Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Restnoterade läkemedel

Härunder presenteras information om restnoterade läkemedel samt i förekommande fall information om alternativ.

De läkemedel som presenteras här nedan är sådana som ofta förskrivs på recept. Observera alltså att listan inte är heltäckande.

Om ett visst receptläkemedel är restnoterat men inte står med i listan så är vi tacksamma om ni kontaktar oss. Kontaktuppgifter återfinns längre ner på sidan.

Allmän information om licensläkemedel

När licensmotivering skapats i KLAS är den sökbar för samtliga apotek. Observera att för att licensärendet ska skickas vidare till ansökan hos Läkemedelsverket behöver förskrivare eller patienten kontakta ett apotek, för att undvika fördröjning i ärendet. I normalfall handläggs ärendet inom sju arbetsdagar och beslutet meddelas sedan elektroniskt till apoteket. Du som förskrivare meddelas per brev och endast om om licensen avslås, om komplettering begärs, om speciell information ska förmedlas  eller om licensen beviljas med förbehåll. Mer information om licensläkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats (lakemedelsverket.se).

Mer information finns på regionens sida för licensmotivering (länk)

Ytterligare information

Förteckningen nedan är inte fullständig. För en mer heltäckande bild av pågående restnoteringar kan man besöka dessa sidor:

Information om restnoterade rekvisitionsläkemedel (regionorebrolan.se)

ApoEx restwebb

Läkemedelsverkets restnoteringslista

FASS.se

Antibiotika

Mer information om restnoterade antibiotika och i förekommande fall behandlingsalternativ finns på nationella Stramas hemsida (länk).

Amoxicillin 500 mg tablett, 30 tabletter har utgått. Förpackning om 4 tabletter finns tillgänglig men ingår inte i förmånen.

Amoxicillin 750 mg tablett är restnoterad. Preliminärt leveransdatum 2024-06-30

Amoxicillin 1 g dispergerbar tablett finns tillgängligt.

Amimox 50 mg/ml samt 100 mg/ml granulat till oral suspension finns tillgängligt.

I övrigt råder stor brist på läkemedel innehållande amoxicillin.

Licensalternativ
För amoxicillin har Region Örebro Län ansökt om generell licens. Det innebär att enskild förskrivare ej måste skicka in licensmotivering vid förskrivning av läkemedlet. Förskrivning inom Regionen sker enklast genom att använda receptfavoriten Amoxicillin LICENS 500/750 mg tablett – sök på §amoxi. Apoteket kan då byta till det licenspreparat som finns tillgängligt.

Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida (länk).

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Amoxicillin/klavulansyra tablett 500 mg/125 mg. Finns tillgängligt.

Amoxicillin/klavulansyra tablett 875 mg/125 mg. Finns tillgängligt.

 

Spektramox oral suspension: 50 mg/ml + 13 mg/ml. Finns tillgängligt.

Spektramox oral suspension: 80 mg/ml + 12 mg/ml. Finns tillgängligt.

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Abboticin 250 mg tablett. Preliminärt leveransdatum 2024-08-30.

Ery-Max 100 mg/ml granulat till oral suspension, 50 ml. Preliminärt leveransdatum 2024-05-16

Ery-Max 100 mg/ml granulat till oral suspension, 100 ml Preliminärt leveransdatum 2024-05-16. Finns i lager på vissa apotek.

Ery-Max, granulat till oral suspension i dospåse, 200 mg finns tillgängligt.

 

För ytterligare rekommendationer från nationella Strama, se Brist på erytromycin-tabletter (janusinfo.se) samt information från Region Uppsala.

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Tillgängligheten är god, några styrkor och förpackningsstorlekar har anmälda rester.

Alla receptfavoriter på kåvepenin 1 g har fått en kommentar riktad mot apoteket; ”Vid rest är byte mellan olika styrkor med omräkning till rätt dos tillåtet.”

Kåvepenin 250 mg/ml granulat till orala droppar Preliminärt leveransdatum 2024-05-24. Finns i lager på vissa apotek.

