Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lindesbergs lasarett

På Lindesbergs lasarett strävar vi efter att erbjuda dig en utbildning av hög kvalitet och genom stöd och handledning hjälpa dig att bli en kompetent framtida ST-läkare.

Lindesbergs lasarett.

Vi jobbar för patienternas bästa

Lasarettet är ett länsdelssjukhus i norra Örebro län som betjänar cirka 50 000 invånare i den norra länsdelen. Sjukhuset har cirka 600 anställda.

På Lindesbergs lasarett finns akutklinik, klinik för medicin och geriatrik, anestesi- och intensivvårdsklinik, kirurgisk klinik, ortopedkirurgisk klinik, röntgenklinik samt sex specialistmottagningar. Region Örebro läns serviceorganisation, Regionservice, har också personal på sjukhuset som sköter kök, städ, drift, transport samt medicinsk teknik. På lasarettet finns även psykiatri, sjukhustandvård och labb.

Både bredd och fördjupning

På sjukhuset finns både närsjukvård och länskliniker. Bland annat finns här ett stort centra för knä- och höftledsoperationer som tar emot patienter från hela landet. På kliniken för medicin och geriatrik arbetar man utifrån sektionsindelning med en sektion vardera för stroke, kardiologi, lungmedicin/infektion samt allmän internmedicin.

Lindesberg - nära till det mesta

Lindesberg, i natursköna Bergslagen, är beläget fyra mil norr om Örebro. Här finns ett rikt natur-, kultur och friluftsliv. Genom trakten löper vandringsleder och cykelleder av olika slag. I Lindesberg arena utövas sporter såsom judo, handboll och volleyboll som alla under årens lopp placerat orten högt upp på resultatlistorna. Här finns även en stor hockeytradition med flera lokala lag.

Dessutom har Lindesberg landets grönaste travbana - Fornaboda travbana. Musikaliskt kan Lindesberg stoltsera med att ha burit fram två Idolvinnare. Körlivet är rikt, och inte minst manskören Harmonis Vårcaprice har gjort sig känd vida omkring och en kort resa söderut finns möjlighet att ta del av hela Örebro stads utbud av konserter, restauranger och shopping.

Pendlingsmöjligheterna är goda åt både norr och söder.

Introduktion

Din AT börjar med en veckas gemensam introduktion för alla AT-läkare i Region Örebro län. Veckan efter sker lokal introduktion på Lindesbergs lasarett då vi också håller en middag med de AT-läkare som sedan tidigare är i tjänst hos oss.

AT-utbildningens omfattning

AT-blocket inleds antingen med internmedicin eller kirurgi. Den placering som alltid ligger sist i din placering är dina 6 månader inom primärvården.

Allt som allt innehåller din AT-placering följande:

  • 2 introduktionsveckor
  • 4,5 månader kirurgi, varav 1 veckor ortopedi
  • 4,5 månader medicin, varav 2 veckor anestesi
  • 3 månader psykiatri
  • 6 månader primärvård

AT-undervisning

AT-undervisning erbjuds på onsdagseftermiddagar. 

Läs mer om din lokala föreläsningsserie.

Läs mer om länsövergripande AT-seminarier.

AT-block

Vid Lindesbergs lasarett tillsätts varje halvår 8 AT-block. En AT-placering vid Lindesbergs lasarett omfattar 18 månader.

Kliniken för medicin och geriatrik

Vårdavdelning 1 vid Kliniken för medicin och geriatrik är uppdelad i fyra sektioner: 

  • Sektionen för lungmedicin och infektion
  • Sektionen för kardiologi
  • Sektionen för stroke
  • Sektionen för allmän internmedicin

Vid medicinmottagningen finns bland annat specialistmottagningar för diabetes, hypertoni, kranskärlssjukdomar. Konsultläkare från universitetssjukhuset Örebro kommer från Neurokliniken samt Infektionskliniken. Vi har även en dialysmottagning samt sköterskemottagningar för demens, samt diabetes- och astmapatienter.

Kliniskt fysiologiska laboratoriet är organiserat inom medicinmottagningen och är bemannad med biomedicinska analytiker. Här genomförs arbetsprov, ekokardiografi, spirometri, bandspelar-EKG och en del andra undersökningar.

Läs mer om kliniken för medicin och geriatrik vid Lindesbergs lasarett.

AT-läkare hos oss

Som AT-läkare/underläkare på Kliniken för medicin och geriatrik kommer du i kontakt med ett brett spektrum av patienter med internmedicinska sjukdomar. Du kommer snart att ingå som en viktig medarbetare vid kliniken med en stor del självständigt arbete, men med nära samarbete med specialister/äldre underläkare och med stora möjligheter till diskussioner och handledning.

