Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Universitetssjukhuset Örebro

Universitetssjukhuset Örebro är ett sjukhus på frammarsch med snabbt ökande forskningsaktivitet, ett populärt utbildningssjukhus och ett sjukhus med omfattande högspecialiserad vård.

M-huset, Universitetssjukhuset Örebro

Ett litet universitetssjukhus med stora möjligheter

Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, är det största sjukhuset i länet. I jämförelse med övriga universitetssjukhus i Sverige är det dock betydligt mindre. Det medför bland annat att du som AT-läkare på akutmottagningen själv får handlägga patienter i första ledet. Dag som natt finns givetvis nära tillgång till bra stöd från erfarna kollegor. Allmän invärtesmedicin och kirurgi möter du på akuten och på akutvårdsavdelningen. På de övriga avdelningarna har du möjlighet att få insyn i den mer specialiserade och högspecialiserade vården.

Det finns goda möjligheter för dig som AT-läkare till engagemang i utbildning, som att vara basgruppshandledare på närliggande Campus USÖ och att redan under AT-tiden knyta an till en forskargrupp om du är intresserad av att forska efter AT. USÖ har flera av det mindre sjukhusets fördelar och universitetssjukhusets stora möjligheter för framtiden.

På USÖ finns en centralt placerad AT-lokal som är väl utrustad för gemensamma måltider, umgänge och enskilt arbete. I AT-lokalen är också en del av utbildningen förlagd liksom de regelbundna träffarna med AT-chef och samordnare.

För dig som är särskilt intresserad av forskning erbjuder vi AT-tjänster med forskningsinriktning. För dig som är intresserad av pedagogiskt arbete finns AT med pedagogisk inriktning att söka.

AT-block

Vid USÖ tillsätts varje halvår 13 AT-block.

Våra traditionella AT-block omfattar för närvarande 18 månaders tjänstgöring. 

Våra AT-block med forskningsinriktning omfattar 24 månaders tjänstgöring varav 18 månader är klinisk utbildning och upp till sex månader är avsatt för forskning.

Våra AT-block med pedagogisk inriktning omfattar 21 månaders tjänstgöring varav 18 månader är klinisk utbildning och cirka tre månader är tid avsatt för det pedagogiska arbetet. Både forskar-AT och AT med pedagogisk inriktning utlyses samtidigt som de traditionella AT-blocken, två gånger per år.

Inom ramen för att utveckla universitetssjukvården utlyser Region Örebro län AT-block med forskningsinriktning. Tjänsterna är för närvarande placerade vid Universitetssjukhuset Örebro och omfattar 24 månaders tjänstgöring varav cirka sex månader är forskningstid tid. De sex månaderna finansieras av regionens ALF-medel.

Vid Universitetssjukhuset Örebro tillsätts tre AT-block med forskningsinriktning vid två tillfällen per år, så kallade forskar-AT. Ansökan till dessa tjänster sker samtidigt som övriga AT-tjänster.

Övergripande syfte

En AT med forskningsinriktning syftar till att stimulera en tidig kontakt med forskning. Det ger nyutbildade läkare möjligheten att kombinera forskning med de obligatoriska kompetensmålen för AT.
En AT med forskningsinriktning avslutas med ett vetenskapligt seminarium.

Omfattning

Ett AT-block med forskningsinriktning omfattar 24 månaders tjänstgöring varav cirka sex månader är forskningstid och startar samtidigt som regionens övriga AT-block, d.v.s. i mars och september. Efter 21 månaders tjänstgöring sker en extra löneuppräkning som kompensation för den längre tjänstgöringstiden.

Ansökan

I ansökan om AT med forskningsinriktning ska följande finnas med:

 • Forskningsplan för planerat forskningsprojekt. Använd gärna mall för projektplan för ansökan till forskar-AT.
 • För dig som är doktorandregistrerad vid Örebro universitet eller annat universitet bifogas också gällande doktorandplan.
 • Personligt brev och CV med information om eventuell tidigare forskningserfarenhet. Det personliga brevet ska också visa på hur ditt projekt knyter an till den forskning som bedrivs inom Region Örebro län.
 • Intygande från forskningshandledare eller forskargrupp om resurser för genomförande av projektet.