 

Mer information finns hos Region Uppsala (Länk)

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Antiepileptika

Information kring utbytbarhet av antiepileptika

På grund av rådande problem med restnoteringar har Region Örebro län beslutat att tillåta byte av krampförebyggande medicin (antiepileptika) inom samma preparatgrupp utan att det anges på receptet.

Mer information återfinns i dragspelsmenyn nedan

På grund av rådande problem med restnoteringar har Region Örebro län beslutat att tillåta byte av krampförebyggande medicin (antiepileptika) inom samma preparatgrupp utan att det anges på receptet.

Detta genomförs då vi uppfattar att patienten utsätts för allvarligare risk genom att ej alls få medicin än om man byter medicin inom preparatgruppen.

Detta gäller förutsatt att läkare vid förskrivningen inte har motsatt sig generiskt utbyte eller om patienten har egna starka önskemål om specifik produkt.

Vid receptförnyelse bör doseringstexten innehålla formuleringen "byte till annat fabrikat OK vid rest". Detta för att minska mängden frågor till förskrivare från expedierande apotek.

Följande preparat omfattas:

baklofen
brivaracetam
cenobamat
etosuximid
fenobarbital
fenytoin
gabapentin
karbamazepin
klonazepam
lakosamid
lamotrigin
levetiracetam
primidon
rufinamid
topiramat
valproinsyra
vigabatrin
zonisamid

 

Birgitta Magnuson
Överläkare
VO neuro- och rehabiliteringsmedicin

Michael Andresen
Överläkare
Läkemedelscentrum

Anneli Påhlson
Chefläkare
Område specialiserad vård

 

Sidan uppdaterad 2023-11-16

Iktorivil 0,5 mg: Finns tillgängligt

Iktorivil 2 mg: Finns tillgängligt

Iktorivil orala droppar 2,5 mg/ml: Finns tillgängligt

 

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Alla styrkor finns tillgängliga.

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Alla styrkor finns tillgängliga i något fabrikat. 

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Alla styrkor finns tillgängliga i något fabrikat.

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Samtliga styrkor finns tillgängliga i något fabrikat.

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Trileptal 150 mg tablett, finns tillgänglig

Trileptal 300 mg tablett, finns tillgänglig

Trileptal 600 mg tablett, finns tillgänglig

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Uppgifterna nedan baseras på restanmälningsinformation från Läkemedelsverket samt lagersaldouppgifter från FASS.seApoEx och Apotea.se

 

 

Enterotabletter

Absenor: samtliga styrkor tillgängliga

Orfiril: samtliga styrkor tillgängliga

 

Depottabletter/kapslar

Absenor depot: samtliga styrkor tillgängliga

Depakine Retard 300 mg finns tillgängligt

Depakine Retard 500 mg finns tillgängligt

Ergenyl Retard 300 mg finns tillgängligt

Ergenyl Retard 500 mg finns tillgängligt

Orfiril Long: samtliga styrkor tillgängliga

 

Depotgranulat

Ergenyl Retard Depotgranulat: samtliga styrkor tillgängliga

Orfiril long, depotgranulat 500 mg: Finns tillgängligt

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Antidiabetika

Flera GLP1-analoger är fortsatt restnoterade även 2024. På grund av detta har Läkemedelsverket liksom även LOK (Sveriges nätverk för Läkemedelskommittéer) upprättat nationella riktlinjer. Mot bakgrund av denna situation rekommenderar Läkemedelskommittén i Örebro följande:

 1. GLP1-analoger används idag till personer med diabetes, i tillägg till övrig grundbehandling, i första hand när dessa också är överviktiga alternativt har en ischemisk hjärtsjukdom eller har haft stroke. I och med rådande situation med återkommande brist på dessa läkemedel, avrådes i dagsläget från nyinsättning.
 2. Ozempic, Trulicity och Victoza har endast behandling av diabetes som indikation. Förskrivning bör endast ske på godkänd indikation och inte off-label mot fetma. När det är brist på aktuellt läkemedel föreslås att man överväger annan blodsockersänkande behandling. För rekommendationer om alternativ behandling hänvisas till nationellt framtagen rekommendation ”Brist på GLP1-analoger”. (Länk till LOK)
 3. Vid behandling av obesitas där GLP1-analog bedöms som lämplig behandling bör Saxenda väljas, som har denna indikation. Flera nya läkemedel är under införande i Europa för behandling av obesitas. I dagsläget är Wegovy godkänt av europeiska läkemedelsmyndigheten och kan därmed vara ett alternativ att förskriva men marknadsförs ej i Sverige och är därför svår att få tag på. Båda läkemedlen är utanför förmånssystemet och måste därför bekostas av patienten själv.