En av specialistläkarna kommer att vara din stödperson och stå för information om rutiner, genomföra medsittningar och ge feedback. Du kommer att få en checklista med utförda praktiska ingrepp. Vi räknar med att du efter en tid självständigt ska kunna utföra vanliga diagnostiska ingrepp såsom cristapunktion, lumbalpunktion, pleuratappning med mera.

Handledare

För närvarande har Kliniken för medicin och geriatrik ett individuellt handledarskap. Handledningen sker cirka en gång per vecka och vid behov. Mot slutet av tjänstgöringen och innan du slutar kommer du att få tillfälle att utvärdera tjänstgöringen i samtal med handledare/ utbildningsansvarig läkare och/eller medicinskt ledningsansvarig läkare på kliniken för att önskemål och kritik ska få komma fram.

Jourarbete

I arbetet som AT-läkare ingår jourarbete, deltagande i klinikens öppna mottagning, avdelningsarbete och tjänstgöring vid lasarettets intensivvårdsavdelning. Gemensam klinikutbildning för läkare sker varje vecka, med uppehåll för sommaren.

Fortlöpande handledning sker naturligtvis i samband med alla överläkarronder och i anslutning till patientfall på mottagningarna.

Kontakt

 

Marie-Louise Forsberg Fransson

verksamhetschef

Martina Johansson

specialistläkare

Kirurgiska kliniken

Kirurgiska kliniken i Lindesberg är en länsklinik tillsammans med kirurgen i Örebro och Karlskoga. Kirurgen i Lindesberg har en vårdavdelning (avdelning 4) och en mottagningsenhet samt sekretariat. Inom ramen för vårdplatserna bedrivs en operativ verksamhet på kliniken. Den omfattar akutkirurgi, bukkirurgi samt överviktskirurgi inklusive laparoskopisk kirurg. Operationsavdelningen är administrativt knuten till Ortopedkliniken.

På akutmottagningen omhändertas många olika typer av akuta fall som till exempel buksmärtor, trafikolyckor och andra typer av olycksfall. Jourverksamheten på akutmottagningen delas med Ortopedkirurgiska kliniken vilket innebär att även den akuta ortopedin ingår. Detta ger den som arbetar på kliniken kontakt med ett brett spektrum av sjukdomstillstånd, vilket ger bred erfarenhet.

Dessa erfarenheter är en mycket lämplig grundutbildning inom kirurgi. Om intresse och fallenhet finns, får du som AT-läkare också teknisk kirurgisk träning (operera "app" etc). AT-läkaren går självständiga jourer, i ständig nära kontakt med bakjour. Sjukhusets storlek gör att man snabbt lär känna kollegorna också på andra kliniker vilket är av fördel när man kommer ny till sjukhuset.

Läs mer om kirurgiska kliniken.

AT-läkare på Kirurgiska kliniken

Som AT-läkare arbetar du efter en inskolningsperiod med stor självständighet. Du har självständigt vårdavdelningsarbete men med uppbackning av ansvarig specialist, egen mottagning med möjlighet till rådfrågning samt, i mån av intresse, operationsarbete under handledning. Goda möjligheter finns att följa upp patienterna såväl från den öppna som från den slutna vården. Möjligheter finns att se endoskopier. Klinikens och läkarstabens storlek ger korta kommunikationsvägar vilket underlättar handledning och annan form av uppbackning i arbetet.

Ortopediska kliniken

Ortopediska kliniken Lindesberg är en länsklinik tillsammans med ortopeden i Örebro och Karlskoga. På ortopeden i Lindesberg bedöms och opereras framförallt patienter med höft- och knäartros. Här behandlas även patienter med protesnära frakturer eller som är i behov av revisionskirurgi. På enheten finns en mottagning och en vårdavdelning (avdelning 3) där platsantalet varierar under veckan.

Ortopediska- och Kirurgiska kliniken har en gemensam primärjour på akutmottagningen på lasarettet. Som primärjour finns det alltid en ortopedbakjour att rådfråga.

Varje morgon, måndag – fredag, har läkarna på kliniken (Karlskoga, Lindesberg och Örebro) gemensamt morgonmöte via videolänk. Därefter börjar arbete och undervisning på avdelning, mottagning och operation.

Läs mer om ortopediska kliniken.

Kontakt

Peter Flodström

Överläkare

Souheil Reda

Specialistläkare

Gunnar Falk

Överläkare sektionschef

Melad Youssef

Specialistläkare

Psykiatriplaceringen genomförs i Lindesberg eller i Örebro. Här ingår en placering på beroendecentrum i Örebro. Din jourtjänstgöring under detta avsnitt genomförs på psykiatriakuten i Örebro.

Inom psykiatrin finns det olika verksamhetsområden som till exempel allmänpsykiatrisk öppenvård, akut- och heldygnsvård, barn- och ungdomspsykiatri, gemensam psykiatri och utveckling samt rättspsykiatri. Du kommer får mer information om de olika områden inför din placering och har då även möjlighet att önska vilket område du vill vara placerad i.

