, kan svar lämnas samma dag. Skriftligt svar följer. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 april 2024