Ozempic

Samtliga styrkor: Preliminärt leveransdatum 2024-12-30. 

Rybelsus

Samtliga styrkor finns tillgängliga.

Trulicity

0,75 mg: Finns tillgänglig

1,5 mg: Preliminärt leveransdatum 2024-12-31

3 mg: Preliminärt leveransdatum 2024-12-31

4,5 mg: Preliminärt leveransdatum 2024-12-31

Victoza

Preliminärt leveransdatum 2024-06-15

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Insuman Basal, Insuman Basal Solostar samt Insuman Comb 25 Solostar kommer inte längre tillhandahållas i Sverige på grund av produktions- och distributionsproblem.

 

Läkemedelskommittén i Region Örebro Län rekommenderar övergång Humulin NPH Kwikpen. Ny läkemedelsfavorit finns!

 

Sidan uppdaterad 2023-08-25

Tresiba 100 enheter/ml, förfylld injektionspenna. Preliminärt leveransdatum 2024-12-31

Tresiba 200 enheter/ml, förfylld injektionspenna. Finns tillgängligt.

Tresiba 100 enheter/ml, lösning i cylinderampull. Finns tillgängligt.

 

Läkemedelskommittén i Region Örebro Län rekommenderar i första hand Toujeo som långtidsverkande basinsulin. Det har i jämförelse med Abasaglar en något bättre täckning över dygnet, samt är lite billigare.

 

Sidan uppdaterad 2024-05-16

Lokalanestetika för rekvisition till primärvård

Lokalanestetika UTAN adrenalin

Mepivacain

Carbocain 10 mg/ml, 5 x 20 ml vnr 494279, preliminärt leveransdatum 2025-02-07.

Ersättningsalternativ

Mepivacaine Accord, 5 x 20 ml 10 mg/ml vnr 518234

 

Lidokain

Xylocain utan konserveringsmedel, 10 mg/ml, 5 x 10 milliliter vnr 575593, finns tillgänglig.  

 

Lokalanestetika MED adrenalin

Mepivakain + Adrenalin

Carbocain adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml vnr 170472, prel åter 2025-06-06.                               

Carbocain adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml vnr 563366, finns tillgängligt.

Licensalternativ

Carbosen con adrenalina 10mg/ml + 5 mkg/ml vnr P00076
Regionövergripande generell licens finns beviljad för beställning på rekvisition till vårdenheter inom Region Örebro län.

Lidokain + Adrenalin

Xylocain Adrenalin 10 mg/ml + 5 µg/ml vnr 160026, preliminärt leveransdatum 2025-06-06.

Licensalternativ

XYLOCAINE+ADRENALINE INJ 10MG/5MCG/ML FLACON 20ML vnr 780457
Regionövergripande generell licens finns beviljad för beställning på rekvisition till vårdenheter inom Region Örebro län.

 

Vid frågor om andra lokalanestetika för beställning på rekvisition, kontakta Sjukhusapoteket/ApoEx Örebro.

 

Sidan uppdaterad 2024-05-02

Medel vid ögonsjukdomar

Diamox

Diamox pulver till injektionsvätska 500 mg Finns tillgängligt

Diamox tablett 250 mg Finns tillgängligt

 

Pilokarpin

Tillgängligt

Pilokarpin ögondroppe 2 % endosbehållare

Pilokarpin ögondroppe 4% endosbehållare

Pilokarpin APL ögondroppar 2 % utan konserveringsmedel 4x5 ml

Pilokarpin APL ögondroppar 4 % utan konserveringsmedel 4x5 ml

 

Vigamox

Vigamox ögondroppar, 5 mg/ml, 5 ml finns tillgängligt.

