Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Examination och utvärdering

Här hittar du vägledning för din examination och hur vi utvärderar och kvalitetssäkrar utbildningen.

Så gör du för att få din legitimation

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs bevis på fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination – eAT provet.

Eat-provet

Från och med 2016 ska alla AT-läkare genomfört fyra godkända medsittningar (ett för varje AT-block) för att kunna delta i eAT-provet. Medsittningar får inte genomföras med tilldelad handledare för respektive tjänstgöringsavsnitt utan med en specialistkompetent läkare inom respektive område.

Var uppmärksam på att senaste versionen av bedömningsmallen ska användas vid medsittningen. Dubbelkolla att du har med dig rätt version.

De fyra bedömningsmallarna från dina medsittningar ska bifogas vid anmälan via anmälningslänken som visas på startsidan när anmälan är öppen. Du ska även bifoga ditt svenska examensintyg eller beslutet från Socialstyrelsen på samma sätt via anmälningslänken. Alla dokument ska vara i PDF-format. Bedömningsmallarna ska senast skickas in måndagen efter sista anmälningsdagen till eAT-provet. Du skickar in originalmallarna eller vidimerade kopior av dessa.

Det skriftliga provet äger rum fyra gånger om året. Du ges ledighet med lön två dagar före eAT-provet för inläsning.

Läs mer om informationsmaterial om eAT-provet, medsittning samt datum för provtillfällen.

Bevis på fullgjord allmäntjänstgöring

Efter varje tjänstgöringsavsnitt ska verksamhetschefen (eller av hen utsedd läkare) intyga i Socialstyrelsens tjänstgöringsbok för AT-läkare att tjänstgöringen har fullgjorts. Tjänstgöringsboken måste undertecknas av läkare.

Observera att tjänstgöringsintyget tidigast får skrivas på sista dagen av respektive placering enligt AT-läkarens anställningsavtal.

I slutet av AT-tjänstgöringen intygar AT-chefen i tjänstgöringsboken att AT har fullgjorts inom ramen för en särskild underläkartjänst för AT.

Tjänstgöringsboken skickas tillsammans med legitimationsansökan till Socialstyrelsen när AT-läkaren har fullgjort samtliga delar av sin AT samt avlagt ett godkänt eAT-prov.

Utvärdering och kvalitetssäkring

Vi i Region Örebro län arbetar målmedvetet för att kunna erbjuda dig en allmäntjänstgöring av högsta kvalitet.

Vårt viktigaste redskap är en tät återkoppling från våra AT-läkare vid regelbundna möten med AT-chef och AT-samordnare.

Formaliserade skriftliga utvärderingar genomförs fortlöpande av introduktionsprogram och seminarieprogram. En webbaserad omfattande enkätundersökning genomförs efter varje tjänstgöringsavsnitt i ditt AT-block och resultatet återkopplas fortlöpande till verksamheterna.

Kontakter

AT-ledningsgruppen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 april 2022