Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verksamhetsområde kirurgi

Verksamhetsområde kirurgi ansvarar för länsdelskirurgin inom vårt eget upptagningsområde, länskirurgin för Örebro län, och viss högspecialiserad vård för regionen. Verksamhetsområdet är länsövergripande och finns på Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett.

robotassisterad operation kirurgiska kliniken

Verksamhetsområde kirurgi är uppdelat i fyra sektioner: Bröst. och endokrinektionen, kolorektalsektionen, övre gastrosektionen och akut- och traumasektionen.

Till sektionerna finns mottagningar och operationsavdelningar kopplade vid alla tre sjukhusen, en vårdavdelning vid varje sjukhus samt en administrativ enhet.

Tf verksamhetsområdeschef

Ioannis Ioannidis

överläkare

Basal och högspecialiserad akut kirurgi och vård utförs av akut- och traumakirurger i nära samarbete med kirurgens övriga sektioner. Patienter med akuta neurokirurgiska skador handläggs i samarbete med neurokirurger.

Akut- och traumasektionen har sin verksamhet på USÖ. 

Tf verksamhetschef

Ioannis Ioannidis

överläkare

Bråckcentrum har sin verksamhet vid Karlskoga lasarett och på sikt kommer alla regionens bråckoperationer att utföras här.

Majoriteten av ingreppen sker dagkirurgiskt men patienten läggs in om det till exempel finns risk för komplikationer under den postoperativa vårdtiden.

Tf verksamhetschef

Ioannis Ioannidis

överläkare

Inom bröstdelen är huvuduppdraget att diagnostisera och behandla patienter med bröstcancer men även patienter med benigna diagnoser.

Ett nära samarbete bedrivs med onkologiska kliniken och mammografiavdelningen när det gäller behandling och utredning av bröstcancerpatienter.

Inom den endokrina delen behandlas huvudsakligen patienter med primär hyperparatyreoidism, tyreotoxikos, struma samt tyreoideatumörer. Sektionen ansvarar för många patienter med carcinoidsjukdom. Utöver detta tillkommer patienter med sällsynta neuroendokrina tumörer samt patienter med sjukdomar i binjurar och andra endokrina organ.

Bröst- och endokrinkirurgi  har sin verksamhet på USÖ.

Sektionschef

Leszek Kubalski

Överläkare

Vår operationsavdelningen på USÖ bedriver operationsverksamhet åt klinikens sektioner samt kvinnokliniken, anestesi- och intensivvårdskliniken, medicinkliniken och barn- och ungdomskliniken.

Tekniskt avancerade operationer och huvuddelen av de maligna sjukdomarna opereras på USÖ. I Karlskoga utförs exempelvis stominedläggningar, operationer för rektalprolaps och volvulus samt proktologisk kirurgi.

Kolorektalsektionen har sin verksamhet i Örebro och Karlskoga.

Sektionschef

Bayar Baban

Överläkare

Övre gastrosektionen har sin verksamhet i Örebro och Lindesberg. Malign och avancerad benign övre gastrointestinal kirurgi sker vid USÖ.

Standard obesitaskirurgi sker i Lindesberg. Komplicerade fall opereras på USÖ.

Gallvägskirurgi utförs både i Lindesberg och på USÖ.

Övre gastrosektionen bedriver endoskopisk verksamhet vid USÖ. Verksamheten omfattar ERCP, endoskopiskt ultraljud och gastroskopi.

Sektionschef

Maria Hulterström

Överläkare

Bröst- och endokrinkirurgi

Bröstcanceroperation med sentinel node biopsi (portvaktsbiopsi)

Parathyreoideakirurgi – hyperparathyreoidism (HPT)

Thyreoideakirurgi

Kolorektalkirurgi

Bäckenreservoarkirurgi

Tarmfistelkirurgi

Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM)

Övre gastrokirurgi

Spy glas ERCP, EUS

Gallkirurgi med peroperativ ERCP

Intrathorakala hiatusbråck

Reoperation obesitas

Malign esofagus/ventrikelkirurgi

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 januari 2024