 

Miochol-E

Miochol-E 10 mg/ml injektionsvätska 2 ml, finns tillgängligt.

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Cyclogyl ögondroppar 1 %, preliminärt leveransdatum 2024-08-15

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Fucithalmic ögonsalva 1 %, tub 5 g. Preliminärt leveransdatum 2024-06-30

Licensalternativ

För Fucithalmic ögondroppar 1 % har Region Örebro Län ansökt om generell licens för förskrivning. Det innebär att enskild förskrivare ej måste skicka in licensmotivering vid förskrivning av läkemedlet.

 

Referensnummer 2024702789

 

Förskrivning inom Regionen sker enklast genom att använda receptfavoriten fucithalmic LICENS ögondroppar konjunktivit – sök på §fucithalmic.

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Oculentum simplex APL Ögonsalva restnoterad. Leveransdatum saknas.

 

Sidan uppdaterad 2024-02-01

Övriga läkemedel

Företaget Viatris har meddelat att det under 2024 kommer råda brist på Acetylcystein 200 mg/ml. Det finns i dagsläget inga signaler om att tillgången på brustablett Acetylcystein skulle påverkas.

 

Rekommendation

NAG LOK, NPO lung- och allergisjukdomar och Läkemedelsverket bedömer att Acetylcystein 200 mg/ml bör förbehållas slutenvården:

 1. som antidot vid paracetamolförgiftning
 2. till vård av patienter med cystisk fibros med allvarlig slembildning i mag-tarm-kanalen.

Användning av Acetylcystein lösning 200 mg/ml i öppenvården för lungsjukdomar bör minimeras under restperioden.

 

Alternativ till inhalation av Acetylcystein 200 mg/ml vid behov av slemmobilisering är isoton koksaltlösning (0,9%). Till patienter med cystisk fibros kan ibland hyperton koksaltlösning (3-4%) behövas.

 

Rekommendationen i sin helhet finns publicerad på LOK:s hemsida (länk)

Mer information finns på Region Örebro läns intranät (länk)

 

Sidan uppdaterad 2024-02-01

Adalat tablett 20 mg avregistreras från 1 juni 2024. Se information från Läkemedelsverket (länk).

 

Sidan uppdaterad 2024-04-03

Etalpha kapsel 0,25 mikrog preliminär leverans 2024-06-15

Alfakalcidol 0,25 mikrog preliminär leverans juni 2024

 

Etalpha kapsel 0,5 mikrog preliminär leverans 2024-06-08

Alfakalcidol 0,5 mikrog preliminär leverans juni 2024

 

Licensalternativ

För Etalpha 0,25 µg samt 0,5 µg har Region Örebro Län ansökt om generell licens för förskrivning. Det innebär att enskild förskrivare ej måste skicka in licensmotivering vid förskrivning av läkemedlet.
Ange referensnummer i doseringsanvisningen, se nedan:

Etalpha 0,25 mikrog 2024714360
Etalpha 0,5 mikrog 2023661647
Alfacalcidol Aurobindo 0,5 mikrog 2024702733
EinsAlpha 2024702736

 

Påverkan för dospatienter: Etalpha 0,5 mikrog bör förskrivas i helförpackning.

 

Sidan uppdaterad 2024-04-12

Antabus brustablett 400 mg Preliminärt leveransdatum 2024-09-01.

Antabuse brustablett 400 mg Tillgänglig

Antabus brustablett 200 mg Tillgänglig

 

Obs! För primärvård gäller rekvisitionsförfarande enligt rutin

och ska således inte expedieras på recept. Vid frågor kring rekvisitionsförfarande hänvisas till Apoex.

 

Licensalternativ

För Antabus 200, 250 mg och 400 mg, samt Etiltox 200 mg har Region Örebro Län ansökt om generell licens för förskrivning. Det innebär att enskild förskrivare ej måste skicka in licensmotivering vid förskrivning av läkemedlet. Ange referensnummer enligt nedan i doseringsanvisningen.

