Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Elektronisk remiss

Det elektroniska remiss- och svarssystemet används alltid i första hand.

Elektroniska remisser med unika LID-nummer på remiss och tillhörande etiketter skapas i journalsystemet. Remissen ska vara sänd innan provrör anländer till respektive laboratorium.
För att kunna analysera och bedöma provet på ett optimalt sätt måste relevanta kliniska uppgifter och specifika frågeställningar anges på remissen vid beställning av mikrobiologiska prover.

Akutprover måste beställas på separat beställning. Texten "Akut" kommer automatiskt på etiketterna.

Beställ akutprover på separat beställning. Märk rören med röd akutetikett från remissens baksida.

Pappersremisserna fylls i på skärmen och skrivs ut. Vilken remiss som ska användas anges i våra provtagningsanvisningar.  

Remissen skrivs ut och fylls i som vanligt och märks om möjligt med etiketter för beställare och patient.
Rören märks med personnummeretiketter och analys/analysgrupp.

Remissen ska märkas med streckkodsetiketter på patientens och kundens identitet. Analysbeställning och kompletterande information markeras i avsedda fält och provtagaren markerar att gällande identitetskontroll har gjorts genom att signera remissen i avsedd ruta. Glöm inte att ange datum och klockslag för provtagningen.

Akutprov

Beställ akutprover på separat beställning. Märk rören med röd akutetikett från remissens baksida.

Du hittar remisser under Remisser för utskrift här ovan.

En korrekt och fullständigt ifylld pappersremiss är viktigt för korrekt hantering av provet. Remissen ska vara märkt med patientens och kundens identitet, helst med streckkoder. Fyll i remitterande läkare, provtagningsdatum och telefonnummer.

Ange utförlig anamnes och familjehistoria, tydlig frågeställning samt vad det insända materialet utgörs av.

Analysen sker med genpanel som väljs beroende på misstänkt klinisk diagnos. 

Här når du våra provtagningsanvisningar. Sök efter "sekvensering" eller "genetisk analys".

Här når du vår mottagning för Klinisk genetik.

Remissen ska märkas med patientens och kundens identitet, helst med streckkoder. Ange alltid provart och ev lokalisation, t.ex. blododling x 2, bensår vä, uretrasekret, blodprov, i avsedd ruta. Markera tydligt i en eller flera kryssrutor vilken eller vilka analyser som önskas. Provtagaren markerar att gällande identitetskontroll har gjorts genom att signera remissen i avsedd ruta. Glöm inte att ange datum och klockslag för provtagningen.

För att kunna analysera och bedöma provet på ett optimalt sätt måste relevanta kliniska uppgifter och specifika frågeställningar anges på remissen så som kliniska data/klinisk frågeställning, pågående, planerad eller just avslutad antibiotikaterapi och eventuell antibiotikaöverkänslighet. Grundsjukdom, eventuell immunosuppression och nylig utlandsvård bör också anges.

Önskas screeningundersökning avseende MRSA, ESBL eller VRE måste detta anges på remissen.

För serologisk infektionsdiagnostik anges akut- respektive konvalescentprov och insjukningsdatum.

Resistensbestämning utförs när laboratoriet anser det vara relevant. Om resistensbestämning mot speciella antibiotikapreparat önskas måste detta anges på remissen. Resistensbestämning av en bakterieart utgör inget ställningstagande för antibiotikabehandling.

För serologi/immunologi ska oftast ett provrör tas för varje begärd analys, undantaget Hepatit B, Hepatit C, HIV och Syfilis vilka kan analyseras från ett och samma rör.

 

Du hittar remisserna under Remisser för utskrift här ovan.

En korrekt ifylld pappersremiss är en förutsättning för att provet ska kunna omhändertas av laboratoriet. Remissen ska vara elektroniskt ifylld och vara märkt med patientens och kundens identitet, helst med streckkoder. Ange utförlig anamnes, tydlig frågeställning samt vad det insända materialet utgörs av. En skiss av preparatet med markeringar av intressanta delar kan i vissa fall vara till god hjälp. Fyll i remitterande läkare, provtagningsdatum, antal insända burkar/glas samt signatur och telefonnummer.

Snabbsvar

Snabbsvar kan begäras när snabbt svar är nödvändigt för den omedelbara vidare handläggningen av fallet. Snabbsvar svaras i regel ut i Klinisk portal, undantag fryssnitt och vissa preliminära svar såsom flödescytometrisk analys vid akut leukemi som meddelas telefonledes. Telefonnummer ska alltid anges oavsett provets prioritet, men är ännu viktigare vid snabbsvar i händelse att laboratoriet har frågor angående provet eller vid eventuell driftstörning i svarssystemet.

Svar senast

Ange datum för svar senast om medicinskt motiverat specifikt svarsdatum finns. I möjligaste mån önskar laboratoriet hantera prover i den ordning som de inkommer.

Standardiserat vårdförlopp

Om patienten innefattas av standardiserat vårdförlopp (SVF) ska detta ikryssas. Ange vilken SVF som avses.

 

Du hittar remisser under Remisser för utskrift här ovan.

Remissen ska märkas med patientens personnummer eller annan spårbar identitetsuppgift, namn samt kund. Analysbeställning och kompletterande information markeras i avsedda fält och provtagaren markerar att gällande identitetskontroll har utförts genom underskrift med namnteckning. Provtagning för transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar ska utföras enl Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2009:29. Glöm inte att ange datum och klockslag för provtagningen.

Du hittar remissen (Remiss - Transfusionsmedicin) under Remisser för utskrift här ovan.

 

Vid transfusionskomplikationer finns rapport för utskrift i rutan "Övriga blanketter" se nedan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 februari 2024