Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Karlskoga lasarett

En AT-tjänstgöring vid Karlskoga lasarett ger dig en familjär kultur med god stämning, gott samarbetsklimat och korta kommunikationsvägar.

Karlskoga lasarett.

Karlskoga lasarett är det medelstora sjukhuset med de stora fördelarna, då vi tillsammans med engagerad och professionell personal är ett fullvärdigt sjukhus där vi bedriver dygnet-runt-verksamhet.

Familjär kultur

På Karlskoga lasarett kommer du få träffa många olika patienter och se ett brett sjukdomspanorama. Här får du möjlighet att växa in i din yrkesroll tillsammans med erfarna och stödjande kollegor. Du kommer också att lära dig mycket i en utvecklande och utmanande miljö. Karlskoga lasarett genomsyras av gemenskap och öppenhet. Här hälsar man på alla man möter och man ställer upp för varandra.

Genom medvetet kvalitetsarbete utifrån patientfokus kan vi erbjuda personlig sjukvård med hög vårdkvalitet. Som ett bevis på det har vi som första sjukhus i Sverige vunnit utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

Egen lokal för våra AT-läkare

På Karlskoga lasarett har AT-läkarna tillgång till en AT-lokal på sjukhuset som är utrustad för gemensamma måltider, umgänge och enskilt arbete.  Här kan AT-läkaren även läsa och låna böcker och lokalen är utrustad med datorer.

Vår AT-utbildning

Vid Karlskoga lasarett tillsätts varje halvår 8 AT-block. En AT-placering vid Karlskoga lasarett omfattar 18 månader.

AT-utbildningens omfattning

AT-blocket inleds antingen med internmedicin, psykiatri eller kirurgi. Dessa byts sedan av allt eftersom din AT fortskrider. Den placering som alltid ligger sist i din placering är dina sex månader inom primärvården.

AT-undervisning

AT-undervisning erbjuds i form av utbildningsveckor under kirurgi- och medicinblocket. Primärvården och psykiatrin erbjuder egna föreläsningsserier.

Läs mer om din lokala föreläsningsserie.

Läs mer om länsövergripande AT-seminarier.

AT-block

Här nedan beskrivs de placeringar som du kommer att ha under din AT.

Tjänstgöring vid kliniken för medicin och geriatrik omfattar fyra och en halvmånad. Kliniken ansvarar för medicinsk, geriatrisk och rehabiliterande vård för invånarna i Karlskoga, Degerfors och Laxå.

Genom ett avtal med Region Värmland har patienter från Värmland möjlighet att söka vård hos oss också. Kliniken består av två internmedicinska avdelningar, varav en avdelning är specialiserad på hjärtsjukvård och en avdelning med stroke-/neurologi inriktning.

Läs mer om kliniken för medicin och geriatrik. 

Tjänstgöringen som AT-läkare inleds med en inskolningsperiod om två veckor, en vecka på akutmottagningen och en vecka på vårdavdelningen. Efter dessa deltar man i primärjourssystemet.

Blocket inkluderar även en placering på anestesikliniken. Under placeringen kommer du vara placerad på operation och IVA. Som AT-läkare går du "bredvid" och bedriver därmed inte självständigt arbete. Det ges utrymme för att i mån av plats auskultera på ambulansen under en dag.

Läs mer om anestesikliniken. 

På kirurgblocket tjänstgör du i sammanlagt fyra och en halvmånad. Under din tid på kirurgkliniken deltar du i arbete på såväl vårdavdelning som operationsavdelning, akutmottagning och kirurgmottagning. Klinisk handledning får du fortlöpande i det dagliga arbetet.

Tjänstgöringen hos oss inleds med inskolning bestående av introduktion på vårdavdelning, operationsavdelning och kirurgmottagning. Dessutom ingår i introduktionen sammanlagt en veckas tjänstgöring på akutmottagningen dagtid. Du går också nattjour tillsammans med erfaren kollega innan du förväntas gå egna jourer. Ortoped- och kirurgbakjour finns tillgänglig dygnet runt.

Under din placering på kirurgkliniken i Karlskoga ingår även en placering på ortopedkliniken. Under din placering kommer du att ha en ortopedspecialist som handledare. Arbetet på kliniken innebär att du deltar i röntgenrond, avdelningsrond och avdelningsarbete. Efter avdelningsrond assisterar du på operation eller så har du mottagning. För de speciellt intresserade finns möjlighet att under handledning utföra enklare operationer.

Läs mer om kirurgiska kliniken. 

Läs mer om ortopediska kliniken.

Psykiatriplaceringen genomförs i Karlskoga eller i Örebro. Här ingår en placering på beroendecentrum i Örebro.

Din jourtjänstgöring under detta avsnitt genomförs på psykiatriakuten i Örebro.

Inom psykiatrin finns det olika verksamhetsområden som till exempel allmänpsykiatrisk öppenvård, akut-och heldygnsvård, psykiatri för barn och unga vuxna samt psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri.

Du kommer får mer information om de olika områden inför din placering och har då även möjlighet att önska vilket område du vill vara placerad i.

Läs mer om psykiatrins kliniker och enheter.

 

 

Din primärvårdsplacering fullgörs på någon av västra länsdelens fem vårdcentraler; Baggängen, Brickegården, Karolina, Laxå och Pilgården.

Läs mer om vårdcentralerna i närsjukvårdsområde väster.

Tjänstgöringen i primärvården omfattar sex månader och ligger sist i AT-blocket och utgör för de flesta en mycket positiv erfarenhet. Under primärvårdsplaceringen får du som AT-läkare ökad inblick i allmänmedicinens vardag, tillfälle att knyta ihop dina kunskaper från tidigare placeringar och träning på att arbeta lite mer självständigt än på sjukhuset.

Varje vårdcentral har egen introduktion av nyanställda AT-läkare. Den innehåller information om arbetsplatsen, arbetsrutiner, samarbete med andra vårdgivare med mera.

Du som tjänstgör på vårdcentral utför sedvanligt mottagningsarbete med ett begränsat antal patienter på mottagningslistan som utökas efterhand i samförstånd med handledaren. Du ges möjlighet att auskultera övriga vårdgivare på vårdcentralen som sjukgymnast, distriktssköterska, varnavårdscentral, mödravårdscentral, med mera.

Studietid är schemalagd till fyra timmar per vecka. Studietiden inbegriper AT-undervisning (onsdag eftermiddag), AT-seminarier (länsgemensamma heldagar) och självstudier. Utöver studietiden kommer du att erbjudas en timmes handledning varje vecka.

Som AT ingår du i primärvårdens jourverksamhet. När du blivit introducerad till jourverksamheten går du egen primärjour med bakjour i hemmet.

Kontakter

AT-samordningsgrupp
AT-chef

Sasan Sayadi

Utbildningsadministratör

Camilla Frisö Åsell

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 september 2022