 

Antabus Tablett 250 mg 2023666557 ledtid ca 1 vecka

Etiltox Tablett 200 mg 2023666335 ledtid ca 1 vecka

Antabuse Brustablett 400 mg 2023662430 ej tillgänglig

Antabus Brustablett 200 mg 2023662410 ej tillgänglig

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Cardizem kommer att sluta marknadsföras under 2024. Se nedan för när lagret beräknas vara slut.

 

Cardizem® Retard Tablett 90 mg 2023-06-30

Cardizem® Retard Tablett 120 mg 2024-12-31

Cardizem® Unotard Tablett 180 mg 2024-12-31

Cardizem® Unotard Tablett 240 mg 2024-01-02

Cardizem® Unotard Tablett 300 mg 2024-12-31

 

Enligt Läkemedelskommitténs expertgrupp för hjärta-kärl så kan man, i de fall diltiazem använts som behandling mot angina pectoris, överväga byte till annan kalciumflödeshämmare av dihydropyridintyp (amlodipin), till betablockerare eller till långverkande nitrater.  

OBS! Kalciumflödeshämmaren verapamil interagerar med betablockerare och denna behandling får därför endast initieras av kardiolog.

 

Sidan uppdaterad 2024-04-02

Creon 25 000 E Finns tillgänglig

Creon 10 000 E preliminärt leveransdatum 2024-12-31

Creon 35 000 E preliminärt leveransdatum 2024-04-30

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Egazil (hyoscyamin) 0,2 mg depåtablett är avregistrerad sedan 2023-01-31.

Licensalternativ:

Hyoscyamine Sulfate 0,125 mg tablett (OBS! Ej depåtablett)
MAH: Acella Pharmaceuticals LLC (USA)
Ledtid: 15-20 dagar (plus 5-7 dagar för licens)

 

Sidan uppdaterad 2023-02-09

Emerade inj vätska, lösn i förfylld penna 150 mikrog preliminärt leveransdatum 2027-12-31

Emerade inj vätska, lösn i förfylld penna 300 mikrog, samt 500 mikrog preliminärt leveransdatum 2024-08-31

 

Ett funktionsfel hos vissa Emerade injektionspennor med adrenalin innebär att vissa pennor inte kan leverera adrenalin när pennan används i en nödsituation. Därför har adrenalinpennan dragits tillbaka. Vid förskrivning rekommenderas ett annat preparat till exempel Jext eller Epipen.

 

Mer information finns hos Läkemedelsverket (länk)

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Det råder brist på flera olika läkemedel innehållande paracetamol och ibuprofen till barn. Se sammanställning hos Region Uppsala (länk). 

 

Sidan uppdaterad 2024-04-12

Fluticason Cipla 125 mikrog/dos, preliminärt leveransdatum 2024-06-12

Icsori inh spray 125 mikrog/dos, preliminärt leveransdatum 2024-08-01

Flutide evohaler 125 mikrog/dos, finns tillgänglig.

 

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Cutisoft wipe ersätts av Leukoplast wet wipe, som ingår i läkemedelsförmånen från och med 231229, vnr 731995.

Se information från Region Uppsala (länk).

 

Sidan uppdaterad 2024-02-01

Inolaxol oralt pulver, preliminärt leveransdatum saknas

Inolaxol granulat, preliminärt leveransdatum 2024-10-01

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Intuniv 1 mg, finns tillgänglig 

Intuniv 2 mg, preliminärt leveransdatum 2024-05-17

Intuniv 3 mg, finns tillgänglig

Intuniv 4 mg, preliminärt leveransdatum 2024-05-10

 

Tillverkaren Takeda rekommenderar att inte initiera nya patienter förrän leveransavbrottet är åtgärdat.

Se mer information och förslag på licenspreparat hos Region Blekinge (länk).

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Förskrivare behöver tillse att berörda patienter har aktiva recept på kortverkande nitroglycerin; Nitrolingual sublingualspray alternativt Suscard buckaltabletter. Båda preparaten finns dessutom i de kommunala Akut- och Buffertförråden. 