Läs mer om psykiatrins kliniker och enheter.

Tjänstgöringen i primärvården avslutar AT-blocket och utgör för de flesta en mycket positiv erfarenhet. Under primärvårdsplaceringen får du som AT-läkare ökad inblick i allmänmedicinens vardag, tillfälle att knyta ihop dina kunskaper från tidigare placeringar och träning på att arbeta lite mer självständigt än på sjukhuset.

Vi har tydliga riktlinjer för vilka förutsättningar som AT-läkaren möter på vårdcentralen.

Omfattning

Tjänstgöringen i primärvården omfattar 6-6,5 månader och ligger sist i AT-blocket.

Tilldelning av vårdcentral

Som AT på Lindesbergs lasarett kommer du att tjänstgöra på någon av de sex vårdcentraler som hör till Område närsjukvård norr, Lindesberg, Nora, Storå, Hällefors eller Freja (Frövi och Fellingsbro) vårdcentral. Om en vårdcentral vid en viss tidpunkt inte skulle klara att erbjuda det stöd och handledning som AT-läkare behöver, blir den inte aktuell för tilldelning av
AT-läkare. Så är för närvarande fallet med Kopparbergs vårdcentral.

Läs mer om vårdcentralerna i norra länsdelen.

Några månader innan primärvårdsstart blir du kontaktad av AT-chef/AT-samordnare i området, som informerar om vilka vårdcentraler som står till buds vid den aktuella tidpunkten och tar in ditt önskemål om placering. Om flera AT-läkare önskar samma vårdcentral kan ibland lotten behöva avgöra vem som får vilken vårdcentral.

Reseersättning, motsvarande busskort, utgår för resor till vårdcentraler som ligger utanför Lindesberg.

Introduktion

Varje vårdcentral har egen introduktion av nyanställda AT-läkare. Denna introduktion ska innehålla vad varje nyanställd läkare bör veta om arbetsplatsen, arbetsrutiner, samarbete med andra vårdgivare etc. Introduktion till datajournalen ges gemensamt i början av placeringen eller på respektive vårdcentral.

Arbetets innehåll

Du som tjänstgör på vårdcentral utför sedvanligt mottagningsarbete, med ett begränsat antal patienter på mottagningslistan, som utökas efterhand i samförstånd med handledaren.

Det är viktigt att du fortlöpande kommunicerar med din handledare och verksamhetschef om arbetsbelastningen och variationen i arbetet, så att den blir anpassad efter din förmåga både i början, mitten och slutet av tjänstgöringen.

Du ges möjlighet att auskultera övriga vårdgivare på vårdcentralen – sjukgymnast, distriktssköterska, BVC, MVC, etc.

Handledning

Handledning i primärvården har en lång tradition och brukar fungera utmärkt med schemalagd tid för handledning minst 1 timme varje vecka. Den personliga handledaren är specialistkompetent och vår målsättning är att alla ska ha genomgått handledarutbildning.

Handledaren ansvarar tillsammans med vårdcentralschef för att AT-läkarens arbetssituation är rimlig med avseende på arbetsbörda, svårighetsgrad och att behövligt stöd ges i enskilda patientfall. Handledarens uppgift är att stödja AT-läkarens kompetensutveckling, vilket inkluderar att göra utvärdering och ge återkoppling under tjänstgöringens gång.

Jourtjänstgöring

Som AT ingår du i primärvårdens jourverksamhet, på vårdcentralernas jourcentral, på Lindesbergs lasarett. De första jourpassen brukar man göra tillsammans med sin handledare på vårdcentralen eller annan erfaren kollega för att bli introducerad på bästa sätt.

När du blivit introducerad går du egen primärjour med bakjour i hemmet. Även beredskap på natten för förfrågningar från kommunens sjuksköterskor och eventuellt konstaterande av oväntade dödsfall ingår i tjänstgöringen.

Ur ett utbildningsperspektiv ska man som AT göra minst 6-10 jourpass under sina 6 månader. Jourpassen kan bli fler utifrån verksamhetens behov.

Teoretisk utbildning och studietid

Som AT-läkare kommer du ha möjlighet att delta i de utbildningar som erbjuds inom ramen för AT; AT-undervisning och heldags AT-seminarier. Under primärvårdsplaceringen är en eftermiddag i veckan är vikt för teoretisk utbildning med planerade gemensamma undervisningstillfällen de flesta veckor. Vissa av dessa eftermiddagar är istället avsedda för självstudier.

Examination

Vi rekommenderar att flera sit-in görs under vårdcentralsplaceringen. Vid ett sådant tillfälle ska sit-in göras med annan specialist än handledaren, för att skickas till Socialstyrelsen inför anmälan till AT-tenta. Du ges ledighet med lön två dagar före AT-tentan för inläsning.

Kontakter

AT-ledningsgruppen
AT-chef

Lisa Jangentorp

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 november 2022