Bedömning av ansökan

Vi bedömer:

 • Personliga egenskaper såsom personlig mognad, god självinsikt, samarbets- och ledarskaps-förmåga, vilja att bidra till att utveckla verksamheten samt engagemang och vilja att lägga den tid och kraft som behövs för att klara uppdraget som AT-läkare.
 • Genuint intresse av att i framtiden arbeta och verka i Region Örebro län.
 • Erfarenhet av svensk sjukvård.
 • Forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet
 • Publikationslista
 • Övriga meriter av betydelse för anställningen är forsknings- och utbildningserfarenheter.

Handledarkompetens

Handledare ska vara minst disputerad, gärna med docentkompetens, och anställd inom Region Örebro län eller Örebro universitet

Finansiering

Finansieringsintyg för doktorander enligt ordinarie rutin. Som AT med forskningsinriktning finns möjlighet att söka finansiering för projektkostnader från forskningskommittén.

För AT med forskningsinriktning och ännu inte doktorandregistrerad finns möjlighet att söka ALF-medel för vetenskapliga konferensresor. Krav är då att bidra till konferensen med en poster eller en muntlig presentation.

Deltagande i nationell eller internationell kongress för AT med forskningsinriktning bör tas från forskningstiden, i och med att den kliniska tjänstgöringstiden inom respektive block redan är på ett minimum för socialstyrelsens godkännande.

Region Örebro län erbjuder AT-tjänster med pedagogisk inriktning. Ett attraktivt erbjudande för dig som är utvecklingsinriktad och som vill fördjupa och förverkliga ett tidigt intresse för pedagogiskt arbete.

Övergripande syfte

Pedagogisk-AT syftar till att stärka hälso-och sjukvårdens kompetens och medvetenhet om de pedagogiska processer som ingår i utbildningsuppdraget. Långsiktigt främjas en god utbildningskultur inom regionens verksamheter.

Pedagogisk-AT ger nyutbildade läkare en möjlighet till pedagogisk meritering parallellt med inhämtning av obligatoriska kompetensmål för AT.

Pedagogisk-AT är inte primärt inriktad på vetenskaplig meritering men kan långsiktigt stimulera intresse för forskning inom medicinsk pedagogik.

Målsättning för pedagogiskt arbete ­ 

 • Att uppnå en fördjupad teoretisk kunskap om pedagogiska processer inom ramen för vårdens utbildningsuppdrag. ­
 • Att inhämta praktisk erfarenhet av att tillämpa grundläggande pedagogiska verktyg inom både grundutbildning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). ­
 • Att inhämta erfarenhet av att genomföra ett projektbaserat utvecklingsarbete inom medicinsk pedagogik.

Utformning

Pedagogisk-AT är en tidsbegränsad anställning som löper under 21 månader, heltid. Tjänstgöringstiden fördelas på:

 • invärtesmedicin och kirurgisk specialitet 9 månader,
 • psykiatri 3 månader,
 • allmänmedicin 6 månader
 • pedagogiskt arbete upp till 3 månader.

Handledare utses av styrgrupp efter förslag av utbildningschef.

I samband med tjänstgöringsstart utformas en individuell utbildningsplan (IUP) för det pedagogiska arbetet. Ansvar för IUP har handledare tillsammans med AT-läkare. Inriktning kan individualiseras utifrån intresseområde men nedanstående moment bör eftersträvas att få med i planeringen.

Pedagogiskt arbete

Totalt upp till 3 mån tjänstgöring.

Inhämta teoretisk kunskap

Litteraturstudier (litteraturlista)

Kurs: Problembaserat lärande

Kurs: Handledning i klinisk verksamhet, grund

Kurs: KlinSim steg 1

Seminarier/webinarier med högskolepedagogisk inriktning (varierande teman inom: grundläggande pedagogik och pedagogisk forskning, ledarskap, bedömningsinstrument, interprofessionellt lärande, peer learning, patientens ”lärande” – vårdens pedagogik med fokus på folkhälsa) 

Inhämta praktisk erfarenhet

 • Basgruppshandledare på Läkarprogrammet Örebro
 • Handledar- eller utbildningsuppdrag kopplat till sjuksköterskeprogrammet
 • Observera/medverka vid färdighetsträningar/simuleringsövningar KTC RÖL
 • Klinisk handledning av studenter i ordinarie klinikarbete efter handledarutbildning.
 • Leda seminarie/work shop/föreläsning för studerande/AT-kollegor med utgångspunkt från medicinsk pedagogik.