 

Imdur 30 mg preliminärt leveransdatum 2024-06-01

Imdur 60 mg preliminärt leveransdatum 2024-05-01

Imdur 120 mg finns tillgängligt

Ismo retard 40 mg preliminärt leveransdatum 2024-05-15

Isomex 30 mg finns tillgängligt

Monoket OD finns tillgängligt i samtliga styrkor

Licensalternativ

Region Örebro län ansökt om generell licens i styrkorna 30 samt 60 mg .För isosorbidmononitrat depot har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd att expediera recept mot en generell licens. Detta innebär att enskild förskrivare ej måste skicka in licensmotivering vid förskrivning av läkemedlet.

 

Förskrivning inom Regionen sker enklast genom att använda receptfavorit, – sök på §isosorb. Se information på intranätet.

Isosorbidmononitrat LICENS 30 mg depottablett angina pectoris

Ange referensnummer 2023659740 i doseringsanvisningen.

 

Isosorbidmononitrat LICENS 60 mg depottablett angina pectoris  

Ange referensnummer 2024698793 i doseringsanvisningen.

Observera att leveranstid till apotek är ca 2-3 veckor och vanligtvis inte lagerhålls av apoteken.

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Ketogan Novum kommer sluta att marknadsföras pga dålig lönsamhet.  

 

Ketogan Novum tabl 5 mg, sista försäljningsdatum 2024-03-15

Ketogan Novum inj 5 mg/ml, sista försäljningsdatum 2024-04-30

 

Sidan uppdaterad 2024-02-22

Levaxin 75 mikrogram och 125 mikrogram är från 1 december 2023 inte längre subventionerade. De kommer fortfarande tillhandahållas av tillverkaren.

Apoteken kan inte byta till annan styrka, nytt recept krävs.

Favoritpaket recept finns för kombination av olika styrkor för att få dygnsdos 75, 85 respektive 125 mikrogram. Sök på §levaxin. För de patienter som önskar 75 eller 125 mikrogram utom förmån förskrivs detta utan favorit.

 

Sidan uppdaterad 2023-11-30

Samtliga tillverkningssatser (batcher) av Champix är indragna sedan september 2021.

För vissa patienter kan bupropion (Zyban) vara ett alternativ.

Cytisiniklin

I de man vill använda ett preparat med liknande verkningsmekanism som Champix finns nu åter ett godkänt läkemedel innehållande cytisiniklin att tillgå, Asmoken. Därmed har beslut om särskilt tillstånd för cytisiniklin har återkallats och är från och med den 14 april 2024 inte längre giltigt.  För mer information, se Läkemedelsverkets hemsida (länk).

 

Förskrivning inom regionen sker enklast genom att använda receptfavoriten asmoken rökavvänjning (cytisiniklin) – sök på §asmoken. Hjälpschema till patient finns på vårdgivarwebben:

Licensalternativ

 

Apo-varenicline

Region Örebro län har ansökt om generell licens i styrkorna 0,5 samt 1 mg. Läkemedelsverket har beviljat särskilt tillstånd att expediera recept mot en generell licens. Detta innebär att enskild förskrivare ej måste skicka in licensmotivering vid förskrivning av läkemedlet.

 

Förskrivning inom Regionen sker enklast genom att använda favoriter genom att söka på §apo-v:

 • apo-varenicline 1 mg rökavvänjning LICENS (champix) ca 3 veckors leveranstid (finns i lager på sjukhusapoteket USÖ)
  Ange referensnummer 2023690583 i doseringsanvisningen

 • apo-varenicline reducerad dos 0,5 mg rökavvänjning LICENS (champix) ca 3 veckors leveranstid
  Ange referensnummer 2023690581 i doseringsanvisningen

Se information från tobakspreventiva mottagningen på intranätet (länk).

 

Sidan uppdaterad 2024-04-12

Just detta fabrikat (Metoprolol 1A Farma) är inte utbytbart på apotek p.g.a. skillnader i frisättning och indikationer.

