Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Provtagning och provhantering påverkar resultatet

Faktorer vid provtagning och provhantering som påverkar resultatet för mikrobiologiska analyser.

Mikrobiologisk diagnostik kan delas upp i odling, serologi och molekylärbiologiska analyser. Nedanstående gäller alla typer av prover.

 • Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Rätt provtagning och provhantering ger ökad patientsäkerhet.
 • Prover ska tas på rätt patient och märkas med rätt person-och remissidentitet.
 • Beställaren ska konsultera provtagningsanvisningarna om det finns osäkerhet om vilken analys som ska beställas eller kontakta laboratoriets kundtjänst vid frågor. Felaktigt analysval innebär en risk för att den undersökning som beställaren tänkt sig inte utförs utan en mindre relevant eller otillräcklig analys utförs.
 • För optimal bedömning av mikrobiologiska analyser är en koncis anamnes på beställning/remiss viktig. Anamnesen bör innehålla klinisk information som är relevant för önskad undersökning. Avsaknad av anamnes innebär en risk för att laboratoriet inte gör en korrekt bedömning av analysen.
 • Beställning/remiss ska skickas elektroniskt till laboratoriet eller om pappersremiss används tillsammans med provet. När beställning/remiss inte anlänt till laboratoriet då provet anländer innebär det att omhändertagandet och provsvar fördröjs.

Nedan följer specifika avsnitt avseende speciella faktorer som kan påverka analysens resultat vid odling, serologi och molekylärbiologi.

Odling av bakterier och jästsvamp är tänkt att med så god sensitivitet som möjligt, men ffa hög specificitet, påvisa förekomst av för tillståndet relevanta sjukdomsframkallande bakterier och bedöma vilket antibiotika som kan användas i en given situation. Ett negativt svar ska därför inte uppfattas som att det helt utesluter förekomst av potentiellt patogena bakterier. Detta beror dels på metodernas känslighet men också på att det finns många felkällor kopplade till såväl provtagning, transport och analys. För att beskriva dessa begräsningar så har vi nedan listat de faktorer som vi uppfattar som de viktigaste för att odlingsdiagnostik ska bli så bra som möjligt. 

 • Korrekt provtagning är en förutsättning för kliniskt tillförlitliga analysresultat. Rätt provtagning och provhantering ger ökad patientsäkerhet.
 • Prover ska tas på rätt patient och märkas med rätt person-och remissidentitet.
 • Beställaren ska konsultera provtagningsanvisningarna om det finns osäkerhet om vilken analys som ska beställas eller kontakta laboratoriets kundtjänst vid frågor. Felaktigt analysval innebär en risk för att den undersökning som beställaren tänkt sig inte utförs utan en mindre relevant eller otillräcklig analys utförs.
 • För optimal bedömning av odlingar är anamnes på beställning/remiss viktig. Anamnesen bör innehålla klinisk information som är relevant för önskad undersökning. Avsaknad av anamnes innebär en risk för att laboratoriet inte gör en korrekt bedömning av odlingen.
 • Beställning/remiss ska skickas elektroniskt till laboratoriet eller om pappersremiss används tillsammans med provet. När beställning/remiss inte anlänt till laboratoriet då provet anländer innebär det att omhändertagandet och provsvar fördröjs.
 • Prov för odling ska
  •  tas med rätt teknik för att resultat ska vara tillförlitligt, det gäller t.ex. urinodling, svalgodling och odling av sårsekret. I provtagningsanvisningarna finns instruktion om hur odling ska tas för respektive analys.
  •  om möjligt tas innan antibiotikabehandling insättes. Om patienten står på antibiotikabehandling vid provtagningen finns risk att resultatet blir missvisande, framför allt att odlingen blir falskt negativ.
  •  tas utan att antibakteriella medel använts vid provtagningen. Annars riskerar odlingen bli falskt negativ.  Vid t.ex. sårodling ska såret inte tvättas med desinfektionsmedel.
  •  förvaras och transporteras i kyla (OBS! Inte blododlingsflaskor som ska förvaras i rumstemperatur). Om övriga prov förvaras i rumstemperatur finns större risk för överväxt av ovidkommande bakterier än vid förvaring i kyla.
  •  transporteras utan fördröjning till laboratoriet. Lång transporttid innebär risk för överväxt av ovidkommande bakterier i normalfloran vilket gör att relevanta bakterier kan missas vid bedömning av odlingen. Det gäller särskilt odlingar från svalg, urin, sår och faeces. Lång transporttid innebär även risk för att bakterier som överlever kort tid i transportröret inte är viabla vid ankomsten till laboratoriet, framför allt gonokocker, Shigella och en del anaeroba bakterier som är mycket känsliga. Om provet anlänt till laboratoriet mer än 2-3 dygn efter provtagningen så kan resultatet vara otillförlitligt.
 • Vid tolkning av odlingssvar från icke sterila lokaler måste bakteriefyndets eventuella kliniska relevans alltid ställas mot provlokalens eventuella normalflora.

Serologisk påvisning av antigen eller antikroppar mot en given mikroorganism utförs på serumprover tagna på patienten vid misstanke om akut eller kronisk infektionssjukdom. De viktigaste faktorerna som spelar roll för resultatet är följande

 • Tidpunkten för när provet togs: Eftersom antikroppsutveckling kan ta några veckor så är tolkningen av resultatet helt beroende av när i infektionsförloppet som provet togs. Hastigheten i antikroppssvaret är olika beroende på mikroorganism och om osäkerhet finns angående ett resultat vänligen kontakta laboratoriet. Det är därför av särskild vikt att misstänkt smittillfälle och symptomdebut anges i anamnesen.
 • Provhanteringen: Prov för serologisk diagnostik ska transporteras till laboratoriet så snart som möjligt för effektiv och säker analys. Prov förvaras i kyl i väntan på transport. Om provet behandlats fel så påverkar det säkerheten i analysen.
 • Eftersom serologisk diagnostik riktar sig mot en viss mikroorganism är det viktigt att frågeställningen är rätt och att rätt analys beställs.

Molekylärbiologisk diagnostik av mikroorganismer: Vid dessa analyser (som oftast benämns PCR) påvisas DNA eller RNA från den/de mikroorganismer som ska detekteras. De viktigaste faktorerna som spelar roll för resultatet är följande

 • Molekylärbiologisk diagnostik riktar sig mot en eller ibland flera specifika mikroorganismer. Detta ger att det är extra viktigt att frågeställningen är rätt och att rätt analys beställs.
 • Både levande och avdödade mikroorganismer påvisas med molekylärbiologi. Testerna lämpar sig därför bäst som primärtester och sämre som uppföljningstester.
 • Om analysen trots allt beställs som behandlingskontroll så är tolkningen av ett positivt resultat helt beroende av hur lång tid som gått efter avslutad behandling till det att provet togs vad prediktiviteten av ett positivt svar blir.
 • Förekomst av mikrobiellt DNA/RNA kan indikera infektion men i flera fall kan också asymptomatiskt bärarskap förekomma varför positivt resultat inte alltid förklarar patientens symtom.
   

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2023