Eget pedagogiskt utvecklingsarbete

Genomföra och utvärdera ett pedagogiskt utvecklingsprojekt (under handledning).
Skriftlig och muntlig rapport av projektet presenteras vid lämpligt seminatirum.

Ansökan om pedagogisk AT

I din ansökan om pedagogisk AT vill vi att det framgår följande:

 • Tidigare eller pågående pedagogiska uppdrag
 • Intyg från uppdragsgivare (till exempel universitet) om tidigare eller pågående pedagogiska uppdrag
 • Tidigare utbildningar inriktade på pedagogik eller ledarskap
 • Ev. publikationer med pedagogisk inriktning
 • Tankar/idéer om varför AT med pedagogisk inriktning intresserar dig och någonting om vilket typ av utvecklingsprojekt du skulle vilja genomföra under din tjänstgöring (max 1-2 A4)

Kontakt

AT-samordningsgrupp

Allmäntjänstgöringen inom invärtesmedicin omfattar cirka fem månader som fördelas mellan allmän internmedicin, kardiologi, lungmedicin, njurmedicin, endokrinologi, hematologi och gastroenterologi. Allmän internmedicin och kardiologi är obligatoriskt. 

Tjänstgöringen innebär introduktion på medicinakuten om du inte arbetat där tidigare. Genom hela tjänstgöringsperioden deltar du fullt ut i medicinska klinikens primärjourslinje med stöd av mellanjouren.

AT-ansvariga: 

Jacob Crafoord, AT-studierektor  VO medicin 

Mia Lagerroos, AT-administratör VO medicin

Lovisa Söderström, schemaläggare VO medicin

Lisa Bjärmark, schemaläggare VO hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi

Tjänstgöringen inom opererande specialiteter omfattar totalt cirka fem månader och utgår från Kirurgiska kliniken på USÖ.

Varje AT-läkare har en sammanhängande slutenvårdsplacering på en hemavdelning inom kirurgiska kliniken eller urologiska kliniken.

Tjänstgöringen innefattar en veckas introduktion till arbetet på Akutmottagningen, särskild placering på ortopedkirurgiska kliniken i fyra veckor och särskild placering på anestesi- och intensivvårdskliniken i två veckor.

Under denna tjänstgöringsperiod deltar du fullt ut i kirurgiska klinikens primärjourslinje med gott stöd av en legitimerad kollega på plats samt en sjukhusbunden så kallad operationsjour. 

AT-ansvariga:

Nina Hanser, AT-studierektor VO kirurgi

Carina Tallberg Fagrell, AT-administratör VO kirurgi

Sophie Lennholm , AT-studierektor VO anestesi- och intensivvård 

Helena Ek AT-studierektor VO ortopedi och handkirurgi (Lilla Szigethy föräldraledig)

Anders Vikerfors, AT-studierektor VO urologi

Psykiatriplaceringen genomförs i Örebro. Här ingår en placering på Beroendecentrum och du har möjlighet att välja om du också vill vara placerad inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Din jourtjänstgöring under detta avsnitt genomförs på psykiatriakuten.

Inom psykiatrin finns det olika områden som till exempel allmänpsykiatrisk öppenvård, akut- och heldygnsvård, psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri.

Du kommer att få mer information om de olika områdena inför din placering och har då även möjlighet att önska var du vill vara placerad.

AT-ansvariga:

Maria Björkgren, övergripande studierektor

Tjänstgöringen i primärvården område Örebro och söder avslutar AT-blocket och utgör för de flesta en mycket positiv erfarenhet.

Under primärvårdsplaceringen får du som AT-läkare ökad inblick i allmänmedicinens vardag, tillfälle att knyta ihop dina kunskaper från tidigare placeringar och träning på att arbeta lite mer självständigt än på sjukhuset. Vi har tydliga riktlinjer för vilka förutsättningar som AT-läkaren möter på vårdcentralen.

Omfattning

Tjänstgöringen i primärvården omfattar 6-6,5 månader och ligger sist i AT-blocket.

Tilldelning av vårdcentral

Som AT-läkare på Universitetssjukhuset Örebro kommer du att tjänstgöra på någon av de 17 vårdcentraler som hör till Närsjukvårdsområde Örebro-Söder. 12 av vårdcentralerna ligger inom Örebros tätort. Till Askersunds, Hallsbergs, Kumla, Lekebergs och Odensbackens vårdcentraler går det bra att dagspendla. Om en vårdcentral vid en viss tidpunkt inte skulle klara att erbjuda det stöd och handledning som AT-läkare behöver, blir den inte aktuell för tilldelning av AT-läkare.