Andra fabrikat finns tillgängliga och dessa är utbytbara sinsemellan (dock alltså inte mot 1A Farma).

Om du använder receptfavoriten för metoprolol (sök på §metoprolol) så blir det automatiskt ett fabrikat som är utbytbart på apotek. 

Om du inte använder receptfavoriten enligt ovan, se då till att välja ett annat preparat än Metoprolol 1A Farma.

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Under en längre tid har flertalet läkemedel som används vid menopausal hormonbehandling (MHT, tidigare HRT) dragits med leveransproblem. Se information från Region Uppsala (länk).

 

Sidan uppdaterad 2024-02-01

Niferex orala droppar 30 mg/ml har utgått. Andra beredningsformer av Niferex berörs inte.

 

Licensalternativ

Region Örebro län ansökt om generell licens för två olika preparat. För järn(II)glycinsulfat har Läkemedelsverket beviljat särskilt tillstånd att expediera recept mot en generell licens. Detta innebär att enskild förskrivare ej måste skicka in licensmotivering vid förskrivning av läkemedlet.
Ange referensnummer enligt nedan i doseringsanvisningen.

 

Glutaferro orala droppar, 170 mg/ml ferroglycinsulfat-komplex (motsvarande 30 mg Fe2+), ref-nr: 2023677771 ledtid ca 3 veckor

Observera att Glutaferro inte har någon tillhörande droppinsats utan bör doseras i ml med den doseringsspruta som medföljer.

För att göra expedieringsförfarandet så smidigt som möjligt, ange i doseringsanvisning:

 • dosering både i antal droppar och motsvarande mängd i ml (t ex 2 droppar = 0,1 ml) på recept både på Niferex och Glutaferro.
 • att Glutaferro kan bytas mot  Niferex och tvärtom.

 

Niferex, orala droppar 30 mg/ml, ref-nr: 2023677756 osäker tillgång

 

 

Sidan uppdaterad 2024-01-18

Oestring vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar preliminär leverans 2024-07-19. Finns i lager på vissa apotek.

 

Ett andrahandsval är östradiol (Vagifem/Vagidonna/Vagirux), preparaten ingår inte i läkemedelsförmånden och finns även att köpa receptfritt.

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Pregabalin i styrkorna 25 och 50 mg är restnoterade.

Mer information om detta finns på Region Uppsalas hemsida (länk)

 

Sidan uppdaterad 2024-03-25

Lergigan oral lösning 1 mg/ml leveransdatum saknas.

 

Licensalternativ

Observera att läkare måste motivera licens i KLAS (länk) för varje enskild patient så att ett apotek kan söka licens hos Läkemedelsverket. Detta då Läkemedelsverket inte beviljat särskilt tillstånd att expediera recept på Promethazine mot generell licens.


Mer information om förskrivning av licensläkemedel hittar du här: Licensläkemedel • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se) (länk).

 

Promethazine TEVA oral lösning 1 mg/ml, 300 ml

MAH: TEVA B.V., Nederländerna

Leveranstid till apotek: Ca 14 dagar (plus 5-7 dagar för licens)

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Scopoderm 1 mg/72 h depotplåster Preliminärt leveransdatum 2024-12-31

 

Se information och tips om licensalternativ på Region Uppsalas samverkanswebb (länk).

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Theralen tablett, 5 mg har avregistrerats.

Se mer information och behandlingsalternativ från Region Uppsala (länk). 

 

Licensalternativ

Observera att läkare måste motivera licens i KLAS för varje enskild patient så att ett apotek kan söka licens hos Läkemedelsverket. Detta då Läkemedelsverket inte beviljat särskilt tillstånd att expediera recept på Theralene mot generell licens.


Mer information om förskrivning av licensläkemedel hittar du här, Licensläkemedel • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se).

 

Theralene, tablett 5 mg, 50 st

MAH: Laboratoire X.O, Frankrike.
Leveranstid till apotek: 1 dag (plus 5-7 dagar för licens)

 

Sidan uppdaterad 2024-04-29

Kontakter

Tove Carlsson

Leg. receptarie

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 april 2024