Några månader innan primärvårdsstart blir du kontaktad av AT-studierektor i primärvården, som informerar om vilka vårdcentraler som står till buds vid den aktuella tidpunkten och tar in ditt önskemål om placering. Om flera AT-läkare önskar samma vårdcentral kan ibland lotten behöva avgöra vem som får vilken vårdcentral.

Reseersättning, motsvarande busskort, utgår för resor till vårdcentraler som ligger utanför Örebro.

Introduktion

Varje vårdcentral har egen introduktion av nyanställda AT-läkare. Denna introduktion ska innehålla vad varje nyanställd läkare bör veta om arbetsplatsen, arbetsrutiner, samarbete med andra vårdgivare etc. Introduktion till datajournalen ges gemensamt under första tjänstgöringsveckan eller på respektive vårdcentral.

Arbetets innehåll

Du som tjänstgör på vårdcentral utför sedvanligt mottagningsarbete med ett begränsat antal patienter på mottagningslistan som utökas efterhand i samförstånd med handledaren. Det är viktigt att du fortlöpande kommunicerar med din handledare och verksamhetschef om arbetsbelastningen och variationen i arbetet, så att den blir anpassad efter din förmåga både i början, mitten och slutet av tjänstgöringen, och att du får möjlighet att uppfylla mål för placeringen.

Du ges möjlighet att auskultera övriga vårdgivare på vårdcentralen – sjukgymnast, distriktssköterska, BVC, MVC, etc.

Handledning

Handledning i primärvården har en lång tradition och brukar fungera utmärkt med schemalagd tid för handledning minst en timme varje vecka. Den personliga handledaren är specialistkompetent och vår målsättning är att alla ska ha genomgått handledarutbildning. Handledaren ansvarar tillsammans med vårdcentralschefen för att AT-läkarens arbetssituation är rimlig med avseende på arbetsbörda, svårighetsgrad och att behövligt stöd ges i enskilda patientfall.

Handledarens uppgift är att stödja AT-läkarens kompetensutveckling, vilket inkluderar att göra utvärdering och ge återkoppling under tjänstgöringens gång.

Jourtjänstgöring

Som AT-läkare ingår du i primärvårdens jourverksamhet, på Vårdcentralernas Jourcentral, Nygatan i Örebro eller på Fylstamottagningen i Kumla (om du tjänstgör i Kumla, Hallsberg eller Askersund).

De första jourpassen brukar man göra tillsammans med sin handledare på vårdcentralen eller annan erfaren kollega för att bli introducerad på bästa sätt.

På Nygatan arbetar du parallellt med specialist och ST-läkare under jourpasset. På Fylstamottagningen får du arbeta självständigt som primärjour, i början med bakjouren närvarande på mottagningen. Nattjour ingår inte i tjänstgöringen.

Ur ett utbildningsperspektiv ska man som AT-läkare göra minst 6-10 jourpass under sina sex månader. Jourpassen kan bli fler utifrån verksamhetens behov.

Teoretisk utbildning

Som AT-läkare kommer du ha möjlighet att delta i de utbildningar som erbjuds inom ramen för AT, det vill säga AT-undervisning och heldags AT-seminarier. Under primärvårdsplaceringen är en eftermiddag i veckan är vikt för teoretisk utbildning med planerade gemensamma undervisningstillfällen de flesta veckor. Vissa av dessa eftermiddagar är i stället avsedda för självstudier. Den gemensamma undervisningen äger rum antingen på den vårdcentral där den som håller i undervisningen tjänstgör, eller i lokal på USÖ.

Läs mer om utbildning under din AT.

Bedömning

Vi rekommenderar att flera sit-in görs under vårdcentralsplaceringen. Vid ett sådant tillfälle skall sit-in göras med annan specialist än handledaren för att skickas till Socialstyrelsen inför anmälan till AT-tenta. Du ges ledighet med lön två dagar före AT-tentan för inläsning.

AT-ansvariga:

Anna Lindén Wikblom, övergripande studierektor

Kontakter

Rebecca Borg

överläkare och AT-chef

Anna Lindén Wikblom

Övergripande studierektor nära vård / AT-studierektor

Camilla Frisö Åsell

Utbildningsadministratör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 september 2023